Ukmergės rinkiminės naujienos, mero rinkimai
Ukmergės žinios

Ukmergės žinios

At­ši­lus orams, pra­si­dė­jo žo­ly­nų gais­rų se­zo­nas. Kai ku­riems gy­ven­to­jams vis knie­ti pirš­tai nu­mes­ti deg­tu­ką į per­nykš­tės žo­lės są­ža­ly­nus. Nė mo­tais jiems nei ap­lin­ko­sau­gi­nin­kų grau­de­ni­mai apie ža­lą gam­tai, nei už žo­lės de­gi­ni­mą iki 1000 li­tų grę­sian­čios bau­dos.

Šią sa­vai­tę pra­si­de­da rin­ki­mai į sa­vi­val­dy­bių ta­ry­bas. Va­sa­rio 23-24 die­no­mis nuo 8 val. ry­to iki 20 val. ra­jo­no sa­vi­val­dy­bės sa­lė­je vyks iš­anks­ti­nis bal­sa­vi­mas. Bal­suo­ti ga­lės tie, ku­rie dėl įvai­rių prie­žas­čių šios pa­rei­gos ne­ga­lės at­lik­ti sek­ma­die­nį, va­sa­rio 27 die­ną.

Uk­mer­gės sa­vi­val­dy­bės rin­ki­mų ko­mi­si­jos sek­re­to­rė Zi­na Kur­me­lie­nė pri­me­na, kad at­ėju­sie­ji bal­suo­ti tu­ri at­si­neš­ti rin­kė­jo kor­te­lę ir as­mens do­ku­men­tą.

Va­sa­rio 23, 24, 25 die­no­mis iš­anks­ti­nis bal­sa­vi­mas vyks Uk­mer­gės li­go­ni­nė­je, Ja­siu­liš­kių pen­sio­na­te  ir ne­įga­lių­jų ben­dra­bu­ty­je.

LR Seimo narys Kazys Grybauskas, tel. 8 686 81088, el. paštas: Šis el.pašto adresas yra apsaugotas nuo šiukšlių. Jums reikia įgalinti JavaScript, kad peržiūrėti jį., priiminės gyventojus

asmeniniais klausimais Seimo nario biure, Vytauto g. 39 (13, 14, 15 kab., Pivonijos seniūnijos

patalpose), Ukmergėje: pirmadieniais 11–14 val., penktadieniais 16–18 val.

Darbo dienomis galima kreiptis į mano padėjėjus-sekretorius:

1. Ukmergėje, Seimo nario biure, į Joną Grybauską, tel. (8 340) 63938, 8 612 01291, el. paštas: Šis el.pašto adresas yra apsaugotas nuo šiukšlių. Jums reikia įgalinti JavaScript, kad peržiūrėti jį.;

2. Vilniuje, Seimo III r., 404 kab., į Audronę Popovienę, tel. 8 612 01341, el. paštas: Šis el.pašto adresas yra apsaugotas nuo šiukšlių. Jums reikia įgalinti JavaScript, kad peržiūrėti jį..

{jcomments off}

Seimo narys Kazys Grybauskas

Ieš­kan­tie­ji kul­tū­ri­nių pra­mo­gų šio­mis die­no­mis trau­kė į Tau­jė­nus, kur gy­va­vo mu­zi­ka, po­ezi­ja ir te­at­ras. Sek­ma­die­nį čia bai­gė­si de­šimt die­nų tru­kęs tarp­tau­ti­nis mė­gė­jų te­at­rų fes­ti­va­lis „Prie dva­ro“.

 

Vai­do­tė ŠANTARIENĖ

 

Au­to­rės nuotr. Se­no­vi­nio šo­kio gro­žį at­sklei­dė ko­lek­ty­vo „Bal­to­ji Pa­va­na“ šo­kė­jai.

Rug­sė­jo 1-ąją pa­si­da­lin­ti ge­ra nuo­tai­ka su moks­lei­viais nu­spren­dė tak­si pa­slau­gų įmo­nė „Ro­ka­ta“. Po va­sa­ros atos­to­gų grį­žu­sie­ji į mo­kyk­las bu­vo svei­ki­na­mi ne­įpras­tai.

 

As­me­ni­nio ar­chy­vo nuotr. Ne­įpras­tam „ro­ka­taž­mo­giui“ pa­lai­ky­ti drau­gi­ją mie­lai su­ti­ko moks­lei­vės.

Nuo­lat par­duo­tu­ves mo­der­ni­zuo­jan­čia­me Uk­mer­gės ra­jo­no var­to­to­jų ko­o­pe­ra­ty­ve pra­si­dė­jo sta­ty­bos. Nau­ja par­duo­tu­vė sta­to­ma A. Sme­to­nos gat­vė­je, ne­di­du­ko kios­ke­lio vie­to­je.

 

Li­gi­ta JUODVALKIENĖ

 

Ge­di­mi­no Ne­mu­nai­čio nuotr. A. Smetonos gatvėje išdygs nauja parduotuvė.

Ki­tą sa­vai­tę Žie­do gat­vė­je, ne­to­li „Lu­koil“ de­ga­li­nės, pra­si­dės sta­ty­bos. Iki ru­dens čia tu­rė­tų iš­kil­ti lai­do­tu­vių biu­ro pa­sta­tas.

 

Vil­ma NEMUNAITIENĖ

 

Ge­di­mi­no Ne­mu­nai­čio nuotr. Aikš­te­lė ruo­šia­ma lai­do­tu­vių na­mų sta­ty­boms.

Savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymu 2012 metų spalio 11 d. pradedamas šildymo sezonas Ukmergės rajone.

Pagal Šilumos tiekimo ir vartojimo taisykles, šildymo sezoną galima pradėti, kai tris paras iš eilės vidutinė lauko oro temperatūra yra žemesnė už dešimt laipsnių šilumos. Ukmergės hidrometeorologijos stoties duomenimis, Ukmergėje spalio 5 dieną vidutinė paros temperatūra buvo 11,9 laipsnio, spalio 6 dieną – 10,3, spalio 7-ąją – 9,1, spalio 8-ąją - 7,9, spalio 9-ąją – 7,1 laipsnio, spalio 10-ąją – 6,3 laipsnio šilumos.

Ko­pūs­tė­liuo­se pra­dė­ti  Ber­žu­tės są­var­ty­no re­kul­ti­va­vi­mo pa­ren­gia­mie­ji dar­bai.  Iki me­tų pa­bai­gos da­lis są­var­ty­no pa­virs žo­le ap­žel­din­tu kau­pu, ki­to­je da­ly­je bus įreng­ta dum­blo kom­pos­ta­vi­mo aikš­te­lė.

 

Vil­ma NEMUNAITIENĖ

 

Ge­di­mi­no Ne­mu­nai­čio nuotr. Sąvartyne pradėti rekultivavimo darbai.

Kul­tū­ros cen­tre šio­mis die­no­mis pra­si­de­da di­džio­sios sa­lės sce­nos re­mon­to dar­bai. Ta­čiau kul­tū­ros dar­buo­to­jai ti­ki­na, kad dėl re­mon­to uk­mer­giš­kiai be kul­tū­ri­nių ren­gi­nių ne­liks.

 

Vil­ma NEMUNAITIENĖ

Ge­di­mi­no Ne­mu­nai­čio nuotr. Kul­tū­ros cen­tro sce­na bai­gian­tis me­tams ge­ro­kai pa­si­keis...

Puslapis 569 iš 692

Kuponas Ukmergės žinios

Veterinarijos klinika

Pridavimas

Ukmerges siluma

Vilkmerge restoranas

Ar pritariate naujam automobilių registracijos mokesčiui?
  • Votes: (0%)
  • Votes: (0%)
  • Votes: (0%)
Total Votes:
First Vote:
Last Vote:

Floros Studija

sale

Telefonai Ukmergė

Optima 13 Picerijos salės nuoma

Draugai

Ukmerges kulturos puslapiai

gpm 2011 n 135

Lietuvos valstybe

ukvm

vilkmerge

UKC logo 115x63

Voruta

Tauragės laikraštis

Faberlic 2015

baidariu aukstaitija

Interneto dienraštis Bernardinai

Vilkmerge

lrytas

delfi

logo srtrf-300x170

Į viršų