Laudenta
Ukmergės rinkiminės naujienos, mero rinkimai
Ukmergės žinios

Ukmergės žinios

Į re­dak­ci­ją už­su­ku­si uk­mer­giš­kė pa­si­da­li­no min­ti­mis vi­siems pen­si­nin­kams ak­tu­a­lia te­ma. Sa­kė prieš rin­ki­mus ne vie­ną sy­kį gir­dė­ju­si, kad pen­si­nin­kams ža­da­ma di­din­ti pen­si­jas. Ta­čiau da­bar, anot jos, tos kal­bos vi­sai nu­ri­mu­sios. Mo­te­ris pa­sa­ko­jo pen­si­jos li­tais ga­vu­si 524. Eu­rais tai – 152. „Kaip iš to­kios su­mos pra­gy­ven­ti?“ – svars­tė pa­šne­ko­vė.

Dar­bo bir­žą pas­ta­ruo­ju me­tu už­plū­do di­plo­mus ką tik at­si­ė­mę ab­sol­ven­tai. Nors dar­bo ieš­ko­si įvai­riau­sių spe­cia­ly­bių at­sto­vai, dar­bi­nin­kų pro­fe­si­joms dar­bo rin­ka lai­ko­ma pa­lan­kes­ne.

 

Vasarą planuojama pradėti remontuoti kelią Ukmergė–Molėtai. Šio kelio remonto buvo laukiama ne vieną dešimtmetį. Šiuo metu ruošiamasi viešųjų pirkimų procedūroms. „Ukmergės žiniose“ jau skelbėme apie atsiradusią galimybę kelio Ukmergė–Molėtai rekonstrukciją atlikti etapais.

Kad bau­dų su­lau­kia sau­gaus eis­mo tai­syk­lių ne­si­lai­kan­tys vai­ruo­to­jai, nie­kam ne pa­slap­tis. Ta­čiau ne­re­tai apie tai, kad jie ir­gi yra to­kie pat eis­mo da­ly­viai, kaip ir sė­din­tie­ji prie vai­ro, pa­mirš­ta pės­tie­ji.

Pagal Vyriausybės patvirtintą tvarką daugiabučiams namams bus priskiriamos buitinių atliekų aikštelės. Tai reiškia, kad gyventojai taps atsakingi už jų kiekį ir turinį – kuo daugiau konteineriuose neišrūšiuotų atliekų, tuo didesnis mokestis. Neseniai buvo patvirtintas naujas Ukmergės rajono savivaldybės atliekų tvarkymo planas, sudarytas 2014–2020 metams. 

Ja­siu­liš­kių so­cia­li­nės glo­bos na­muo­se vie­na di­džiau­sių ir la­biau­siai lau­kia­mų me­tuo­se – tra­di­ci­nė Ju­bi­lia­tų šven­tė. Ne­ei­li­nė­mis iš­kil­mė­mis šį penk­ta­die­nį džiau­gia­si ko­ne pus­šim­tis gim­tu­vi­nin­kų. Do­va­nas ir šven­ti­nius lin­kė­ji­mus or­ga­ni­za­to­riai pa­ren­gė su­kak­tu­vi­nin­kams, su­lau­ku­siems nuo 30 iki 80 me­tų.

Pra­si­dė­ję nau­ji me­tai Uk­mer­gei ža­da daug per­mai­nų. Lie­tu­vos Res­pub­li­kos mi­nis­te­ri­jos pa­skel­bė, kur bus in­ves­tuo­ja­mi 2014 m. Vals­ty­bės in­ves­ti­ci­jų pro­gra­mos pi­ni­gai.

 

Ge­rin­ti ne­dar­bo Uk­mer­gės ra­jo­ne ro­dik­lius sten­gia­ma­si vie­ti­nių už­im­tu­mo ini­cia­ty­vų pro­jek­tais. Juos įgy­ven­di­nan­čios ver­slo įmo­nės ku­ria dar­bo vie­tas ir gau­na pa­ra­mą. Darb­da­viai pa­si­nau­do­ti šia ga­li­my­be kvie­čia­mi ir šie­met. Apie vie­ti­nes už­im­tu­mo ini­cia­ty­vas kal­bė­ta pra­ėju­sią sa­vai­tę Uk­mer­gės dar­bo bir­žo­je vy­ku­sia­me pro­jek­tų pri­sta­ty­mo ren­gi­ny­je. 

Ga­bių vai­kų ir jau­ni­mo rė­mi­mo fon­do ko­mi­si­jos spren­di­mu vėl pa­gerb­ti ne­ei­li­nių re­zul­ta­tų pa­sie­kę ra­jo­no moks­lei­viai. Tre­čia­die­nį Me­no mo­kyk­lo­je pa­svei­kin­ti ir ap­do­va­no­ti mo­ki­niai, ku­riems skir­ta fi­nan­si­nė pa­ra­ma – dau­giau kaip 16 tūkst. li­tų.

Lyginant su ankstesniais metais, rajone užregistruota mažiau nusikalstamos veikos atvejų. Tuo pasidžiaugta Ukmergės rajono policijos komisariato veiklos ataskaitoje rajono visuomenei.

Puslapis 577 iš 854

Draugai

Ukmerges kulturos puslapiai

gpm 2011 n 135

Lietuvos valstybe

ukvm

vilkmerge

UKC logo 115x63

Voruta

Tauragės laikraštis

Faberlic 2015

baidariu aukstaitija

Interneto dienraštis Bernardinai

Vilkmerge

lrytas

delfi

logo srtrf-300x170

Į viršų