Ukmergės rinkiminės naujienos, mero rinkimai
Ukmergės žinios

Ukmergės žinios

Kul­tū­ros cen­tre vy­ko se­mi­na­ras apie dau­gia­bu­čių na­mų at­nau­ji­ni­mo pro­gra­mos įgy­ven­di­ni­mą Uk­mer­gė­je. Ja­me da­ly­va­vo re­no­vuo­ja­mų na­mų gy­ven­to­jai, ran­go­vi­nių or­ga­ni­za­ci­jų at­sto­vai, spe­cia­lis­tai, uk­mer­giš­kiai, be­si­do­min­tys dau­gia­bu­čių na­mų re­no­va­vi­mo ga­li­my­bė­mis.

Ar­tė­jant Vi­sų šven­tų­jų die­nai ir Vė­li­nėms ka­pi­nė­se pra­si­de­da dar­by­me­tis. Lie­tu­viams šios šven­tės la­bai svar­bios – ka­pai skęs­ta gė­lių ir žva­kių jū­ro­je.

Sa­vi­val­dy­bės in­ter­ne­to sve­tai­nės www.uk­mer­ge.lt lan­ky­to­ja pa­tei­kė to­kį klau­si­mą: „Ben­dri­ja ne­jun­gia šil­dy­mo – rin­ko pa­ra­šus, kad dar ne­si­šil­dy­tu­me. Na­mie di­de­lė drėg­mė, ne­ga­liu net vai­kų dra­bu­žė­lių iš­si­džio­vin­ti. Ar jie tik­rai ga­li taip elg­tis, jei lau­ke šil­čiau nei na­mie?“

Šiuo me­tu į pa­bai­gą ei­na dar­bai pas­ku­ti­nia­me ES lė­šo­mis fi­nan­suo­ja­mo van­den­tie­kio ir nuo­te­kų tin­klų plėt­ros pro­jek­to Uk­mer­gė­je ob­jek­te. Jį ma­to kiek­vie­nas, ei­nan­tis ar va­žiuo­jan­tis Ant­akal­nio gat­ve.

Pusė iš 25 mūsų rajone esančių ikimokyklinių įstaigų bei skyrių pažeidžia pagrindines higienos normas – veikia neturėdami higienos pasų. Dauguma vaikų lopšelių-darželių jų gauti negali dėl to, kad teritorijas juosiančios tvoros žemesnės nei nustatyta įstatymais.                 

Dėl lė­šų sty­giaus iš­ki­lus pa­vo­jui su­ma­žin­ti kai­mo me­di­ci­nos dar­buo­to­jų eta­tus, gel­bė­ji­mo­si ra­tą PSPC me­tė ra­jo­no sa­vi­val­dy­bė. Ji pri­si­dės fi­nan­siš­kai, kad kai­muo­se dir­ban­čių me­di­kų krū­vis ne­su­ma­žė­tų.

Uk­mer­gės mies­to se­niū­ni­ja pla­nuo­ja įreng­ti šu­nų ve­džio­ji­mo aikš­te­lę. Ap­tva­ras su mi­ni­ma­liais įren­gi­niais – ke­le­tu suo­liu­kų, li­py­nė­mis šu­nims – tu­rė­tų at­si­ras­ti Pi­vo­ni­jos mik­ro­ra­jo­ne.

Vai­do­tė ŠANTARIENĖ

...Kve­pia braš­kė­mis, že­muo­gė­mis. Ra­gau­jam pa­čių už­si­au­gin­tas gė­ry­bes ar dai­ro­mės va­sa­ros vi­ta­mi­nų tur­gu­je. Pre­ky­bi­nin­kų siū­lo­mas uo­gas ly­gi­nam su iš Len­ki­jos ar ki­tur at­ke­lia­vu­sio­mis. Kol vie­ni gi­ria lie­tu­viš­ką­sias, ki­ti sa­ko ma­žai skir­tu­mų įžvel­gian­tys.

Įdo­mu, ku­rios la­biau pa­tik­tų ma­žie­siems de­gus­ta­to­riams – var­nė­nams, straz­dams ir ki­tiems ne­nau­dė­liams? Su jais au­gin­to­jams der­lių da­ly­tis ten­ka kas­met. Ko tik ne­pri­gal­vo­ja, kad sal­dži­ą­sias ap­sau­go­tų: gąs­di­na pe­tar­do­mis, bai­dyk­lė­mis, o šie, pa­si­ro­do, ir prie to jau pri­pra­tę.

Ligita JUODVALKIENĖ

Ilgokai į mūsų šalį keliavusi žiema parodė savo tikrąjį veidą – gerokai pastarosiomis dienomis smuktelėjęs termometro stulpelis į viršų kopia sunkiai.

Savaitės pabaigoje – nuo seno minima Perkūno diena arba Grabnyčios. Sakoma, kad per Grabnyčias jau pakvimpa pavasariu – nubąla beržų tošis, o gaidys gaudo nuo stogo varveklių lašus.

Tačiau sinoptikai prognozuoja, kad įveikę šalčio išbandymus dar turėsime paklampoti ir sniego pusnimis. Vairuotojai į automobilių bagažines dėl viso pikto įsimeta sniego kastuvus. Kol kas nesulaukusieji žiemiškų pramogų viliasi galėsiantys iš sandėliukų išsitraukti slides.

Puslapis 582 iš 856

Draugai

Ukmerges kulturos puslapiai

gpm 2011 n 135

Lietuvos valstybe

ukvm

vilkmerge

UKC logo 115x63

Voruta

Tauragės laikraštis

Faberlic 2015

baidariu aukstaitija

Interneto dienraštis Bernardinai

Vilkmerge

lrytas

delfi

logo srtrf-300x170

Į viršų