Ukmergės rinkiminės naujienos, mero rinkimai
Ukmergės žinios

Ukmergės žinios

 

Mū­sų ša­ly­je yra apie tris­de­šimt tūks­tan­čių šei­mų, au­gi­nan­čių ne­įga­lų vai­ką. Kal­ba­me apie pa­gal­bą joms, ne­įga­lių­jų in­teg­ra­ci­ją į vi­suo­me­nę. De­ja, šū­kiais de­kla­ruo­ja­mi pa­ža­dai daž­niau­siai bū­na vė­jo nu­pu­čia­mi... Ini­cia­ty­vos ėmė­si pa­tys ne­įga­lių vai­kų tė­ve­liai, įkū­rę lab­da­ros ir pa­ra­mos fon­dą „Al­go­ji­mas“.

Li­gi­ta JUODVALKIENĖ

Fon­das rug­sė­jo mė­ne­sį šven­čia me­tu­kų gim­ta­die­nį. Jo įkū­rė­ja – pa­ne­vė­žie­tė Auš­ra Stan­či­kie­nė. Tau­ri „Al­go­ji­mo“ mi­si­ja – keis­ti vi­suo­me­nės po­žiū­rį į ne­ga­lią, vai­ko ir šei­mos in­teg­ra­ci­ja į vi­suo­me­nę bei vi­so­ke­rio­pa pa­gal­ba šei­moms, au­gi­nan­čioms vai­kus su ne­ga­lia. Di­de­lis dė­me­sys ski­ria­mas so­cia­li­nių pa­slau­gų to­bu­li­ni­mui. Fon­do veik­lo­je da­ly­vau­ja šei­mos iš še­šio­li­kos ša­lies sa­vi­val­dy­bių.

 

 

Izidorius puikiai jaučiasi Senamiesčio pagrindinėje mokykloje.

 

Drąsiausiai Izidorius jaučiasi įsikibęs už mamos Jurgitos Vasiliauskienės rankos.

 

Vals­ty­bės biu­dže­to lė­šų kar­py­mas at­si­lie­pė ir mū­sų ra­jo­no ne­įga­lie­siems, tu­rin­tiems ju­dė­ji­mo ne­ga­lią. Bū­ti­niau­sių tech­ni­nių pa­gal­bos prie­mo­nių jiems dar teks pa­lauk­ti.

Jo­li­ta ŽURAUSKIENĖ

Šiuo me­tu ve­ži­mė­lių, slau­gos lo­vų, čiu­ži­nių nuo pra­gu­lų, vaikš­ty­nių, vo­nios kė­du­čių, suo­liu­kų ir ki­tų prie­mo­nių lau­kia per ke­tu­rias­de­šimt Uk­mer­gės ra­jo­no gy­ven­to­jų. Uk­mer­gės ne­sta­cio­na­rių so­cia­li­nių pa­slau­gų cen­tro di­rek­to­rė Si­gi­ta Ba­ka­naus­kie­nė sa­ko, kad Tech­ni­nės pa­gal­bos ne­įga­lie­siems cen­tras prie So­cia­li­nės ap­sau­gos ir dar­bo mi­nis­te­ri­jos men­kai ap­rū­pi­na rei­kia­mo­mis prie­mo­nė­mis. Gelbs­ti mus lab­da­ros iš už­sie­nio.

 

Kri­zė kir­to ir ne­įga­lie­siems.
Ge­di­mi­no Ne­mu­nai­čio nuotr.

Li­gi­ta JUODVALKIENĖ

 

Ge­di­mi­no Ne­mu­nai­čio nuotr. Pa­va­sa­rį iš kon­tei­ne­rių šiukš­lės „li­pa“ la­biau­siai.

Uk­mer­gės li­go­ni­nė­je prieš ke­lias sa­vai­tes ar­ti­mų­jų aky­se už­ge­so 70-me­tis Sta­sys La­buns­kas. Ge­din­ti šei­ma kal­ti­na me­di­kus: ve­lio­nio vai­kai ne­abe­jo­ja, jog tė­čio ne­te­ko dėl jų ap­lai­du­mo.

 

Vai­do­tė ŠANTARIENĖ

 

Ge­di­mi­no Ne­mu­nai­čio nuotr. Iš medikų tikimės visokeriopos pagalbos, tačiau kartais tenka skaudžiai nusivilti...

Li­na SUKACKIENĖ

 

Vie­to­je įžan­gos.

Is­to­ri­ja tik­ra. Jos he­ro­jės – ži­no­mos Uk­mer­gė­je mo­te­rys, ku­rios sa­vo iš­min­ti­mi ir gy­ve­ni­mu ge­ba da­ry­ti įta­ką ir ap­lin­ki­niams.

Vil­ma NEMUNAITIENĖ

 

„Ka­da pa­ga­liau mū­sų pa­tal­po­se bus pa­jung­tas šil­dy­mas“, – pa­skam­bi­nu­si į re­dak­ci­ją tei­ra­vo­si Kau­no g. 16A įsi­kū­ru­sios ne­vy­riau­sy­bi­nės or­ga­ni­za­ci­jos – Svei­kuo­lių klu­bo na­rė. Pa­sak jos, kiek bu­vo klaus­ta, nie­kas tiks­liai ne­pa­sa­ko, ko­dėl pa­tal­pos ne­šil­do­mos.

Pa­tal­pos, ku­rio­s anks­čiau pri­klau­sė po­li­ci­jos mig­ra­ci­jos tar­ny­bai, šiuo me­tu iš­da­lin­tos nau­do­tis par­ti­joms ir ne­vy­riau­sy­bi­nėms or­ga­ni­za­ci­joms. Čia įsi­kū­ręs Uk­mer­gės svei­kuo­lių klu­bas, šach­ma­tų klu­bas, žy­dų ben­druo­me­nė, Dar­bo, Vals­tie­čių par­ti­jų bū­sti­nės. Vi­sos jos šiuo me­tu ne­kū­re­na­mos, o nuo­mi­nin­kai ti­ki­na ne­ži­nan­tys, nei ko­dėl nė­ra ši­lu­mos, nei ka­da ji bus.

Mies­to cen­tre gy­ve­nan­tis uk­mer­giš­kis tei­ra­vo­si, ko­dėl ne­pa­lei­džia­mas eis­mas Vie­nuo­ly­no gat­ve. Žmo­gui at­ro­do, kad jos re­konst­ruk­ci­ja jau iki galo už­baig­ta, tad kam truk­dy­ti eis­mą mies­te.

„Gir­dė­jau, kad gat­vės ne­ati­da­rys tol, kol ne­su­re­mon­tuos Mai­ro­nio gat­vės, bet juk ten dar­bai už­stri­gę ir ka­žin, ka­da baig­sis, o Vie­nuo­ly­no gat­vė jau vi­sai baig­ta“, – kal­bė­jo žmo­gus.

Ra­jo­no Sa­vi­val­dy­bės ūkio sky­riaus ve­dė­jas Kęs­tu­tis Jur­ke­vi­čius pa­tvir­ti­no, kad Mai­ro­nio, Vie­nuo­ly­no ir Kęs­tu­čio gat­vių re­konst­ruk­ci­ja ­– vie­nas ben­dras pro­jek­tas, tad iš es­mės vi­sų gat­vių pri­da­vi­mas vals­ty­bi­nei ko­mi­si­jai tu­rė­tų vyk­ti vie­nu me­tu.

Vil­ma NEMUNAITIENĖ

Vai­kų tei­sės gy­ven­ti sa­vo na­muo­se su tė­vais pai­so ne vi­si gim­dy­to­jai. Aug­ti gir­tau­jan­čio­se, ap­si­lei­du­sio­se šei­mo­se be prie­žiū­ros at­ža­loms ne­sau­gu. To­kias vai­kams ne­re­tai ten­ka pa­lik­ti, o tė­vus jiems at­sto­ja gi­mi­nės ar­ba vi­sai sve­ti­mi žmo­nės.

 

Vai­do­tė GRIŠKEVIČIŪTĖ

 

Ne­ra­mu­mai Egip­te su­jau­kė tu­ris­tų pla­nus. Tu­riz­mo agen­tū­ros „Kip­ri­dė“ dar­buo­to­jai sa­ko, kad dau­gu­ma atos­to­gas su­si­pla­na­vu­sių uk­mer­giš­kių ieš­ko ke­lio­nių į sau­ges­nius kraš­tus. Ta­čiau ir ke­lio­nių or­ga­ni­za­to­riai ne­snau­džia – šią sa­vai­tę ge­ro­kai šok­te­lė­jo kai­nos į ki­tus ku­ror­tus.

 

Li­gi­ta JUODVALKIENĖ

 

Au­to­rės nuotr. Egip­to ku­ror­tų pa­plū­di­miai iš­tuš­tė­jo pa­čia­me tu­ris­ti­nio se­zo­no įkarš­ty­je.

Li­gi­ta JUODVALKIENĖ

 

Spau­do­je šią sa­vai­tę pa­si­ro­dė ži­nia apie šiuo me­tu Lie­tu­vo­je spar­čiai plin­tan­čią mi­kop­laz­mi­nę kvė­pa­vi­mo ta­kų in­fek­ci­ją. Ją su­ke­lia pneu­mo­ni­jos mi­kop­laz­ma – ma­ža, pail­ga, jud­ri bak­te­ri­ja, pa­žei­džian­ti kvė­pa­vi­mo or­ga­nų glei­vi­nę.

De­ja, Uk­mer­gės me­di­kai tei­gia, kad sku­biai at­lik­ti kai ku­riuos la­bo­ra­to­ri­nius ty­ri­mus, pa­de­dan­čius nu­sta­ty­ti li­gos diag­no­zę, ky­la kliū­čių.

Puslapis 874 iš 978

Draugai

Ukmerges kulturos puslapiai

gpm 2011 n 135

Lietuvos valstybe

ukvm

vilkmerge

UKC logo 115x63

Voruta

Tauragės laikraštis

Aistra

baidariu aukstaitija

Interneto dienraštis Bernardinai

Vilkmerge

lrytas

delfi

logo srtrf-300x170

Į viršų