Ukmergės rinkiminės naujienos, mero rinkimai
Ukmergės žinios

Ukmergės žinios

Lina SUKACKIENĖ

Praėjusią savaitę išklausiau JAV Prezidento Baracko Obamos ir Lietuvos Respublikos Prezidentės Dalios Grybauskaitės kalbas.

JAV Prezidento kalba buvo tikra fantastika. Puiki oratorika, gražios manieros. Istorinė, mano supratimu, kalba.

Stebint auditoriją, kuri tiesiogiai klausėsi, buvo matyti susidomėjimas ir žavėjimasis pranešėju. Senoji Europa priimdama aukštą svečią sužinojo jo nuomonę ir požiūrį į šiandienos gyvenimo įvykius, vilties ir diplomatijos jėgą, sprendžiant konfliktus.

Mielieji,Velykos – tai prisikėlimo, pavasario pergalės ir šviesos šventė. Bundanti gamta skatina mus atsinaujinti, tikėti gerumu bei skleisti viltį. Tegul šviesi šios šventės nuotaika aplanko kiekvienus namus. Išgirskime ir padrąsinkime vieni kitus. Vertinkime tai, ką turime. Mylėkime ir puoselėkime savo valstybę. Būkime tvirti bei susitelkę. Iš pavasario pasisemkime naujų jėgų. Tegul tradiciniais raštais išmarginti, visomis pavasario spalvomis suspindę margučiai papuošia Jūsų namus ir visą Lietuvą. Šviesių ir džiaugsmingų šventų Velykų! 

Dar­bo par­ti­jos Uk­mer­gės fi­lia­las pre­ten­duo­ja įsi­kur­ti prie šios par­ti­jos pri­jung­tos Nau­jo­sios są­jun­gos nuo­mo­to­se pa­tal­po­se. Tuo tar­pu ra­jo­no sa­vi­val­dy­bė, ku­riai pri­klau­so iš­ny­ku­siai par­ti­jai nuo­mo­tas tur­tas, rei­ka­lau­ja grą­žin­ti rak­tus.

 

Vil­ma NEMUNAITIENĖ

 

Ge­di­mi­no Ne­mu­nai­čio nuotr. Sa­vi­val­dy­bė rei­ka­lau­ja, kad Dar­bo par­ti­ja grą­žin­tų rak­tus nuo Nau­ja­jai są­jun­gai iš­nuo­mo­tų pa­tal­pų.

Vil­ma NEMUNAITIENĖ

 

Uk­mer­gė­je jau gir­di­si at­ei­nan­čių Sei­mo rin­ki­mų gaus­mas – sa­va­ran­kiš­kai į Sei­mą no­rin­tys pa­tek­ti pre­ten­den­tai į kan­di­da­tus pra­ėju­sią sa­vai­tę pra­dė­jo teik­ti sa­vo pa­reiš­ki­nius do­ku­men­tus. Ga­vę pa­ra­šų rin­ki­mų la­pus kai ku­rie jų su­sku­bo rink­ti uk­mer­giš­kių pa­ra­šus.

Iš­si­kel­ti sa­ve kan­di­da­tais į Sei­mą pre­ten­den­tai ga­lės tik tuo at­ve­ju, jei­gu jų iš­si­kė­li­mą pa­ra­šais pa­rems ne ma­žiau kaip 1000 tos rin­ki­mų apy­gar­dos rin­kė­jų.

Ar­tė­jant il­ga­jam šven­čių ma­ra­to­nui sa­vo dar­bo lai­ką trum­pi­na di­die­ji pre­ky­bos cen­trai

Anykš­čių ir Ant­akal­nio gat­vė­se esan­čios „Ma­xi­ma“ par­duo­tu­vės gruo­džio 24 d. dirbs iki 18 val., gruo­džio 25 d. – nuo 10 iki 21 val., gruo­džio 31 d. – iki 21 val., sau­sio 1 d. – nuo 10 iki 22 val.

Li­gi­ta JUODVALKIENĖ

 

Tre­čia­die­nio ry­tą net sep­ty­ni ug­nia­ge­sių eki­pa­žai, įsi­jun­gę gar­si­nius sig­na­lus ir švy­tu­rė­lius, lė­kė link pre­ky­bos cen­tro „Bau­hof“. Lai­mė, gais­ri­nin­kai sku­bė­jo ne į tik­rą gais­rą, bet į ke­lis­kart per me­tus ren­gia­mas spe­cia­lias pra­ty­bas. Bu­vo imi­tuo­ja­ma, kad de­ga pre­ky­bos cen­tro „Bau­hof“ san­dė­lys.

 

Ge­di­mi­no Ne­mu­nai­čio nuotr. Mo­ko­ma­sis gais­ras vy­ko pre­ky­bos cen­tre „Bau­hof“.

 

Vil­ma NEMUNAITIENĖ

Ypač di­de­liu pra­ėju­sių me­tų gims­ta­mu­mu džiau­gia­si Uk­mer­gės li­go­ni­nės Aku­še­ri­jos sky­riaus me­di­kai. Per­nai čia gi­mė 373 nau­ja­gi­miai. Pa­čiais liūd­niau­siais me­tais sky­riu­je pa­sau­lį iš­vy­do vos 223 vai­ke­liai.

 

 

Li­na Dol­go­vie­nė (kai­rė­je) ir Dai­va Jast­rems­kie­nė gim­dė be­veik kar­tu, ta­čiau jų duk­re­lių gi­mi­mo me­tai ski­ria­si...
Gedimino Nemunaičio nuotr.

Šie­met so­dai nuo obuo­lių ne­lūž­ta – dau­ge­lis so­di­nin­kų ža­da pri­skin­ti tik treč­da­lį per­nykš­čio der­liaus. Ta­čiau pre­ky­bi­nin­kai lie­tu­viš­kų obuo­lių kai­no­mis ne­gąs­di­na – ti­ki­na, kad jos pa­ly­gin­ti su pra­ei­tais me­tais ne­pa­kils.

 

Li­gi­ta JUODVALKIENĖ

 

Ge­di­mi­no Ne­mu­nai­čio nuotr. So­di­nin­kai sa­ko, kad šie­met – ne obuo­lių me­tai.

Ki­tą sa­vai­tę vyk­sian­čia­me ra­jo­no ta­ry­bos po­sė­dy­je vėl bus lem­ta grįž­ti prie al­ko­ho­lio te­mos.

Ra­jo­no sa­vi­val­dy­bė ga­vo pra­šy­mą iš­duo­ti li­cen­ci­ją vers­tis maž­me­ni­ne pre­ky­ba al­ko­ho­li­niais gė­ri­mais nau­jo­je par­duo­tu­vė­je „Gė­ri­mų ba­zė“, ku­rią ke­ti­na­ma ati­da­ry­ti Vie­nuo­ly­no gat­vė­je Nr. 3a.

Pri­sta­ty­ti vi­si rei­kia­mi do­ku­men­tai, pa­tal­pos ati­tin­ka rei­ka­la­vi­mus, ke­lia­mus to­kiai veik­lai. Kad bū­tų iš­duo­ta li­cen­ci­ja vers­tis maž­me­ni­ne pre­ky­ba al­ko­ho­li­niais gė­ri­mais, ne­pri­eš­ta­rau­ja nei po­li­ci­jos pa­rei­gū­nai, nei ša­lia pla­nuo­ja­mos par­duo­tu­vės esan­čių mu­zi­kos ir spor­to mo­kyk­lų va­do­vai.

Dar­bas už­sie­ny­je dau­ge­liui lie­tu­vių – tik­ras iš­si­gel­bė­ji­mas. Ta­čiau sve­čio­je ša­ly­je sun­kiai su­sir­gus, ir pa­čius emig­ran­tus, ir jų ar­ti­muo­sius už­griū­na ne­ma­lo­nu­mai.

 

Vil­ma NEMUNAITIENĖ

 

Puslapis 875 iš 999

Draugai

Ukmerges kulturos puslapiai

gpm 2011 n 135

Lietuvos valstybe

ukvm

vilkmerge

UKC logo 115x63

Voruta

Tauragės laikraštis

Aistra

baidariu aukstaitija

Interneto dienraštis Bernardinai

Vilkmerge

lrytas

delfi

logo srtrf-300x170

Į viršų