Ukmergės rinkiminės naujienos, mero rinkimai
Ukmergės žinios

Ukmergės žinios

Vai­do­tė ŠANTARIENĖ

 

Tre­čia­die­nį mies­tuo­se šur­mu­lia­vo Eu­ro­pos die­nai skir­ti ren­gi­niai. Jų en­tu­zias­tai skir­tin­go­se že­my­no vals­ty­bė­se vie­ni­ja­si įro­dy­ti esan­tys tos pa­čios ben­dri­jos – tai­kios ir so­li­da­rios – da­lis. Gat­vės puo­šia­mos vė­lia­vė­lė­mis, pri­sta­to­mos ša­lių tra­di­ci­jos.

Zi­ta BATAITIENĖ

 

Pas­ku­ti­nė ba­lan­džio nak­tis, kai ra­ga­nos ir vel­niai su­si­ren­ka ant aukš­čiau­sių kal­vų ir ke­lia ves­tu­vių puo­tą, skir­ta pa­va­sa­rio pri­kė­li­mui. Šis lai­ko­tar­pis sie­ja­mas su pir­mo­jo per­kū­no die­na. Iš tie­sų pa­va­sa­ris, Val­pur­gi­jos nak­ties triukš­mą iš­gir­dęs, šią sa­vai­tę pil­na sau­ja pa­žė­rė va­sa­riš­ko karš­čio, ža­liom skrais­tėm pa­da­bi­no me­džius. Su­ga­ge­no gan­drai, su­krykš­tė an­tys, pa­va­sa­rio šauk­lė – ge­gu­tė ėmė be pa­lio­vos ku­kuo­ti...

Vil­ma NEMUNAITIENĖ

 

Iš­gy­ve­na­me di­džio­jo vir­smo sa­vai­tę. Ten, kur bu­vo rus­va, ny­ku ir pil­ka, ta­po ryš­kiai ža­lia ir gels­va.

Pa­va­sa­ris – ieš­kan­čių­jų po­ros ir my­lin­čių­jų dar­žus me­tas. Pir­mie­siems lai­kas pa­lan­kus dėl šil­tė­jan­čių orų ir vis la­biau at­vi­res­nių dra­bu­žių, ant­rie­siems – dėl ga­li­my­bės į že­mę su­leis­ti ran­kas.

Vai­do­tė ŠANTARIENĖ

 

Šeš­ta­die­nį Uk­mer­gė­je ir ki­tuo­se mies­tuo­se ren­gia­ma penk­to­ji vi­suo­ti­nė gam­tos šva­ri­ni­mo ak­ci­ja „Da­rom“. Tvar­ky­ti ap­lin­ką ra­gi­na­mi moks­lei­viai, įstai­gų, įmo­nių ko­lek­ty­vai, or­ga­ni­za­ci­jos. Pirš­ti­nė­mis bei šiukš­lių mai­šais tą­dien „gin­kluo­ja­si“ ir ša­lies va­do­vai.

Li­gi­ta JUODVALKIENĖ

 

Ši sa­vai­tė ne vie­nam pra­si­dė­jo po­šven­ti­ne at­gai­la. Bent jau tiems, ku­riems il­gą­jį sa­vait­ga­lį pa­grin­di­nė veik­la bu­vo il­ga ke­lio­nė nuo ve­ly­ki­niais pa­tie­ka­lais nu­krau­to sta­lo iki so­fos, sto­vin­čios prie­šais šven­ti­nė­mis lai­do­mis „pri­far­ši­ruo­tą“ te­le­vi­zo­rių.

Zi­ta BATAITIENĖ

 

Že­mė ne­no­riai bun­da iš žie­mos mie­go, nu­si­pur­ty­da­ma bal­tą­jį rū­bą. Ba­lan­džio sau­lė kas ry­tą nuo eg­lių ant su­ša­lu­sios že­mės dar kre­čia tik ką iš dan­gaus nu­si­lei­du­sias snai­ges...

Vil­ma NEMUNAITIENĖ

 

Bal­tos snie­guo­lės – ta­ry­tum tik­ras gam­tos ste­buk­las: lau­ke dar šal­nos ar net snie­gas, o jos jau bo­luo­ja bal­tus var­vek­liu­kus pri­me­nan­čiais žie­de­liais. Pir­mo­sios snie­guo­lės, ta­ry­tum mer­gai­tės, la­bai la­bai sku­ban­čios gy­ven­ti...

Vai­do­tė ŠANTARIENĖ

 

Su­lau­kus ast­ro­no­mi­nio pa­va­sa­rio, vi­lia­mės, jog pa­ga­liau iš­nyks ir men­kiau­si už­si­sto­vė­ju­sios žie­mos li­ku­čiai. Ir nors ry­tais, va­ka­rais dar vė­so­ka, die­ną grieb­te­li ap­gau­lin­gas anks­ty­vo pa­va­sa­rio vė­jas, vis pla­čiau pra­si­se­ga­me pal­tus, me­ta­me ša­lin ke­pu­res, ša­li­kus.

Li­gi­ta JUODVALKIENĖ

 

Ga­li­me at­si­kvėp­ti – pa­grin­di­nę me­tų ko­vą lai­mė­jo pa­va­sa­ris. Žie­ma pa­si­trau­kė į už­nu­ga­rį – dar sle­pia­si gi­les­niuo­se grio­viuo­se, miš­ko tan­ku­my­ne. Ta­čiau aukš­čiau ky­lan­ti ir šil­tes­nius spin­du­lius į že­mę siun­čian­ti sau­lė ne­truks pri­baig­ti pas­ku­ti­nes jos pa­jė­gas.

Zi­ta BATAITIENĖ

 

Kaip ir vi­si me­tų lai­kai, taip ir di­dy­sis bur­ti­nin­kas – Pa­va­sa­ris pro ko­vo ūka­nas švie­sos spin­du­liu ima baks­no­ti į žmo­nių šir­dis... Tirps­ta sau­lė­je už­si­li­kę bal­to snie­go kąs­niai ir, kaip vai­kai taik­liai pa­sa­ko, smen­ga „su­pu­vu­sio“ snie­go gūb­riai...

Pa­va­sa­ris – tai žy­dė­ji­mo bur­tai, ku­rie jau Ka­ziu­ko mu­gė­je sklei­džia­si šiau­di­nė­mis sau­lu­tė­mis, vel­to­mis ro­žė­mis, nu­ner­to­mis le­li­jo­mis... Nors pir­mo­sios pa­va­sa­ri­nės tul­pės grei­tai nu­bars­to spal­vo­tus žied­la­pius, ta­čiau pa­lie­ka nu­švi­tu­sius vei­dus...

Puslapis 877 iš 1016

Informacija apie parengtą elektros tinklų teritorijų planą. UAB GG LTU S1 yra parengusi 4999 kW galios saulės elektrinės Sodų g. 1, Šemetiškių k., Deltuvos sen., Ukmergės r. sav. elektros tinklų teritorijų planą. Su planu galima susipažinti plano rengėjo internetiniame puslapyje . Dėl papildomos informacijos kreiptis į UAB GG LTU S1 įgaliotą atstovę Poliną Kuznetsovą, el. p. polina.kuznetsova@greengenius.com

Vilkmerge restoranas

Optima 13 Picerijos salės nuoma

Draugai

Ukmerges kulturos puslapiai

gpm 2011 n 135

Lietuvos valstybe

ukvm

vilkmerge

UKC logo 115x63

Voruta

Tauragės laikraštis

Aistra

baidariu aukstaitija

Interneto dienraštis Bernardinai

Vilkmerge

lrytas

delfi

logo srtrf-300x170

Į viršų