Ukmergės rinkiminės naujienos, mero rinkimai
Ukmergės žinios

Ukmergės žinios

Žiūrėkite HD raiškoje! (geresnė vaizdo ir garso kokybė)


 
Ko­vo 8 d.

16 val. Uk­mer­gės kul­tū­ros cen­tre

Uk­mer­gės ra­jo­no me­ro Al­gir­do Ko­pūs­to do­va­na žmo­nėms su ne­ga­lia

„Bū­ki­me kar­tu“ Piotr Sutt (Len­ki­ja)

Bi­lie­to kai­na 10 Lt (ne­įga­lie­siems, pa­tei­kus pa­žy­mė­ji­mą, ir ly­din­čiam as­me­niui – ne­mo­ka­mas).

 

Ko­vo 9 d.

15 val. Uk­mer­gės me­no mo­kyk­lo­je

Lie­tu­vos mo­kyk­lų mu­ša­mų­jų an­sam­blių kon­kur­sas

Da­ly­vau­ja: Vil­niaus, Klai­pė­dos, Pa­bra­dės ir Kė­dai­nių mu­zi­kos mo­kyk­lų auk­lė­ti­niai. Įė­ji­mas ne­mo­ka­mas.

 

18 val. Uk­mer­gės kul­tū­ros cen­tre

Pa­sau­lio mu­zi­ka mu­ša­mie­siems in­stru­men­tams

 

I da­lis: Sau­lius Aug­lys-Sta­ne­vi­čius (Lie­tu­va), Piotr Sutt (Len­ki­ja)

 

II da­lis: Javier Nandayapa (Mek­si­ka) ir fes­ti­va­lio ka­me­ri­nis or­kest­ras

 

Di­ri­gen­tas Alek­san­dras Ši­me­lis, kon­cert­meis­te­ris Zbigniev Levicki.

Bi­lie­tų kai­na 20–25 Lt, stu­den­tams ir sen­jo­rams pa­tei­kus pa­žy­mė­ji­mą – 10 Lt.

 

Ko­vo 10 d.

14 val. Uk­mer­gės me­no mo­kyk­lo­je

Lie­tu­vos mo­kyk­lų mu­ša­mų­jų an­sam­blių kon­kur­sas

Da­ly­vau­ja: Gri­giš­kių, Tra­kų, Pa­bra­dės ir Kė­dai­nių mu­zi­kos mo­kyk­lų auk­lė­ti­niai. Įė­ji­mas ne­mo­ka­mas.

 

18 val. Uk­mer­gės kul­tū­ros cen­tre

I da­lis: Kro­a­ti­jos kom­po­zi­to­riaus ir at­li­kė­jo Igor Lesnik au­to­ri­nis kon­cer­tas

Da­ly­vau­ja: Igor Lesnik (Kro­a­ti­ja), Lie­tu­vos mu­zi­kos ir te­at­ro aka­de­mi­jos mu­ša­mų­jų an­sam­blis

II da­lis: Žvaigž­džių spin­de­sys Chin Cheng Lin (Tai­va­nis).

Bi­lie­tų kai­na 20–25 Lt, stu­den­tams ir sen­jo­rams pa­tei­kus pa­žy­mė­ji­mą – 10 Lt.

 

 

 

Ko­vo 11 d.

12 val. Kęs­tu­čio aikš­tė­je

Ne­pri­klau­so­my­bės die­nos mi­nė­ji­mo kon­cer­tas mies­to gat­vė­mis

Da­ly­vau­ja jung­ti­nis per­ku­si­nin­kų or­kest­ras.

 

13 val. Vla­do Šlai­to vie­šo­jo­je bib­lio­te­ko­je

Ma­rim­bos mu­zi­kos po­pie­tė. Kon­cer­tuo­ja An­drius Re­ka­šius (Lie­tu­va)

Įė­ji­mas ne­mo­ka­mas.

 

15 val. Uk­mer­gės me­no mo­kyk­lo­je

Lie­tu­vos mo­kyk­lų mu­ša­mų­jų an­sam­blių kon­kur­sas

Da­ly­vau­ja: Vil­niaus, Aly­taus, Klai­pė­dos ir Šiau­lių mu­zi­kos mo­kyk­lų mo­ki­niai. Įė­ji­mas ne­mo­ka­mas.

 

18 val. Uk­mer­gės kul­tū­ros cen­tre


 

I da­lis: „Aist­ra“ (dai­nos ma­rim­bai ir bal­sui)

Katrine Druyts (mez­zo sop­ra­nas, Bel­gi­ja)

Ludwig Albert (ma­rim­ba, Bel­gi­ja)

Chin Cheng Lin (ma­rim­ba, Tai­va­nis)

II-da­lis: mek­si­kie­tiš­kos mu­zi­kos spal­vos


Javier Nandayapa (Mek­si­ka)

Chia­pa­ma­rim­ba an­sam­blis „Zeferino Nandayapa“

Bi­lie­tų kai­na 20–25 Lt. Stu­den­tams ir sen­jo­rams, pa­tei­kus pa­žy­mė­ji­mą, – 10 Lt.

Pra­ei­tą sa­vai­tę vy­ku­sia­me ne­ei­li­nia­me ra­jo­no ta­ry­bos po­sė­dy­je pri­im­tas spren­di­mas sa­vi­val­dy­bei per­im­ti Uk­mer­gės tu­riz­mo ir ver­slo in­for­ma­ci­jos cen­tro da­li­nin­ko tei­ses bei pa­rei­gas. Iki šiol jas sa­vi­val­dy­bė da­li­jo­si su Ūkio mi­nis­te­ri­ja.

Li­gi­ta JUODVALKIENĖ

Sek­ma­die­nį bu­vo mi­ni­mos 65-osios Ant­ro­jo pa­sau­li­nio ka­ro pa­bai­gos Eu­ro­po­je me­ti­nės. Ta pro­ga vi­si Uk­mer­gės ra­jo­ne gy­ve­nan­tys ka­ro ve­te­ra­nai bu­vo ap­do­va­no­ti ju­bi­lie­ji­niais at­mi­ni­mo me­da­liais.

Pir­mą kar­tą per Lie­tu­vos is­to­ri­ją me­da­liais ap­do­va­no­ti ne tik fron­ti­nin­kai, bet ir po­ka­rio liau­dies gy­nė­jai.

 

Ge­di­mi­no Ne­mu­nai­čio nuotr. Ge­na­di­jus Na­mest­ni­ko­vas (de­ši­nė­je) – vie­nas iš 45 šie­met Per­ga­lės die­ną šven­tu­sių ka­ro ve­te­ra­nų.

„Se­nu­kų“ pre­ky­bos cen­tre ne­se­niai bu­vo pa­sta­ty­ta dė­žė, ku­rio­je ga­li­ma pa­lik­ti per­de­gu­sias ener­gi­ją tau­pan­čias lem­pu­tes. Kiek­vie­nam – tai pui­ki ga­li­my­bė sau­giai at­si­kra­ty­ti šio­mis pa­vo­jin­go­mis at­lie­ko­mis.

Ge­di­mi­no Ne­mu­nai­čio nuotr. Ener­gi­ją tau­pan­čių lem­pu­čių pri­va­lu­mus ži­no ne vie­nas, ta­čiau apie jų ža­lą gam­tai su­si­mąs­to­me ne vi­sa­da.

Penk­ta­die­nį po­li­ci­jos pa­rei­gū­nai ša­lies ke­liuo­se vyk­dė rei­dus, tik­ri­no vai­ruo­to­jų blai­vu­mą, ap­svai­gi­mą nuo nar­ko­ti­nių ar ki­tų psi­chi­ką vei­kian­čių me­džia­gų.

Uk­mer­giš­kiams po­li­ci­nin­kams tal­ki­no Vil­niaus ap­skri­ties vy­riau­sio­jo po­li­ci­jos komisariato Ke­lių po­li­ci­jos val­dy­bos Ke­lių pa­tru­lių rink­ti­nės pa­rei­gū­nai. Ra­jo­ne pa­tru­lia­vo 7 po­li­ci­jos eki­pa­žai.

Ant­ra­die­nį mū­sų bu­tai ir na­mai kve­pė­jo ke­pa­mais bly­nais, po gat­ves vaikš­ti­nė­jo per­si­ren­gė­liai – Lie­tu­va šven­tė Už­ga­vė­nes.

 

 

Gedimino Nemunaičio nuotr. Užgavėnių linksmybės vyko miesto centre, prie kultūros centro.

 

Bir­že­lio 1-oji – Tarp­tau­ti­nė vai­kų gy­ni­mo die­na. Ją ypa­tin­gai nu­ta­rė pa­žy­mė­ti Uk­mer­gės ne­sta­cio­na­rių so­cia­li­nių pa­slau­gų cen­tras. Net šim­tas vai­kus au­gi­nan­čių uk­mer­giš­kių šei­mų ar­tė­jant šiai šven­tei su­lau­kė ne­ti­kė­to siun­ti­nio.

Vil­ma NEMUNAITIENĖ

Cen­tro di­rek­to­rė Si­gi­ta Ba­ka­naus­kie­nė pa­sa­ko­jo, kad iš Vo­kie­ti­jos pa­ra­mos fon­do Uk­mer­gę prieš ke­lias sa­vai­tes pa­sie­kė di­džiu­lė lab­da­ros siun­ta. 15 529 ki­log­ra­mų svo­rio siun­tą pa­tys vo­kie­čiai įver­ti­no be­veik pu­se mi­li­jo­no li­tų. Gau­ti to­kią bran­gią do­va­ną kiek­vie­nai įstai­gai ne tik džiaugs­mas, bet ir di­džiu­lė at­sa­ko­my­bė. Juk lab­da­rą rei­kia de­ra­mai įfor­min­ti, san­dė­liuo­ti ir pa­da­lin­ti. Cen­tro dar­buo­to­jai nu­ta­rė ge­ro­kai pra­plės­ti pa­ra­mos ga­vė­jų ra­tą. Lig šiol lab­da­ros daž­niau­siai su­lauk­da­vo so­cia­li­nės ri­zi­kos šei­mos. „Ma­nau, kad šian­dien gy­ve­na­me to­kiu sun­kiu laik­me­čiu, kai pa­ra­ma rei­ka­lin­ga dau­ge­liui pra­ra­du­sių dar­bą, at­si­dū­ru­sių sun­kio­je fi­nan­si­nė­je si­tu­a­ci­jo­je žmo­nių“, - įsi­ti­ki­nu­si S. Ba­ka­naus­kie­nė.

 

 

Ne­sta­cio­na­rių so­cia­li­nių pa­slau­gų cen­tro di­rek­to­rė Si­gi­ta Ba­ka­naus­kie­nė (kai­rė­je), Lai­ma Mo­tie­jū­nie­nė ir Da­rius Ku­lie­ša nu­ta­rė, kad jų au­to­bu­siu­kas tu­ri pa­si­puoš­ti.

 

Uk­mer­giš­kė Ma­ri­jo­na sa­ko Vai­kų gy­ni­mo die­nos pro­ga do­va­nų sa­vo anū­kams dar nie­ka­da ne­bu­vo su­lau­ku­si.
Au­to­rės nuotr.

 

Puslapis 881 iš 999

Draugai

Ukmerges kulturos puslapiai

gpm 2011 n 135

Lietuvos valstybe

ukvm

vilkmerge

UKC logo 115x63

Voruta

Tauragės laikraštis

Aistra

baidariu aukstaitija

Interneto dienraštis Bernardinai

Vilkmerge

lrytas

delfi

logo srtrf-300x170

Į viršų