Ukmergės rinkiminės naujienos, mero rinkimai
Ukmergės žinios

Ukmergės žinios

Jei bent kar­tą su­kir­bė­jo gal­vo­je min­tis, kad jums rei­ka­lin­ga psi­cho­lo­go pa­gal­ba, ati­dė­lio­ti ne­ver­ta. Tuo įsi­ti­ki­nęs psi­cho­lo­gas Na­ri­man­tas Mar­kaus­kas. Jis sa­ko, kad pas­ta­ruo­ju me­tu psi­cho­lo­gams sa­vo sie­lą at­ve­rian­čių žmo­nių dau­gė­ja.

 

Li­gi­ta JUODVALKIENĖ

Ge­di­mi­no Ne­mu­nai­čio nuotr. Na­ri­man­tas Mar­kaus­kas sa­ko, kad psi­cho­lo­gai esa­me vi­si – tik vie­ni mė­gė­jai, ki­ti – pro­fe­sio­na­lai.

Ūkio ban­ko pa­sta­te įsi­kū­ru­sį Šiau­lių ban­ką ant­ra­die­nį už­gu­lė in­dė­li­nin­kų mi­nia. Nors bu­vo skelb­ta, kad ban­ko fi­lia­lai bus ati­da­ry­ti vi­dur­die­nį, ne­kan­triau­si bu­vę Ūkio ban­ko klien­tai prie du­rų su­sto­jo nuo 7 va­lan­dos ry­to.

 

Vil­ma NEMUNAITIENĖ

 

Ge­di­mi­no Ne­mu­nai­čio nuotr. Uk­mer­gie­tiš­kas ban­ko štur­mas.

Ket­vir­ta­die­nį įvy­ku­sia­me ra­jo­no ta­ry­bos po­sė­dy­je bu­vo pri­sta­ty­ta ga­li­my­bė su­da­ry­ti Uk­mer­gės se­na­mies­čio iš­pla­na­vi­mo pro­jek­tą.

Li­gi­ta JUODVALKIENĖ

Pro­jek­tą ta­ry­bai pri­sta­tęs Vil­niaus Ge­di­mi­no tech­ni­kos uni­ver­si­te­to Ur­ba­nis­ti­kos ka­ted­ros ar­chi­tek­tas Kęs­tu­tis Sa­ba­liaus­kas pa­aiš­ki­no jo rei­ka­lin­gu­mą: „Vie­nos lė­šos at­ei­na ke­liams, ki­tos pa­sta­tams, ki­tiems ob­jek­tams. Rei­kė­tų su­da­ry­ti ben­drą vi­so mies­to su­tvar­ky­mo pla­ną.“ Anot jo, Ben­dra­sis mies­to pla­nas ne­nu­sa­ko spe­ci­fi­nių da­ly­kų, for­muo­jan­čių mies­to įvaiz­dį, ku­rian­čių ben­drą vi­su­mą.

 

Krikš­tė­nų Auš­ros Var­tų Ma­ri­jos ir Šv. Te­re­sė­lės vie­nuo­ly­no įkū­rė­ja se­suo Ro­za­na ti­ki­si, jog jų pa­reng­tas pro­jek­tas nau­joms sta­ty­boms gaus fi­nan­sa­vi­mą. Ki­tais me­tais Krikš­tė­nuo­se tu­rė­tų iš­kil­ti nau­jas pa­sta­tas. Ben­druo­me­nė ga­lės pri­im­ti di­des­nes gru­pes re­ko­lek­ci­joms – ty­los ir mal­dos lai­ko­tar­piui.

Jo­li­ta ŽURAUSKIENĖ

Į Krikš­tė­nuo­se esan­tį vie­nuo­ly­ną at­vyks­ta no­rin­tie­ji ar­ti­miau su­si­pa­žin­ti su ben­druo­me­nės gy­ve­ni­mu. Se­se­rys tei­gia dėl vie­tų sto­kos ne­ga­lin­čios pri­im­ti di­des­nių gru­pių. Vie­nuo­ly­ne yra tik trys kam­ba­rė­liai ir at­ski­ra pa­tal­pa, ku­rio­je ga­li nak­vo­ti pen­kio­li­ka žmo­nių, to­dėl vieš­na­gę ben­druo­me­nė­je rei­kia iš anks­to su­de­rin­ti.

 

Vie­nuo­ly­ne ne­trūks­ta lan­ky­to­jų.

 

Se­suo Ro­za­na sa­ko, jog į vie­nuo­ly­ną už­su­ka vis dau­giau žmo­nių, ieš­kan­čių dva­si­nės ra­my­bės.
Au­to­rės nuotr.

Vil­ma NEMUNAITIENĖ

 

Ge­di­mi­no Ne­mu­nai­čio nuotr. Se­suo Ro­za­na sek­ma­die­nį sulaukė daugybės svei­kin­to­jų.

Uk­mer­giš­kis pro­ku­ro­ras Liu­das Žuk­lys ne­se­niai ta­po pen­kio­lik­tu Lie­tu­vo­je kau­lų čiul­pų do­no­ru. Vy­ras sa­ko, kad ne­dve­jo­da­mas tai at­lik­tų dar kar­tą, nes pi­lie­ti­nė pa­rei­ga – tai ne tik skam­būs žo­džiai, bet ir re­a­li pa­gal­ba ser­gan­tie­siems vė­žiu.

 

Li­gi­ta JUODVALKIENĖ

Ge­di­mi­no Ne­mu­nai­čio nuotr. Uk­mer­giš­kis pro­ku­ro­ras Liu­das Žuk­lys ta­po pen­kio­lik­tu Lie­tu­vo­je kau­lų čiul­pų do­no­ru.

 

Pra­ėju­sią sa­vai­tę į pas­ku­ti­nį po­sė­dį su­si­rin­ko se­no­ji ra­jo­no ta­ry­ba. Vie­niems ta­ry­bos na­riams šis po­sė­dis bu­vo at­si­svei­ki­ni­mas su man­da­tu, ki­tiems reiš­kė nau­jų dar­bų pra­džią. Tie­sa, be­maž iš de­šim­ties ta­ry­bą pa­lie­kan­čių­jų gė­lių su­lau­kė tik du...

 

Li­gi­ta JUODVALKIENĖ

 

Nuo­ša­lio­se so­dy­bo­se įsi­kū­rę se­ny­vi žmo­nės ne­se­niai su­lau­kė mo­bi­lių­jų te­le­fo­nų, ku­riais ap­rū­pi­na­mi įgy­ven­di­nant pre­ven­ci­nį pro­jek­tą. Jie pa­kei­tė anks­čiau gy­ven­to­jų tu­rė­tus pa­gal­bos įren­gi­nius. Apa­ra­tais se­no­liai ga­lės pra­neš­ti apie nu­si­kal­ti­mą ar ne­lai­mę. Te­le­fo­nas taip pat pa­dės nu­sta­ty­ti vie­tą, jei žmo­gus pa­si­klys.

 

Vai­do­tė GRIŠKEVIČIŪTĖ

 

Ge­di­mi­no Ne­mu­nai­čio nuotr. Te­le­fo­nai nuo­ša­lių so­dy­bų gy­ven­to­jams ga­li tap­ti vie­nin­te­le iš­si­gel­bė­ji­mo  prie­mo­ne.

Šešuo­lių se­niū­ni­jos gy­ven­to­jams, no­rin­tiems pa­si­da­ry­ti nu­ga­ros, juos­mens ar ko­jų ma­sa­žą, va­žiuo­ti į mies­tą ne­be­rei­kia. Įsi­gi­jus tam skir­tą įran­gą, se­niū­ni­jo­je pra­dė­ta teik­ti nau­ja pa­slau­ga – ma­sa­žas.

 

Li­gi­ta JUODVALKIENĖ

 

Ge­di­mi­no Ne­mu­nai­čio nuotr. Masažais rūpinasi socialinė darbuotoja Daiva Savickaitė.

Vil­ma NEMUNAITIENĖ

 

Lie­tu­vos kri­mi­na­li­nės po­li­ci­jos biu­ras šią sa­vai­tę iš­pla­ti­no pa­reiš­ki­mą apie Da­ni­jos po­li­ci­jos iš­lais­vin­tą ne­va į pre­ky­bos žmo­nė­mis pin­kles pa­kliu­vu­sią lie­tu­vę.

Pa­si­ro­do, jog tai – uk­mer­giš­kė, mū­sų ra­jo­no vy­rams sek­su­a­li­nes pa­slau­gas tei­ku­si 19-me­tė A. Pra­ėju­siais me­tais ke­lio­li­kai Uk­mer­gės vy­rų ji pa­li­ko „do­va­nė­lę“ – si­fi­lio už­kra­tą.

Dėl šios prie­žas­ties Uk­mer­gė iš­gar­sė­jo la­bai sub­ti­lio­je sri­ty­je – kaip mies­tas, ku­ria­me už­re­gist­ruo­ta dau­giau­siai si­fi­lio at­ve­jų.

Puslapis 881 iš 1038

Draugai

Ukmerges kulturos puslapiai

gpm 2011 n 135

Lietuvos valstybe

ukvm

vilkmerge

UKC logo 115x63

Voruta

Tauragės laikraštis

Aistra

baidariu aukstaitija

Interneto dienraštis Bernardinai

Vilkmerge

lrytas

delfi

logo srtrf-300x170

Į viršų