Ukmergės rinkiminės naujienos, mero rinkimai
Ukmergės žinios

Ukmergės žinios

„Baltijos keliui – bėgimai“
(Arvydas Pėšina)
„Paramos prašo moksleivių tėveliai“
(Ligita Juodvalkienė)
„Vadavo į spąstus pakliuvusią moterį“
(„U. ž. informacija)
„Laimingi galime būti tik savame krašte“
(Jolanta Verbickienė, „Vyturio“ choro choristė)
„Statistika apie pedikuliozę – iš lubų“
(Ligita Juodvalkienė)
„Prašo nupjauti kiečius“
(Ligita Juodvalkienė)
„Netikras dokumentas laimės neatnešė“
(Jolita Žurauskienė)
„Viešoje vietoje – įžūlus elgesys“
(Jolita Žurauskienė)
Rubrikoje „Pataria specialistai“ – grybaudami nežalokime gamtos

„Vaisius moksleiviai valgys nemokamai“
(„U. ž.“ Informacija)
„Kelio ieško apgraibomis“
(Ligita Juodvalkienė)
„Barjeras į Rusiją – Ukmergės pieninei“
(„U. ž.“ informacija)
„Per rudenėjančią Deltuvą – Žolinės, istorijos, poezijos lieptu“
(Vaidotė Griškevičiūtė)
„Sugrįžo prisiglausti prie gimtinės“
(Rasa Griškevičienė, Vlado Šlaito viešosios bibliotekos direktorė)
„Vagišius sulaukė atpildo“
(Jolita Žurauskienė)
Puslapyje jaunimui „Svajokliai“ – studentai kreipėsi į ministrą, skelbiamas nuotraukų konkursas „Mūsų džiaugsmo akimirkos“
„Prašo sutramdyti triukšmadarius“
(Ligita Juodvalkienė)

„Žmones užpuolė prie parduotuvės“
(„U. ž.“ informacija)
„Baltijos kelias atgimsta po 20 metų“
(Arvydas Pėšina)
„Siekia suburti stiprią komandą“
(Jolita Žurauskienė)
„Filtrų pardavėjai įtikinėja triukais“
(Ligita Juodvalkienė)
„Verslo liudijimai pasirodė per brangūs“
(Ligita Juodvalkienė)
„Dailininko paveikslams – garbinga vieta“
(Jolita Žurauskienė)
„Bus saugiau ir vairuotojams, ir žvėrims“
(Ligita Juodvalkienė)
„Paaiškėjo stipriausi tinklininkai“
(Arvydas Pėšina)

„Gydytojų nesutarimai kyla į viešumą“
(Ligita Juodvalkienė)
„Automagistralėje – radioaktyvios medžiagos“
(Ligita Juodvalkienė)
„Sukčiai išviliojo 14 tūkst. litų“
(„U. ž.“ informacija)
„Vikingų festivalyje lietuviai pamatė kitą epochą“
(Jolanta Petronytė)
„Sodininkai prašo neapmokestinti“
(Ligita Juodvalkienė)
Puslapyje vaikams „Pupsis“ – vaikai išbandė senuosius amatus
„Varžėsi policininkai“
(„U. ž.“ informacija)
„Šventė draugėn subūrė kraštiečius“
(„U. ž.“ informacija)
„Ukmergiškiai grįžo su medaliais“
(Arvydas Pėšina)

„Tikslas vienas – saugoti mišką“
(Ligita Juodvalkienė)
„Ukmergėje – kiaulių gripo atvejis“
(„U. ž.“ informacija)
„Sulaikė jaunuosius sukčius“
(„U. ž.“ informacija)
„Svarsto, kas tęs pradėtus darbus“
(Jolita Žurauskienė)
„Neįgalieji patikėjo juoko galia“
(„U. ž.“ informacija)
Literatūrinis puslapis „Vilkmergės versmės“
„Kasdienybės langas“

(Arvydas Pėšina)
„Šeimų džiaugsmas - tylą įveikiančios dukros“
(Eglė Šliževičiūtė)
„Paskutinio skambučio nostalgija“
(Zita Bataitienė)
Rubrikoje „Pataria specialistai“ – ką pravartu žinoti, renkantis viešbutį
„Avariją patyrė pareigūnas“
(„U. ž.“ informacija)

Vil­niaus vi­suo­me­nės svei­ka­tos cen­tro Uk­mer­gės sky­riaus spe­cia­lis­tai sa­ko, kad gri­po ir ūmi­nių vir­šu­ti­nių kvė­pa­vi­mo ta­kų li­gų su­ves­ti­nė­je ro­dik­lis spar­čiai ky­la į vir­šų. Nuo rug­sė­jo pra­džios ser­gan­čių­jų šio­mis li­go­mis skai­čius ra­jo­ne pa­di­dė­jo de­šim­te­rio­pai.

 

Li­gi­ta JUODVALKIENĖ

 

Šiuo me­tu be­veik vi­so­se ra­jo­no se­niū­ni­jo­se or­ga­ni­zuo­ja­mi se­niū­nai­čių rin­ki­mai. Ta­čiau vi­suo­me­ni­nės se­niū­nai­čio pa­rei­gos žmo­nėms su­si­do­mė­ji­mo ne­su­kė­lė.

Vil­ma NEMUNAITIENĖ

Mies­to se­niū­nas Sta­sys Jac­kū­nas vi­siš­kai nu­si­vy­lęs se­niū­nai­čių rin­ki­mais. Su­skirs­čius mies­to se­niū­ni­ją į ke­lio­li­ka se­niū­nai­ti­jų jo­se šiuo me­tu or­ga­ni­zuo­ja­mi se­niū­nai­čių rin­ki­mai. Jie jau vy­ko dvie­jo­se se­niū­nai­ti­jo­se.

Į V. Ku­dir­kos ir S. Dau­kan­to gat­vių se­niū­nai­čių rin­ki­mus at­ėjo vos trys žmo­nės, į Duks­ty­nos se­niū­nai­ti­jos – sep­ty­ni. Su­lau­kus to­kio da­ly­vių „ant­plū­džio“ rin­ki­mai lai­ky­ti ne­įvy­ku­siais.

Są­skai­tos už ne­se­niai įves­tą vie­ti­nę ko­mu­na­li­nių at­lie­kų tvar­ky­mo rin­klia­vą su­kė­lė di­džiu­lę gy­ven­to­jų su­maiš­tį.

Uk­mer­giš­kiai pir­ma­die­nį nuo pat ry­to ata­ka­vo sa­vi­val­dy­bės dar­buo­to­jus, reikš­da­mi ne­pa­si­ten­ki­ni­mus ir prie­kaiš­tus.

Mies­to se­niū­nas Sta­sys Jac­kū­nas pa­sa­ko­jo, kad dau­giau­siai žmo­nių ne­įsi­gi­li­no į są­skai­tas  ir į tai, kad jo­se mo­kes­tis pa­teik­tas ne už vie­ną, o už tris mė­ne­sius: spa­lį, lap­kri­tį ir gruo­dį.

 

Ge­di­mi­no Ne­mu­nai­čio nuotr. Dėl ko­mu­na­li­nių at­lie­kų iš­ve­ži­mo – šim­tai uk­mer­giš­kių klau­si­mų.

Ka­lė­di­nės do­va­nos kai ka­da tam­pa dar­že­li­nu­kų tė­vų gin­čų prie­žas­ti­mi. Ne vi­siems tė­vams pri­im­ti­nos rin­klia­vos ren­gia­moms šven­tėms, tuo la­biau, jei dar­že­lį lan­ko ke­lios at­ža­los. Ta­čiau skun­dai dėl to daž­niau­siai reiš­kia­mi pa­šnibž­do­mis, o prieš­ta­rau­ti ini­cia­to­riams ne­drįs­ta­ma.

 

Vai­do­tė ŠANTARIENĖ

 

Sek­ma­die­nį tau­ta vėl kvie­čia­ma prie bal­sa­dė­žių. Ta­čiau ant­ra­sis Sei­mo rin­ki­mų tu­ras Uk­mer­gė­je ne­bus in­tri­guo­jan­tis. Prie­žas­tis pa­pras­ta – abu jo da­ly­viai – ir Ju­lius Ve­sel­ka, ir Lo­re­ta Grau­ži­nie­nė jau už­si­tik­ri­nę vie­tas Sei­me. Pa­gal sa­vo par­ti­jų są­ra­šus jie pa­čia­me vir­šu­je – ant­ro­je vie­to­je.

 

Vil­ma NEMUNAITIENĖ

Puslapis 886 iš 1018

Informacija apie parengtą elektros tinklų teritorijų planą. UAB GG LTU S1 yra parengusi 4999 kW galios saulės elektrinės Sodų g. 1, Šemetiškių k., Deltuvos sen., Ukmergės r. sav. elektros tinklų teritorijų planą. Su planu galima susipažinti plano rengėjo internetiniame puslapyje . Dėl papildomos informacijos kreiptis į UAB GG LTU S1 įgaliotą atstovę Poliną Kuznetsovą, el. p. polina.kuznetsova@greengenius.com

Vilkmerge restoranas

Optima 13 Picerijos salės nuoma

Draugai

Ukmerges kulturos puslapiai

gpm 2011 n 135

Lietuvos valstybe

ukvm

vilkmerge

UKC logo 115x63

Voruta

Tauragės laikraštis

Aistra

baidariu aukstaitija

Interneto dienraštis Bernardinai

Vilkmerge

lrytas

delfi

logo srtrf-300x170

Į viršų