Ukmergės rinkiminės naujienos, mero rinkimai
Ukmergės žinios

Ukmergės žinios

Kau­no apy­gar­dos teis­mas 20 me­tų už gro­tų pa­siun­tė už­kie­tė­ju­sį nu­si­kal­tė­lį uk­mer­giš­kį Ha­rį Sta­kaus­ką.

29 me­tų vy­ras prieš teis­mą sto­jo de­šim­tą kar­tą.

Už 13-me­tės mer­gai­tės iš­ža­gi­ni­mą prie­var­tau­to­jas nu­teis­tas ka­lė­ti 12 me­tų, pri­dė­jus baus­mę už anks­čiau įvyk­dy­tus plė­ši­mus bei va­gys­tes, jam skir­ta su­ben­drin­ta 20 me­tų lais­vės at­ėmi­mo baus­mė.

Sta­kaus­kas 13-me­tę mer­gai­tę iš­nie­ki­no 2007 me­tais. Nu­si­kal­tė­lis ži­no­jo, kad bū­si­mo­ji jo au­ka – ma­ža­me­tė, mer­gai­tė jam bu­vo pa­sa­kiu­si sa­vo am­žių. Pa­ty­ru­si ly­ti­nę prie­var­tą ma­ža­me­tė pas­to­jo, jai gi­mė duk­ra.

Liūd­nos prog­no­zės, kad šie­met ra­jo­no mo­kyk­los su­ma­žės tri­mis šim­tais moks­lei­vių, pa­si­ro­dė be­san­čios dar liūd­nes­nės. Pra­si­dė­jus moks­lo me­tams, mo­kyk­lų du­rų ne­at­vė­rė be­veik ke­tu­ri šim­tai mo­ki­nių. Di­džiu­lis gal­vos skaus­mas ra­jo­no val­di­nin­kams – iš­tuš­tė­ję mo­kyk­lų pa­sta­tai.

 

Li­gi­ta JUODVALKIENĖ

 

Ge­di­mi­no Ne­mu­nai­čio nuotr. Ukmergės „Šilo“ vidurinės mokyklos pradinio ugdymo skyriaus pastatas liko tuščias.

„Uk­mer­gės ži­nio­se“ ne­se­niai ra­šė­me apie tai, kad spau­džiant žie­mos šal­čiams tu­rė­tu­me ne­pa­mirš­ti spar­nuo­čių ir prie na­mų įsi­reng­ti le­syk­lė­les. Taip pa­dė­tu­me paukš­te­liams leng­viau su­lauk­ti pa­va­sa­rio.

Li­gi­ta JUODVALKIENĖ

Ge­di­mi­no Ne­mu­nai­čio nuotr. Li­na ir Vac­lo­vas Ke­tur­kai le­syk­lė­lę pa­do­va­no­jo vai­kams.

Tau­jė­nuo­se įgy­ven­di­na­mas van­dent­var­kos pro­jek­tas mies­te­lio gy­ven­to­jus ver­čia su ne­ri­mu lauk­ti pa­va­sa­rio. Tau­jė­niš­kius ste­bi­na jų ma­ny­mu ne­pro­fe­sio­na­liai at­lie­ka­mi dar­bai.

 

Vai­do­tė ŠANTARIENĖ

 

Nau­jau­sios spau­dos sa­vo paš­to dė­žu­tė­se lau­kian­tys gy­ven­to­jai jo­se nau­jie­nų ga­li ir ne­ras­ti. Mat „pa­kliu­dy­ti“ dė­žu­tes ir tai, kas yra jo­se, kar­tais na­gai pa­niž­ta chu­li­ga­nams.

Vai­do­tė GRIŠKEVIČIŪTĖ

Pa­na­šūs spau­dos pla­tin­to­jus pik­ti­nan­tys vaiz­dai ska­ti­na juos pa­ra­gin­ti gy­ven­to­jus pa­si­rū­pin­ti tin­ka­mo­mis paš­to dė­žu­tė­mis.

Sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nist­ra­ci­jos lau­kia di­de­lės per­mai­nos – iš es­mės kei­čia­ma jos struk­tū­ra. To­kios per­tvar­kos ne­bū­ta dau­giau kaip de­šimt­me­tį. Sa­vi­val­dy­bės dar­bo gru­pės pa­reng­tą re­or­ga­ni­za­ci­jos pro­jek­tą ki­tą sa­vai­tę svars­tys ra­jo­no ta­ry­ba.

 

Li­gi­ta JUODVALKIENĖ

Ge­di­mi­no Ne­mu­nai­čio nuotr. Sa­vi­val­dy­bės struk­tū­ro­je su­pla­nuo­tos per­mai­nos.

Rug­sė­jo pir­mo­sios skam­bu­tis kas­met su­skam­ba vis tuš­tes­nėms mo­kyk­loms. Ma­žė­jant vai­kų, įstai­gos re­or­ga­ni­zuo­ja­mos. Kai ku­rias ra­jo­no mo­kyk­las per­tvar­ka pa­lie­tė itin skau­džiai.

 

Vai­do­tė ŠANTARIENĖ

 

Gedimino Nemunaičio nuotr. Ugdymo įstaigų pertvarka neišvengiama dėl mokinių mažėjimo.

Ra­jo­no va­do­vui Al­gir­dui Ko­pūs­tui iš­kel­to­je ad­mi­nist­ra­ci­nio tei­sės pa­žei­di­mo by­lo­je teis­mui vėl ne­pa­vy­ko pri­im­ti spren­di­mo. Nag­ri­nė­ji­mas ati­dė­tas, ne­at­vy­kus Lie­tu­vos ke­lių po­li­ci­jos tar­ny­bos at­sto­vui. Į ki­tą teis­mo po­sė­dį me­rui teks sku­bė­ti iš kar­to po Sei­mo rin­ki­mų, ku­riuo­se ke­ti­na da­ly­vau­ti ir pats.

 

Vai­do­tė ŠANTARIENĖ

 

Au­to­rės nuotr. Me­ro Al­gir­do Ko­pūs­to by­lo­je jo ad­vo­ka­tui Val­dui Ker­snaus­kui daug kas ne­aiš­ku.

Uk­mer­gės ra­jo­no va­do­vą Al­gir­dą Ko­pūs­tą klam­pi­na di­de­li ne­ma­lo­nu­mai. Skan­da­lą dėl ne­tei­sė­tai iš „Sod­ros“ gau­tos ne­įga­lu­mo pen­si­jos pa­pil­dė ir vai­ra­vi­mas įkau­šus. Ra­jo­no ta­ry­bos opo­zi­ci­ja ke­ti­na teik­ti me­rui in­ter­pe­lia­ci­ją dėl at­si­sta­ty­di­ni­mo.

 

Li­gi­ta JUODVALKIENĖ

 

Gedimino Nemunaičio nuotr. Ra­jo­no me­rui Algirdui Ko­pūs­tui ke­ti­na­ma teik­ti in­ter­pe­lia­ci­ją.

Penk­ta­die­nį Uk­mer­gės ra­jo­no apy­lin­kės teis­me at­vers­ta me­ro Al­gir­do Ko­pūs­to by­la. Ad­mi­nist­ra­ci­nėn at­sa­ko­my­bėn jis trau­kia­mas dėl to, jog vai­ra­vo au­to­mo­bi­lį gal­būt bū­da­mas ne­blai­vus. Ta­čiau pri­trū­kus aiš­ku­mo dėl al­ko­ho­lio ma­tuok­lių rod­me­nų, me­ro būk­lę pa­žei­di­mo me­tu aiš­kin­sis eks­per­tai.

 

Vai­do­tė ŠANTARIENĖ

Au­to­rės nuotr. Me­ro Al­gir­do Ko­pūs­to ad­vo­ka­tas Val­das Ker­snaus­kas su­abe­jo­jo po­li­ci­jos al­ko­tes­te­rio tiks­lu­mu.

Puslapis 887 iš 1016

Informacija apie parengtą elektros tinklų teritorijų planą. UAB GG LTU S1 yra parengusi 4999 kW galios saulės elektrinės Sodų g. 1, Šemetiškių k., Deltuvos sen., Ukmergės r. sav. elektros tinklų teritorijų planą. Su planu galima susipažinti plano rengėjo internetiniame puslapyje . Dėl papildomos informacijos kreiptis į UAB GG LTU S1 įgaliotą atstovę Poliną Kuznetsovą, el. p. polina.kuznetsova@greengenius.com

Vilkmerge restoranas

Optima 13 Picerijos salės nuoma

Draugai

Ukmerges kulturos puslapiai

gpm 2011 n 135

Lietuvos valstybe

ukvm

vilkmerge

UKC logo 115x63

Voruta

Tauragės laikraštis

Aistra

baidariu aukstaitija

Interneto dienraštis Bernardinai

Vilkmerge

lrytas

delfi

logo srtrf-300x170

Į viršų