Ukmergės rinkiminės naujienos, mero rinkimai
Ukmergės žinios

Ukmergės žinios

Li­gi­ta JUODVALKIENĖ

Ne­se­niai „Uk­mer­gės ži­nių“ re­dak­ci­ja gavo skai­ty­to­jos laiš­ką, ku­ria­me abe­jo­ja­ma, ar sa­vi­val­dy­bės įsteig­to­je VšĮ „Uk­mer­gės be­glo­bių gy­vū­nų na­mai“ pai­so­ma pa­grin­di­nių gy­vū­nų prie­žiū­ros tai­syk­lių. 

Mo­te­ris klau­sia, koks li­ki­mas į prie­glau­dą pa­te­ku­sių ke­tur­ko­jų lau­kia, pra­ėjus nu­sta­ty­tam ka­ran­ti­nu va­di­na­mam lai­ko­tar­piui. Ar jiems pa­vyks­ta su­ras­ti šei­mi­nin­kus, ar jais pa­pras­čiau­siai at­si­kra­to­ma dras­tiš­kais me­to­dais?

Va­len­ti­na ir Ri­man­tas Stun­džiai su di­de­liu ne­ri­mu lau­kia pa­va­sa­rio. Jei ne­pa­vyks ras­ti rė­mė­jų būs­tui įsi­gy­ti, pen­kis vai­kus au­gi­nan­čiai po­rai teks ei­li­nį kar­tą rink­tis man­tą ir ieš­ko­ti nau­jos pa­sto­gės.

 

Vil­ma NEMUNAITIENĖ

 

Ge­di­mi­no Ne­mu­nai­čio nuotr. Ri­man­tas ir Va­len­ti­na Stun­džiai puo­se­lė­ja vie­nin­te­lę sva­jo­nę – tu­rė­ti nuo­sa­vą būs­tą.

Ke­tu­rių vai­kų ma­ma Ri­ta Vi­to­nie­nė vi­so sun­kiai už­gy­ven­to tur­to ne­te­ko ma­žiau nei per pus­va­lan­dį. Tiek lai­ko už­te­ko, kad su­pleš­kė­tų Pa­va­sa­rio gat­vė­je sto­vin­tis me­di­nis na­mas.

 

Vil­ma NEMUNAITIENĖ

 

Ge­di­mi­no Ne­mu­nai­čio nuotr. Kai ug­nia­ge­siai at­vy­ko į ne­lai­mės vie­tą, na­mas jau de­gė at­vi­ra lieps­na.

Pra­ėju­sią sa­vai­tę vy­ku­sia­me ne­ei­li­nia­me ra­jo­no ta­ry­bos po­sė­dy­je di­džiau-­
sias dė­me­sys bu­vo skir­tas ke­lių prie­žiū­ros ir plėt­ros pro­gra­mos lė­šų są­ra­šo pa-­
tvir­ti­ni­mui.
 

Vil­ma NEMUNAITIENĖ

Uk­mer­giš­kiai sek­ma­die­nį vy­ku­siuo­se Sei­mo rin­ki­muo­se dau­giau­siai bal­sų ati­da­vė Dar­bo par­ti­jos kan­di­da­tei Lo­re­tai Grau­ži­nie­nei ir par­ti­jos Tvar­ka ir tei­sin­gu­mas są­ra­še kan­di­da­ta­vu­siam Ju­liui Ve­sel­kai.

Vil­ma NEMUNAITIENĖ

Loreta Graužinienė ir Julius Veselka susirungs antrajame rinkimų ture.

Sek­ma­die­nį vy­ku­siuo­se Sei­mo rin­ki­muo­se uk­mer­giš­kiai dos­niau­siai sa­vo bal­sus da­li­no tra­di­ci­nių – kai­rio­sios ir de­ši­nio­sios – par­ti­jų at­sto­vams.

Vil­ma NEMUNAITIENĖ

Antrame rinkimų ture susikaus Kazys Grybauskas ir Janina Galiauskienė.

Ba­le­lių ti­kin­tie­ji kiek­vie­ną sek­ma­die­nį ren­ka­si į šia­me mies­te­ly­je esan­čią kop­ly­čią. Ta­čiau bė­da ta, kad kop­ly­tė­lė įreng­ta dau­gia­bu­ty­je, ku­rio gy­ven­to­jai mal­dos na­mų kai­my­nys­tės ne­pa­gei­dau­ja.

 

Vil­ma NEMUNAITIENĖ

 

Gedimino Nemunaičio nuotr. Maldos namai trukdo kaimynams.

Ra­jo­no sa­vi­val­dy­bė­je su­da­ry­ta dar­bo gru­pė, ku­ri aiš­ki­na­si, ko­dėl taip žen­kliai ski­ria­si šil­dy­mo kai­nos at­ski­ruo­se na­muo­se. Tik­rin­to­jai nuo­dug­niai ti­ria de­šimt dau­gia­bu­čių na­mų, ku­rių gy­ven­to­jai ga­vo pa­čias di­džiau­sias są­skai­tas už šil­dy­mą, būk­lę.

 

Vil­ma NEMUNAITIENĖ

 

Ge­di­mi­no Ne­mu­nai­čio nuotr. Ty­rė­jų dar­bo ob­jek­tas – dau­gia­bu­čių ši­lu­mos punk­tai.

 

Dau­gia­bu­čių re­no­va­ci­ją stab­do ne tik gy­ven­to­jų bai­mė pa­ė­mus pa­sko­lą dvi­de­šim­čiai me­tų tap­ti ban­ko įkai­tais. Gy­ven­to­jai ne­ri­mau­ja, kad, ap­šil­ti­nus na­mą, at­si­ran­da ter­mo­so efek­tas, ken­kian­tis se­noms pa­sta­to kon­struk­ci­joms.

Li­gi­ta JUODVALKIENĖ

Ge­di­mi­no Ne­mu­nai­čio nuotr. Re­no­vuo­ti na­mai tik­rai pa­gra­žė­tų, bet „ne­pa­jau­nė­tų“.

Li­gi­ta JUODVALKIENĖ

 

Dau­gia­bu­čių gy­ven­to­jai liūd­nai juo­kau­ja – pa­va­sa­ris į jų mik­ro­ra­jo­nus at­ei­na pir­miau­sia. Mat plo­nė­jan­ti snie­go pa­klo­tė at­sklei­džia ne­men­ką cen­tra­li­zuo­tai tie­kia­mos ši­lu­mos var­to­to­jų skau­du­lį – virš į na­mus at­ei­nan­čių ši­lu­mos ir karš­to van­dens tra­sų jau va­sa­rį ža­liuo­ja žo­lė.

Puslapis 959 iš 978

Draugai

Ukmerges kulturos puslapiai

gpm 2011 n 135

Lietuvos valstybe

ukvm

vilkmerge

UKC logo 115x63

Voruta

Tauragės laikraštis

Aistra

baidariu aukstaitija

Interneto dienraštis Bernardinai

Vilkmerge

lrytas

delfi

logo srtrf-300x170

Į viršų