Ukmergės rinkiminės naujienos, mero rinkimai
Ukmergės žinios

Ukmergės žinios

Uk­mer­giš­kių „pa­ga­min­tas“ pro­duk­tas iš va­ly­mo įren­gi­nių jau ke­liau­ja į kom­pos­ta­vi­mo aikš­te­lę bu­vu­sia­me Ko­pūs­tė­lių są­var­ty­ne. Ta­čiau aiš­kė­ja pro­ble­mos – trūks­ta ža­lių­jų at­lie­kų, ku­rių kom­pos­to ga­my­bo­je tu­ri bū­ti dvi­gu­bai dau­giau nei pa­ties dum­blo. Pa­di­dė­ju­sios įmo­nės iš­lai­dos grei­čiau­siai guls ant gy­ven­to­jų pe­čių...

 

Li­gi­ta JUODVALKIENĖ

 

Ge­di­mi­no Ne­mu­nai­čio nuotr. Grigorijus Malčanovas sako, kad po priedanga gaminamo komposto gamyba šalyje – naujovė.

Plan­še­ti­nius kom­piu­te­rius penk­to­kams Švie­ti­mo ir moks­lo mi­nis­te­ri­jos rū­pes­čiu tu­rė­ju­sios gau­ti mo­kyk­los jų ne­su­lau­kė. Be kom­piu­te­rių li­ko ir dvi mū­sų ra­jo­no įstai­gos.

 

Vai­do­tė ŠANTARIENĖ

 

Nors šil­dy­mo se­zo­nas pra­si­dės už ge­ro mė­ne­sio, dau­ge­lis uk­mer­giš­kių jau mi­na sa­vi­val­dy­bės slenks­tį dėl kom­pen­sa­ci­jų. Sa­vi­val­dy­bės So­cia­li­nės pa­ra­mos sky­riaus spe­cia­lis­tai prog­no­zuo­ja, kad ky­lan­ti du­jų kai­na iš­au­gins ir pra­šan­čių­jų kom­pen­sa­ci­jų skai­čių.

 

Li­gi­ta JUODVALKIENĖ

 

Lie­tu­vo­je in­ten­sy­viai ren­gia­ma­si spa­lio 14 d. vyk­sian­tiems Lie­tu­vos Res­pub­li­kos Sei­mo rin­ki­mams.

Pra­ėju­sią sa­vai­tę VRK po­sė­dy­je su­da­ry­tos Sei­mo rin­ki­mų apy­gar­dų ko­mi­si­jos.

Uk­mer­gės rin­ki­mų apy­gar­doje rin­ki­mų ko­mi­si­jos pir­mi­nin­ku VRK siū­ly­mu pa­skir­tas Dar­bo par­ti­jos at­sto­vas Hu­ber­tas Ži­žys.

 

Gedimino Nemunaičio nuotr. Su­da­ry­tos Sei­mo rin­ki­mų apy­gar­dų ko­mi­si­jos.

„Uk­mer­gės ži­nio­se“ jau skel­bė­me Vie­šų­jų pir­ki­mų tar­ny­bos pra­ne­ši­mą, jog dau­gu­ma Uk­mer­gės sa­vi­val­dy­bės vie­šų­jų pir­ki­mų vyk­dy­ti su pa­žei­di­mais. Dėl ga­li­mų ko­rup­ci­jos po­žy­mių vie­šų­jų pir­ki­mų pro­ce­dū­ro­se ra­jo­no ta­ry­bos na­riai ke­ti­na kreip­tis į Spe­cia­lių­jų ty­ri­mų tar­ny­bą.

 

Li­gi­ta JUODVALKIENĖ

Uk­mer­gės ra­jo­no sa­vi­val­dy­bės ta­ry­bos Eti­kos ko­mi­si­ja nu­sta­tė, kad Uk­mer­gės li­go­ni­nės vy­riau­sio­jo gy­dy­to­jo pa­va­duo­to­jas, Lie­tu­vos vals­tie­čių ir ža­lių­jų są­jun­gos na­rys V. Spruo­gis pa­žei­dė Vie­šų­jų ir pri­va­čių in­te­re­sų de­ri­ni­mo vals­ty­bi­nė­je tar­ny­bo­je įsta­ty­mo nuo­sta­tas.

V. Spruo­gis sa­vi­val­dy­bės ta­ry­bos ko­mi­te­to po­sė­dy­je svars­tė klau­si­mą dėl svei­ka­tos sis­te­mos vie­šų­jų įstai­gų va­do­vų at­ly­gi­ni­mo pa­sto­vio­sios ir kin­ta­mo­sios da­lies nu­sta­ty­mo ir jam pri­ta­rė.

Pa­ste­bi­ma nau­ja nu­si­kal­ti­mų rū­šis – ap­va­gia­mi pra­dur­tus au­to­mo­bi­lių ra­tus kei­čian­tys vai­ruo­to­jai.

Au­to­mo­bi­liu FIAT DOBLO iš Kau­no va­žia­vęs T. S. gruo­džio 11 d. bu­vo su­sto­jęs mies­to pa­kraš­ty­je esan­čio­je sta­ty­bi­nių pre­kių par­duo­tu­vė­je. Apie 15 val. iš­va­žia­vęs iš mies­to ne­to­li Duks­ty­nos ka­pi­nių vai­ruo­to­jas pa­ju­to, kad tuš­čia vie­na au­to­mo­bi­lio pa­dan­ga.

Nors sa­vi­val­dy­bės va­do­vai nuo­lat ka­te­go­riš­kai nei­gia, kad Vil­niaus gat­vė­je ar­ti­miau­siu me­tu pa­kvips bio­ku­ro ka­ti­lės sta­ty­ba, nu­ma­ty­to­je vie­to­je jau aki­vaiz­džiai ren­gia­ma­si to­kiems dar­bams.

 

Vil­ma NEMUNAITIENĖ

 

02-08-2_straipsnio_2_nuotr

Gedimino Nemunaičio nuotr. Netoli šio kamino greičiausiai iškils ir antras...

Paviršinių kojų venų varikozė arba lėtinis venų nepakankamumas – tai liga, kuri atsiranda dėl paviršinių venų vožtuvų nesandarumo. Moterys šia liga serga 4 kartus dažniau nei vyrai. Venų liga gali pasireikšti tiek paauglystėje, tiek ir vyresniame amžiuje.

 

Sa­vi­val­dos rin­ki­mų die­ną, va­sa­rio 27-ąją, ša­lies po­li­ci­jos įstai­go­se už­re­gist­ruo­ta be­veik 200 pra­ne­ši­mų apie rin­ki­mų tvar­kos bei įsta­ty­mų pa­žei­di­mus. Tuo tar­pu nuo pir­mos iš­anks­ti­nio bal­sa­vi­mo die­nos li­gi sek­ma­die­nio bu­vo pra­dė­ta ke­tu­rio­li­ka iki­teis­mi­nių ty­ri­mų. Vie­nas jų – dėl ga­li­mo bal­sų pir­ki­mo – vyks­ta Uk­mer­gė­je.

 

Vai­do­tė GRIŠKEVIČIŪTĖ

 

Ge­di­mi­no Ne­mu­nai­čio nuotr. Rinkėjo balsas gali kainuoti ir „bambalį“...

Puslapis 965 iš 1016

Informacija apie parengtą elektros tinklų teritorijų planą. UAB GG LTU S1 yra parengusi 4999 kW galios saulės elektrinės Sodų g. 1, Šemetiškių k., Deltuvos sen., Ukmergės r. sav. elektros tinklų teritorijų planą. Su planu galima susipažinti plano rengėjo internetiniame puslapyje . Dėl papildomos informacijos kreiptis į UAB GG LTU S1 įgaliotą atstovę Poliną Kuznetsovą, el. p. polina.kuznetsova@greengenius.com

Vilkmerge restoranas

Optima 13 Picerijos salės nuoma

Draugai

Ukmerges kulturos puslapiai

gpm 2011 n 135

Lietuvos valstybe

ukvm

vilkmerge

UKC logo 115x63

Voruta

Tauragės laikraštis

Aistra

baidariu aukstaitija

Interneto dienraštis Bernardinai

Vilkmerge

lrytas

delfi

logo srtrf-300x170

Į viršų