Spausdinti šį puslapį

Konkursą ketinama skaidyti

Ge­di­mi­no Ne­mu­nai­čio nuotr. Gė­ly­nų prie­žiū­rai pla­nuo­ja­ma skir­ti dau­giau dė­me­sio. Ge­di­mi­no Ne­mu­nai­čio nuotr. Gė­ly­nų prie­žiū­rai pla­nuo­ja­ma skir­ti dau­giau dė­me­sio.

Rug­pjū­čio pa­bai­go­je bai­gia­si su­tar­tis su „Uk­mer­gės pa­slau­ga“ dėl mies­to tvar­ky­mo. Skel­biant nau­ją vie­šų­jų pir­ki­mų kon­kur­są, ti­kė­ti­nos per­mai­nos – ke­ti­na­ma mies­to tvar­ky­mo bei gė­ly­nų prie­žiū­ros pa­slau­gas iš­skai­dy­ti.

 

Su­tar­tis dėl mies­to cen­tro šie­na­vi­mo, į ku­rią įei­na ir gė­ly­nų prie­žiū­ra, prieš tre­jus me­tus bu­vo su­da­ry­ta su UAB „Uk­mer­gės pa­slau­ga“.

 

 

Tarp ki­tų pa­gal su­tar­tį nu­ma­ty­tų dar­bų – cen­tri­nės mies­to da­lies – nuo Kau­no ir Del­tu­vos gat­vių san­kry­žos iki Vy­tau­to gat­vės pra­džios – šie­na­vi­mas. Per se­zo­ną šie­nau­ja­ma aš­tuo­nis kar­tus. Taip pat so­di­na­mi ir lais­to­mi gė­ly­nai bei gė­li­nės prie kul­tū­ros cen­tro. Šie­met tam bu­vo skir­ta 8000 eu­rų.

„Tai tik­rai nė­ra daug. Gė­ly­nai rei­ka­lau­ja ypa­tin­gos prie­žiū­ros. Pa­vyz­džiui, van­dens iš šu­li­nio ne­pa­sem­si ir ne­pa­lie­si – gė­lės tu­ri bū­ti lais­to­mos pa­šil­dy­tu van­de­niu. Dau­giau pa­slau­gų šiuo me­tu ne­įper­ka­me, kad ir kaip sva­jo­tu­me“, – ap­gai­les­tau­ja Uk­mer­gės mies­to se­niū­nė Zi­ta Pe­čiu­lie­nė.

Se­niū­nė pri­pa­žįs­ta, kad ir jos mies­to gė­ly­nai ne­guo­džia. Jie skur­do­ki dėl lė­šų sto­kos – ne­pa­kan­ka­mai ski­ria­ma pi­ni­gų gė­ly­nams, o, be to, dar iš tų pa­čių se­niū­ni­ja tau­po, no­rė­da­ma iš­si­ka­pa­no­ti iš sko­lų.

Ir tai vi­sai re­a­lu. Mat per­nai sko­los sie­kė per 180 tūkst. eu­rų, o per me­tus jas pa­vy­ko su­ma­žin­ti 60 tūkst. eu­rų.

Pa­slau­gos pir­ki­mą skai­dys

Uk­mer­gės mies­to se­niū­ni­ja ren­gia­si ini­ci­juo­ti du at­ski­rus vie­šų­jų pir­ki­mų kon­kur­sus – dėl mies­to žel­dy­nų šie­na­vi­mo ir gė­ly­nų prie­žiū­ros.

Pla­nuo­ja­mos Uk­mer­gė­je lig šiol ne­bu­vu­sios per­mai­nos su­si­ju­sios su gė­ly­nų prie­žiū­ra. Mat iki šiol šios pa­slau­gos bū­da­vo per­ka­mos vie­no kon­kur­so me­tu.

Z. Pe­čiu­lie­nė sa­ko, kad da­bar at­lie­ka­mi skai­čia­vi­mai ir ren­gia­ma­si kon­kur­sui.

Ly­gi­na su ki­tais

Uk­mer­giš­kiai ne­re­tai skun­džia­si ny­ko­ku va­sa­rą mies­to vei­du, ly­gi­nant su ki­tais ša­lies mies­tais ir mies­te­liais.

Va­sa­riš­kų spal­vų mū­sų mies­te pa­si­ge­do į re­dak­ci­ją ne­se­niai pa­skam­bi­nu­si kė­dai­niš­kė Jū­ra­tė Gal­kaus­kie­nė.

Mo­te­ris sa­ko daž­nai at­va­žiuo­jan­ti į Uk­mer­gę – lan­ko čia gy­ve­nan­čią ma­mą. Ta­čiau kai tik at­va­žiuo­ja, į akis jai krin­ta Anykš­čių gat­vė­je, prie pre­ky­bos cen­tro  „Ma­xi­ma“ esan­tis gė­ly­nas. Jam aki­vaiz­džiai trūks­ta prie­žiū­ros: jai dar nė kar­to jo ne­te­ko pa­ma­ty­ti iš­ra­vė­to.

Tie­sa, dėl mi­nė­to gė­ly­no se­niū­nė ne­su­tin­ka. „Nors mi­nė­to­je te­ri­to­ri­jo­je gė­lių ne­so­di­na­me, bet kad vi­sai ne­tvar­ky­tu­me, taip nė­ra. Ma­nau, kad ir „Ma­xi­ma“ ga­lė­tų bū­ti su­in­te­re­suo­ta ša­lia esan­čią te­ri­to­ri­ją pa­gra­žin­ti“, – sa­ko se­niū­nė.

Se­niū­nė su­tin­ka, kad aikš­tė­je prie kul­tū­ros cen­tro esan­čios gė­li­nės mo­ra­liš­kai pa­se­nu­sios – no­rė­tų­si kaž­ko nau­jo. Ver­ti­nant kon­kur­so da­ly­vių pa­siū­ly­mus, bus at­kreip­tas dė­me­sys ir į tai. Ta­čiau pa­si­džiau­gė, kad šie­met at­si­ra­do nau­jas gė­ly­nas pa­čio­je mies­to šir­dy­je – prie­šais sa­vi­val­dy­bę.

Gė­lė­mis ne­be­už­si­ims

UAB „Uk­mer­gės pa­slau­ga“ di­rek­to­rius Vy­tau­tas Ma­siu­kas pa­sa­ko­jo, kad gė­ly­nų prie­žiū­rai įmo­nė ski­ria di­de­lį dė­me­sį. Ta­čiau įmo­nė pri­žiū­ri tik su­tar­ty­je nu­ma­ty­tas te­ri­to­ri­jas – Anykš­čių gat­vė į jas ne­įei­na.

„Kar­tais iš­girs­ta­me prie­kaiš­tų iš uk­mer­giš­kių, jog ne­si­ma­to, kad lais­ty­tu­me gė­ly­nus ar prie kul­tū­ros cen­tro esan­čias gė­li­nes. Ta­čiau kaip ga­li kris­ti į akis, jei tai da­ro­me la­bai anks­ti ry­te? Ko­mu­na­li­nin­kai iš vi­so tu­rė­tų bū­ti ne­ma­to­mi – tik jų dar­bo re­zul­ta­tas“, – svars­to pa­šne­ko­vas.

V. Ma­siu­kas dar ne­ži­no, ar „Uk­mer­gės pa­slau­ga“ da­ly­vaus kon­kur­suo­se dėl mies­to tvar­ky­mo bei gė­ly­nų prie­žiū­ros. Pa­sak jo, ap­si­spręs tuo­met, kai su­si­pa­žins su vie­šų­jų pir­ki­mų kon­kur­so tech­ni­nė­mis są­ly­go­mis. 

Kon­kur­sas stri­go

Sa­vi­val­dy­bės vie­šų­jų pir­ki­mų kon­kur­sas iš­rink­ti mies­tą tvar­kan­čią įmo­nę vy­ko prieš tre­jus me­tus ne itin sklan­džiai – ne­ap­si­ė­jo be teis­mų.

Su ko­mi­si­jos spren­di­mu ne­su­ti­ku­sios įmo­nės krei­pė­si į teis­mą. Skun­dus iš­nag­ri­nė­jęs Vil­niaus apy­gar­dos teis­mas ieš­ki­nius at­me­tė. Tarp UAB „Uk­mer­gės pa­slau­ga“ ir ra­jo­no sa­vi­val­dy­bės pra­ėju­si Uk­mer­gės mies­to te­ri­to­ri­jų žel­di­nių ir ki­tų ko­mu­na­li­nio ūkio ob­jek­tų prie­žiū­ros su­tar­tis 2012 me­tais bu­vo pa­si­ra­šy­ta tre­jiems me­tams.

Su­ma, iš sa­vi­val­dy­bės biu­dže­to ski­ria­ma mies­to tvar­ky­mui tre­jų me­tų lai­ko­tar­piui, – per 3,5 mi­li­jo­no li­tų.

Griežtai draudžiama "Ukmergės žinių" paskelbtą informaciją panaudoti kitose interneto svetainėse be sutikimo. Gavus leidimą būtina įdėti aktyvią "Ukmergės žinių" nuorodą ir nurodyti kaip šaltinį.
Įvertinkite šį įrašą
(0 balsai)