Spausdinti šį puslapį

Naują statys, o seną valys

Ge­di­mi­no Ne­mu­nai­čio nuotr. Ge­di­mi­no Ne­mu­nai­čio nuotr.

Pla­nuo­ja­ma pra­dė­ti sta­ty­ti nau­ją­jį ra­jo­no apy­lin­kės teis­mo pa­sta­tą. Jis iš­kils Del­tu­vos gat­vė­je 17A. Tuš­čios grei­čiau­siai ne­liks ir mies­to cen­tre esan­čios gyv­si­dab­riu už­terš­tos bu­vu­sio teis­mo pa­tal­pos, ku­rias už­si­mo­ta iš­va­ly­ti.

 

„Uk­mer­gės ži­nio­se“ jau ra­šė­me, jog per­nai bu­vo pa­reng­tas nau­jo teis­mo pa­sta­to sta­ty­bi­nis tech­ni­nis pro­jek­tas, iš­duo­tas sta­ty­bos lei­di­mas. Sta­ty­boms iš pra­džių pla­nuo­ta iš­leis­ti per 1 mln. 780 tūkst. eu­rų, ta­čiau pa­gal tech­ni­nį pro­jek­tą kai­na pa­ki­lo iki be­veik 2 mln. 500 tūkst.

Vė­liau im­ta svars­ty­ti, jog pro­jek­te nu­ma­ty­tas sta­ti­nys – per bran­gus ir tu­rė­tų bū­ti ma­žes­nis. To­dėl Na­cio­na­li­nė teis­mų ad­mi­nist­ra­ci­ja krei­pė­si į Tei­sė­jų ta­ry­bą, pra­šy­da­ma pri­tar­ti pro­jek­to spren­di­nių kei­ti­mui.

Dar­bus pra­dės pa­va­sa­rį

Ta­ry­ba, pa­sak Na­cio­na­li­nės teis­mų ad­mi­nist­ra­ci­jos Tur­to val­dy­mo sky­riaus ve­dė­jo Arū­no Stra­vins­ko, ba­lan­džio 24 d. po­sė­dy­je tam pri­ta­rė. „Sie­kia­ma su­ma­žin­ti in­ves­ti­ci­jų pro­jek­to ver­tę ir pa­sta­ty­ti teis­mo op­ti­ma­lius po­rei­kius ati­tin­kan­tį pa­sta­tą, – sa­ko jis. – Ta­čiau nu­ma­ty­tas ben­dra­sis plo­tas bū­tų ko­re­guo­ja­mas mi­ni­ma­liai.“

Sta­ti­nio dy­dis, anot A. Stra­vins­ko, pri­klau­sys nuo tech­ni­nio pro­jek­to nau­jos lai­dos spren­di­nių: „La­bai jo su­ma­žin­ti ne­ke­ti­na­ma ir jis tu­rė­tų iš­lik­ti ar­ti­mas su­pla­nuo­tam 1283 kv. m ben­dra­jam plo­tui.“

Jis taip pat in­for­ma­vo, jog šiuo me­tu vyk­do­mas tech­ni­nio pro­jek­to kei­ti­mo pa­slau­gų vie­ša­sis pir­ki­mas. Pro­jek­to ko­rek­tū­rą pla­nuo­ja­ma pa­baig­ti šių me­tų ru­de­nį ir tuo­met pra­dė­ti sta­ty­bos ran­gos dar­bų vie­šą­jį pir­ki­mą.

Re­a­lius Uk­mer­gės teis­mo nau­jo­jo pa­sta­to sta­ty­bos dar­bus, ve­dė­jo tei­gi­mu, ti­ki­ma­si pra­dė­ti 2016 m. pa­va­sa­rį. Pro­jek­to ver­tė, anot jo, pa­aiš­kė­tų tik pa­kei­tus tech­ni­nio pro­jek­to spren­di­nius ir per­skai­čia­vus sta­ty­bos skai­čiuo­ja­mą­ją kai­ną. Ta­čiau sie­kia­ma, kad mi­nė­ta pro­jek­to ver­tė – be­veik pus­tre­čio mi­li­jo­no – su­ma­žė­tų iki 20 pro­cen­tų.

Sie­ja ir su re­for­ma

Uk­mer­gės teis­mo dar­buo­to­jai ne­abe­jo­ja, jog pa­sta­to ma­ži­ni­mas pro­jek­te su­si­jęs ir su ša­ly­je vyk­do­ma teis­mų re­for­ma. Pla­nuo­ja­ma, kad res­pub­li­ko­je liks 12 teis­mų, vi­si Vil­niaus ap­skri­ties teis­mai bus su­jung­ti į vie­ną. Jie ir to­liau veiks to­se pa­čio­se vie­to­vė­se ir pa­tal­po­se, ta­čiau jų ad­mi­nist­ra­vi­mas bus vyk­do­mas iš pa­grin­di­nių cen­trų.

Teis­mų re­for­ma sie­kia­ma su­re­gu­liuo­ti tei­sė­jų dar­bo krū­vį, op­ti­ma­liau pa­nau­do­ti teis­mams ski­ria­mas lė­šas. Su­ma­ži­nus ad­mi­nist­ra­vi­mui skir­tas iš­lai­das, at­si­ras­tų ga­li­my­bių teis­mams įsi­gy­ti trūks­ta­mos įran­gos, skir­ti lė­šų pa­tal­pų re­no­va­ci­jai, fi­nan­suo­ti pa­pil­do­mus tei­sė­jų pa­dė­jė­jų eta­tus.

Pir­ma­sis Lie­tu­vos teis­mų re­for­mos eta­pas įvy­ko 2013 m., su­jun­gus Vil­niu­je, Kau­ne ir Šiau­liuo­se vei­kian­čius apy­lin­kių teis­mus.

Pa­sta­tu nau­do­sis

Tuo me­tu gyv­si­dab­riu už­terš­to se­no­jo teis­mo pa­sta­to Kęs­tu­čio a. taip pat lau­kia po­ky­čiai. Jį iš­va­ly­ti ir pri­tai­ky­ti nau­do­ti vi­lia­si Tur­to ban­kas. Pa­sta­tas da­bar yra šios vals­ty­bės įmo­nės ži­nio­je.

Ban­ko Ne­kil­no­ja­mo­jo tur­to de­par­ta­men­to pro­jek­tų sky­riaus vir­ši­nin­kas, l. e. p. di­rek­to­rius Lai­mas Da­niū­nas, „Uk­mer­gės ži­nioms“ už­si­mi­nė, jog be­si­do­min­čių­jų juo yra. „Jis ir liks Lie­tu­vos Res­pub­li­kos vals­ty­bės nuo­sa­vy­bė, tik Tur­to ban­kas svars­to dvi al­ter­na­ty­vas: ar­ba duo­ti už nuo­mos mo­kes­tį pa­sta­tu nau­do­tis vals­ty­bės įstai­gai, ar­ba iš­nuo­mo­ti rin­kai“, – sa­kė jis.

Va­ly­ti pri­va­lo  

Pa­sta­to va­ly­mo ke­ti­na­ma im­tis ru­de­nį. „Tai da­rys li­cen­ci­juo­ta įmo­nė, ku­ri tu­ri tei­sę at­lik­ti to­kius dar­bus. Ma­nom, kad per rug­sė­jį–s­pa­lį bus iš­va­ly­ta“, – tei­gė pa­šne­ko­vas.

Kad pa­pil­do­ma dez­in­fek­ci­ja pa­sta­te pri­va­lo­ma, anot jo, pa­ro­dė ir pas­ku­ti­nės pa­tik­ri­ni­mą at­li­ku­sių hi­gie­nos spe­cia­lis­tų pa­teik­tos iš­va­dos. „Ke­lio­se vie­to­se gyv­si­dab­rio kie­kis yra vir­šy­tas“, – sa­ko L. Da­niū­nas.

Kiek Tur­to ban­kui kai­nuo­tų šie dar­bai, ti­ki­na kol kas ne­ga­lin­tis įvar­dy­ti.

Iš se­nų­jų teis­mo rū­mų dar­buo­to­jai bu­vo pri­vers­ti iš­si­kel­ti prieš po­rą me­tų. Nuo 2012 m. gruo­džio vi­du­rio iki 2013 m. ko­vo jo pa­tal­po­se ras­ti trys ki­log­ra­mai gyv­si­dab­rio. Teis­mą po sa­vo sto­gu pri­glau­dė ra­jo­no po­li­ci­jos ko­mi­sa­ria­tas.

Griežtai draudžiama "Ukmergės žinių" paskelbtą informaciją panaudoti kitose interneto svetainėse be sutikimo. Gavus leidimą būtina įdėti aktyvią "Ukmergės žinių" nuorodą ir nurodyti kaip šaltinį.
Įvertinkite šį įrašą
(0 balsai)