Spausdinti šį puslapį

Norėtų valdyti prezidento A. Smetonos dvarą

Ge­di­mi­no Ne­mu­nai­čio nuotr. Ti­kė­ti­na, kad A. Sme­to­nos dva­ro lau­kia nau­jas gy­ve­ni­mo eta­pas. Ge­di­mi­no Ne­mu­nai­čio nuotr. Ti­kė­ti­na, kad A. Sme­to­nos dva­ro lau­kia nau­jas gy­ve­ni­mo eta­pas.

Iki lie­pos 29-osios, tre­čia­die­nio, vi­dur­die­nio Uk­mer­gės ra­jo­no sa­vi­val­dy­bė­je bu­vo lauk­ta ver­sli­nin­kų, pa­no­ru­sių pre­zi­den­to An­ta­no Sme­to­nos dva­rą val­dy­ti kon­ce­si­jos pa­grin­dais. Ir lau­ki­mą vai­ni­ka­vo sėk­mė – toks pa­siū­ly­mas pas­ku­ti­nę aki­mir­ką gau­tas.

Uk­mer­gės ra­jo­no sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nist­ra­ci­jos di­rek­to­riaus pa­va­duo­to­ja Ag­nė Bal­čiū­nie­nė vie­nin­te­lio kon­kur­so da­ly­vio dar ne­įvar­di­no. Te­pa­sa­kė, kad tai – ne uk­mer­giš­kiai. Jie A. Sme­to­nos dva­ru do­mė­jo­si, da­ly­va­vo ne kar­tą or­ga­ni­zuo­tuo­se sa­vi­val­dy­bės skelb­tuo­se pri­sta­ty­muo­se.

Vie­nin­te­lė kon­kur­sui pa­teik­ta pa­raiš­ka maž­daug sa­vai­tę bus ver­ti­na­ma, jei prie­kaiš­tų do­ku­men­tams ne­bus, kon­ce­si­nin­kas teiks pre­li­mi­na­rų pa­siū­ly­mą. Šis taip pat bus ver­ti­na­mas, po to jau lau­kia­ma ga­lu­ti­nio pa­siū­ly­mo.

Uk­mer­gės ra­jo­no sa­vi­val­dy­bė tar­pu­ka­rio Lie­tu­vos pre­zi­den­to va­sa­ros re­zi­den­ci­ją ir ku­me­ty­ną Užu­gi­ry­je at­sta­tė už 2 mln. eu­rų. Dar­bai bu­vo baig­ti maž­daug prieš pus­an­trų me­tų. Di­džio­ji da­lis šių in­ves­ti­ci­jų – pro­jek­ti­nės ES lė­šos.

Ra­jo­no po­li­ti­kų spren­di­mu dva­rą šie­met bu­vo nu­tar­ta ne tie­siog iš­nuo­mo­ti, o ieš­ko­ti in­ves­tuo­to­jo ir su juo su­da­ry­ti kon­ce­si­jos su­tar­tį.

Ob­jek­tas to­kiu bū­du trauk­tų tu­ris­tus, kon­ce­si­nin­kas gau­tų pel­ną, be to, bū­tų ieš­ko­ma lė­šų ki­tiems dva­ro sta­ti­niams re­konst­ruo­ti.

Iš bū­si­mų dva­ro val­dy­to­jų di­džiu­lio su­si­do­mė­ji­mo ne­su­lauk­ta. Šią va­sa­rą kon­ce­si­jos kon­kur­sas skelb­tas du kar­tus. Pir­mą sy­kį – iki lie­pos 3-io­sios, pa­raiš­kų ne­gau­ta, tad kon­kur­sas skelb­tas pa­kar­to­ti­nai.

Uk­mer­gės ra­jo­no sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nist­ra­ci­jos di­rek­to­riaus pa­va­duo­to­ja Ag­nė Bal­čiū­nie­nė iki pas­ku­ti­nės aki­mir­kos ne­abe­jo­jo, kad at­si­ras žmo­nių, tu­rin­čių ver­slo pla­ną ir ži­nan­čių, kaip pa­nau­do­ti ra­mią, eže­ro juo­sia­mą dvar­vie­tę.

Šiuo me­tu ob­jek­tas pri­klau­so Uk­mer­gės kraš­to­ty­ros mu­zie­jui.

Dva­re be­veik kas­dien su­lau­kia­ma lan­ky­to­jų. Mu­zie­jaus dar­buo­to­jai jiems ap­ro­do pa­čią pre­zi­den­to va­sa­ros re­zi­den­ci­ją su įreng­ta pre­zi­den­tui A. Sme­to­nai skir­ta mu­zie­ji­ne eks­po­zi­ci­ja.

Ki­tas tu­ris­tus do­mi­nan­tis ob­jek­tas – už po­ros ki­lo­met­rų Užu­lė­ny­je esan­ti pre­zi­den­to sta­ty­ta prieš­ka­rio dva­sia al­suo­jan­ti mo­kyk­la.

Ša­lia jos esan­čio­se re­no­vuo­to­se pa­tal­po­se ren­gia edu­ka­ci­nes duo­nos bei ša­ko­čio ke­pi­mo pro­gra­mas. Bu­vu­sia­me ku­me­ty­ne įreng­tos pa­tal­pos vieš­bu­čiui ir mai­ti­ni­mo įstai­gai.

Val­dy­tų 25 me­tus

Pa­gal pa­reng­tą kon­ce­si­jos su­tar­tį bus su­teik­ta ga­li­my­bė dva­rą val­dy­ti 25 me­tus, ver­sli­nin­kas įsi­pa­rei­go­tų pri­kel­ti da­lį dvar­vie­tės pa­sta­tų bei per pen­ke­rius me­tus in­ves­tuo­ti 1,5 mln. eu­rų. Vie­nas iš kon­ce­si­nin­kui ke­lia­mų rei­ka­la­vi­mų – dva­ro so­dy­bos, kaip kul­tū­ri­nio ir is­to­ri­nio pa­vel­do, iš­sau­go­ji­mas bei pri­tai­ky­mas tu­riz­mo pa­slau­goms teik­ti.

Pri­va­čiam part­ne­riui bū­tų per­duo­tas val­dy­ti ir nau­do­tis apie 8,5 ha plo­to že­mės skly­pas bei ja­me esan­tys Uk­mer­gės ra­jo­no sa­vi­val­dy­bei nuo­sa­vy­bės tei­se pri­klau­san­tys pa­sta­tai, da­lis ku­rių yra įtrauk­ti į kul­tū­ros ver­ty­bių re­gist­rą.

Sa­vi­val­dy­bė įsi­pa­rei­go­tų at­sta­ty­ti li­ku­sius pa­sta­tus, tvar­ky­ti di­dži­ą­ją te­ri­to­ri­jos da­lį.

Uk­mer­gė­je – nau­jo­vė

Kon­ce­si­ja (lot. con­ces­sio – lei­di­mas, nuo­lai­da) – tai pri­va­čiam sub­jek­tui su­tei­kia­ma tei­sė vyk­dy­ti ūki­nę ko­mer­ci­nę veik­lą per­duo­dant jam vie­šų­jų pa­slau­gų tei­ki­mą ar ki­tų vals­ty­bės ar sa­vi­val­dy­bių funk­ci­jų at­li­ki­mą.

Va­do­vau­jan­tis kon­ce­si­jos su­tar­ti­mi nu­sta­ty­to­mis są­ly­go­mis, kon­ce­si­nin­kui su­tei­kia­mas lei­di­mas vyk­dy­ti ūki­nę veik­lą, su­si­ju­sią su in­fra­struk­tū­ros ob­jek­tų pro­jek­ta­vi­mu, sta­ty­ba, plėt­ra, at­nau­ji­ni­mu, pa­kei­ti­mu, re­mon­tu, val­dy­mu, nau­do­ji­mu, prie­žiū­ra, taip pat teik­ti vie­šą­sias pa­slau­gas, val­dy­ti ir nau­do­ti vals­ty­bės ar sa­vi­val­dy­bės tur­tą, eks­plo­a­tuo­ti gam­tos iš­tek­lius. Kon­ce­si­nin­kas pa­gal su­tar­tį pri­si­i­ma vi­są ar di­dži­ą­ją da­lį su to­kia veik­la su­si­ju­sios ri­zi­kos ir ati­tin­ka­mas tei­ses bei pa­rei­gas.

Kon­ce­si­ja ga­li bū­ti vyk­do­ma kuo įvai­riau­sio­se sri­ty­se. Tai in­ves­ta­vi­mo bū­das, kai in­fra­struk­tū­ros pro­jek­tams fi­nan­suo­ti pa­nau­do­ja­mas pri­va­tu­sis ka­pi­ta­las ir vals­ty­bės iš­tek­liai.

Ren­giant to­kias su­tar­tis va­do­vau­ja­ma­si Lie­tu­vos Res­pub­li­kos kon­ce­si­jų įsta­ty­mu. Nors šis įsta­ty­mas yra pa­tvir­tin­tas be­maž prieš du de­šimt­me­čius, ne­daug sa­vi­val­dy­bių yra to­kias su­tar­tis pa­si­ra­šiu­sios.

Jei tre­čia­die­nį gau­ta pa­raiš­ka pra­eis vi­sus pa­tik­rų laip­te­lius, pa­si­ra­šy­to­ji su­tar­tis dėl A. Sme­to­nos dva­ro te­ri­to­ri­jos vys­ty­mo ir prie­žiū­ros kon­ce­si­jos taps pir­mą­ja mū­sų sa­vi­val­dy­bė­je.

Griežtai draudžiama "Ukmergės žinių" paskelbtą informaciją panaudoti kitose interneto svetainėse be sutikimo. Gavus leidimą būtina įdėti aktyvią "Ukmergės žinių" nuorodą ir nurodyti kaip šaltinį.
Įvertinkite šį įrašą
(0 balsai)