Ar turi teisę direktoriauti, sprendžia etikos sergėtojai

„Uk­mer­gės ži­nio­se“ jau ra­šė­me, kad mū­sų ra­jo­no po­li­ti­kų ne­su­ta­ri­mus gvil­de­na Vy­riau­sio­ji tar­ny­bi­nės eti­kos ko­mi­si­ja – Sei­mo įsteig­ta prie­žiū­ros ins­ti­tu­ci­ja.

 

 Au­to­rės nuotr.


Ne­se­niai jai per­duo­tas dar vie­nas skun­das – opo­zi­ci­ja krei­pė­si dėl Gied­riaus Po­ciaus sky­ri­mo UAB Uk­mer­gės bu­tų ūkio di­rek­to­riu­mi. 

Šią sa­vai­tę Uk­mer­gės ra­jo­no sa­vi­val­dy­bės ta­ry­bos opo­zi­ci­ja iš­siun­tė Vy­riau­sia­jai tar­ny­bi­nės eti­kos ko­mi­si­jai (VTEK) ad­re­suo­tą pa­reiš­ki­mą.

Ja­me pra­šo­ma iš­tir­ti, ar ne­pra­si­len­kia­ma su Vie­šų­jų ir pri­va­čių in­te­re­sų de­ri­ni­mo vals­ty­bi­nė­je tar­ny­bo­je įsta­ty­mu, UAB Uk­mer­gės bu­tų ūkio di­rek­to­riu­mi sky­rus G. Po­cių, pra­ei­tą ka­den­ci­ją dir­bu­sį Uk­mer­gės ra­jo­no sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nist­ra­ci­jos di­rek­to­riaus pa­va­duo­to­ju.

Mi­nė­to įsta­ty­mo 18 straips­niu nu­sta­to­mi ap­ri­bo­ji­mai pa­si­bai­gus tar­ny­bai: „As­muo, nu­sto­jęs ei­ti pa­rei­gas vals­ty­bi­nė­je tar­ny­bo­je, vie­ne­rius me­tus ne­tu­ri dirb­ti įmo­nės va­do­vu, va­do­vo pa­va­duo­to­ju, bū­ti įmo­nės ta­ry­bos ar val­dy­bos na­riu, taip pat ei­ti ki­tas pa­rei­gas, tie­sio­giai su­si­ju­sias su spren­di­mų pri­ėmi­mu įmo­nės val­dy­mo, tur­to tvar­ky­mo, fi­nan­sų ap­skai­tos bei kon­tro­lės sri­ty­se, jei­gu per pas­ku­ti­nius dar­bo me­tus jo tar­ny­ba bu­vo tie­sio­giai su­si­ju­si su šių įmo­nių veik­los prie­žiū­ra ar kon­tro­le ar­ba jei­gu as­muo da­ly­va­vo svars­tant ir pri­imant pa­lan­kius šioms įmo­nėms spren­di­mus kon­kur­so ar ki­to­kiu bū­du teik­ti vals­ty­bės už­sa­ky­mus ar fi­nan­si­nę pa­ra­mą“.

G. Po­cius bu­vo at­leis­tas iš ra­jo­no sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nist­ra­ci­jos di­rek­to­riaus pa­va­duo­to­jo pa­rei­gų ba­lan­džio 14 die­ną. Po to iki ba­lan­džio 24-osios ta­ry­bos spren­di­mu ėjo sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nist­ra­ci­jos di­rek­to­riaus pa­rei­gas. Uk­mer­gės bu­tų ūkio va­do­vu pa­skir­tas bir­že­lio 25 die­ną vy­ku­sia­me ra­jo­no ta­ry­bos po­sė­dy­je.

Tuo­met Lie­tu­vos vals­tie­čių ir ža­lių­jų są­jun­gos Uk­mer­gės sky­riaus pir­mi­nin­kas Juo­zas Varž­ga­lys pa­reiš­kė, kad sky­ri­mas į šias pa­rei­gas pa­žei­džia Vie­šų­jų ir pri­va­čių in­te­re­sų de­ri­ni­mo vals­ty­bi­nė­je tar­ny­bo­je įsta­ty­mą.

Opo­zi­ci­jai bu­vo pa­aiš­kin­ta, kad jo­kių tie­sio­gi­nių spren­di­mų, lie­čian­čių Bu­tų ūkio sri­tis, G. Po­cius ne­pri­imi­nė­jo, sa­vo pa­ra­šu ne­tvir­ti­no. Ir tai, anot val­dan­čių­jų, reiš­kia, kad įsta­ty­mas ne­per­ženg­tas.

Tuo tar­pu opo­zi­ci­jos to­kie pa­aiš­ki­ni­mai ne­ten­ki­no ir į VTEK nu­ke­lia­vo skun­das. Ta­ry­bos opo­zi­ci­nių frak­ci­jų na­rių var­du jį pa­si­ra­šęs J. Varž­ga­lys tei­gia esant įro­dy­mų, jog sa­vi­val­dy­bės įmo­nės va­do­vu pa­skir­tas as­muo spren­di­mus dėl jos veik­los da­rė ir anks­čiau.

„Tu­ri­me kon­kre­čius, tai įro­dan­čius do­ku­men­tus, ku­riuos ir pri­dė­jo­me prie sa­vo pa­reiš­ki­mo“, – pa­sa­ko­jo J. Varž­ga­lys.

Kal­ti­ni­mus at­me­ta

Pats UAB Uk­mer­gės bu­tų ūkio di­rek­to­rius G. Po­cius tei­gia šiuos kal­ti­ni­mus lai­kąs ne­pa­grįs­tais. „Dirb­da­mas di­rek­to­riaus pa­va­duo­to­ju kaž­ko­kių spren­di­mų ne­pri­ėmiau, dar­bo gru­pės veik­lo­je ne­da­ly­va­vau“, – sa­kė jis.

Pa­klaus­tas, ko­kius, jo nuo­mo­ne, do­ku­men­tus prie skun­do pri­dė­jo opo­zi­ci­ja, G. Po­cius svars­tė, jog tai ga­lė­tų bū­ti su pir­ties rei­ka­lais su­si­ję do­ku­men­tai. „Bet tai ne­bu­vo ma­no spren­di­mai – tai bu­vo ad­mi­nist­ra­ci­nis dar­bas“, – kliū­čių ne­įžiū­ri pa­šne­ko­vas.

Du skun­dai dar ti­ria­mi

„Uk­mer­gės ži­nio­se“ taip pat ra­šė­me apie ki­tus Vy­riau­sio­sios tar­ny­bi­nės eti­kos ko­mi­si­jos vyk­do­mus ty­ri­mus, su­si­ju­sius su mū­sų ra­jo­no rei­ka­lais. Vie­nas jų – dėl ta­ry­bos na­rės Ai­ros Du­dė­nie­nės el­ge­sio. Po­li­ti­kė ne­nu­si­ša­li­no, po­sė­džio me­tu svars­tant klau­si­mą apie gat­vės Žel­vos se­niū­ni­jo­je, Lau­mė­nų kai­me, ku­rio­je pa­ti gy­ve­na, as­fal­ta­vi­mą. Opo­zi­ci­ja ko­mi­si­jos pra­šė iš­tir­ti, ar ne­bu­vo su­pai­nio­ti vie­ši ir pri­va­tūs in­te­re­sai.

Taip pat ko­mi­si­ja ti­ria, ar bu­vu­sio ra­jo­no me­ro Vy­do Pa­knio sky­ri­mas sa­vi­val­dy­bės įmo­nės UAB „Uk­mer­gės ši­lu­ma“ di­rek­to­riu­mi ne­si­ker­ta su jau mi­nė­tu Vie­šų­jų ir pri­va­čių in­te­re­sų de­ri­ni­mo vals­ty­bi­nė­je tar­ny­bo­je įsta­ty­mo 18 straips­niu.

Gin­čai at­si­du­ria net teis­muo­se

Vy­riau­sio­sios tar­ny­bi­nės eti­kos ko­mi­si­jos pa­ta­rė­ja Gin­ta­rė Nor­kū­nai­tė „Uk­mer­gės ži­nioms“ sa­kė, jog ty­ri­mas dėl A. Du­dė­nie­nės ir V. Pa­knio vyks­ta. Iš­va­dų, pa­sak pa­šne­ko­vės, ga­li­ma ti­kė­tis rug­pjū­čio mė­ne­sį.

Ar­ti­miau­siu me­tu tu­rė­tų bū­ti pra­dė­tas tir­ti ir G. Po­ciaus bu­vu­sių bei esa­mų pa­rei­gų su­de­ri­na­mu­mas.

G. Nor­kū­nai­tė pa­aiš­ki­no, kad ko­mi­si­jai pri­ėjus prie iš­va­dos, kad V. Pa­knio ar­ba G. Po­ciaus sky­ri­mas į di­rek­to­riaus pa­rei­gas prieš­ta­rau­ja įsta­ty­mui, ko­mi­si­ja pa­siū­ly­tų jiems at­si­sta­ty­din­ti iš už­ima­mų pa­rei­gų.

To­kiais at­ve­jais, kuo­met į pa­siū­ly­mą ne­su­re­a­guo­ja­ma, ko­mi­si­ja pa­pras­tai krei­pia­si į teis­mą dėl dar­bo su­tar­ties, su­da­ry­tos pa­žei­džiant įsta­ty­mo nuo­sta­tas, nu­trau­ki­mo.

Tuo tar­pu esant ko­mi­si­jos iš­va­doms, kad A. Du­dė­nie­nė pa­žei­dė vie­šus ir pri­va­čius in­te­re­sus, to­kių griež­tų sank­ci­jų įsta­ty­mas sa­vi­val­dy­bių ta­ry­bų na­riams ne­nu­ma­to.

Anot G. Nor­kū­nai­tės, tai dau­giau reikš­tų ne­pri­ekaiš­tin­gos re­pu­ta­ci­jos pra­ra­di­mą.

Ta­čiau po­li­ti­kui tai tu­rė­tų bū­ti svar­bu – juk vi­si ko­mi­si­jos spren­di­mai yra skel­bia­mi vie­šai. Ga­li­ma sa­ky­ti, taip ati­duo­da­ma rin­kė­jų teis­mui.

Li­gi­ta JUODVALKIENĖ

Griežtai draudžiama "Ukmergės žinių" paskelbtą informaciją panaudoti kitose interneto svetainėse be sutikimo. Gavus leidimą būtina įdėti aktyvią "Ukmergės žinių" nuorodą ir nurodyti kaip šaltinį.
Įvertinkite šį įrašą
(0 balsai)

Pridėti komentarą

ukzinios.lt pasilieka teisę pašalinti nekultūringus, nesusijusius su tema, įstatymus pažeidžiančius, reklaminius, skatinančius smurtą komentarus. Už komentarus atsako juos parašę skaitytojai. Kurstant smurtą, rasinę, tautinę, religinę bei kitokio pobūdžio neapykantą ar kitaip pažeidžiant LR įstatymus, galite sulaukti atitinkamų tarnybų dėmesio.


Draugai

Ukmerges kulturos puslapiai

gpm 2011 n 135

Lietuvos valstybe

ukvm

vilkmerge

UKC logo 115x63

Voruta

Tauragės laikraštis

Aistra

baidariu aukstaitija

Interneto dienraštis Bernardinai

Vilkmerge

lrytas

delfi

logo srtrf-300x170

Į viršų