Spausdinti šį puslapį

Ar turi teisę direktoriauti, sprendžia etikos sergėtojai

„Uk­mer­gės ži­nio­se“ jau ra­šė­me, kad mū­sų ra­jo­no po­li­ti­kų ne­su­ta­ri­mus gvil­de­na Vy­riau­sio­ji tar­ny­bi­nės eti­kos ko­mi­si­ja – Sei­mo įsteig­ta prie­žiū­ros ins­ti­tu­ci­ja.

 

 Au­to­rės nuotr.


Ne­se­niai jai per­duo­tas dar vie­nas skun­das – opo­zi­ci­ja krei­pė­si dėl Gied­riaus Po­ciaus sky­ri­mo UAB Uk­mer­gės bu­tų ūkio di­rek­to­riu­mi. 

Šią sa­vai­tę Uk­mer­gės ra­jo­no sa­vi­val­dy­bės ta­ry­bos opo­zi­ci­ja iš­siun­tė Vy­riau­sia­jai tar­ny­bi­nės eti­kos ko­mi­si­jai (VTEK) ad­re­suo­tą pa­reiš­ki­mą.

Ja­me pra­šo­ma iš­tir­ti, ar ne­pra­si­len­kia­ma su Vie­šų­jų ir pri­va­čių in­te­re­sų de­ri­ni­mo vals­ty­bi­nė­je tar­ny­bo­je įsta­ty­mu, UAB Uk­mer­gės bu­tų ūkio di­rek­to­riu­mi sky­rus G. Po­cių, pra­ei­tą ka­den­ci­ją dir­bu­sį Uk­mer­gės ra­jo­no sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nist­ra­ci­jos di­rek­to­riaus pa­va­duo­to­ju.

Mi­nė­to įsta­ty­mo 18 straips­niu nu­sta­to­mi ap­ri­bo­ji­mai pa­si­bai­gus tar­ny­bai: „As­muo, nu­sto­jęs ei­ti pa­rei­gas vals­ty­bi­nė­je tar­ny­bo­je, vie­ne­rius me­tus ne­tu­ri dirb­ti įmo­nės va­do­vu, va­do­vo pa­va­duo­to­ju, bū­ti įmo­nės ta­ry­bos ar val­dy­bos na­riu, taip pat ei­ti ki­tas pa­rei­gas, tie­sio­giai su­si­ju­sias su spren­di­mų pri­ėmi­mu įmo­nės val­dy­mo, tur­to tvar­ky­mo, fi­nan­sų ap­skai­tos bei kon­tro­lės sri­ty­se, jei­gu per pas­ku­ti­nius dar­bo me­tus jo tar­ny­ba bu­vo tie­sio­giai su­si­ju­si su šių įmo­nių veik­los prie­žiū­ra ar kon­tro­le ar­ba jei­gu as­muo da­ly­va­vo svars­tant ir pri­imant pa­lan­kius šioms įmo­nėms spren­di­mus kon­kur­so ar ki­to­kiu bū­du teik­ti vals­ty­bės už­sa­ky­mus ar fi­nan­si­nę pa­ra­mą“.

G. Po­cius bu­vo at­leis­tas iš ra­jo­no sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nist­ra­ci­jos di­rek­to­riaus pa­va­duo­to­jo pa­rei­gų ba­lan­džio 14 die­ną. Po to iki ba­lan­džio 24-osios ta­ry­bos spren­di­mu ėjo sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nist­ra­ci­jos di­rek­to­riaus pa­rei­gas. Uk­mer­gės bu­tų ūkio va­do­vu pa­skir­tas bir­že­lio 25 die­ną vy­ku­sia­me ra­jo­no ta­ry­bos po­sė­dy­je.

Tuo­met Lie­tu­vos vals­tie­čių ir ža­lių­jų są­jun­gos Uk­mer­gės sky­riaus pir­mi­nin­kas Juo­zas Varž­ga­lys pa­reiš­kė, kad sky­ri­mas į šias pa­rei­gas pa­žei­džia Vie­šų­jų ir pri­va­čių in­te­re­sų de­ri­ni­mo vals­ty­bi­nė­je tar­ny­bo­je įsta­ty­mą.

Opo­zi­ci­jai bu­vo pa­aiš­kin­ta, kad jo­kių tie­sio­gi­nių spren­di­mų, lie­čian­čių Bu­tų ūkio sri­tis, G. Po­cius ne­pri­imi­nė­jo, sa­vo pa­ra­šu ne­tvir­ti­no. Ir tai, anot val­dan­čių­jų, reiš­kia, kad įsta­ty­mas ne­per­ženg­tas.

Tuo tar­pu opo­zi­ci­jos to­kie pa­aiš­ki­ni­mai ne­ten­ki­no ir į VTEK nu­ke­lia­vo skun­das. Ta­ry­bos opo­zi­ci­nių frak­ci­jų na­rių var­du jį pa­si­ra­šęs J. Varž­ga­lys tei­gia esant įro­dy­mų, jog sa­vi­val­dy­bės įmo­nės va­do­vu pa­skir­tas as­muo spren­di­mus dėl jos veik­los da­rė ir anks­čiau.

„Tu­ri­me kon­kre­čius, tai įro­dan­čius do­ku­men­tus, ku­riuos ir pri­dė­jo­me prie sa­vo pa­reiš­ki­mo“, – pa­sa­ko­jo J. Varž­ga­lys.

Kal­ti­ni­mus at­me­ta

Pats UAB Uk­mer­gės bu­tų ūkio di­rek­to­rius G. Po­cius tei­gia šiuos kal­ti­ni­mus lai­kąs ne­pa­grįs­tais. „Dirb­da­mas di­rek­to­riaus pa­va­duo­to­ju kaž­ko­kių spren­di­mų ne­pri­ėmiau, dar­bo gru­pės veik­lo­je ne­da­ly­va­vau“, – sa­kė jis.

Pa­klaus­tas, ko­kius, jo nuo­mo­ne, do­ku­men­tus prie skun­do pri­dė­jo opo­zi­ci­ja, G. Po­cius svars­tė, jog tai ga­lė­tų bū­ti su pir­ties rei­ka­lais su­si­ję do­ku­men­tai. „Bet tai ne­bu­vo ma­no spren­di­mai – tai bu­vo ad­mi­nist­ra­ci­nis dar­bas“, – kliū­čių ne­įžiū­ri pa­šne­ko­vas.

Du skun­dai dar ti­ria­mi

„Uk­mer­gės ži­nio­se“ taip pat ra­šė­me apie ki­tus Vy­riau­sio­sios tar­ny­bi­nės eti­kos ko­mi­si­jos vyk­do­mus ty­ri­mus, su­si­ju­sius su mū­sų ra­jo­no rei­ka­lais. Vie­nas jų – dėl ta­ry­bos na­rės Ai­ros Du­dė­nie­nės el­ge­sio. Po­li­ti­kė ne­nu­si­ša­li­no, po­sė­džio me­tu svars­tant klau­si­mą apie gat­vės Žel­vos se­niū­ni­jo­je, Lau­mė­nų kai­me, ku­rio­je pa­ti gy­ve­na, as­fal­ta­vi­mą. Opo­zi­ci­ja ko­mi­si­jos pra­šė iš­tir­ti, ar ne­bu­vo su­pai­nio­ti vie­ši ir pri­va­tūs in­te­re­sai.

Taip pat ko­mi­si­ja ti­ria, ar bu­vu­sio ra­jo­no me­ro Vy­do Pa­knio sky­ri­mas sa­vi­val­dy­bės įmo­nės UAB „Uk­mer­gės ši­lu­ma“ di­rek­to­riu­mi ne­si­ker­ta su jau mi­nė­tu Vie­šų­jų ir pri­va­čių in­te­re­sų de­ri­ni­mo vals­ty­bi­nė­je tar­ny­bo­je įsta­ty­mo 18 straips­niu.

Gin­čai at­si­du­ria net teis­muo­se

Vy­riau­sio­sios tar­ny­bi­nės eti­kos ko­mi­si­jos pa­ta­rė­ja Gin­ta­rė Nor­kū­nai­tė „Uk­mer­gės ži­nioms“ sa­kė, jog ty­ri­mas dėl A. Du­dė­nie­nės ir V. Pa­knio vyks­ta. Iš­va­dų, pa­sak pa­šne­ko­vės, ga­li­ma ti­kė­tis rug­pjū­čio mė­ne­sį.

Ar­ti­miau­siu me­tu tu­rė­tų bū­ti pra­dė­tas tir­ti ir G. Po­ciaus bu­vu­sių bei esa­mų pa­rei­gų su­de­ri­na­mu­mas.

G. Nor­kū­nai­tė pa­aiš­ki­no, kad ko­mi­si­jai pri­ėjus prie iš­va­dos, kad V. Pa­knio ar­ba G. Po­ciaus sky­ri­mas į di­rek­to­riaus pa­rei­gas prieš­ta­rau­ja įsta­ty­mui, ko­mi­si­ja pa­siū­ly­tų jiems at­si­sta­ty­din­ti iš už­ima­mų pa­rei­gų.

To­kiais at­ve­jais, kuo­met į pa­siū­ly­mą ne­su­re­a­guo­ja­ma, ko­mi­si­ja pa­pras­tai krei­pia­si į teis­mą dėl dar­bo su­tar­ties, su­da­ry­tos pa­žei­džiant įsta­ty­mo nuo­sta­tas, nu­trau­ki­mo.

Tuo tar­pu esant ko­mi­si­jos iš­va­doms, kad A. Du­dė­nie­nė pa­žei­dė vie­šus ir pri­va­čius in­te­re­sus, to­kių griež­tų sank­ci­jų įsta­ty­mas sa­vi­val­dy­bių ta­ry­bų na­riams ne­nu­ma­to.

Anot G. Nor­kū­nai­tės, tai dau­giau reikš­tų ne­pri­ekaiš­tin­gos re­pu­ta­ci­jos pra­ra­di­mą.

Ta­čiau po­li­ti­kui tai tu­rė­tų bū­ti svar­bu – juk vi­si ko­mi­si­jos spren­di­mai yra skel­bia­mi vie­šai. Ga­li­ma sa­ky­ti, taip ati­duo­da­ma rin­kė­jų teis­mui.

Li­gi­ta JUODVALKIENĖ

Griežtai draudžiama "Ukmergės žinių" paskelbtą informaciją panaudoti kitose interneto svetainėse be sutikimo. Gavus leidimą būtina įdėti aktyvią "Ukmergės žinių" nuorodą ir nurodyti kaip šaltinį.
Įvertinkite šį įrašą
(0 balsai)