Su svečiais iš ministerijos aptarta ir Ukmergės piniginė

Su Uk­mer­gė­je vie­šė­ju­siu fi­nan­sų vi­ce­mi­nist­ru Al­gi­man­tu Rim­kū­nu ap­žvelg­tas ES... 

 

Ge­di­mi­no Ne­mu­nai­čio nuotr. Su­si­ti­ki­mas uk­mer­giš­kius su­do­mi­no – tuš­čių vie­tų bu­vo ne­daug.


 ...struk­tū­ri­nių fon­dų pa­nau­do­ji­mas, ap­žiū­rė­ti šio­mis lė­šo­mis re­konst­ruo­ti ob­jek­tai, ap­tar­tas pa­si­ren­gi­mas eu­ro įve­di­mui.

Iš­gir­do uk­mer­giš­kiai ir pras­tų nau­jie­nų – sa­vi­val­dy­bei nė­ra ga­li­my­bių at­gau­ti Ūkio ban­ke už­stri­gu­sių 6 mi­li­jo­nų.

„Gra­žė­jan­tis Uk­mer­gės ra­jo­nas. Ko­kią eu­roin­teg­ra­ci­jos nau­dą uk­mer­giš­kiai jau­čia? Ko­kių in­ves­ti­ci­jų lau­kia“. To­kio­mis te­mo­mis ra­jo­no va­do­vai, po­li­ti­kai, sa­vi­val­dy­bės spe­cia­lis­tai, ver­sli­nin­kai dis­ku­ta­vo penk­ta­die­nį vy­ku­sia­me su­si­ti­ki­me su fi­nan­sų vi­ce­mi­nist­ru A. Rim­kū­nu.

Dis­ku­si­jo­je da­ly­va­vo Sei­mo na­riai Arū­nas Du­dė­nas ir Ka­zys Gry­baus­kas, Lie­tu­vos ver­slo darb­da­vių kon­fe­de­ra­ci­jos Re­gio­nų de­par­ta­men­to di­rek­to­rius Rim­vy­das Vaš­ta­kas, mi­nist­ro pir­mi­nin­ko pa­ta­rė­jas Jus­tas Pan­kaus­kas, ra­jo­no me­ras Vy­das Pa­knys, ki­ti val­džios ir ver­slo at­sto­vai.

Dis­ku­si­ja vy­ko Uk­mer­gės tech­no­lo­gi­jų ir ver­slo mo­kyk­lo­je. Ap­tar­tos ES struk­tū­ri­nių fon­dų in­ves­ti­ci­jos ša­ly­je ir mū­sų sa­vi­val­dy­bė­je. Ap­lan­ky­ti ob­jek­tai, ku­riuo­se re­konst­ruk­ci­ja vyk­dy­ta pa­si­nau­do­jant ES struk­tū­ri­nių fon­dų lė­šo­mis, – Uk­mer­gės ne­sta­cio­na­rių so­cia­li­nių pa­slau­gų cen­tras, mies­to vie­šo­sios erd­vės, gat­vės, pi­lia­kal­nis, švie­ti­mo įstai­gos. Taip pat vyk­ta į An­ta­no Sme­to­nos dva­rą Užu­gi­ry­je.

Fi­nan­sų vi­ce­mi­nist­ras A. Rim­kū­nas kal­bė­jo apie ES struk­tū­ri­nių fon­dų pa­nau­do­ji­mą ir apie pa­si­ren­gi­mą eu­ro įve­di­mui.

2007–2013 me­tais mū­sų ša­liai bu­vo skir­ta 6,7 mi­li­jar­do eu­rų. Sta­tis­ti­niais duo­me­ni­mis, kiek­vie­nam Lie­tu­vos pi­lie­čiui per sep­ty­ne­rius me­tus te­ko 2,3 tūks­tan­čio eu­rų.

Maž­daug tiek tu­rė­tu­me gau­ti ir per 2014–2020 me­tus.

„Bū­ti­na kiek­vie­ną gau­tą eu­rą iš­nau­do­ti taip, kad bū­tų ku­ria­ma il­ga­lai­kė pri­dė­ti­nė ver­tė, žmo­nės pa­jus­tų re­a­lią in­ves­ti­ci­jų nau­dą“, – įsi­ti­ki­nęs A. Rim­kū­nas.

Dis­ku­tuo­ta apie tai, ar Uk­mer­gės sa­vi­val­dy­bė ei­na tei­sin­gu ke­liu sko­lin­da­ma­si lė­šas in­ves­ti­ci­nių pro­jek­tų įgy­ven­di­ni­mui. Sko­li­ni­mo­si li­mi­tą sa­vi­val­dy­bė šie­met iš­nau­do­jo.

Vi­ce­mi­nist­ras pri­mi­nė, kad „gy­ven­ti rei­kia pa­gal ki­še­nę“. Jei jau nu­spren­džia­ma in­ves­tuo­ti sko­lin­to­mis lė­šo­mis, rei­kia pla­nuo­ti, kad kiek­vie­nas at­lik­tas in­ves­ti­ci­nis pro­jek­tas tu­ri tar­nau­ti lė­šų pri­trau­ki­mui.

2007–2013 me­tais mū­sų ra­jo­ne įgy­ven­din­ti bei įgy­ven­di­na­mi 76 ES fon­dų pro­jek­tai, ku­rių ben­dra ver­tė – be­veik 389 mln. li­tų.

Sei­mo na­rys A. Du­dė­nas svars­tė apie tai, kad ne­re­tai tuos pa­čius pro­jek­tus įgy­ven­din­ti bū­tų ga­li­ma pi­giau. Vy­riau­sy­bei te­rei­kia su­pap­ras­tin­ti jų ad­mi­nist­ra­vi­mo tvar­ką, nes vie­ną pro­jek­tą ad­mi­nist­ruo­jant ke­lioms ins­ti­tu­ci­joms, daž­nai žiū­ri­ma tik iš sa­vo po­zi­ci­jos. Pa­vyz­džiui, re­konst­ruo­jant gat­ves, ne vi­suo­met su­de­ri­na­ma ko­mu­ni­ka­ci­jų re­konst­ruk­ci­ja, o tai ge­ro­kai iš­bran­gi­na pro­jek­tą.

UAB „Sys­te­mair pro­duc­tion“ di­rek­to­rius Min­dau­gas Mar­ti­šius iš­kė­lė pro­ble­mą dėl ke­lio į Uk­mer­gės pra­mo­nės par­ką būk­lės ir pri­mi­nė, jog ši in­fra­struk­tū­ra svar­bi vi­so ra­jo­no eko­no­mi­kos bei ver­slo vys­ty­mui.

Mi­li­jo­nai ne­švie­čia

Bu­vo iš­kel­tas uk­mer­giš­kiams ak­tu­a­lus klau­si­mas apie su­griu­vu­sia­me Ūkio ban­ke li­ku­sius ra­jo­no sa­vi­val­dy­bės pi­ni­gus. Iki šiol ti­kė­ta­si, kad apie 6 mi­li­jo­nus pa­vyks at­gau­ti.

A. Rim­kū­nas pa­ti­ki­no, kad „kol kas nė­ra op­ti­mis­ti­nių ži­nių“. Su­si­grą­žin­ti šių pi­ni­gų sa­vi­val­dy­bei grei­čiau­siai ne­pa­vyks dėl in­dė­lių drau­di­mo įsta­ty­mu nu­sta­ty­tos nor­mos. O ji vie­no­da vi­siems – tiek gy­ven­to­jams, tiek sa­vi­val­dy­bei – 100 tūks­tan­čių li­tų.

At­ei­ty­je vi­ce­mi­nist­ras pa­ta­rė bū­ti at­sar­ges­niems su ban­kuo­se lai­ko­mo­mis lė­šo­mis. Jis pri­mi­nė liau­dies iš­min­tį „ne­lai­ky­ti vi­sų kiau­ši­nių vie­no­je pin­ti­nė­je“. 

Nu­ma­to sau­gik­lius

Vi­ce­mi­nist­ras ap­ta­rė Eu­ro­pos Ko­mi­si­jos siū­ly­mą Lie­tu­vai tap­ti eu­ro zo­nos na­re ir pa­si­ruo­ši­mą eu­ro įve­di­mui nuo 2015 me­tų. Šiuo me­tu eu­ro zo­no­je – 334 mi­li­jo­nai gy­ven­to­jų.

Sve­čias ti­ki­no, kad pa­grin­di­nis gy­ven­to­jų ne­ri­mas dėl po eu­ro įve­di­mo pa­di­dė­sian­čių pre­kių bei pa­slau­gų kai­nų yra ne­pa­grįs­tas. Vy­riau­sy­bė ža­da nau­do­ti tam tik­rus sau­gik­lius, kad eu­ro įve­di­mo me­tu kon­ver­tuo­jant va­liu­tas ne­bū­tų pik­tnau­džiau­ja­ma. Ne­są­ži­nin­giems ver­sli­nin­kams nu­ma­ty­tos bau­dos.

Kaip pa­vyz­dį pa­tei­kė eu­ro įve­di­mą Lat­vi­jo­je. 90 proc. kai­nų li­ko to­kios pa­čios, pa­ki­lo ir su­ma­žė­jo po 5 proc. Ir pas mus ti­ki­ma­si pa­na­šaus po­ky­čio.

Pa­sak pra­ne­šė­jo, ap­skai­čiuo­jant eu­rais at­ly­gi­ni­mus, pen­si­jas, sti­pen­di­jas, ki­tas iš­mo­kas bei kei­čiant li­tus į eu­rus, bus ap­va­li­na­ma gy­ven­to­jų nau­dai. 

Vi­ce­mi­nist­ras siū­lė ne­pul­ti keis­ti li­tų į eu­rus iš anks­to. Mat nuo sau­sio 1 d. ku­rį lai­ką ne­rei­kės mo­kė­ti kon­ver­ta­vi­mo mo­kes­čio kei­čiant li­tą į eu­rą vi­suo­se ban­kuo­se. Lie­tu­vos ban­ke bus kei­čia­mi ne­ri­bo­tą lai­ką.

Be kon­ver­ta­vi­mo mo­kes­čio li­tus į eu­rus 6 mė­ne­sius nuo eu­ro įve­di­mo keis AB „Lie­tu­vos paš­tas“. 

Autorė: Li­gi­ta JUODVALKIENĖ

2014-06-10-4 straipsnio 2 nuotr

 

Au­to­rės nuotr. Sve­čiai lan­kė­si A. Sme­to­nos dva­re.

 

Griežtai draudžiama "Ukmergės žinių" paskelbtą informaciją panaudoti kitose interneto svetainėse be sutikimo. Gavus leidimą būtina įdėti aktyvią "Ukmergės žinių" nuorodą ir nurodyti kaip šaltinį.
Įvertinkite šį įrašą
(0 balsai)

Pridėti komentarą

ukzinios.lt pasilieka teisę pašalinti nekultūringus, nesusijusius su tema, įstatymus pažeidžiančius, reklaminius, skatinančius smurtą komentarus. Už komentarus atsako juos parašę skaitytojai. Kurstant smurtą, rasinę, tautinę, religinę bei kitokio pobūdžio neapykantą ar kitaip pažeidžiant LR įstatymus, galite sulaukti atitinkamų tarnybų dėmesio.


Daugiau šioje kategorijoje:

Draugai

Ukmerges kulturos puslapiai

gpm 2011 n 135

Lietuvos valstybe

ukvm

vilkmerge

UKC logo 115x63

Voruta

Tauragės laikraštis

Faberlic 2015

baidariu aukstaitija

Interneto dienraštis Bernardinai

Vilkmerge

lrytas

delfi

logo srtrf-300x170

Į viršų