Spausdinti šį puslapį

Su svečiais iš ministerijos aptarta ir Ukmergės piniginė

Su Uk­mer­gė­je vie­šė­ju­siu fi­nan­sų vi­ce­mi­nist­ru Al­gi­man­tu Rim­kū­nu ap­žvelg­tas ES... 

 

Ge­di­mi­no Ne­mu­nai­čio nuotr. Su­si­ti­ki­mas uk­mer­giš­kius su­do­mi­no – tuš­čių vie­tų bu­vo ne­daug.


 ...struk­tū­ri­nių fon­dų pa­nau­do­ji­mas, ap­žiū­rė­ti šio­mis lė­šo­mis re­konst­ruo­ti ob­jek­tai, ap­tar­tas pa­si­ren­gi­mas eu­ro įve­di­mui.

Iš­gir­do uk­mer­giš­kiai ir pras­tų nau­jie­nų – sa­vi­val­dy­bei nė­ra ga­li­my­bių at­gau­ti Ūkio ban­ke už­stri­gu­sių 6 mi­li­jo­nų.

„Gra­žė­jan­tis Uk­mer­gės ra­jo­nas. Ko­kią eu­roin­teg­ra­ci­jos nau­dą uk­mer­giš­kiai jau­čia? Ko­kių in­ves­ti­ci­jų lau­kia“. To­kio­mis te­mo­mis ra­jo­no va­do­vai, po­li­ti­kai, sa­vi­val­dy­bės spe­cia­lis­tai, ver­sli­nin­kai dis­ku­ta­vo penk­ta­die­nį vy­ku­sia­me su­si­ti­ki­me su fi­nan­sų vi­ce­mi­nist­ru A. Rim­kū­nu.

Dis­ku­si­jo­je da­ly­va­vo Sei­mo na­riai Arū­nas Du­dė­nas ir Ka­zys Gry­baus­kas, Lie­tu­vos ver­slo darb­da­vių kon­fe­de­ra­ci­jos Re­gio­nų de­par­ta­men­to di­rek­to­rius Rim­vy­das Vaš­ta­kas, mi­nist­ro pir­mi­nin­ko pa­ta­rė­jas Jus­tas Pan­kaus­kas, ra­jo­no me­ras Vy­das Pa­knys, ki­ti val­džios ir ver­slo at­sto­vai.

Dis­ku­si­ja vy­ko Uk­mer­gės tech­no­lo­gi­jų ir ver­slo mo­kyk­lo­je. Ap­tar­tos ES struk­tū­ri­nių fon­dų in­ves­ti­ci­jos ša­ly­je ir mū­sų sa­vi­val­dy­bė­je. Ap­lan­ky­ti ob­jek­tai, ku­riuo­se re­konst­ruk­ci­ja vyk­dy­ta pa­si­nau­do­jant ES struk­tū­ri­nių fon­dų lė­šo­mis, – Uk­mer­gės ne­sta­cio­na­rių so­cia­li­nių pa­slau­gų cen­tras, mies­to vie­šo­sios erd­vės, gat­vės, pi­lia­kal­nis, švie­ti­mo įstai­gos. Taip pat vyk­ta į An­ta­no Sme­to­nos dva­rą Užu­gi­ry­je.

Fi­nan­sų vi­ce­mi­nist­ras A. Rim­kū­nas kal­bė­jo apie ES struk­tū­ri­nių fon­dų pa­nau­do­ji­mą ir apie pa­si­ren­gi­mą eu­ro įve­di­mui.

2007–2013 me­tais mū­sų ša­liai bu­vo skir­ta 6,7 mi­li­jar­do eu­rų. Sta­tis­ti­niais duo­me­ni­mis, kiek­vie­nam Lie­tu­vos pi­lie­čiui per sep­ty­ne­rius me­tus te­ko 2,3 tūks­tan­čio eu­rų.

Maž­daug tiek tu­rė­tu­me gau­ti ir per 2014–2020 me­tus.

„Bū­ti­na kiek­vie­ną gau­tą eu­rą iš­nau­do­ti taip, kad bū­tų ku­ria­ma il­ga­lai­kė pri­dė­ti­nė ver­tė, žmo­nės pa­jus­tų re­a­lią in­ves­ti­ci­jų nau­dą“, – įsi­ti­ki­nęs A. Rim­kū­nas.

Dis­ku­tuo­ta apie tai, ar Uk­mer­gės sa­vi­val­dy­bė ei­na tei­sin­gu ke­liu sko­lin­da­ma­si lė­šas in­ves­ti­ci­nių pro­jek­tų įgy­ven­di­ni­mui. Sko­li­ni­mo­si li­mi­tą sa­vi­val­dy­bė šie­met iš­nau­do­jo.

Vi­ce­mi­nist­ras pri­mi­nė, kad „gy­ven­ti rei­kia pa­gal ki­še­nę“. Jei jau nu­spren­džia­ma in­ves­tuo­ti sko­lin­to­mis lė­šo­mis, rei­kia pla­nuo­ti, kad kiek­vie­nas at­lik­tas in­ves­ti­ci­nis pro­jek­tas tu­ri tar­nau­ti lė­šų pri­trau­ki­mui.

2007–2013 me­tais mū­sų ra­jo­ne įgy­ven­din­ti bei įgy­ven­di­na­mi 76 ES fon­dų pro­jek­tai, ku­rių ben­dra ver­tė – be­veik 389 mln. li­tų.

Sei­mo na­rys A. Du­dė­nas svars­tė apie tai, kad ne­re­tai tuos pa­čius pro­jek­tus įgy­ven­din­ti bū­tų ga­li­ma pi­giau. Vy­riau­sy­bei te­rei­kia su­pap­ras­tin­ti jų ad­mi­nist­ra­vi­mo tvar­ką, nes vie­ną pro­jek­tą ad­mi­nist­ruo­jant ke­lioms ins­ti­tu­ci­joms, daž­nai žiū­ri­ma tik iš sa­vo po­zi­ci­jos. Pa­vyz­džiui, re­konst­ruo­jant gat­ves, ne vi­suo­met su­de­ri­na­ma ko­mu­ni­ka­ci­jų re­konst­ruk­ci­ja, o tai ge­ro­kai iš­bran­gi­na pro­jek­tą.

UAB „Sys­te­mair pro­duc­tion“ di­rek­to­rius Min­dau­gas Mar­ti­šius iš­kė­lė pro­ble­mą dėl ke­lio į Uk­mer­gės pra­mo­nės par­ką būk­lės ir pri­mi­nė, jog ši in­fra­struk­tū­ra svar­bi vi­so ra­jo­no eko­no­mi­kos bei ver­slo vys­ty­mui.

Mi­li­jo­nai ne­švie­čia

Bu­vo iš­kel­tas uk­mer­giš­kiams ak­tu­a­lus klau­si­mas apie su­griu­vu­sia­me Ūkio ban­ke li­ku­sius ra­jo­no sa­vi­val­dy­bės pi­ni­gus. Iki šiol ti­kė­ta­si, kad apie 6 mi­li­jo­nus pa­vyks at­gau­ti.

A. Rim­kū­nas pa­ti­ki­no, kad „kol kas nė­ra op­ti­mis­ti­nių ži­nių“. Su­si­grą­žin­ti šių pi­ni­gų sa­vi­val­dy­bei grei­čiau­siai ne­pa­vyks dėl in­dė­lių drau­di­mo įsta­ty­mu nu­sta­ty­tos nor­mos. O ji vie­no­da vi­siems – tiek gy­ven­to­jams, tiek sa­vi­val­dy­bei – 100 tūks­tan­čių li­tų.

At­ei­ty­je vi­ce­mi­nist­ras pa­ta­rė bū­ti at­sar­ges­niems su ban­kuo­se lai­ko­mo­mis lė­šo­mis. Jis pri­mi­nė liau­dies iš­min­tį „ne­lai­ky­ti vi­sų kiau­ši­nių vie­no­je pin­ti­nė­je“. 

Nu­ma­to sau­gik­lius

Vi­ce­mi­nist­ras ap­ta­rė Eu­ro­pos Ko­mi­si­jos siū­ly­mą Lie­tu­vai tap­ti eu­ro zo­nos na­re ir pa­si­ruo­ši­mą eu­ro įve­di­mui nuo 2015 me­tų. Šiuo me­tu eu­ro zo­no­je – 334 mi­li­jo­nai gy­ven­to­jų.

Sve­čias ti­ki­no, kad pa­grin­di­nis gy­ven­to­jų ne­ri­mas dėl po eu­ro įve­di­mo pa­di­dė­sian­čių pre­kių bei pa­slau­gų kai­nų yra ne­pa­grįs­tas. Vy­riau­sy­bė ža­da nau­do­ti tam tik­rus sau­gik­lius, kad eu­ro įve­di­mo me­tu kon­ver­tuo­jant va­liu­tas ne­bū­tų pik­tnau­džiau­ja­ma. Ne­są­ži­nin­giems ver­sli­nin­kams nu­ma­ty­tos bau­dos.

Kaip pa­vyz­dį pa­tei­kė eu­ro įve­di­mą Lat­vi­jo­je. 90 proc. kai­nų li­ko to­kios pa­čios, pa­ki­lo ir su­ma­žė­jo po 5 proc. Ir pas mus ti­ki­ma­si pa­na­šaus po­ky­čio.

Pa­sak pra­ne­šė­jo, ap­skai­čiuo­jant eu­rais at­ly­gi­ni­mus, pen­si­jas, sti­pen­di­jas, ki­tas iš­mo­kas bei kei­čiant li­tus į eu­rus, bus ap­va­li­na­ma gy­ven­to­jų nau­dai. 

Vi­ce­mi­nist­ras siū­lė ne­pul­ti keis­ti li­tų į eu­rus iš anks­to. Mat nuo sau­sio 1 d. ku­rį lai­ką ne­rei­kės mo­kė­ti kon­ver­ta­vi­mo mo­kes­čio kei­čiant li­tą į eu­rą vi­suo­se ban­kuo­se. Lie­tu­vos ban­ke bus kei­čia­mi ne­ri­bo­tą lai­ką.

Be kon­ver­ta­vi­mo mo­kes­čio li­tus į eu­rus 6 mė­ne­sius nuo eu­ro įve­di­mo keis AB „Lie­tu­vos paš­tas“. 

Autorė: Li­gi­ta JUODVALKIENĖ

2014-06-10-4 straipsnio 2 nuotr

 

Au­to­rės nuotr. Sve­čiai lan­kė­si A. Sme­to­nos dva­re.

 

Griežtai draudžiama "Ukmergės žinių" paskelbtą informaciją panaudoti kitose interneto svetainėse be sutikimo. Gavus leidimą būtina įdėti aktyvią "Ukmergės žinių" nuorodą ir nurodyti kaip šaltinį.
Įvertinkite šį įrašą
(0 balsai)