Tarybos posėdžiai kvepės gėlėmis?

Gedimino Nemunaičio nuotr. Gedimino Nemunaičio nuotr.

Savivaldybės administracija tapo naujų tarybos posėdžių tradicijų iniciatore – pirmą kartą sveikinti visi šį mėnesį gimę politikai. Gėlių įteikimu prasidės ir kiti posėdžiai.

Ukmergės rajono meras Rolandas Janickas pasveikino visus rugsėjo mėnesį gimusius politikus, įteikė gėlių. Taip pat pranešė žinią – dukrelės neseniai susilaukė tarybos narės Airos Dudėnienės ir Seimo nario Arūno Dudėno šeima.

Paneigė vadovės žodžius

Šventinė nuotaika prasisklaidė išklausius pasisakymo iš piliečių tribūnos.

Čia kalbėjo Trišalės tarybos pirmininkė Jolanta Keburienė, dirbanti Ukmergės PSPC greitosios medicinos pagalbos skyriuje felčere ir vadovaujanti Ukmergės profesinei sąjungai „Solidarumas“. Ji teigė, kad žiniasklaidoje Ukmergės PSPC vyriausiosios gydytojos Janinos Galiauskienės pateikti duomenys apie darbuotojų atlyginimus neteisingi.

„Norime paneigti mūsų vyr. gydytojos spaudoje išsakytus teiginius apie mūsų gaunamą atlyginimą. Tie 760 eurų, ko gero, yra siektinas mūsų atlyginimas ir tikrai toli gražu negaunamas“, – kalbėjo J. Keburienė. 

Darbuotojams neaišku, kad jei vairuotojo „popierinis“ atlyginimas su priedais yra 448 Eur, o slaugytojos – 725 Eur, tuomet kas skyriuje gauna tiek daug, kad vidurkis yra 760 Eur?

Pasak jos, nekreipiama dėmesio į Sveikatos ministerijos rekomendacijas ir Greitosios medicinos pagalbos įstatymą – neįdarbinami paramediko išsilavinimą įgiję vairuotojai. Tai rodo įstaigos požiūrį į kvalifikuotus darbuotojus, o rajono gyventojai praranda galimybę gauti aukštesnio lygio paslaugas.

Nesuprantamas jai ir greitosios medicinos pagalbos postų sumažinimas, kadangi ligonių kasos lėšų skiria daugiau. Politikams priminta, kad nuo jų priimto sprendimo priklausys, kokio lygio skubią pagalbą gaus rajono gyventojai.

Spręs valstybiniu lygiu

Atsakyta į praeito tarybos posėdžio metu iš piliečių tribūnos išsakytas mintis apie paminklą nevienareikšmiškai vertinamam Juozui Krikštaponiui. Teigiama, jog jis Antrojo pasaulinio karo metu prisidėjo prie žydų tautos naikinimo.

Ukmergės rajono savivaldybės vicemerė Klavdija Stepanova sakė, kad pernai buvo kreiptasi į Lietuvos gyventojų genocido ir rezistencijos centrą bei Lietuvos istorijos institutą su prašymu suteikti nurodymus, kaip reikėtų pasielgti.

Gautas atsakymas, kad šį klausimą reikia spręsti valstybiniu lygiu, kad reikia papildomų įrodymų.

Vyriausybės kanceliarijai pateiktas prašymas, kad būtų įvykdytas teisinis vertinimas.

Sprendė kultūros klausimus

Tarybos posėdyje spręsti su kultūra susiję klausimai. Juos pristatė Kultūros ir viešųjų ryšių skyriaus vedėja Lolita Gerulskienė.

Patvirtinti Savivaldybės etninės kultūros globos tarybos nuostatai bei sudėtis. Į ją įeina 15 narių.

Vadovaujantis nuostatais, atstovus į šią tarybą deleguoja rajono taryba, savivaldybės administracija, Kultūros centras, Vlado Šlaito viešoji biblioteka, Kraštotyros muziejus, Ukmergės krašto bendruomenių sąjunga ir Lietuvos tautodailininkų sąjungos Ukmergės tautodailininkų draugija.

Posėdyje patvirtinta nauja literatūrinės Vlado Šlaito premijos nuostatų redakcija. Joje padaryti pakeitimai, susiję su šios premijos skyrimo komisijos sudėtimi. Pasiūlytas Tėvynės sąjungos-Lietuvos krikščionių demokratų atstovas Vytautas Česnaitis.

Kiti nariai – Lietuvos rašytojų sąjungos deleguotas atstovas, Vainius Bakas, Lietuvos rašytojų sąjungos deleguotas atstovas Petras Bražėnas, Ukmergės literatų draugijos pirmininkė Rita Gelūnienė, Vlado Šlaito viešosios bibliotekos direktorė Rasa Griškevičienė, Vlado Šlaito viešosios bibliotekos direktoriaus pavaduotoja Virginija Tylienė, savivaldybės administracijos Kultūros ir viešųjų ryšių skyriaus vedėjo pavaduotojas Julius Zareckas.

Į literatūrinės premijos skyrimo komisiją savo atstovus deleguoja rajono taryba, Lietuvos rašytojų sąjunga, Vlado Šlaito viešoji biblioteka, savivaldybės administracija ir Ukmergės literatų draugija.

Projektas – tęstinis

Ukmergės nestacionarių socialinių paslaugų centro direktorė Sigita Bakanauskienė sakė, jog įstaigos tikslas yra projekto ,,Integralios pagalbos teikimas Ukmergės rajone“ tęstinumas.

Juo centras įsipareigojo 20 specialius poreikius turinčių gyventojų teikti integralią pagalbą – slaugos ir globos paslaugas namuose. Direktorė teigia, jog iš viso integraliai pagalbai teikti reikia 13 etatų, nes šiuo metu poreikis nėra visiškai tenkinamas, yra laukiančiųjų eilėje.

Tarybos sprendimu papildytas centro etatų skaičius – 13 naujų etatų projekto vykdymo laikotarpiui. Centre patvirtintas etatų skaičius – 46.

Sutartis dėl būsto nuomos išskaidė

Vietos savivaldos įstatyme nurodyta, kad savivaldybės taryba sprendžia dėl socialinio būsto fondo sudarymo tvarkos, būsto suteikimo tvarkos ir dėl savivaldybės gyvenamųjų patalpų nuomos mokesčio dydžio.

Politikai nustatė savivaldybės būsto ir socialinio būsto nuomos tvarką.

Vasarą buvo sudaryta darbo grupė, kuri parengė Savivaldybės būsto ir socialinio būsto nuomos sąlygų ir tvarkos aprašą.

Įstatyme pirmą kartą atskiriamos savivaldybės būsto ir socialinio būsto sąvokos. Grupė parengė savivaldybės būsto nuomos sutarties formą, kuri bus naudojama gyvenamųjų patalpų, nuomojamų ne socialinio būsto nuomos sąlygomis, bendrabučio pastate ir tarnybinių gyvenamųjų patalpų nuomos sutartims sudaryti.

Parengta ir savivaldybės socialinio būsto nuomos sutarties forma. Ji bus pasirašoma su socialinio būsto nuomininkais.

Anksčiau savivaldybės gyvenamųjų patalpų nuomos administratoriumi buvo paskirtas UAB Ukmergės butų ūkis. Patvirtinus naujas tvarkas, juo vėl nuspręsta skirti šią įmonę.                

Tikslino biudžetą

Pritarta savivaldybės pateiktam biudžeto patikslinimui. Iš vienose srityse sutaupytų lėšų bus finansuojamos kitiems reikalams numatytos išlaidos.

Pritarta sumažinimui 188 tūkst. 200 Eur Socialinės paramos skyriui socialinėms pašalpoms mokėti. Socialinės paramos skyriaus vedėja Valdonė Ginaitienė sako, kad lėšų sutaupyta, ėmusis griežtesnių priemonių skiriant socialines pašalpas. Gyventojams užkertamas kelias gudrauti – savivaldybės darbuotojai atidžiai aiškinasi, ar pašalpa prašoma teisėtai. Socialinėms pašalpoms šiemet biudžete buvo numatyta 2 mln. 27 tūkst. 340 Eur.

10 tūkst. 492 Eur skirta Želvos gimnazijos aplinkos sutvarkymo darbams. 80 tūkst. Eur – Ukmergės miesto seniūnijai aplinkos priežiūrai, gatvių apšvietimui.

Skirta 50 tūkst. Eur Ukmergės visuomenės sveikatos biurui – pirties įrengimui Klaipėdos gatvėje katilinės patalpose. Apie numatytą vietą pirčiai rašėme.

Skirta lėšų ir dviejų miesto gimnazijų apsaugai – vaizdo stebėjimo sistemos modernizavimui ir vaizdo stebėjimo kamerų įsigijimui. Apie tai jau rašėme „Ukmergės žiniose“.

Prie Antano Smetonos bei Jono Basanavičiaus gimnazijų vaizdo kameros yra įrengtos, tačiau puikiai veikia tik šviesiu paros metu.

Numatyta skirti 3400 Eur Jono Basanavičiaus gimnazijai – vaizdo stebėjimo sistemos modernizavimui ir 1600 Eur – Antano Smetonos gimnazijai vaizdo stebėjimo kamerų įsigijimui.

Nustato aprašas

Rajono taryba patvirtino mokyklinių autobusų naudojimo tvarkos aprašą. Savivaldybės Švietimo ir sporto skyriaus vedėja Dalė Steponavičienė teigia, kad aprašo tikslas – racionaliai eksploatuoti mokyklinius autobusus.

Šie autobusai naudojami mokiniams, kurie mokosi pagal priešmokyklinio ir bendrojo ugdymo programas, gyvenantiems kaimuose ir miesteliuose toliau kaip 3 kilometrai nuo mokyklos, vežti į  mokyklas ir į namus.

Gali būti vežami mokiniai, turintys specialiųjų ugdymosi poreikių. Taip pat naudojami vežti mokinius laikyti brandos egzaminų bei į apraše nurodytus renginius.

Geltonieji autobusai gali būti skirti ir mokytojams vežti į kvalifikacijos tobulinimo, edukacinius, kitokius renginius, mokyklos ir vietos bendruomenės nariams vežti į renginius. Leidžiama naudoti atsivežti vadovėliams, ugdymo priemonėms, klasės vadovui ar socialiniam pedagogui lankyti mokinius šeimose. Tačiau tai daroma laisvu nuo mokinių pavėžėjimo laiku.

Mokyklinio autobuso eksploatacijos išlaidos finansuojamos mokyklos biudžete numatytomis lėšomis.

Nustatė kainą

Politikai patvirtino UAB Ukmergės butų ūkio atnaujinamų  daugiabučių gyvenamųjų namų paskolos administravimo kainą vienam butui – 1,90 Eur be PVM per mėnesį. Taip pat – Ukmergės butų ūkio atnaujinamų daugiabučių gyvenamųjų namų paskolos administravimo įsiskolinimo administravimo kainą vienam butui – 2 Eur be PVM  per mėnesį. Šis sprendimas įsigalioja 2015 m. spalio 1 d.

Remsis naujais nuostatais

Patvirtinti rajono tarybos Etikos komisijos veiklos nuostatai. Svarstytas šios komisijos pirmininkės Lietuvos valstiečių ir žaliųjų sąjungos narės Elenos Mirinavičienės pateiktas variantas.

Švietimo, kultūros, sporto ir jaunimo reikalų, Sveikatos ir socialinės paramos komitetuose siūlyta, kad į komisiją įeitų vienodas visų tarybos narių frakcijų ir grupės, jeigu ją sudaro ne mažiau kaip 3 nariai, deleguotų atstovų skaičius. Taip pat ne mažiau kaip trečdalį komisijos narių turi sudaryti gyvenamųjų vietovių bendruomenių atstovai. Siūlyta numatyti, kad Etikos komisijos pirmininko pavaduotoją mero siūlymu skiria taryba ir išbraukti nuostatų 39 punktą. Jame nurodoma, kad gyvenamųjų vietovių bendruomenių atstovams gali būti kompensuojamos kelionės į posėdį išlaidos.

Kaimo ir aplinkosaugos, Biudžeto ir ekonominės plėtros komitetuose siūlyta numatyti, kad Etikos komisijos pirmininko pavaduotoją mero siūlymu skiria taryba. Taip pat siūlyta išbraukti nuostatų 39 punktą.

Bendru sutarimu nutarta nefinansuoti kelionės į posėdį bei pavaduotojo teikimą patikėti merui, o skyrimą – tarybai. 

Balsuojant patvirtinta ir komitetuose pasiūlyta sudėtis.

Skyrė lėšų

Politikai pritarė Ukmergės kultūros centro projekto „Tarptautinis perkusinės muzikos festivalis PERCUSSION UKMERGĖ 2016“ tęstiniam finansavimui 2016 metams, prisidedant savivaldybės biudžeto lėšomis – 15 tūkst. Eur.

1,5 tūkst. Eur skyrė Ukmergės kraštotyros muziejaus projekto ,,Prezidento A. Smetonos 142-osios gimimo metinės Užugiryje“ finansavimui.

Tiek pat – Vlado Šlaito viešosios bibliotekos projekto „Ir groja Šlaitas vargonais...“ tęstiniam finansavimui.

Bendradarbiavimo sutartis

Baigus nagrinėti klausimus, kuriuos tvirtinant reikia balsuoti, tarybos nariai išklausė keletą informacijų. Tiesa, šioje posėdžio dalyje jų liko vos keliolika – skirstytis politikai pradėjo jam dar nepasibaigus.

Rugsėjo pradžioje Vengrijos Kiskunmajšos miesto šventėje dalyvavo Ukmergės rajono savivaldybės delegacija, vadovaujama mero R. Janicko.

Informaciją pristatė Strateginės plėtros ir investicijų skyriaus vedėja Rima Boškevičienė. Ukmergiškiai dalyvavo šventės renginiuose, pasirašė bendradarbiavimo sutartį.

Joje numatyta bendradarbiauti įvairiose srityse, rengti bendrus projektus.

Pateikė informaciją

Pateikta informacija dėl atliekų tvarkymo operatoriaus veiklos ir atliekų tvarkymo sistemos perspektyvų.

Aplinkosaugos ir viešosios tvarkos skyriaus vedėja Vilija Grabauskienė priminė rūšiavimo aikštelės įrengimo dokumentacijos tvarkymo etapus. Ji teigė, jog pasikviesti atliekų operatoriaus į šį posėdį nepavyko, tad prie šio klausimo bus grįžta kitą posėdį.

Opozicija priekaištavo, kad su atliekų tvarkymu rajone netvarka. R. Janicko nuomone, problema – gyventojų elgesyje. Numatoma įsteigti viešąją aplinkosaugos policiją – savivaldybės darbuotojai baus Atliekų tvarkymo taisyklių pažeidėjus.

Ukmergės rajono vietos veiklos grupės projektų vadovė Agnė Kanapeckaitė pristatė strategijos projektą 2014–2020 metams. Posėdžio pabaigoje Ukmergės rajono savivaldybės mero pavaduotoja Klavdija Stepanova saujelei likusių kantriausių politikų pristatė valdančiosios koalicijos programą.

Griežtai draudžiama "Ukmergės žinių" paskelbtą informaciją panaudoti kitose interneto svetainėse be sutikimo. Gavus leidimą būtina įdėti aktyvią "Ukmergės žinių" nuorodą ir nurodyti kaip šaltinį.
Įvertinkite šį įrašą
(0 balsai)

Pridėti komentarą

ukzinios.lt pasilieka teisę pašalinti nekultūringus, nesusijusius su tema, įstatymus pažeidžiančius, reklaminius, skatinančius smurtą komentarus. Už komentarus atsako juos parašę skaitytojai. Kurstant smurtą, rasinę, tautinę, religinę bei kitokio pobūdžio neapykantą ar kitaip pažeidžiant LR įstatymus, galite sulaukti atitinkamų tarnybų dėmesio.


Kainoteka

Optima 13 Picerijos salės nuoma

Draugai

Ukmerges kulturos puslapiai

gpm 2011 n 135

Lietuvos valstybe

ukvm

vilkmerge

UKC logo 115x63

Voruta

Tauragės laikraštis

KuoSkiriasi.lt

baidariu aukstaitija

Interneto dienraštis Bernardinai

Vilkmerge

lrytas

delfi

logo srtrf-300x170

Į viršų