Spausdinti šį puslapį

Klausimą dėl darbotvarkės aptarinėjo koridoriuje

Daivos Zimblienės nuotr. Dar nepradėjus dirbti, jau prireikė pertraukos. Daivos Zimblienės nuotr. Dar nepradėjus dirbti, jau prireikė pertraukos.

Praėjusią savaitę vykusiame rajono savivaldybės tarybos posėdyje politikai visai valandai įstrigo ties darbotvarkės svarstymu. Ir tik po diskusijų koridoriuje darbas pagaliau išsijudino.

Posėdis prasidėjo tradiciniais sveikinimais. Pasveikinti sausio mėnesį gimę tarybos nariai Algirdas Kopūstas ir Valdas Mikalajūnas. Tačiau šventinė nuotaika greitai baigėsi. Ją užgožė politikų nesutarimai.

Socialdemokratas Arūnas Dudėnas pasiūlė atidėti papildomus klausimus dėl UAB Ukmergės butų ūkio tarifų. Atkreipė dėmesį, kad tarifai didinami labai smarkiai, tad paprašė skirti laiko labiau į tai įsigilinti. Meras Rolandas Janickas paragino neatidėlioti ir svarstyti savo įstaigos tarifus. Kitu atveju esą ši savivaldybės įmonė negalės funkcionuoti. „Taryba priima ne tik populiarius dalykus“, – kvietė jis balsuoti už darbotvarkę.

„Valstietis“ Romas Pivoras paprašė išbraukti iš darbotvarkės kitą klausimą – dėl UAB „Ukmergės šiluma“ investicijų. Įtarimų jam sukėlė kai kurios prie investicijų prijungtos lėšos. Siūlė pirma išanalizuoti ar net pasitelkti ekspertus.

R.Janickas ragino kitam posėdžiui, kai bus svarstomas rajono biudžetas, šio klausimo neatidėti.

Posėdžiaujantiesiems įstrigus ties darbotvarke pasisakyti išėjo UAB „Ukmergės šiluma“ direktorius Vydas Paknys. Jis patikino, kad investicijų klausimas yra gyvybiškai aktualus.

Priminė rimtą situaciją įmonėje – finansinis rezultatas už praeitus bei pernykščius metus – daugiau kaip 1 mln. 300 tūkst. Eur nuostolio. Vadovaujantis naujuoju Juridinių asmenų nemokumo įstatymu šis nuostolis reiškia, kad bet kuris kreditorius, kuriam įmonė skolinga daugiau kaip 6 000 Eur, gali inicijuoti UAB „Ukmergės šiluma“ bankroto procedūrą.

Pažymėjo, kad nuostoliai susidarė ne dėl įmonės veiklos, o dėl visiems žinomo 9-erius metus trukusio teisminio proceso su buvusiu nuomininku. UAB „Ukmergės šiluma“ per 2016–2019 m. sumokėjo 2,2 mln. Eur kompensacijų. Šias lėšas įmonė privalo sugeneruoti, priešingu atveju laukia liūdnos pasekmės.

Taip pat išdėstė, kodėl taip svarbu patvirtinti įmonės investicijų planą, kuris yra susijęs su Valstybinės energetikos reguliavimo tarnybos tvirtinamomis šilumos kainomis. „Dėl esamų finansinių ir ekonominių aplinkybių įmonė šiuo metu yra „paguldyta ant žemės“, tačiau turi potencialo, gebėjimų atsitiesti ir eiti į priekį“, – kalbėjo V. Paknys.

Po šio pasisakymo meras pasiūlė padaryti penkių minučių pertrauką pasitarimams frakcijose.

Socialdemokratų ir Darbo partijų frakcijų nariai liko diskutuoti salėje, o likusieji tartis išėjo į koridorių.

Grįžo į salę daugiau nei po penkių minučių, tačiau praregėję ir persigalvoję – R. Pivoras siūlymą išbraukti iš darbotvarkės su UAB „Ukmergės šiluma“ investicijomis susijusį klausimą atsiėmė.

A.Dudėnas liko prie savo siūlymo klausimą dėl Butų ūkio tarifų atidėti. Tačiau balsuojant tam nepritarta.

Po visos šios sumaišties, užtrukusios bemaž valandą, pagaliau buvo patvirtinta posėdžio darbotvarkė su visais klausimais ir pereita prie jų svarstymo.

Patvirtino aprašą

Politikai patvirtino Ukmergės rajono biudžetinių įstaigų vadovų darbo apmokėjimo tvarkos aprašą.

Jis nustato įstaigų vadovų darbo apmokėjimo sistemą, pareiginės algos pastoviosios dalies nustatymo bei pastoviosios dalies koeficiento didinimo kriterijus, kintamosios dalies, priemokų, premijų ir materialinių pašalpų mokėjimo tvarką, taip pat kasmetinį veiklos vertinimą.

Rajono savivaldybės biudžetinių įstaigų vadovų darbo apmokėjimas nustatomas vadovaujantis Valstybės ir savivaldybių įstaigų darbuotojų darbo apmokėjimo įstatymu.

Vadovų pareiginę algą sudaro pastovioji ir kintamoji dalys arba pastovioji dalis. Nustatyta įstaigos vadovo pareiginė alga (pastovioji dalis kartu su kintamąja dalimi) negali viršyti praėjusio ketvirčio biudžetinės įstaigos darbuotojų 4 vidutinių pareiginių algų dydžių.

Algos didės

Ukmergės rajono mero Rolando Janicko ir vicemerės Agnės Balčiūnienės algos didės.

Tarybos sprendimu nustatytas mero pareiginės algos koeficientas baziniais dydžiais – 18,3 (buvo 18), mero pavaduotojo – 15,3 (buvo 15). Bazinis dydis šiemet yra 176 eurai.

Pasikeitė ir priedo už ištarnautus valstybei metus mokėjimas. Nustatyta, kad priedą už tarnybos Lietuvos valstybei stažą sudaro 1 proc. pareiginės algos už kiekvienus tarnybos metus. Šis dydis neturi viršyti 30 proc. pareiginės algos.

Mero ir vicemerės darbo užmokesčiai nustatomi pagal Valstybės politikų ir valstybės pareigūnų darbo apmokėjimo įstatymą. Šiemet įsigaliojo jo pakeitimai, diferencijuojantys pareiginės algos koeficientus pagal savivaldybės gyventojų skaičių. Tačiau vietoje anksčiau buvusių dviejų kategorijų padarytos penkios. Ukmergė patenka tarp savivaldybių, kuriose gyvena nuo 15 tūkst. iki 50 tūkst. gyventojų.

Perves lėšas

Politikų pritarimo reikėjo leisti Ukmergės kultūros centrui kalėdinio labdaros koncerto „Baltas angelas“ metu surinktas lėšas – 4 554 eurus – skirti Deivido gydymui ir pervesti jas į berniuko mamos sąskaitą.

Pakeistas aprašas

Įsigaliojus teisės akto pakeitimams, pakeistas Ukmergės rajono savivaldybės mokėjimo už socialines paslaugas tvarkos aprašas. Jis tvirtintas pernai kovo 28 d.

Ištaisė klaidą

Pernai gruodžio 19 d. rajono savivaldybės tarybos priimtame sprendime „Dėl išmokų vaikams teikimo asmenims, patiriantiems socialinę riziką Ukmergės rajono savivaldybėje tvarkos aprašo patvirtinimo pakeitimo“ buvo klaidingai įvardytas keičiamas teisės aktas.

Išmokų vaikams įstatyme numatyta, kad asmenims, patiriantiems socialinę riziką, išmokos teikiamos savivaldybių tarybų nustatyta tvarka ir išmokos dydis piniginėmis lėšomis negali viršyti 50 proc. paskirtos išmokos dydžio, išskyrus atvejus, kai rekomenduojama didesnę kaip 50 proc. paskirtos išmokos dydžio sumą mokėti piniginėmis lėšomis.

Dabar priimtu sprendimu klaida ištaisyta.

Trejiems metams

Nustatytas UAB „Ukmergės šiluma“ centralizuotai tiekiamos šilumos bazinės kainos dedamųjų 3 metų galiojimo laikotarpis.

Šilumos bazinė kaina yra sudaryta iš pastoviosios ir kintamosios šilumos bazinių kainų dedamųjų, kurios nustatytos ne trumpesniam kaip 3 ir ne ilgesniam kaip 5 metų laikotarpiui.

UAB „Ukmergės šiluma“ bazinės kainos dedamosios buvo nustatytos 2017 m. iki 2020 m. rugpjūčio 31 d. 3 metų laikotarpiui.

Investicijų derinimas

Pagaliau darbotvarkėje buvo prieita prie politikus net į koridorių išprašiusio UAB „Ukmergės šiluma“ investicijų klausimo. Balsuojant jam pritarta be jokių diskusijų.

Šiems ir ateinantiems metams suplanuoti nuotolinio valdymo sistemos modernizavimo darbai bei kapitalinis dūmtraukio remontas Šventupės katilinėje – katilinės RK-4 nuotolinio valdymo sistemos modernizavimas. Taip pat numatyti šilumos tinklų remonto darbai. Iš viso investicijų suma – 320 tūkst. Eur.

Su rajono savivaldybės taryba suderintos investicijos bus teikiamos derinti Valstybinei energetikos reguliavimo tarybai.

Perkėlė iš įstatymo

Patvirtinti: rajono savivaldybės ilgalaikio materialiojo turto viešo nuomos konkurso ir nuomos be konkurso organizavimo ir vykdymo tvarkos aprašas, rajono savivaldybės turto valdymo, naudojimo ir disponavimo juo patikėjimo teise tvarkos aprašas ir rajono savivaldybės turto perdavimo panaudos pagrindais laikinai neatlygintinai valdyti ir naudotis tvarkos aprašas.

Būtinybė keisti tvarkas atsirado, nes keitėsi Valstybės ir savivaldybių turto valdymo, naudojimo ir disponavimo juo įstatymas.

Naujas sąrašas

2018 m. buvo patvirtintas savivaldybės būsto fondo sąrašas ir socialinio būsto, kaip savivaldybės būsto fondo dalies, sąrašas.

Būstas Dariaus ir Girėno gatvėje vėliau buvo išbrauktas iš socialinio būsto fondo sąrašo, nes nuomininkės šeimos pajamos padidėjo ir būstas terminuotam laikotarpiui buvo išnuomotas savivaldybės būsto nuomos sąlygomis už rinkos kainą.

Dabar nutarta šį būstą grąžinti į socialinio būsto, kaip savivaldybės būsto fondo dalies, sąrašą.

Netinkamas

Pripažinta netinkama naudoti savivaldybei priklausančio namo Pienių g. 20 dalis su priklausiniais.

Apžiūros metu nustatyta, kad butas apleistas, arti avarinės būklės, tad nutarta įtraukti jį į viešajame aukcione parduodamo rajono turto sąrašą.

Perdavė turtą

Veprių pagrindinei mokyklai perduotas pastatas – darželis, kurio plotas – 176,74 kv. m. Direktoriui pavesta įregistruoti turto patikėjimo teisę Nekilnojamojo turto registre.

Pažymima, kad mokyklos finansinėje atskaitomybėje minimas turtas apskaitomas. Toks sprendimas buvo priimtas dar 2003 metais. Tačiau faktas valdyti patikėjimo teise nebuvo įregistruotas Nekilnojamojo turto registre.

Leido naudotis

Gautas Ukmergės trečiojo amžiaus universiteto valdybos narių prašymas leisti jiems naudoti juridinio asmens buveinės adresą: Klaipėdos g. 17, Ukmergė.

Prašymui pritarta.

Naujos ataskaitos

Iki šiol savivaldybės tarybai buvo teikiamos įstaigų, įmonių vadovų ataskaitos. Pasikeitus įstatymui, teikiamos įstaigų, įmonių metinės veiklos ataskaitos.

Atsižvelgiant į tai patikslinti ataskaitų rengimo reikalavimai ir tvarka.

Nauja tvarka

Taryboje patvirtinta maksimalaus bendrojo naudojimo objektų administravimo mokesčio tarifo apskaičiavimo tvarka. Tarifai diferencijuojami pagal daugiabučių namų plotą.

Šiuo sprendimu pakelti Būtų ūkio – vienintelės šiuo metu namų administravimu užsiimančios įmonės – tarifai.

Butų ūkio

paslaugų kainos didės

Rajono savivaldybės tarybai pritarus patvirtinti nauji administravimo bei teritorijos priežiūros bei daugiabučių namų laiptinių valymo tarifai. Pastarieji diferencijuojami pagal teritorijas mieste ir už miesto.

Kad Butų ūkio paslaugų kainos turi augti, sutarė rajono mero įsakymu pernai lapkritį sudaryta darbo grupė daugiabučių gyvenamųjų namų bendrosios nuosavybės administravimo klausimams spręsti.

Nauji Ukmergės butų ūkio administruojamų daugiabučių gyvenamųjų namų bendrosios nuosavybės administravimo mokesčio tarifai dabar išdėstyti į keturias pozicijas atsižvelgiant į pastatų plotą.

Daugiabučių, kurių plotas iki 1 000 kv. m, šis tarifas – 0,0872 Eur už kv. m (buvo 0,0446); kurių plotas nuo 1 001 iki 2 000 kv. m – 0,0833 Eur už kv. m (buvo 0,0405); kurių plotas nuo 2 001 iki 3 000 kv. m – 0,0793 Eur už kv. m (buvo 0,0405); kurių plotas nuo 3 001 kv. m ir daugiau – 0,0714 Eur už kv. m (buvo 0,0365).

Didės teritorijų priežiūros paslaugos tarifas, tvarkant ne rečiau kaip du kartus per savaitę: už tvarkomos teritorijos 1 kvadratinį metrą mieste – 0,085 Eur, už miesto – 0,098 Eur.

Ligi šiol mokestis ir mieste, ir kaime buvo vienodas – 0,053 Eur už kv. m.

Patvirtintas didesnis daugiabučių gyvenamųjų namų laiptinių valymo paslaugos tarifas, valant ne rečiau kaip kartą per savaitę: už valomą 1 kvadratinį metrą mieste – 0,57 Eur, už miesto – 0,65 Eur. Ligi šiol ir mieste, ir kaime buvo vienodas – 0,35 Eur už kv. m.

Laikinasis Butų ūkio vadovas Jolantas Pažūsis pristatė situaciją – pastarąjį kartą įmonės administravimo tarifas tvirtintas prieš 8-erius metus, 2012-aisiais. Tad atsižvelgiant į algų didėjimą ir kitas aplinkybes, tai esą buvo neišvengiama.

Socialdemokratas Kazys Grybauskas teiravosi, kiek lėšų Butų ūkio avarinei tarnybai numatyta. Paaiškinta, kad avarinės tarnybos išlaidų eilutė nėra išskirta, ji išlaikoma iš savo lėšų.

Ukmergės butų ūkio teikiamų paslaugų kainos didės nuo vasario. Paskaičiuota, kad dviejų kambarių bute gyvenančiai šeimai papildomai per mėnesį tai kainuos apie 2 eurus.

Griežtai draudžiama "Ukmergės žinių" paskelbtą informaciją panaudoti kitose interneto svetainėse be sutikimo. Gavus leidimą būtina įdėti aktyvią "Ukmergės žinių" nuorodą ir nurodyti kaip šaltinį.
Įvertinkite šį įrašą
(0 balsai)