Virtualiame posėdyje – ir kaltinimai, ir pagyrimai

Savivaldybės tarybos posėdis vyko nuotoliniu būdu.  Ukmergės rajono savivaldybės feisbuko nuotr. Savivaldybės tarybos posėdis vyko nuotoliniu būdu. Ukmergės rajono savivaldybės feisbuko nuotr.

Praėjusią savaitę savivaldybės tarybos posėdis vyko nuotoliniu būdu. Svarstytas didžiulis kiekis – daugiau kaip 50 klausimų, o posėdis užtruko net 5 valandas.

Pirmiausiai atgaivinta tradicija sveikinti gimtadienius mininčius savivaldybės tarybos narius. Linkėjimai ir sveikinimai siųsti per atstumą.

Posėdžiui pirmininkaujantis rajono meras Rolandas Janickas  atsakė į vasario 20 d. savivaldybės salėje, Piliečių tribūnoje, bendruomenės pirmininko Juliaus Kazėno išsakytus klausimus. Jis kritikavo užsienio delegacijų ambasadų priėmimą rajono savivaldybėje.

Meras kritiką atmetė, tikino, kad per pastaruosius metus Ukmergės savivaldybėje apsilankė daugelio šalių ambasadoriai. Pažymėjo, kad oficialūs vizitai turi būti organizuojami laikantis protokolo, suderinus vizitus ir laiką.

Kitas J. Kazėno klausimas buvo susijęs su Šventosios pakrantės tvarkymu. Meras informavo, kad Šventosios pakrantėje dabar įgyvendinami du ES lėšomis finansuojami projektai, tvarkant želdinius ir įrengiant taką. Ne kartą tais klausimais, sako, tartasi ir su bendruomene.

Pakrantės želdynų tvarkymui iš ES fondų numatyta per 120 tūkst. Eur, dar 313 tūkst. – pėsčiųjų ir dviračių takų įrengimui.

Neišbraukė

Svarstant posėdžio darbotvarkę meras pasiūlė nesvarstyti Ukmergės nestacionarių socialinių paslaugų centro 2019 metų veiklos ataskaitos, o klausimo svarstymą atidėti.

Taip pat siūlė atidėti Ukmergės švietimo pagalbos tarnybos veiklos ataskaitos svarstymą.

Tačiau po balsavimo abu šie klausimai darbotvarkėje liko.

Atsiskaitė už darbus

Savivaldybės tarybai praėjusių metų veiklos ataskaitą pateikė rajono meras R. Janickas.

Jis trumpai pristatė svarbiausius faktus. Informavo, kad planuotas susitikimas su Ukmergės bendruomene išsamiai pristatant ataskaitą dėl karantino – atšauktas. Visa išsami informacija apie praėjusių metų veiklas išleista atskiru informaciniu leidiniu, kuris bus platinamas visiems norintiems.

Meras pažymėjo, kad šios kadencijos savivaldybės taryba darbą pradėjo prieš metus. Susidarė neeilinė situacija: penkios frakcijos ir nėra nė vienos opozicinės. Paminėjo svarbiausius savivaldybės tarybos posėdžiuose priimtus klausimus, pasidžiaugė baigtais projektais, aktualiais daugeliui ukmergiškių.

Minėjo, kad dauguma savivaldybės tarybos narių nepraleido nė vieno tarybos posėdžio. Dėkojo visiems už drauge nuveiktus darbus ir pasiekimus.

Praėjusių metų veiklos ataskaitą pateikė ir savivaldybės administracijos direktorius Darius Varnas.

Jis sakė, kad savivaldybės tarybos patvirtintas biudžeto planas buvo įgyvendintas 100 proc. Akcentavo nuveiktus darbus.

Vienas iš jų – po 15 metų pertraukos pagaliau „pajudintas“ pietinio aplinkkelio projektas, taip pat – ligoninės skyrių renovacijos, Vasario 16-osios gatvės, miesto centro erdvių tvarkymo ir kiti projektai.

Pasakojo apie modernizuotus pastatus, nutiestus vandentiekius, renovuotus namus, buvusio karinio miestelio tvarkymą.

Šiemet planuojama apšviesti visas miesto pėsčiųjų perėjas, toliau renovuoti gatves, atlikti kitus ukmergiškiams aktualius darbus.

Rajono vadovų ataskaitoms buvo pritarta vienbalsiai.

Kita sudėtis

Savivaldybės tarybos sprendimu pakeista asociacijos „Ukmergės miesto vietos veiklos grupė“ sudėtis. Vietoje Rimos Boškevičienės įrašytas Vaidotas Kalinas, vietoje Zitos Pečiulienės – Aušrinė Stočkutė.

Pakeistos sąvokos

Pakeistos Ukmergės rajono smulkaus ir vidutinio verslo rėmimo fondo lėšų naudojimo ir skyrimo tvarkos aprašo sąvokos. Fondo administracija dabar yra Ukmergės rajono savivaldybės administracijos Investicijų ir užsienio ryšių skyrius.

Pateikė ataskaitas

Savo metinės veiklos ataskaitas pateikė rajono savivaldybės kontrolės ir audito tarnyba, VšĮ Jaunimo laisvalaikio centras, Ukmergės rajono savivaldybės priešgaisrinė gelbėjimo tarnyba, VšĮ Ukmergės ligoninė, Ukmergės PSPC, rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuras, Ukmergės globos centras, Šeimos centras, rajono švietimo įstaigos.

Taip pat patvirtintos kultūros centro, Vlado Šlaito viešosios bibliotekos, kraštotyros muziejaus 2019 m. veiklos ataskaitos.

Pritarta uždarųjų akcinių bendrovių, kurių steigėja yra rajono savivaldybė, „Ukmergės šiluma“, „Ukmergės autobusų parkas“, Ukmergės butų ūkio ataskaitoms.

Nepatvirtino

Ukmergės nestacionarių socialinių paslaugų centro praėjusių metų veiklos ataskaitai nebuvo pritarta. To priežastis – ne pati veikla, kuri vertinama teigiamai, o įstaigos profesinės sąjungos pateikti skundai.

Valdas Kersnauskas (visuomeninis komitetas „Tavo Ukmergė“) atkreipė dėmesį į profesinės sąjungos raštą tarybai, merui, kuriame minimi darbo kodekso pažeidimai, atleidžiant vieną darbuotoją, prastas mikroklimatas.

Situacijai aiškintis jis siūlė įmonėje atlikti finansinį ir veiklos plane nenumatytą auditą už 2018 ir 2019 metus.

Posėdyje dalyvavusi rajono savivaldybės Socialinės paramos skyriaus vedėja Asta Leonavičienė patikino, kad Nestacionarių socialinių paslaugų centre veiklos vyko sklandžiai, įgyvendinti projektai, jokių nesusipratimų pernai nebūta. Dėl santykių su profsąjunga skundas gautas šiemet, o ataskaita tarybai teikiama už praėjusius metus.

Į tą patį dėmesį atkreipė ir tarybos narys Arvydas Pėšina. Tačiau 12 tarybos narių balsų persvara šios įstaigos ataskaitai nebuvo pritarta.

Nepatvirtinta liko ir Ukmergės švietimo pagalbos tarnybos veiklos ataskaita.

Savivaldybės tarybos narys V. Kersnauskas pažymėjo, kad yra atliktas auditas, rasta rimtų pažeidimų. Situacijai aiškintis pradėtas tarnybinis patikrinimas.

Leista išnuomoti

Ukmergės pirminės sveikatos priežiūros centrui viešo nuomos konkurso būdu leista išnuomoti valdomą nekilnojamąjį turtą – 51,80 kv. m patalpas. Jos bus išnuomotos dešimties metų laikotarpiui.

Naudosis adresu

Asociacijai „Kojų klubas“ leista naudotis Ukmergės ligoninės pastato, Vytauto g. 105, adresu.

Ši asociacija teikia metodinę pagalbą žmonėms, patiriantiems kojų ligų problemas. Pagalba bus teikiama bendradarbiaujant su ligonine.

Pakeista sudėtis

Pakeista rajono savivaldybės tarybos sprendimu sudarytos Švietimo įstaigų tinklo pertvarkos darbo grupės sudėtis. Vietoje rajono savivaldybės tarybos Biudžeto ir ekonomikos plėtros komiteto nario Stasio Jackūno įrašytas Ūkio komiteto narys Kazys Grybauskas.

Pakeistas aprašas

Švietimo, mokslo ir sporto ministras pakeitė Neformaliojo vaikų švietimo lėšų skyrimo ir naudojimo tvarkos aprašą, tad keičiamas ir  analogiškas rajono savivaldybės parengtas aprašas.

Pagal nustatytą tvarką paskirstant lėšas, prioritetai teikiami:

NVŠ programoms, vykdomoms kaimo vietovėse;

programoms, skatinančioms gamtos mokslų, technologijų, inžinerijos bei matematikos tyrimų ir eksperimentines veiklas, programoms, kuriose vaikai ugdomi informacinių technologijų, verslumo, pilietiškumo, krašto pažinimo, mokymo plaukti.

Jeigu savivaldybei skirtų NVŠ lėšų yra mažiau nei vaikų, norinčių dalyvauti programose, lėšos pirmiausia skiriamos mokiniams, turintiems specialiųjų poreikių bei gaunantiems socialinę paramą.

Didesnė paskata

Rajono savivaldybės gabių vaikų ir jaunimo rėmimo fondo komisija inicijavo šio fondo nuostatų pakeitimą.

Siūlyta padidinti išmokas puikiai besimokantiems 5–12 klasių mokiniams iki 100 Eur, vietoje buvusių 38 Eur.

Tikimasi, kad padidinus sumą puikiai besimokantys mokiniai bus labiau motyvuojami. Klausimui buvo pritarta. Išmokos skiriamos biudžeto bei Gabių vaikų ir jaunimo rėmimo fondo lėšomis.

Suaugusiųjų mokymas

Savivaldybės neformaliojo suaugusiųjų švietimo ir tęstinio mokymosi veiksmų plano 2020–2022 m. įgyvendinimo koordinatoriumi buvo siūlyta skirti Ukmergės švietimo pagalbos tarnybą. Tačiau posėdyje suabejota, ar racionalu koordinatoriumi skirti įstaigą, kurios vadovo ataskaitai nebuvo pritarta.

Dėl šios situacijos posėdyje kilo diskusijų. Savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotoja Dalė Steponavičienė siūlė klausimą atidėti. Vis dėlto balsuota už projektą. Tačiau jam nepritarta.

Projekte rajono biudžete programai buvo numatytas 4 000 Eur finansavimas. Sprendimo projekte rašoma, kad atliktoje Ukmergės švietimo pagalbos tarnybos vidaus audito ataskaitoje pažymima, jog pernai nebuvo įgyvendintos visos plane numatytos priemonės.

Neįgyvendinta liko „Neformaliojo švietimo programų, skirtų suaugusiųjų saviraiškos galimybėms, meninei kompetencijai ugdyti“. Jos lėšos (1 836 Eur) panaudotos mokomųjų mokinių bendrovių programos mokytojų parengimo seminarams organizuoti.

Sąrašas

Patvirtintas rajono savivaldybės 2020 metų kelių priežiūros ir plėtros programos finansavimo lėšomis finansuojamų viešųjų ir vidaus kelių tiesimo, taisymo (remonto), rekonstravimo, priežiūros, saugaus eismo užtikrinimo objektų sąrašas.

Rajono savivaldybė iš Nacionalinės švietimo agentūros perėmė ir mokykloms perdavė kompiuterinę įrangą. Skelbiama, kad įranga įsigyta ES fondo lėšomis.

Apie karantiną

Ukmergės rajono savivaldybės tarybos Kontrolės komiteto pirmininkas Arūnas Dudėnas pateikė šio komiteto 2019 m. ataskaitą.

Apie darbų organizavimą karantino laikotarpiu informavo savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotoja D. Steponavičienė.

Pasakojo, kad nuo kovo 16 d. administracija ir padaliniai seniūnijose dirba nuotoliniu būdu.

Daugiausiai iššūkių buvo pirmosiomis karantino savaitėmis, kai reikėjo mokytis kompiuterinėmis technologijomis prisijungti šiam darbui.

Sakė, kad darbas vyksta sklandžiai, organizuojami pasitarimai, įvairių darbo grupių posėdžiai.

Darbo vietose daugiausiai tenka dirbti Civilinės metrikacijos bei kai kurių kitų skyrių specialistams.

Iš 116 savivaldybės darbuotojų keli šiuo metu išėję kasmetinių atostogų, keli turi nedarbingumo pažymėjimus.

Tikino, kad dėl karantino kai kuriems administracijos darbuotojams krūviai ne tik nesumažėjo, bet ir padaugėjo darbo. Juolab, kad teko atlaikyti ligoninės išbandymą dėl koronaviruso. Tada teko dirbti vakarais ir savaitgaliais.

Pažymėjo, kad dideliu išbandymu šis laikas tapo Švietimo įstaigoms, dirbančioms nuotoliniu būdu.

Apie gėles

Posėdžio pabaigoje Darbo partijos atstovė A. Stočkutė iškėlė klausimą apie dabar vykstančias pinigų rinkimo akcijas į nurodytą savivaldybės sąskaitą.

Viena akcija labai suprantama – medikams. Tačiau yra ir kita – prašoma pinigų gėlėms, kuriomis būtų apsodinta Vienuolyno gatvė. Sąskaita taip pat savivaldybės, o organizuoja akciją vienas tarybos narys. Mano, kad taip neturėtų būti, esą netinkamas metas, o be to turėtų būti daugiau aiškumo, kai organizuojamos panašios akcijos, o sąskaita pateikiama savivaldybės.

Šios idėjos sumanytojas konservatorius Kęstutis Zinkevičius sakė domėjęsis, ar galėtų nurodyti savivaldybės sąskaitą, kad visi norintieji galėtų prisidėti. Ir kliūčių nebuvo. Ateityje skelbs, kiek lėšų surinkta. Jo nuomone, geri dalykai turi būti daromi visada, tad nemano, kad ši idėja kaip nors kertasi su šiuo metu medikams renkamomis lėšomis.

Socialdemokratas Arūnas Dudėnas iš administracijos prašė paaiškinimų, kaip panašios akcijos turėtų būti organizuojamos.

Svarstyta ateityje sukurti aplinkos gražinimo fondą (turim gabių vaikų, smulkaus verslo rėmimo fondus).

Sutarta, kad tikrai ateityje reikės svarstyti, kaip elgtis panašiais atvejais, kai akcijų metu skelbiama savivaldybės sąskaita bei patvirtinti aiškią tvarką.

Šis virtualus posėdis, kuriame išnagrinėta daugiau kaip 50 klausimų, truko net 5 valandas.

Griežtai draudžiama "Ukmergės žinių" paskelbtą informaciją panaudoti kitose interneto svetainėse be sutikimo. Gavus leidimą būtina įdėti aktyvią "Ukmergės žinių" nuorodą ir nurodyti kaip šaltinį.
Įvertinkite šį įrašą
(0 balsai)

Komentarai  

0 # Aha 2020-05-06 17:20
Panaikinti viesaji miesto transporta ta kai jau visoje Lietuvoje buvo pradetos karantino svelninimo priemones buvo nusikalstama pries Ukmerge ir jos gyventojus. Butu buve logiska laikinai uzdrausti viesaji transporta kai Ukmergeje buvo kiles viruso zidinys - bet tik ne jam pasibaigus,kai zmones eme grizti i darbus bei vaziuoti tvarkytis reikalu. Visa Lieetuva pradejo mazinti karantino ribojimus - Ukmerge kazkodel pasielge priesingai. Net dabar kai gyvenimas grizta i normalias vezias - kursuoja vos keli miesto autobusai.
Atsakyti | Atsakyti cituojant | Citata
+20 # Ččč 2020-05-06 17:49
Palaukit palaukit!!! O kur milijonai sutaupyti skurstančiųjų sąskaita? Premijoms ir algoms?!?! Ir dar žmonės padėkit-sumeskit! O rinkliavos milijonai???
Atsakyti | Atsakyti cituojant | Citata
+4 # cia idomiai 2020-05-06 18:29
tai kiek Zinkevičius surinko jau pinigų? Kas bus su pinigais jei nesurinks ar surinks per daug sau pasiims ar kaip? Kiek m2 bus apsodinta vienuolyno gatvė? Ar yra tam leidimai ar tarybos nariui jų nereikia? Kas po apsodinimo prižiūrės ir kas bus po nužydėjimo?
Atsakyti | Atsakyti cituojant | Citata
+17 # visiems 2020-05-07 08:44
ir dar padėt prašo:
http://socmin.lrv.lt/lt/naujienos/piniginei-socialinei-paramai-skirtos-lesos-naujo-reikalavimo-del-ju-perskirstymo-laikesi-trecdalis-savivaldybiu

http://vaistaiga.lrv.lt/lt/naujienos/vietine-rinkliava-uz-atlieku-tvarkyma-ukmerges-rajono-savivaldybeje-is-dalies-priestarauja-istatymams

kur milijonai?
Atsakyti | Atsakyti cituojant | Citata
+18 # Gyventojas 2020-05-07 14:35
Ukmergėje tik 10,8 proc. iš 20 proc. galimų!! Kas pasakys, kur nuėjo likusieji 9,2 proc? O tai buvo pareiga!!!!!
Atsakyti | Atsakyti cituojant | Citata
+1 # Tai jau taip 2020-05-07 18:48
tikra kančia ... :cry:
Atsakyti | Atsakyti cituojant | Citata

Pridėti komentarą

ukzinios.lt pasilieka teisę pašalinti nekultūringus, nesusijusius su tema, įstatymus pažeidžiančius, reklaminius, skatinančius smurtą komentarus. Už komentarus atsako juos parašę skaitytojai. Kurstant smurtą, rasinę, tautinę, religinę bei kitokio pobūdžio neapykantą ar kitaip pažeidžiant LR įstatymus, galite sulaukti atitinkamų tarnybų dėmesio.


Saugos kodas
Atnaujinti

Krašto turtas
Praeities integracija

Kuponas Ukmergės žinios

Pridavimas

Ukmerges siluma

Vilkmerge restoranas

Ar jau planuojate keliones į užsienį?
  • Votes: (0%)
  • Votes: (0%)
  • Votes: (0%)
Total Votes:
First Vote:
Last Vote:

sale

Optima 13 Picerijos salės nuoma

Draugai

Ukmerges kulturos puslapiai

gpm 2011 n 135

Lietuvos valstybe

ukvm

vilkmerge

UKC logo 115x63

Voruta

Tauragės laikraštis

Faberlic 2015

baidariu aukstaitija

Interneto dienraštis Bernardinai

Vilkmerge

lrytas

delfi

logo srtrf-300x170

Į viršų