Savivaldybės taryba grįžo į posėdžių salę

Po trijų mėnesių pertraukos praėjusią savaitę vykęs rajono savivaldybės tarybos posėdis vėl vyko posėdžių salėje. Prieš tai, karantino metu, posėdžiai organizuoti virtualioje erdvėje.

Posėdyje patvirtinti rajono savivaldybės biudžeto pakeitimai. Atsižvelgta į gautas valstybės biudžeto ir investicijų programos lėšas, padidintos biudžeto pajamos bei asignavimai programų vykdymui.

Socialinės apsaugos ir darbo ministerija Ukmergės rajono savivaldybei skyrė 54 030 eurų vienkartinėms premijoms už svarbių užduočių vykdymą karantino laikotarpiu savivaldybių socialinių paslaugų darbuotojams.

Savivaldybėje sudaryta komisija yra pateikusi pasiūlymus dėl lėšų paskirstymo įstaigoms ir rekomendacijas įstaigų vadovams dėl premijų paskirstymo darbuotojams.

Patikslinti asignavimai savivaldybės administracijai: skirta 27,7 tūkst. Eur iš valstybės biudžeto vaikų vasaros stovyklų  finansavimui; skirta 216,4 tūkst. Eur iš skolintų lėšų projekto „Vidiškių miestelio viešosios infrastruktūros gerinimas ir plėtra“ įgyvendinimui; skirta 38 386 Eur vėdinimo ir kondicionavimo sistemoms savivaldybių egzaminų centruose įrengti.

Socialinė parama

Pakeista ne kartą jau koreguota Piniginės socialinės paramos nepasiturintiems gyventojams teikimo Ukmergės rajono savivaldybėje tvarka.  To prireikė, nes keistas Piniginės socialinės paramos nepasiturintiems gyventojams įstatymas.

Buvo būtina įgyvendinti jo nuostatas, kuriomis siekiama sušvelninti dėl koronaviruso pandemijos kilusias socialines pasekmes ir paremti pažeidžiamiausias gyventojų grupes.

Numatyta daugiau sąlygų, susijusių su pajamų dydžiu, socialinei pašalpai skirti.

Žemės mokesčio tarifai

Vadovaujantis Žemės mokesčio įstatymu, savivaldybės taryba kasmet nustato žemės mokesčio tarifą, kuris galios kitą mokestinį laikotarpį savivaldybės teritorijoje.

Įstatymas numato lengvatas socialiai pažeidžiamų asmenų šeimoms, nustatant neapmokestinamus žemės sklypų dydžius.

Prieš svarstant šį klausimą Algirdas Kopūstas (Lietuvos valstiečių ir žaliųjų sąjunga) atkreipė dėmesį, kad Ukmergės rajone  žemės mokesčio tarifai yra vieni didžiausių šalyje. Ūkininkai prašo juos sumažinti. Tad siūlė nepritarti projektui, kuriuo numatyta palikti galioti ankstesnių metų tarifus.

Kazys Grybauskas (Lietuvos socialdemokratų partija) teiravosi, ar bus steigiamas fondas, kurio lėšos būtų skirtos paremti ūkininkus. Apie tai anksčiau buvo kalbėta.

Meras Rolandas Janickas patikino, kad manoma kurti programą, kuri rodytų, kur nukeliauja žemės  mokesčio lėšos – tokia programa esą numatyta. Norima ją „susidėlioti“ ir rugsėjį patvirtinti. Tada visi matytų, kiek iš žemės mokesčio sumos „nukeliauja į kaimą – kelius, infrastruktūrą, aplinkosauginius  reikalus“.

Arūnas Dudėnas (Lietuvos socialdemokratų partija) iškėlė mintį dėl savivaldybės tarybos narių nusišalinimo, svarstant su žemės mokesčiu susijusį klausimą. Paaiškėjo, kad dauguma politikų turi žemės, ir spėliojo, ar reiktų nusišalinti.

Kęstutis Zinkevičius (Tėvynės sąjunga-Lietuvos krikščionys demokratai) svarstė, kad nusišalinti turėtų tie, kurie iš žemės gyvena. Pats siūlė palikti tą patį mokestį, bet svarbiausia, pasak jo, kad mokesčiai keliautų kaimo reikmėms.

Įstatymiškai nėra aiškiai apibrėžta, kiek žemės turintys politikai privalo nusišalinti, svarstant šį klausimą.

Tad iš posėdžių salės išėjo tik tie, kuriems žemė yra pragyvenimo šaltinis ir kurie patys manė, kad neturi teisės svarstyti šio klausimo.

Balsavusiųjų dauguma palaikė darbo grupės rekomendaciją tarifų ir neapmokestinamųjų žemės sklypų dydžių nekeisti ir palikti šiemet galiojančius.

Kitiems metams Ukmergės savivaldybėje nustatytas 4 proc. žemės mokesčio tarifas nuo žemės mokestinės vertės apleistai žemės ūkio naudmenų žemei.

Nustatyti neapmokestinamųjų žemės sklypų dydžius asmenims, kurių šeimose nėra darbingų asmenų, neįgaliesiems, pensininkams, ar nepilnamečiams: Ukmergės mieste – 0,1 ha; kitose rajono teritorijose – 1,5 ha.

Daugiau pareigybių

Patvirtinti nauji VšĮ Jaunimo laisvalaikio centro įstatai. To prireikė nusprendus jam perduoti likviduojamo Rečionių universalaus daugiafunkcio centro patalpas.

Skelbiama, kad patalpas Rečionių kaime centras galės naudoti savo veiklų plėtrai. Tačiau patalpoms administruoti reikia darbuotojų. Tad Jaunimo laisvalaikio centro pareigybių daugės. Šiuo metu įstaigoje yra 6 pareigybės, o bus 8,5.

Darbuotojų išlaikymui metams papildomai prireiks 20 481 Eur.

Nauji nuostatai I

Atnaujinti Ukmergės rajono savivaldybės kultūros ir kūrybinės veiklos skatinimo programos nuostatai. Juose konkrečiau nusakyti projektų pateikimo, svarstymo ir finansavimo būdai bei formos.

Vertinimo komisijos sudėtį tvirtins administracijos direktorius, o ne savivaldybės taryba.

Numatytos naujos komunikacijų technologijų teikiamos galimybės, teikiant projektus.

Nauji nuostatai II

Atnaujinti Ukmergės rajono savivaldybės etninės kultūros globos tarybos nuostatai. Juose aiškiau nusakomos Tarybos galimybės nustatyti jos inicijuojamų programų ir projektų kryptis bei prioritetus, teisę teikti rekomendacijas dėl programų ir projektų finansavimo.

Tiksliau ir paprasčiau nusakoma darbo tvarka. Tarybos sudėtį tvirtins administracijos direktorius.

Alga

Padidintas savivaldybės administracijos direktoriaus Dariaus Varno pareiginės algos koeficientas. Lig šiol buvo nustatytas koeficientas 17 (baziniais dydžiais), o bus 17,5.

Argumentuojama, kad įvedus šalyje ekstremalią situaciją, direktoriaus darbo krūvis viršija įprastą darbo krūvį.

Pareiginės algos bazinis dydis šiuo metu – 176 eurai. Taigi, popierinė direktoriaus alga bus 3 080 Eur. Buvo 2 992 Eur.

Nepaisant to, direktorius gaus mažesnę, nei lig šiol algą. Taip yra, nes nuo šių metų pradžios iki birželio 30 d. prie algos jam buvo skirta 20 proc. priemoka. Jos nebeliks, nes priemoka gali būti skiriama ne ilgesniam kaip 6 mėnesių per metus laikotarpiui.

Komisijoje – pakeitimai

Pakeista 2016 m. sudaryta rajono savivaldybės neveiksnių asmenų būklės peržiūrėjimo komisijos sudėtis. Vietoj Miglės Kačinskienės įrašyta Inga Ostrauskienė.

Pakeisti ir šios komisijos nuostatai. Komisijos posėdžiai bus teisėti, jeigu juose dalyvaus 3 nariai. Atsisakyta būtino komisijos pirmininko dalyvavimo.

Naujos pareigybės

Pakeistas Ukmergės PSPC pareigybių sąrašas. Pareigybė „klinikos laborantas“ keičiama į „biomedicinos technologas“. Klinikinės diagnostikos laboratorijos skyriuje dirbantiems šiems specialistams Valstybinėje akreditavimo sveikatos priežiūros veiklai tarnyboje dabar suteikiamas spaudo numeris, patvirtinantis, kad profesinė kvalifikacija įgyta.

Sąrašas papildytas Slaugytojo padėjėjo pareigybe. Ją įstaiga privalo turėti, nes Sveikatos apsaugos ministerija nustatė, kad į ambulatorinių slaugos paslaugų namuose specialistų komandą privalo būti įtraukti du visu etatu dirbantys slaugytojo padėjėjai.

Nauja tvarka

Patvirtinta nauja rajono savivaldybės visuomenės sveikatos rėmimo specialiosios programos vykdymo tvarka.

Šiuo metu galiojančiame apraše numatytos Specialiosios programos priemonės neatitinka Sveikatos apsaugos ministerijos nustatytų iš Specialiosios programos lėšų finansuojamų priemonių apibūdinimo.

Pakeisti nuostatai

Pakeisti švietimo įstaigų nuostatai, nes likviduojami Rečionių bei Balelių universalūs daugiafunkciai centrai. Rečionių UDC organizuojamas ikimokyklinis ugdymas perduodamas lopšeliui-darželiui „Nykštukas“, o Balelių UDC – Taujėnų gimnazijai.

Yra ir kita nuostatų keitimo priežastis. „Šilo“ progimnazija paskirta kaip įstaiga, padedanti tėvams organizuoti vaikų ugdymą pagal priešmokyklinio, pradinio ir pagrindinio ugdymo I dalies programas šeimose, o pagal pagrindinio ugdymo II dalies ir vidurinio ugdymo programas – Antano Smetonos ir Jono Basanavičiaus gimnazijos. Tai įteisinta mokyklų nuostatuose.

Turto vertė

Senamiesčio progimnazijai perduota atliktų sporto salės stogo avarinių remonto darbų ir ilgalaikio turto kūrimo išlaidų vertė – 32 170 Eur.

Perduotas turtas

Tikslinami valdomi plotai Klaipėdos g. 17, kur įsikūrusios kelios švietimo įstaigos. Renovavus pastatą, pasikeitė patalpų dydis ir konfigūracija.

Kraštotyros muziejui

Ukmergės kraštotyros muziejui perduotas garažas Užulėnio kaime.

2016 metais muziejus teikė paraišką projekto „Užugirio (A. Smetonos) dvaro pritaikymo turizmo reikmėms“ finansavimui gauti iš ES fondų. Gavus 203 071 Eur finansavimą, sutvarkytas dvaro sodybos pirties pastatas. Atsiradus galimybei kreiptis dėl papildomo finansavimo projektui, planuojama sutvarkyti dar vieną dvaro kultūros paveldo objektą – garažą.

Sumažino nuomos mokestį

Į rajono savivaldybę kreipėsi socialinio būsto nuomininkai dėl nuomos mokesčio sumažinimo ir atleidimo nuo jo. Prašytojų pajamos, tenkančios vienam asmeniui per mėnesį, neviršija 1,5 valstybės remiamų pajamų dydžio.

Prašymus svarstė komisija. Politikų sprendimu, prašymai iš dalies patenkinti.

Neteko galios

Pripažinti netekusiais galios rajono savivaldybės tarybos pernai patvirtinti sprendimai dėl bendrovių „Ukmergės vandenys“, Ukmergės autobusų parkas, Ukmergės butų ūkis, „Ukmergės šiluma“ vadovų mėnesinių algų nustatymo.

Vadovaudamasis rajono savivaldybės valdomų uždarųjų akcinių bendrovių vadovų darbo užmokesčio tvarkos aprašu, šiuos sprendimus priima savivaldybės administracijos direktorius.

Patvirtino darbo planą

Patvirtintas šių metų II pusmečio savivaldybės tarybos darbo planas. Jis parengtas pagal mero, tarybos narių, komitetų ir administracijos pateiktus pasiūlymus.

Plane nurodomas posėdžių laikas, svarstytini klausimai ir asmenys, atsakingi už jų parengimą.

Savivaldybės tarybos veiklos reglamente numatyta, kad taryba savo darbą planuoja pusmečiui.

Liepos mėnesį nevyks

Posėdžio pabaigoje rajono meras R. Janickas informavo, kad liepos mėnesį savivaldybės tarybos posėdžio organizuoti nenumatoma. Kitas posėdis planuojamas rugpjūtį.

Meras taip pat dėkojo visiems savivaldybės tarybos nariams, įmonių vadovams, rėmėjams už bendrą darbą, kovojant su koronavirusu.

Griežtai draudžiama "Ukmergės žinių" paskelbtą informaciją panaudoti kitose interneto svetainėse be sutikimo. Gavus leidimą būtina įdėti aktyvią "Ukmergės žinių" nuorodą ir nurodyti kaip šaltinį.
Įvertinkite šį įrašą
(0 balsai)

Komentarai  

+4 # jo 2020-07-05 14:17
http://vaistaiga.lrv.lt/lt/naujienos/vietine-rinkliava-uz-atlieku-tvarkyma-ukmerges-rajono-savivaldybeje-is-dalies-priestarauja-istatymams
Atsakyti | Atsakyti cituojant | Citata

Pridėti komentarą

ukzinios.lt pasilieka teisę pašalinti nekultūringus, nesusijusius su tema, įstatymus pažeidžiančius, reklaminius, skatinančius smurtą komentarus. Už komentarus atsako juos parašę skaitytojai. Kurstant smurtą, rasinę, tautinę, religinę bei kitokio pobūdžio neapykantą ar kitaip pažeidžiant LR įstatymus, galite sulaukti atitinkamų tarnybų dėmesio.


Saugos kodas
Atnaujinti

lzukt.lt

Krašto turtas
Praeities integracija

Kuponas Ukmergės žinios

Pridavimas

Vilkmerge restoranas

Ar planuojate įsigyti daugiau laisvių suteikiantį galimybių pasą?
  • Votes: (0%)
  • Votes: (0%)
  • Votes: (0%)
Total Votes:
First Vote:
Last Vote:

Optima 13 Picerijos salės nuoma

Draugai

Ukmerges kulturos puslapiai

gpm 2011 n 135

Lietuvos valstybe

ukvm

vilkmerge

UKC logo 115x63

Voruta

Tauragės laikraštis

Faberlic 2015

baidariu aukstaitija

Interneto dienraštis Bernardinai

Vilkmerge

lrytas

delfi

logo srtrf-300x170

Į viršų