Posėdis vėl perkeltas į virtualią erdvę

Praėjusią savaitę vykęs savivaldybės tarybos posėdis vėl persikėlė į virtualią erdvę. Posėdyje dalyvavo visi 25 nariai, priėmę sprendimus ukmergiškiams aktualiais klausimais.

Ukmergės rajono meras Rolandas Janickas pagarsino atsakymą praėjusiame posėdyje Piliečių tribūnoje pasisakiusiai gyventojai Miglei Kačinskienei. Ji pasisakė dėl savo atleidimo iš Ukmergės nestacionarių socialinių paslaugų centro (NSPC) Pagalbos į namus ir Integralios pagalbos skyriaus vedėjos pareigų.

Darbo ginčų komisijos sprendimu jai buvo išmokėta 15 677 Eur, neatskaičius mokesčių, kompensacija.

Tačiau moteris teigė, kad yra  NSPC profsąjungos komiteto ir Dvišalės tarybos narė, todėl svarbu žinoti, iš kokių lėšų išmokėta kompensacija.

Tačiau, vadovaujantis Profesinių sąjungų įstatymu, profesinių sąjungų nariais gali būti tik tos įmonės darbuotojai, o atleistas žmogus negali. Negali jis tinkamai vykdyti pareigų įstaigos Dvišalėje taryboje.

Meras informavo, kad liepos mėnesį sudarė komisiją dėl NSPC direktorės galimai padarytos turtinės žalos nustatymo. Komisija direktorės veiksmuose nenustatė konkretaus tyčinio elgesio, siekiant atleisti minėtą moterį iš darbo ir merui siūlė netaikyti NSPC direktorei atsakomybės. Kadangi atleidžiant darbuotoją naudotasi teisininkų paslaugomis, rekomendavo direktorei įvertinti pagal sutartį teikiamų teisinių paslaugų kokybę.

Atidėjo

Iš darbotvarkės nutarta išbraukti klausimą dėl vėjo elektrinių išdėstymo Ukmergės rajono savivaldybės teritorijoje specialiojo plano rengimo.

Atidėjimo priežastis – komitetuose išsakytas siūlymas savivaldybės administracijai parengti Ukmergės rajono atsinaujinančių energijos išteklių inžinerinės infrastruktūros vystymo specialųjį planą.

Rajono savivaldybės teritorijos bendrajame plane lig šiol buvo numatyta tik viena vėjo elektrinių statybai zona Taujėnų seniūnijoje, Paąžuolių kaime.

Svarstymui parengtame projekte buvo siūlyta pradėti rengti vėjo elektrinių išdėstymo rajono savivaldybės teritorijoje, Vidiškių seniūnijoje, Pijorų, Jasiuliškio kaimuose ir Gaidelių viensėdyje, Pivonijos seniūnijoje, Skominų, Miliaučiznos, Gailiūnų ir Raguvos kaimuose, Siesikų seniūnijoje, Vidugirio kaime, specialųjį planą.

Planavimo iniciatorius – UAB ,,Intuva“ – žadėjo finansuoti darbus, rengiant inžinerinės infrastruktūros vystymo specialųjį planą.

Iki kito posėdžio atidėtas ir klausimas dėl prašymo sumažinti nuompinigių dydį badmintono klubui „Muštauc“ už Užupio pagrindinės mokyklos salės nuomą. Nutarta iki kito posėdžio parengti sprendimą dėl ilgalaikio materialiojo turto nuomos ne konkurso būdu lengvatų suteikimo.

Paslaugų kainos

Atnaujintas Ukmergės  kultūros centro teikiamų paslaugų kainų sąrašas, papildant jį naujos teikiamos paslaugos kaina bei patikslinant sąrašo struktūrą.

Keičiamos tik kainos į pramoginius ir edukacinius kultūros centro renginius bei patalpų nuomos kainos.

Pakeitimai padaryti atsižvelgiant į savivaldybės Kontrolės ir audito tarnybos ir Teisės skyriaus nurodymus.

Kurs „Spiečių“                         

Savivaldybės tarybos sprendimu nutarta teikti paraiškas Ekonomikos ir inovacijų ministerijos kartu su VšĮ „Versli Lietuva“ bendradarbystės centro „Spiečius“ steigimui.

„Spiečius“ – netradicinio tipo verslo vystymosi erdvė, pritaikyta smulkiojo ir vidutinio verslo subjektams bendradarbiauti tarpusavyje bei plėstis.

Numatoma Lietuvoje juos įkurti tik 6-iose savivaldybėse. Centrai bus finansuojami iki kitų metų pabaigos, o savivaldybės įsipareigotų juos išlaikyti dar 5-erius metus – nuo 2022-ųjų iki 2026-ųjų pabaigos.

Jei mūsų paraiška būtų patenkinta ir „Spiečius“ Ukmergėje įsteigtas, viešajai įstaigai „Versli Lietuva“ iki 2021-ųjų pabaigos neatlygintinai būtų perduotos Kęstučio a. esančios patalpos, kur anksčiau veikė turizmo ir verslo informacijos centras.

Savivaldybės tarybos narys socialdemokratas Arūnas Dudėnas norėjo plačiau sužinoti apie naująjį darinį. Investicijų ir užsienio ryšių skyriaus vedėja Rima Boškevičienė pasakojo, kad „Spiečius“ turėtų teikti paslaugas smulkiajam ir vidutiniam verslui – nemokamas verslo konsultacijas, mentorystės sesijas, mokymus, seminarus. Darbuotojas šioms paslaugoms teikti būtų samdomas visai darbo dienai. 

Vicemerė Agnė Balčiūnienė papildė, kad tai – tarsi biuro patalpos bendroje erdvėje, kur būtų suteikta galimybė smulkaus, ne ilgiau kaip 5-erius metus veikiančio verslo tarpusavio bendradarbiavimui.

A.Dudėnas priminė, kad turizmo ir verslo informacijos centras panaikintas vos prieš metus, o dabar vėl steigiame naują įstaigą.

Darbo partijos atstovas Arvydas Pėšina taip pat išsakė abejones dėl centro: abejojo, ar jo reikia net patiems verslininkams.

Socialdemokratas Valdas Petronis svarstė, ar „Spiečius“ nesidubliuos su Prekybos, pramonės ir amatų rūmų veikla. Ar tikrai išdiskutuotas klausimas, ar einama teisingu keliu.

Tačiau rajono vadovai ragino neskleisti demagogijų ir pritarti siūlymui. Į raginimą atsiliepta – po pasisakymų, balsuojant, klausimui pritarta.

Tvarkos aprašas

Savivaldybės kompetencijai priskirta jos teritorijoje teikiamų bendrųjų socialinių paslaugų ir socialinės priežiūros kokybės kontrolė. Ji apima teikiamų paslaugų stebėseną, įstaigų konsultavimą ir kitas prevencines priemones, skirtas užkirsti kelią galimiems teisės aktų pažeidimams.

Įgyvendinant patvirtintą Bendrųjų socialinių paslaugų ir socialinės priežiūros kokybės kontrolės Ukmergės rajono savivaldybėje tvarkos aprašą, bus siekiama išsiaiškinti, kaip tenkinami poreikiai socialinėms paslaugoms, paslaugų gavėjų nuomonę apie jiems teikiamas paslaugas, jų išvystymo pakankamumą, ekonominį efektyvumą, taip pat bus vertinama informacija apie įstaigas, teikiamų socialinių paslaugų atitiktį teisės aktų reikalavimams, teikiama metodinė pagalba dėl atitikties reikalavimams priemonių taikymo.

Naujas planas

Pritarta Ukmergės rajono savivaldybės priešgaisrinės tarnybos 2021–2025 metų perspektyviniam vystymo planui. Numatoma kasmet iš biudžeto jam skirti po 150 tūkst. Eur.

Numatoma rekonstruoti Taujėnų ir Želvos ugniagesių komandų pastatus, penkias ugniagesių komandas aprūpinti gaisriniais automobiliais su gaisrų gesinimui ir gelbėjimo darbams atlikti reikalinga įranga.

Pažymima, kad dabar ypatingai prasta keturių ugniagesių komandų pastatų būklė: naudojamasi lauko tualetais, nėra buitinių patalpų persirengimui, valgymui, nėra kur organizuoti darbuotojų mokymų.                         

Keliai

Patvirtintas Ukmergės rajono savivaldybės 2020 metų kelių priežiūros ir plėtros programos finansavimo lėšomis finansuojamų vietinės reikšmės viešųjų ir vidaus kelių tiesimo, taisymo (remonto), rekonstravimo, priežiūros, saugaus eismo užtikrinimo, šių kelių inventorizavimo patikslintas objektų sąrašas.

Naujos narės

Pakeista rajono savivaldybės švietimo tarybos sudėtis – vietoje mandato atsisakiusio Andriaus Kalesniko įrašyta savivaldybės tarybos narė Liucija Dzigienė. Taip pat ji šį kolegą pakeis ir Švietimo įstaigų tinklo pertvarkos darbo grupėje.

Švietimo, kultūros, sporto ir jaunimo reikalų komitete vietoje A. Kalesniko įrašyta Aušrinė Stočkutė.

Pareigybės

Nuo lapkričio vienu etatu padidintas pareigybių skaičius Dukstynos pagrindinėje mokykloje: buvo 78,33, o bus 79,33 etato.

Ši mokykla įpareigota užtikrinti individualią mokymo pagalbą, tad steigiamas mokytojo padėjėjo etatas. Iki metų pabaigos jis bus finansuojamas iš savivaldybės biudžeto. Dviem mėnesiams reiks 1 980 eurų.                                                     

 Tvoros

Ukmergės vaikų lopšeliui-darželiui „Saulutė“ perduotas turtas – įstaigą juosianti tvora, kainavusi 20 tūkst. Eur.

Lopšeliui-darželiui „Žiogelis“ perduota tvora, kainavusi 18 tūkst. Eur, Pašilės progimnazijai – lopšelio-darželio ,,Šilelis“ tvora, kainavusi 14,5 tūkst. Eur.                           

Perdavė pastatus

Šiemet įsigaliojo sveikatos priežiūros įstaigų įstatymo pakeitimas, kuris nustato, kad steigėjai jiems priklausantį ilgalaikį materialųjį turtą turi perduoti savo įsteigtoms valstybės ir savivaldybių asmens sveikatos priežiūros viešosioms įstaigoms.

Vadovaujantis įstatymu, VšĮ Ukmergės ligoninei savivaldybė perduoda pastatus, kurių įsigijimo vertė – 5 858 359 Eur, o Ukmergės PSPC – pastatus, kurių įsigijimo vertė – 320 363 Eur.

Pastatai perduoti 99-erių metų terminui.   

Aprašas

Pernai buvo patvirtintas Ukmergės rajono savivaldybės būsto nuomos ar išperkamosios būsto nuomos mokesčio dalies kompensacijų mokėjimo ir permokėtų kompensacijų grąžinimo tvarkos aprašas.

Tačiau pasikeitus įstatyminei bazei, jame atsirado pakeitimai, kurie bus aktualūs iki 2023 m. gruodžio. 

Įstatymu patikslinta, kad tinkamas būstas – tai būstas, kurio vienam asmeniui ar šeimos nariui tenkantis naudingasis plotas, vertinamas mokant būsto nuomos ar išperkamosios būsto nuomos mokesčio dalies kompensaciją, yra ne mažesnis kaip 10 kvadratinių metrų (vietoj 8) ir ne didesnis kaip 14 kvadratinių metrų.

Taip pat nustatyta, kad socialinės apsaugos ir darbo ministro nustatomas bazinis būsto nuomos ar išperkamosios būsto nuomos mokesčio dalies kompensacijos dydis negali būti mažesnis nei Vyriausybės nustatytas.

Prisidėjimas – didesnis

Pagal ES fondų investicijų veiksmų programą savivaldybė pernai pateikė paraišką projekto „Gatvių rekonstrukcija Ukmergės mieste III etapas“ įgyvendinimui.

Numatomas žiedinės sankryžos įrengimas Žiedo ir Deltuvos gatvių sankirtoje. Bus rekonstruota sankryžos važiuojamoji dalis, įrengiant vidinį žiedą, įrengiamos saugumo salelės, šaligatviai, lietaus nuotekų tinklai...

Tačiau prie šio projekto savivaldybei teks prisidėti didesne dalimi nei planuota. Anksčiau numatyta, kad prisidėjimas bus 7,5 proc., o dabar įrašoma – „ne mažiau kaip 15 proc. tinkamų finansuoti išlaidų projekto įgyvendinimui“.

Šio projekto bendra vertė – 805 825 Eur.

Kultūros paslaugos

Pritarta projekto „Kultūrinių paslaugų kūrimas ir plėtojimas ugdant gyventojų tradicines ir inovatyvias kompetencijas kaimiškose Ukmergės rajono savivaldybės teritorijose“ įgyvendinimui pagal Europos ekonominės erdvės finansinio mechanizmo programą. Gavus patvirtinimą, savivaldybė prie jo prisidėtų 10 proc.

Į projektą numatyta įtraukti Ukmergės kraštotyros muziejų, Vlado Šlaito viešąją biblioteką, Antano Smetonos gimnaziją, Užugirio, Siesikų krašto bendruomenes bei Norvegijos Rogalando lietuvių bendriją.

Numatoma projekto vertė – 200 000 Eur, iš jų 20 000 – rajono biudžeto lėšos. Už jas būtų sukurta animacinė instaliacija, surengti Smetoninių, Antaninių, Vikingų laivų ir Karo istorijos klubų festivaliai.

Projektas truktų 2-ejus metus.

Situacija pagerėjo

Informaciją dėl UAB Ukmergės butų ūkio teiktų rekomendacijų vykdymo pateikė antikorupcijos komisijos pirmininkas A. Pėšina. Pažymėjo, kad situacija pagerėjo, rekomendacijos vykdomos.

Kontrolės komiteto pirmininkas A. Dudėnas priminė, kad ir jų komitetas buvo pateikęs siūlymus dėl minėtos įmonės. Rajono meras R. Janickas pažadėjo, kad ši informacija bus pateikta kitam posėdžiui.

Savivaldybės tarybos posėdis baigėsi mero linkėjimais kolegoms būti pavyzdžiu kitiems, kaip teisingai elgtis „kovido“ akivaizdoje, laikytis rekomendacijų kuo greičiau lokalizuoti židinius ir jų plitimą.

Griežtai draudžiama "Ukmergės žinių" paskelbtą informaciją panaudoti kitose interneto svetainėse be sutikimo. Gavus leidimą būtina įdėti aktyvią "Ukmergės žinių" nuorodą ir nurodyti kaip šaltinį.
Įvertinkite šį įrašą
(0 balsai)

Pridėti komentarą

ukzinios.lt pasilieka teisę pašalinti nekultūringus, nesusijusius su tema, įstatymus pažeidžiančius, reklaminius, skatinančius smurtą komentarus. Už komentarus atsako juos parašę skaitytojai. Kurstant smurtą, rasinę, tautinę, religinę bei kitokio pobūdžio neapykantą ar kitaip pažeidžiant LR įstatymus, galite sulaukti atitinkamų tarnybų dėmesio.


Daugiau šioje kategorijoje:

Draugai

Ukmerges kulturos puslapiai

gpm 2011 n 135

Lietuvos valstybe

ukvm

vilkmerge

UKC logo 115x63

Voruta

Tauragės laikraštis

Faberlic 2015

baidariu aukstaitija

Interneto dienraštis Bernardinai

Vilkmerge

lrytas

delfi

logo srtrf-300x170

Į viršų