Atvėrė kelius vėjo jėgainėms

Praėjusią savaitę sušauktame savivaldybės tarybos posėdyje patvirtintos kelios dešimtys klausimų.

Dalis jų – itin aktualūs verslui, o vienu sprendimu atverti keliai elektros ir vėjo jėgainių statyboms Ukmergės rajone.

Posėdis vyko nuotoliniu būdu.

Balsuojant nutarta suteikti Ukmergės rajono bendruomenės sveikatos ambasadorės vardą Ukmergės sporto centro direktoriaus pavaduotojai ugdymui, Sveikatos stiprinimo ir sporto klubo „Gabarytas“ prezidentei Miglei Ivanauskienei.

Korupcijos prevencija

Posėdyje patvirtinta Ukmergės rajono savivaldybės 2021–2023 metų korupcijos prevencijos programa.

Nauji dydžiai

Nustatyti maksimalūs socialinės globos paslaugų išlaidų finansavimo dydžiai ukmergiškiams.

Asmens, gaunančio socialinės globos paslaugas, mokėjimo dydis, priklausantis nuo jo galimybių mokėti už paslaugas, nepadengia jų kainos, kuri yra patvirtinta įstaigų, todėl savivaldybė dengia skirtumą tarp socialinės globos kainos ir asmens mokėjimo dydžio.

Priėmus sprendimą reglamentuota, kiek savivaldybė gali kompensuoti paslaugos kainos ir kokią įstaigą gali pasirinkti asmuo.

Didesnės kainos

Nuo gruodžio didės Ukmergės nestacionarių socialinių paslaugų centro dienos socialinės globos institucijoje ir asmens namuose paslaugų kainos. Tai susiję su darbo užmokesčio didėjimu.

Kitos įstaigos paslaugų kainos nekils. Transporto paslaugos 1 kilometro kaina centre – 0,20 Eur, skalbimo – 1,50 Eur, skalbinių džiovinimo – 1 Eur, dušo – 1,50 Eur, techninės pagalbos priemonių pristatymas į kliento namus miesto ribose – 2 Eur, už miesto kilometro kaina – 0,20 Eur. Pagalbos į namus 1 val. kaina – 6 Eur.

Dienos socialinės globos institucijoje 1 dienos kaina buvo 30, o dabar bus 51 Eur. Be maitinimo dienai buvo 25 Eur, dabar – 46 Eur.  Dienos socialinės globos asmens namuose 1 val. kaina buvo 6, o bus 8 Eur.

Keliai

Pakeistas rajono savivaldybės vietinių kelių, gatvių ir kitų susisiekimo komunikacijų objektų sąrašas.

Pagal objektų teisinę registraciją šiemet savivaldybėms buvo skirta 10 proc. Kelių priežiūros ir plėtros programos lėšų, 2021 m. bus skirta 25 proc., 2022 m. – 50 proc. lėšų.

Nekilnojamojo turto registre  vietinių kelių ir gatvių registruota 684 km. Dar liko registruoti apie 250 km.

Rengs planą

Posėdžio svarstymui buvo parengtas siūlymas rengti atsinaujinančių energijos išteklių inžinerinės infrastruktūros vystymo rajono savivaldybės teritorijoje specialųjį planą, numatant vėjo jėgainių ir saulės elektrinių statybą.

Rajono savivaldybės teritorijos bendrajame plane pagal ligšiolinį poreikį buvo numatyta tik viena – Taujėnų seniūnijoje – zona vėjo elektrinių statybai. Tačiau neseniai atsirado verslo įmonė, vėjo jėgainę numačiusi statyti Pivonijos seniūnijoje. Tad atsirado būtinybė savivaldybės teritorijoje tokias statybas numatyti.

Posėdyje pasisakęs UAB „Intuva“ direktorius Ričardas Giriūnas pristatė savo verslo siekius.

Pasakojo, kad jų įmonė Lietuvoje yra pastačiusi apie 30 vėjo elektrinių. Dabar norėtų veiklą vystyti ir mūsų rajone. Tam pernai įsigijo kelis sklypus netoli autostrados.

Paaiškėjus, kad jėgainių statyboms reikalingas savivaldybės parengtas planas, bendrovė norėjo prisidėti prie jo rengimo savo lėšomis.

Tačiau praėjusiame savivaldybės tarybos posėdyje šis klausimas atidėtas, nes nutarta planą rengti visos savivaldybės teritorijos mastu.

UAB „Intuva“ direktorius pasakojo, kad jei šie veiksmai užsitęs, jų darbas bus beprasmis ir šią veiklą perkels į kitus rajonus, kur jokių kliūčių nėra.

Įmonės vadovas pasakojo, kad elektrines norėtų statytis ne tik dabar minimoje mūsų rajono vietoje, bet ir dar bent keliose. Pristatė kituose rajonuose įgyvendintus projektus.

Socialdemokratas Valdas Petronis domėjosi, kiek užtruktų plano viso rajono mastu parengimas. Savivaldybės vyr. architektas Artūras Sakalauskas sakė manantis, kad ir lokalaus, ir bendro visam rajonui plano rengimas truktų maždaug iki 2022 metų pabaigos.

„Valstietis“ Romas Pivoras išreiškė nuomonę, kad „su savo sprendimais lyginant su kaimyniniais rajonais porą metų pavėlavome“. Ragino nestabdyti verslininkų projektų, neatstumti investuotojų dėl savo pačių neveiksnumo.

Architektas A. Sakalauskas paaiškino, kad anksčiau mūsų rajonas vėjo jėgainių verslui netiko, esą per mažai vėjo. O dabar atsirado kitos technologijos ir esam tinkami šioms investicijoms.

UAB „Intuva“ direktorius linko prie to, kad vis dėlto jie geriau jau patys parengtų lokalų projektą. Mano, kad spėtų per 8 mėnesius. O jau jų planas paskui galėtų būti integruotas į bendrą savivaldybės, kurio rengimas, kaip išgirdo, truktų dvejus metus.

Savivaldybės administracijos direktorius Darius Varnas siūlė rengti bendrą planą, tačiau spartinti procesą, darbus atliekant prioriteto tvarka.

Rajono meras Rolandas Janickas taip pat laikėsi šio siūlymo – daryti projektą visai teritorijai, kiek įmanoma trumpinant rengimo procesą, prie kurio gal prisidėtų ir verslas.

Savivaldybės tarybai balsuojant, šiam siūlymui pritarta.

Parengus planą bus nustatytos vėjo jėgainių ir saulės energijos parkų statybai tinkamiausios vietos, įvertinti šių teritorijų naudojimo, tvarkymo aspektai, numatyti reikalavimai žemės sklypams, kurie galėtų būti panaudoti vėjo jėgainių ir saulės elektrinių parkų infrastruktūros koridoriams.

Specialiojo plano rengimui atlikti bus panaudotos biudžeto lėšos.

Nustatyti atstumai

Ukmergėje šiuo metu rengiamasi statyti bent kelias atviras automobilių plovyklas.

Posėdžiui teiktame projekte siūlyta savivaldybės tarybos sprendimu nustatyti atstumus nuo pastatų ir teritorijų iki projektuojamų atvirų automobilių plovyklų.

Šiuo klausimu kilo diskusijų. Pasisakiusi posėdžio viešnia, Vyriausybės atstovė Vilda Vaičiūnienė paaiškino, kad savivaldybės taryba neturi teisės spręsti atstumų klausimo.

Siūlė dėl to kreiptis į Aplinkos ministeriją. O problemos tikrai esama, nes Vyriausybės nustatytuose techniniuose reglamentuose nėra nustatyti atstumai atviroms plovykloms.

Vyr. architektas A. Sakalauskas paaiškino, kad tai – „nauji dariniai“, kuriems lig šiol teisės aktuose nebuvo numatyta atstumų. Nors įtaka artimiausiems kaimynams akivaizdi.

Meras sakė, kad kitų rajonų savivaldybės tokius ribojančius atstumus yra patvirtinusios. Kadangi šiuo metu Ukmergėje planuojamos plovyklos, reikalingi jie ir mums, o kol vyriausybės lygiu klausimas išsispręs, užtruks daug laiko.

Nors, Vyriausybės atstovės manymu, šis sprendimas prieštarautų įstatymams, balsuojant jam pritarta.

Nustatyta, kad „atstumas nuo projektuojamo paslaugų paskirties statinio – atviros (stogu ir/arba sienomis iš visų pusių neapribotos) automobilių plovyklos – užstatymo ribos turi būti ne mažesnis kaip 50 m iki esamų mokslo, gydymo paskirties teritorijų ribų ar gyvenamosios paskirties pastatų užstatymo ribos arba neužstatytų žemės sklypų ribos, kuriuose pagal teritorijų planavimo dokumentus numatomi plėtoti mokyklų, ikimokyklinio ugdymo įstaigų, asmens ir visuomenės sveikatos priežiūros įstaigų ir gyvenamoji veikla“.

Šis atstumas gali būti sumažintas, gavus savininko sutikimą, o esant keliems savininkams – visų jų sutikimus.

Pirčių kompleksas

Savivaldybės taryba šį pavasarį pritarė Švietimo pagalbos tarnybos projektui „Pirčių komplekso įrengimas Veprių stovykloje“. Tačiau po struktūros pertvarkos stovyklos savininku tapo Veprių mokykla-daugiafunkcis centras. Tad dabar teko pakeisti projekto pareiškėją.

Projektu planuojama teikti pirčių edukacijų, atpalaiduojančio masažo, kvapų terapijos, poilsio organizavimo paslaugas.

Pareigybių skaičius

Pakeistas sprendimas „Dėl Ukmergės rajono savivaldybės švietimo įstaigų didžiausio leistino pareigybių skaičiaus“, nes sumažėjo pareigybių Veprių mokykloje-daugiafunkciame centre. Jos katilinėje įrengtas šilumos siurblys, todėl kūrikų sumažėjo nuo buvusių 3 iki 1,5 pareigybės.

Visos kūrikų pareigybės nepanaikintos, nes sezono metu pastatas bus kūrenamas ir malkomis.

Taip pat įstaigoje reikalingas budėtojas, kuris priims paslaugų gavėjus, įjungs signalizaciją, prižiūrės šildymo sistemą. Tam skirta 0,5 budėtojo pareigybės.

Nuostatuose – pakeitimai

Pakeisti rajono savivaldybės bendruomeninių organizacijų tarybos nuostatai.

Jais užtikrinamos bendruomeninių organizacijų teisės deleguoti atstovus į rajono savivaldybės bendruomeninių organizacijų tarybos sudėtį.

Pakeista sudėtis

Pakeista Ukmergės rajono savivaldybės nevyriausybinių organizacijų tarybos sudėtis. Vietoje nebedirbančio Investicijų ir užsienio ryšių skyriaus vyr. specialisto įrašyta šio skyriaus vyr. specialistė Jolanta Vytienė.

Ši taryba yra patariamoji institucija, užtikrinanti nevyriausybinių organizacijų dalyvavimą, formuojant ir įgyvendinant nevyriausybinių organizacijų plėtros politiką.

Pakeista tvarka

Patikslinta rajono savivaldybės turto perdavimo panaudos pagrindais laikinai neatlygintinai valdyti ir naudotis tvarka. Būtinybė ją keisti atsirado, nes pakeistas Valstybės ir savivaldybių turto valdymo, naudojimo ir disponavimo juo įstatymas.

Padidinta vertė

„Šilo“ progimnazijai perduota jų pastato kapitalinio remonto darbų ir ilgalaikio turto kūrimo išlaidų vertė – 87 557 Eur.

Ukmergės sporto centrui perduota atliktų baseino kapitalinio remonto darbų  išlaidų vertė – 203 008 Eur.

Nereikalingas

Pripažintas nereikalingu savivaldybei nuosavybės teise priklausantis turtas. Jis bus įtrauktas į Viešame aukcione parduodamo nekilnojamojo turto sąrašą.

Atidėtas

Savivaldybės tarybos tvirtinimui buvo parengtas klausimas dėl Reglamento pakeitimo. Tačiau bendru sutarimu jo svarstymas atidėtas. Klausimas bus svarstomas gruodžio pabaigoje.

Autobusiukas

Ukmergės rajono savivaldybė iš Nacionalinės švietimo agentūros perėmė mokyklinį M2 klasės autobusą „Mercedes-Benz Sprinter 514CDI“, kainuojantį 43 947 Eur.

Savivaldybei skirtas autobusas pagal panaudos sutartį perduotas Želvos gimnazijai.

Kompiuteriai

Savivaldybė iš Nacionalinės švietimo agentūros perėmė ir Ukmergei skirtus kompiuterius. 28 kompiuteriai, kurių vertė – 16 126 Eur, skirti 14 ugdymo įstaigų mūsų rajone.

Mokesčio lengvata

UAB ,,Vijuorita“ prašė atleisti nuo nekilnojamojo turto mokesčio, nes dėl ekstremalios padėties ženkliai sumažėjo jų pajamos. Pernai įmonė į rajono biudžetą sumokėjo 418 Eur šio mokesčio.

Tokius prašymus nagrinėja darbo grupė. Joje išsakyta nuomonė, kad esant finansinių problemų galima kreiptis į Valstybinę mokesčių inspekciją, kuri sudarė mokesčių mokėtojų, nukentėjusių nuo COVID-19, sąrašą. Jame įrašytieji atleidžiami nuo delspinigių bei nevykdomas jų mokesčių išieškojimas. Balsuojant nutarta įmonės nuo mokesčio neatleisti.

Griežtai draudžiama "Ukmergės žinių" paskelbtą informaciją panaudoti kitose interneto svetainėse be sutikimo. Gavus leidimą būtina įdėti aktyvią "Ukmergės žinių" nuorodą ir nurodyti kaip šaltinį.
Įvertinkite šį įrašą
(0 balsai)

Pridėti komentarą

ukzinios.lt pasilieka teisę pašalinti nekultūringus, nesusijusius su tema, įstatymus pažeidžiančius, reklaminius, skatinančius smurtą komentarus. Už komentarus atsako juos parašę skaitytojai. Kurstant smurtą, rasinę, tautinę, religinę bei kitokio pobūdžio neapykantą ar kitaip pažeidžiant LR įstatymus, galite sulaukti atitinkamų tarnybų dėmesio.


Draugai

Ukmerges kulturos puslapiai

gpm 2011 n 135

Lietuvos valstybe

ukvm

vilkmerge

UKC logo 115x63

Voruta

Tauragės laikraštis

Aistra

baidariu aukstaitija

Interneto dienraštis Bernardinai

Vilkmerge

lrytas

delfi

logo srtrf-300x170

Į viršų