Paskutiniame posėdyje – nesutarimai dėl mero patarėjos

Ukmergės rajono savivaldybės taryba pirmadienį rinkosi į paskutinį šiais metais virtualiu būdu vykusį posėdį. Jame dalyvavo 22 savivaldybės nariai. Posėdyje išryškėjo akivaizdi priešprieša tarp rajono vadovų, susijusi su mero patarėjos darbu.

Pagal tradiciją, paskutiniame metų posėdyje dalyvavo Švč. Trejybės bažnyčios klebonas Šarūnas Petrauskas. Jis pažymėjo šių Kalėdų išskirtinumą. Sveikindamas pasinaudojo popiežiaus Pranciškaus žodžiais, raginančiais ką nors gera padaryti stokojantiems. Kvietė visus išmokti atpažinti tokius žmones ir jiems padėti. Klebonas informavo, kad apie virtualias pamaldas galima sužinoti svetainėje katalikai.lt

Pakeistas sprendimas

Pakeistas viešųjų vietų, skirtų prekiauti ar teikti paslaugas Ukmergės rajono teritorijoje, sąrašas. Iš jo išbraukiama viena vieta – Vilniaus ir Antakalnio gatvių sankirtoje esanti aikštelė tarp namų Vilniaus g. 56 ir Antakalnio g. 6.

Dėl jos naudojimo prekybai kilo aplinkinių gyventojų ir verslininkų, vykdančių greta aikštelės veiklą, priekaištų. Skųstasi dėl užimtos aikštelės ir suvaržytos galimybės privažiuoti prie greta esančių pastatų.

Skatins iniciatyvas

Savivaldybės tarybos tvirtinimui iš pradžių buvo parengti du projektai, skirti gyvenamajai aplinkai gerinti. Juos pateikė Socialdemokratų partijos frakcijos seniūnas Arūnas Dudėnas ir rajono mero pavaduotoja Agnė Balčiūnienė. Tačiau abu politikai vėliau svarstymui parengė vieną bendrą projektą.

Juo siekiama skatinti piliečių iniciatyvas, suburti bendruomenes kurti ir plėsti socialinę ir gyvenamąją aplinką, aktyvinti verslo kūrimą, skatinti diskusijas savivaldybės plėtros tema.

Iki šiol tokios tvarkos mūsų savivaldybėje nebuvo numatytos.

Pareigybių skaičius

Pakeistas sprendimas, kuriuo nustatytas rajono švietimo įstaigų didžiausias leistinas pareigybių skaičius, nes Veprių mokykla-daugiafunkcis centras etatų skaičių mažina nuo 43,59 iki 42,59.

Kadangi mokyklos katilinėje įrengtas šilumos siurblys, sezoninių kūrikų skaičius mažinamas nuo 3 iki 1,5 pareigybės. Esant žemesnei oro temperatūrai, pastatas bus kūrenamas ir malkomis. Tai pat įstaigai papildomai skirta 0,5 budėtojo pareigybės.

Patvirtinti įkainiai

Patvirtinti didesni Ukmergės švietimo pagalbos tarnybos įkainiai už teikiamas paslaugas, nes 2014 m. gautos papildomos lėšos bus naudojamos darbuotojų kvalifikacijos tobulinimui, metodinėms priemonėms, metodinės medžiagos leidybai, reprezentacinėms, viešinimo išlaidoms, kompiuterinės įrangos remontui bei atnaujinimui.

Mokyklų renovavimas

Pritarta projekto „Ukmergės rajono švietimo įstaigų energetinio efektyvumo didinimas“ įgyvendinimui viešojo ir privataus sektorių partnerystės būdu.

Numatoma renovuoti penkias ugdymo įstaigas – Dukstynos pagrindinės mokyklos, lopšelio-darželio „Eglutė“, Taujėnų gimnazijos, Užupio pagrindinės ir Vidiškių pagrindinės mokyklos pastatus.

Projektą numatyta įgyvendinti valdžios ir privataus subjekto partnerystės būdu. Privatininkas suprojektuotų ir įdiegtų modernizavimo priemones, užtikrintų higienos normas pastatuose, prižiūrėtų šildymo sistemas, atliktų statinio techninę prižiūrėtojo funkciją.

Planuojami savivaldybės turtiniai įsipareigojimai – 11 mln. 727 960 Eur. Preliminarus metinis mokėtinas mokestis už investicijas ir eksploataciją – 333 000 Eur. Sutarties laikotarpis – 18 metų.

Ši sutartis galės būti pasirašyta tik pritarus savivaldybės tarybai.  Taigi, savivaldybės administracija dar turės grįžti prie tarybos svarstymo tada, kai jau bus aiškus konkretus rangovas, konkreti kaina.

Šiuo klausimu pasisakė ne vienas posėdžio dalyvis – išsakytos abejonės dėl pasirinktų renovuoti ugdymo įstaigų, taip pat – kodėl taip vėlai šis projektas pristatomas tarybai, nors apie jį administracija žinojo seniai. Išsakytos abejonės ir dėl didžiulio savivaldybės prisidėjimo, siūlyta palaukti ir bandyti įgyvendinti renovaciją ES ar valstybės lėšomis, esą per rizikinga dabar tokius ilgalaikius įsipareigojimus priimti.

Administracijos direktorius Darius Varnas priminė saugiklį – be savivaldybės tarybos pritarimo sutartis nebūtų pasirašyta. „Dabar pritarę gautume dokumentus už projekto lėšas. O paskui dar kartą grįšime prie projekto, prie kurio rengimo nereiktų prisidėti“, – sakė jis.

Savivaldybės taryba siūlymui pritarė.

Keliams

Patvirtintas Finansavimo lėšų, skirtų Ukmergės rajono savivaldybės vietinės reikšmės keliams ir gatvėms tiesti, rekonstruoti, taisyti (remontuoti), prižiūrėti ir saugaus eismo sąlygoms užtikrinti, naudojimo ir skirstymo bei objektų eiliškumo nustatymo tvarkos aprašas. Pagal dabartinę tvarką yra penkios eilės mieste ir kaime asfaltuotų ir neasfaltuotų gatvių. Kiek pagal naują tvarką teks kaimui, kiek –  miestui, nagrinės darbo grupė, o spręs savivaldybės taryba.

Šilumos ūkio planas

Parengtas rajono savivaldybės teritorijos šilumos ūkio specialiojo plano keitimas. To reikia dėl pasikeitusių teisės aktų, reglamentuojančių šią sritį. Be to, vadovaujantis Šilumos ūkio taisyklėmis, šis planas atnaujinamas ne rečiau kaip kas 7 metus, atsižvelgiant į šilumos gamybos ir perdavimo technologijų raidą, konkurencinę aplinką, šilumos kainų tendencijas, aplinkos užterštumo pokyčius ir kitus veiksnius.

Patvirtino aprašą

Patvirtintas Viešųjų įstaigų, kurių savininkė yra rajono savivaldybė, vidaus kontrolės tvarkos aprašas. Vidaus kontrolė būtina, siekiant užtikrinti įstaigos veiklos teisėtumą, ekonomiškumą, efektyvumą, rezultatyvumą, skaidrumą, strateginių ir kitų veiklos planų įgyvendinimą, turto apsaugą, informacijos ir ataskaitų patikimumą ir išsamumą, sutartinių ir kitų įsipareigojimų tretiesiems asmenims laikymąsi ir su tuo susijusių rizikos veiksnių valdymą.

Ukmergės ligoninei

Ukmergės ligoninei perduotas rajono savivaldybei nuosavybės teise priklausantis 66,47 kv. m butas  Dariaus ir Girėno g. 30. Jis buvo įtrauktas į patalpų, priskiriamų tarnybinių gyvenamųjų patalpų fondui, sąrašą.

Perdavus butą ligoninei, jos vadovai galės operatyviai apgyvendinti laikinai į darbą priimtus medicinos darbuotojus, reikalingus krizinei situacijai dėl COVID-19 suvaldyti.

Kraštotyros muziejui

Įgyvendinus projektą „Užugirio (Antano Smetonos) dvaro parko tvarkymas“, muziejui perduotas rekonstruotas turtas. Iš muziejaus savivaldybės administracija perims Turizmo ir verslo informacijos centro pastatą, esantį Kęstučio a. 2-2. Patalpų dalis vienų metų laikotarpiui bus perduota VšĮ „Versli Lietuva“, kuri čia įkurs bendradarbystės centrą „Spiečius“ – erdvę, pritaikytą smulkiojo ir vidutinio verslo subjektams bendradarbiauti bei plėstis.

Padidintos vertės

Veprių mokykloje-daugiafunkciame centre atlikti šilumos siurblio montavimo avariniai darbai, todėl šiai įstaigai perduota atliktų šilumos darbų ir ilgalaikio turto kūrimo išlaidų vertė – 21 991 Eur.

Vlado Šlaito viešajai bibliotekai perduota šios įstaigos atliktų modernizavimo darbų ir ilgalaikio turto kūrimo išlaidų vertė – 939 615 Eur.

Seniūnaičių rinkimai

Pagal Vietos savivaldos įstatymo pakeitimus, patvirtintas rajono savivaldybės seniūnaičių rinkimų organizavimo tvarkos aprašas.

Pagrindiniai pakeitimai: seniūnaičio rinkimo būdas nebepriklauso nuo gyventojų skaičiaus seniūnaitijoje; panaikinta galimybė atšaukti seniūnaitį iš pareigų; daug redakcinio pobūdžio pataisų.                          

Patvirtino naują struktūrą

Savivaldybės administracijoje numatyti  pokyčiai. Nutarta sumažinti skyrių skaičių nuo 16 iki 13, sujungiant tuos, kurių darbuotojams, atliekant pavestas funkcijas, būtina glaudžiai bendradarbiauti: švietimo ir kultūros, architektūros ir infrastruktūros, viešųjų pirkimų ir teisės, personalo, dokumentų valdymo ir civilinės metrikacijos.

Strateginį planavimą nutarta perduoti investicijų skyriui, formuoti atskirus turto ir įmonių valdymo, apskaitos skyrius. Rinkliavų poskyrio vykdomas funkcijas nutarta perskirstyti, dalį jų paliekat viešosios tvarkos funkcijas vykdančiam, dalį – finansų skyriui.

Šiuose skyriuose atsiras vedėjo pavaduotojo pareigybės.

Pristatant pokyčius aiškinama, kad jie padės užtikrinti sklandų darbą darbuotojų atostogų, ligų, komandiruočių atvejais. Be to, Viešojo administravimo įstatyme yra numatyta, kad skyrių turi sudaryti ne mažiau kaip 4 darbuotojai.

Šiuo metu su rinkliavomis dirba 4 administracijos specialistai ir 12 specialistų seniūnijose.

Seniūnijų specialistai deklaruojamų gyvenamųjų vietų ir su tuo susijusį rinkliavų darbą perduos administracijos rinkliavos specialistams. Seniūnijų specialistai esą galės daugiau dėmesio skirti gyventojų problemų sprendimui, kaimų bendruomenėms rengiant projektus, sprendžiant aplinkos tvarkymo, gyventojų užimtumo problemas.

Seniūnijose dirbančių specialistų skaičius dabar nustatytas atsižvelgiant į gyventojų, prižiūrimų patalpų skaičių ir tvarkomos aplinkos plotus, tad neatsiranda prielaidų papildomų etatų įvedimui, nesant objektyvių priežasčių.

Skelbiama, kad po pertvarkos administracijos darbuotojų skaičius mažėja nuo 227 pareigybių iki 225.

Papildomo finansavimo nereikia, bet, tvirtinant 2021 m. biudžetą, darbo užmokesčio fondo pasikeitimai bus susiję su numatytais pareiginės algos bazinio dydžio, minimalios mėnesinės algos pasikeitimais.

„Priėmus sprendimą, bus optimizuotas savivaldybės administracijos darbas, efektyviau panaudoti kvalifikuoti darbuotojai, turintys reikiamų dalykinių žinių, kompetencijų ir įgūdžių, didinamas administracijos veiklos skaidrumas, teikiamų paslaugų efektyvumas ir kokybė“, – žadama sprendimo projekte.

Prieš balsuojant, šiuo klausimu įsiplieskė diskusijos.

Vaizdžiai jas apibūdino socialdemokratas, buvęs savivaldybės administracijos direktorius Stasys Jackūnas. „Ta pati mergelė, tik kita suknelė“, – sakė jis, neįžvelgdamas jokių didelių pokyčių.                       

Darbietis A. Pėšina svarstė, kad kiekviena valdžia daro kažkokius pokyčius. Tačiau niekas nepaaiškina, kodėl ir kam tai daroma, kur kokios analizės. Be to, jo pastebėjimu, Viešojo administravimo įstatymo numatymas, kad skyrių sudarytų ne mažiau kaip 4 darbuotojai, galioja jau kelerius metus, o pokyčių imtasi tik dabar.

A.Dudėnas suabejojo, ar sujungus kultūros ir švietimo skyrius, nebus mažiau dėmesio kultūrai.

Administracijos direktoriaus pavaduotoja Dalė Steponavičienė tikino, kad taip tikrai nenutiks, o tarp kultūros ir švietimo yra labai daug bendra.

Struktūros pokyčiui, balsuojant, vis dėl to pritarta.

Aistros dėl padėjėjos

Kito klausimo projekte siūlyta nuo 3 iki 4 etatų didinti rajono savivaldybės tarybos sekretoriato pareigybių skaičių. Esą darbo labai daug, bus užtikrinamas pakeičiamumas darbuotojų atostogų ar nedarbingumo laikotarpiu. Naujas etatas būtų susijęs ir su savivaldybės tarybos sprendimų viešinimu. 

Tačiau netikėtai šioje vietoje išryškėjo priešprieša tarp rajono vadovų – mero Rolando Janicko ir vicemerės Agnės Balčiūnienės.

Nors komitetuose šis klausimas buvo aptartas, A. Balčiūnienė pasiūlė jį atidėti, paliekant laiko svarstymui, kaip sekretoriato stiprinimui pajungti mero padėjėją. Dabar ji teoriškai sekretoriatui priklauso, bet realiai, pagal pareigybių aprašymą, nėra pavaldi šio skyriaus vedėjui. Ji pavaldi merui. Tačiau vicemerė abejojo jos darbo krūviu – mero patarėjos Laimos Gambickienės kai kurie tarybos nariai net nepažįsta.

R.Janickas prašė nepriekabiauti. Lygino, kad kitur merai turi bent kelis patarėjus. Tai – asmeninio pasitikėjimo pareigybė. Tikino, kad patarėja daug dirba su gyventojais, ypač per renginius, kai meras nespėja.

Ataskaitos visuomenei ar tarybai jai teikti nereikia – tiesioginiai pavaldiniai atsiskaito tik vadovui.

„Leiskit kažką spręsti ir merui. O ne pasirinkti vieną auką ir imti moralizuoti“ , – kvietė R. Janickas. 

Vicemerė laikėsi savo – prašė svarstymą atidėti, kad teisingai sudėliotume pavaldumus.

A.Dudėnas šiuose debatuose įžvelgė trintį tarp mero ir valdančiosios koalicijos. „Gaila matyti tokį ginčą. Kai patvirtinom struktūrą, dabar nenorim patvirtinti merui reikalingo žmogaus“, – kalbėjo jis.

Balsuojant dėl klausimo atidėjimo, maža persvara tam pritarta.

Tada balsuota už sprendimo projektą. Tačiau jam nepritarta.

Reglamente – pakeitimai

Savivaldybės tarybos sprendimu Ukmergės rajono savivaldybės tarybos veiklos reglamente patvirtinti pakeitimai. Patikslintos Reglamento nuostatos, suderintos su galiojančiomis vietos savivaldos įstatymo nuostatomis.

Ribojimas

Organizuojant nuotolinį mokymą įstaigose, vykdančiose ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo programas, nutarta laikinai atleisti šeimas nuo abonementinio mokesčio ikimokyklinio ugdymo įstaigose.

Apžvelgė situaciją

Savivaldybės administracijos direktorius Darius Varnas pateikė situaciją, susijusią su koronavirusu ir karantinu. Daugiau kaip 1 350 ukmergiškių jau yra išgirdę šią diagnozę.

Ukmergėje nerimą kelia infekcijos židiniai Jasiuliškių socialinės globos namuose, Želvos parapijos senelių namuose. Susirgimų fiksuojama Taujėnų gimnazijoje, lopšelyje-darželyje „Žiogelis“, Ukmergės ligoninėje bei įvairiose bendrovėse.

Pasakojo, kokių veiksmų imamasi siekiant suvaldyti situaciją –  švietimo įstaigoms įsigyti mobilūs jonizatoriai patalpoms nuo virusų dezinfekuoti, vėdinimo sistemos, pirkta virtuali įranga nuotoliniam ugdymui, telkiama savanorių pagalba.

Trumpai papasakojo apie situaciją Ukmergės ligoninėje, kur gydomi koronavirusu užsikrėtusieji.

Optimistinė gaida – jau greitai prasidėsiantis vakcinavimas. Nuo „kovido“ pirmiausia bus skiepijami  medikai, globos įstaigų darbuotojai. Ukmergę vakcina pasieks sausio viduryje. Už vakcinavimą paskirta atsakinga įmonė – Ukmergės PSPC.

Pateikta daug informacijos apie atliekamus COVID-19 testus. Per dieną Ukmergėje atliekama ne daugiau 100 testų. Tokia kvota yra nustatyta – tik tiek galima nusiųsti laboratorijoms.

Baigėsi paskutinis 2020-ųjų rajono politikų posėdis šventiniais linkėjimais, kuriuos išsakė visi virtualaus posėdžio dalyviai.

Griežtai draudžiama "Ukmergės žinių" paskelbtą informaciją panaudoti kitose interneto svetainėse be sutikimo. Gavus leidimą būtina įdėti aktyvią "Ukmergės žinių" nuorodą ir nurodyti kaip šaltinį.
Įvertinkite šį įrašą
(0 balsai)

Komentarai  

+11 # **** 2020-12-26 10:48
investuoto į valstybinę, į ne savo nuosavybę, žemę, komunikacijas, takus,kelius, aikšteles ir t.t. ? turėtu but pasirašyta Investicijų sutartis, ir gaus tada žmogelis dar ir pelną. O dabar kas gaunasi? turto prievartavimas? Yra idiotu, kurie mokės, ir dar grynais :lol: :lol: :lol: :lol: :lol:
gal nueit kaimynui remontą padaryt ... ar auto nupirk ..
Atsakyti | Atsakyti cituojant | Citata
+7 # Jo 2020-12-27 18:05
Cituojamas ****:
investuoto į valstybinę, į ne savo nuosavybę, žemę, komunikacijas, takus,kelius, aikšteles ir t.t. ? turėtu but pasirašyta Investicijų sutartis, ir gaus tada žmogelis dar ir pelną. O dabar kas gaunasi? turto prievartavimas? Yra idiotu, kurie mokės, ir dar grynais :lol: :lol: :lol: :lol: :lol:
gal nueit kaimynui remontą padaryt ... ar auto nupirkt..

gaus, įteiks " Sutartis dėl lėšu pervedimo Nr.", mokės grynais!, nes sąskaitos Nr.neįrašė į sutartį, ane? Atsiras gi patiklių naivuolių!?!?!?!?
Atsakyti | Atsakyti cituojant | Citata
+14 # Kas nori 2020-12-26 12:28
balciunienei uz elektra apmoket saskaitas? ESO jau lankesi.
Atsakyti | Atsakyti cituojant | Citata
+14 # Super 2020-12-26 12:46
5 gatvių asfaltavimo eilės ...jau nejuokinga, nes bent Pavasario,Vilties asfaltuokit. Tiek žmonių gyvena....o ne Rožių, Beržų ir kitas asfaltuotas asfaltuokit. Nejau patiems gera laikyti kitus kvailiais... Viskas gi laikina, kaip ziuresit žmonėm į akis gatvėje? Ar....deputatams tas pats? Matyt taip....
Atsakyti | Atsakyti cituojant | Citata
+11 # Jie galvoja 2020-12-26 12:49
atsipirk! Vienas neatsipirko...kieno dabar eile?
Atsakyti | Atsakyti cituojant | Citata
+11 # O kur 2020-12-26 13:47
parasyta, kad zmogus PRIVALO dasideti ( PRISIDET) prie komunikaciju, gatviu tiesymo, aiksteliu ir t.t.esanciu Valstybineje zemeje? Ar cia musu taryba taip nusprende? O tai nepriestarauka LR istatymams, LR konstiricijai?
Tai gal kas man, mano kiema trinkelem naujom isklos, praples ivaziavima, as nieko pries! Kur kreiptis?
Atsakyti | Atsakyti cituojant | Citata
+11 # O kaip ten 2020-12-27 10:09
bus su rinkliava? Vėl privelė klaidų, toliau nokėsim 2.5 kart brangiau? ar 5 kart brangiau?
Atsakyti | Atsakyti cituojant | Citata
+10 # %% 2020-12-27 17:10
pinigus grąžins už pemokėtą rinkliava? užskaita bus?
Atsakyti | Atsakyti cituojant | Citata

Pridėti komentarą

ukzinios.lt pasilieka teisę pašalinti nekultūringus, nesusijusius su tema, įstatymus pažeidžiančius, reklaminius, skatinančius smurtą komentarus. Už komentarus atsako juos parašę skaitytojai. Kurstant smurtą, rasinę, tautinę, religinę bei kitokio pobūdžio neapykantą ar kitaip pažeidžiant LR įstatymus, galite sulaukti atitinkamų tarnybų dėmesio.


Draugai

Ukmerges kulturos puslapiai

gpm 2011 n 135

Lietuvos valstybe

ukvm

vilkmerge

UKC logo 115x63

Voruta

Tauragės laikraštis

Aistra

baidariu aukstaitija

Interneto dienraštis Bernardinai

Vilkmerge

lrytas

delfi

logo srtrf-300x170

Į viršų