Paskutinis posėdis – su šventine dvasia

Autorės nuotr. Posėdis – Kalėdų dvasia. Autorės nuotr. Posėdis – Kalėdų dvasia.

Trečiadienį vyko paskutinis šiais metais, penkioliktas, savivaldybės tarybos posėdis. Jame sklandė šventinė kalėdinė nuotaika.

Paskutiniame posėdyje tradiciškai jau daug metų dalyvauja Ukmergės Švč. Trejybės bažnyčios klebonas Šarūnas Petrauskas. Atvykęs jis visus sveikino su artėjančiomis Kalėdomis ir Naujaisiais Metais, pacitavo keletą ištraukų iš popiežiaus kalėdinių palinkėjimų. Visiems klebonas padovanojo po keturis kalėdaičius ir maldelę. Už gražią kasmetinę tradiciją klebonui padėkojo rajono meras Rolandas Janickas.

Dar viena kalėdinė dovana posėdžio dalyviams – naujausias žurnalo „Eskizai“ numeris.

Rajono meras pateikė informaciją dėl praėjusiame posėdyje piliečių tribūnoje pasisakiusio Vytauto Česnaičio pateiktų klausimų. Tąsyk teirautasi dėl prezidento Antano Smetonos pagerbimo, artėjant jo gimimo jubiliejiniams metams, ir kario skulptūros Pašilėje ne tik nukėlimo, bet ir sunaikinimo.

Pasak mero, Seimas jau yra numatęs 2024-uosius metus paskelbti prezidento A. Smetonos atminties metais. Todėl papildomai kreiptis į Seimą netikslinga. Tikimasi, kad bus sudaryta programa ir numatytos lėšos. Kalbėta ir apie prezidento gimtosios sodybos namo atstatymą. Pasak mero, reikia surinkti daug autentiškos medžiagos apie šį statinį ir, naudojantis ja, atstatyti. Kol kas to neplanuojama. Dėl siūlymo, kad kario skulptūra būtų ne iškelta, o sunaikinta, informavo, kad klubas „Miško broliai“, kuriam ji buvo perduota, karį jau išsivežė. Skulptūra bus saugoma klubo teritorijoje Kopūstėliuose ir padės susipažinti su sovietų laikmečio istorija.

Patikslintas biudžetas

Besibaigiant metams savivaldybės tarybos sprendimu patikslintas 2022-ųjų rajono biudžetas.

Numatytos papildomos lėšos biudžetinių įstaigų komunalinėms išlaidoms, nuostoliams, susidariusiems dėl būtinų keleivinio transporto paslaugų teikimo visuomenei, dengti, miesto gatvėms bei aplinkai prižiūrėti, kompensacijoms už gyventojams patiektą šilumos energiją ir kietąjį kurą bei kitoms sprendimo projekte įvardytoms reikmėms.

Koreguojamos lėšos iš valstybės biudžeto finansuojamiems projektams įgyvendinti, tikslinami asignavimai iš ES lėšų įgyvendinamiems projektams.

Nevyriausybinės organizacijos

Patvirtintas Nevyriausybinių organizacijų finansavimo Ukmergės rajono savivaldybės biudžeto lėšomis tvarkos aprašas. Pasikeitimų prireikė, nes keitėsi Nevyriausybinių organizacijų plėtros įstatymas.

Aprašo nauja redakcija išplečia nevyriausybinių organizacijų sąvokų spektrą, reglamentuoja finansavimo vienkartinių ir tęstinių paraiškų atrankos konkursų organizavimo sąlygas, paraiškų teikimo ir projektų vertinimo, jų atrankos ir finansavimo tvarką.

Lėšos nevyriausybinių organizacijų veiklos projektams įgyvendinti yra numatomos rajono biudžete.

Numato modernizuoti

Papildytas daugiabučių, numatomų modernizuoti pagal valstybinę daugiabučių namų atnaujinimo programą, sąrašas. Į jį įtraukti daugiabučiai: Deltuvos g. 18A, Deltuvos g. 12, Veterinarijos g. 6, Klaipėdos g. 9, Kauno g. 29A.

Daugiabučiams, kurių gyventojai nori juos atnaujinti, reikės parengti pastatų energinio naudingumo sertifikatus ir investicinius planus.

Patvirtintas sąrašas

Patvirtintas Ukmergės rajono savivaldybės vietinių kelių, gatvių ir kitų susisiekimo komunikacijų objektų sąrašas. Juo vadovaujamasi skirstant Kelių priežiūros ir plėtros programos lėšas.

Programos finansavimo lėšų naudojimo tvarką įgyvendina Lietuvos automobilių kelių direkcija. Vienas iš lėšų paskirstymo savivaldybėms kriterijų – savivaldybių valdomų vietinės reikšmės kelių ilgis.

Greitosios pagalbos paslaugų neteiks

Nuo vasario mėnesio Ukmergės pirminės sveikatos priežiūros centras nebeteiks greitosios medicinos pagalbos paslaugų, todėl patvirtinta nauja šios įstaigos struktūra ir pareigybių sąrašas.

Paslaugų teikimo funkcija perduodama Vilniaus greitosios medicinos pagalbos stočiai. Su jos direktoriumi bus pasirašyta sutartis dėl paslaugų bei su jomis susijusių valdymo funkcijų perdavimo.

Sieks prisivilioti medikus

„Ukmergės žiniose“ jau skelbėme apie parengtą programą, pagal kurią trūkstamos specialybės gydytojai bus skatinami dirbti mūsų rajono savivaldybės viešosiose asmens sveikatos priežiūros įstaigose. Posėdyje programai pritarta.

Numatyta 5 883 Eur kasmetinė išmoka pirmus 3-ejus metus, išskaitant ir sumokant gyventojų pajamų mokestį į šalies biudžetą, išmokant gydytojui ne mažiau kaip 5 000 Eur. Metinė piniginė išmoka išmokama už išdirbtus metus.

Numatomas transporto išlaidų kompensavimas, jei gydytojas važinės į darbą iš kito rajono.

Bus skirta 35 000 Eur rezidentūros studijoms kompensuoti, apmokant kasmet per 5-erius metus po rezidentūros studijų baigimo.

Tačiau gydytojas turi įsipareigoti Ukmergės gydymo įstaigoje dirbti ne trumpiau kaip 5-erius metus.

Gydytojui gali būti skiriamas ir savivaldybės būstas, jeigu rajone neturi nuosavybės teise priklausančių gyvenamųjų patalpų.

Jei gydytojas rajone įsigys nekilnojamąjį turtą, jam galės būti išmokama iki 25 000 Eur išmoka.

Kelionės išlaidos

Pakeista Ukmergės rajono savivaldybės viešosiose sveikatos priežiūros įstaigose dirbančių specialistų kelionės išlaidų kompensavimo tvarka. Kompensacija, nepriklausomai nuo kelionei naudojamos transporto priemonės, dabar bus 0,08 Eur už 1 kilometrą. Buvo keliais centais mažesnė.

Kelionės išlaidos II

2018 m. gruodį patvirtintame Ukmergės rajono savivaldybės kvalifikuotų viešojo sektoriaus specialistų kelionės į darbą išlaidų kompensavimo tvarkos apraše yra nurodyti sveikatos priežiūros įstaigų gydytojai, slaugytojai ir kiti asmens ir visuomenės sveikatos priežiūros specialistai.

Šiemet sausį buvo patvirtintas atskiras sveikatos priežiūros specialistų kelionės išlaidų kompensavimo tvarkos aprašas, tad senąjį tenka keisti.

Naujai patvirtintame apraše skelbiama, kad kompensacija gali būti skiriama: kultūros ir meno, pedagoginiams, socialinių paslaugų srities darbuotojams, kitiems trūkstamiems darbuotojams.

Kelionės išlaidos kompensuojamos, neviršijant įstaigų metinėse išlaidų sąmatose šiam tikslui patvirtintų asignavimų.

Kompensaciją gali gauti darbuotojai, kurių gyvenamoji vieta yra už savivaldybės ribų arba nutolusi nuo darbo vietos 10 kilometrų ir daugiau.

Atstumas nustatomas pagal interneto svetainėje www.google.com/maps esantį žemėlapį.

Vieno kilometro kompensavimo dydis – 0,06 Eur. Mėnesinis kompensacijos dydis vienam darbuotojui negali viršyti 200 Eur.

Kompensacija mokama kiek-vieną mėnesį kartu su darbo užmokesčiu pagal faktiškai dirbtas dienas.

Maksimalūs tarifai

Nustatyti Ukmergės rajono savivaldybės daugiabučių namų šildymo ir karšto vandens sistemų priežiūros (eksploatavimo) maksimalūs tarifai penkerių metų laikotarpiui. Meras paaiškino, kad jie nustatyti pasamdžius nepriklausomus ekspertus.

Perduoda

Rajono savivaldybės patikėjimo teise valdomus elektros energetikos objektus, kurių bendra vertė – 22 523 Eur, nutarta parduoti akcinei bendrovei „Energijos skirstymo operatorius“. Elektros oro linijos ir stulpinės transformatorinės yra kaimo vietovėse.

Padidinti atlygiai

Ukmergės sporto centro direktoriui prašant, padidinti atlyginimo už neformalųjį švietimą dydžiai. To prireikė padidėjus išlaidoms inventoriui, transportui, prizams, startiniams mokesčiams.

2020 m. rajono savivaldybės taryba nustatė atlyginimo už neformalųjį švietimą dydį lankantiems pradinio rengimo grupes – 5 Eur, lankantiems meistriškumo ugdymo grupes – 6 Eur.  Dabar šie dydžiai bus 8 ir 10 Eur.

Per mėnesį vidutiniškai už neformaliojo švietimo paslaugas tėvai įstaigai sumoka 1 900 Eur. Pakėlus kainą, ši suma siektų 3 000 Eur.

2021 m. mokinio išlaikymas Ukmergės sporto centre kainavo 1 036 Eur. Tėvų mokestis pradinio rengimo grupėse sudarė 4,34 proc., meistriškumo ugdymo grupėse – 5,2 proc. Patvirtinus naują kainą pradinio rengimo grupėse tėvų mokesčio dalis bus 6,95 proc., meistriškumo ugdymo – 8,68 proc.

Baseino kainos

Pakeistas sprendimas „Dėl Ukmergės sporto centro plaukimo baseino teikiamų paslaugų kainų“.

Paslaugų kainos tvirtintos šiemet rugsėjį, bet paaiškėjo, kad reikalingi patikslinimai. Patikslintas punktas skelbia, kad: „šeimai (vienas arba du suaugę ir vaikas nuo 7-erių iki 19-os metų) taikoma 10 proc. nuolaida vienkartiniams bilietams“.

Socialinės priežiūros paslaugos

Rajono savivaldybės taryba šį rudenį patvirtino maksimalius socialinės priežiūros išlaidų finansavimo dydžius. Jie priklauso nuo asmens finansinių galimybių, todėl savivaldybė dengia skirtumą tarp paslaugos kainos ir asmens mokėjimo dydžio.

Nutarta maksimalų pagalbos į namus išlaidų finansavimo dydį padidinti.

Rajono nevyriausybinės organizacijos jau pranešė apie jų teikiamų analogiškų paslaugų kainų kilimą.

Taip pat skelbiama apie naujas – psichosocialinės pagalbos – paslaugas, kurias planuoja teikti Ukmergės šeimos centras.

Tvarkos aprašas

Šiemet per 11 mėnesių 492-iem ukmergiškiams ir 553-ims Ukrainos piliečiams buvo skirta 293,1 tūkst. Eur parama įstatyme nenumatytais atvejais. Tai – vienkartinės, tikslinės, periodinės ir sąlyginės pašalpos. Jos mokamos iš savivaldybės biudžete socialinėms pašalpoms skirtų lėšų.

Siekiant suvienodinti teisės aktuose nustatytą vidutinių remiamų pajamų dydį, nustatyti tikslesnius paramos gavimo atvejus, susidarius sunkiai materialinei padėčiai, parengtas Vienkartinių, tikslinių, sąlyginių ir periodinių pašalpų skyrimo ir mokėjimo Ukmergės rajono savivaldybėje tvarkos aprašas.

Apraše pakeisti kai kurie pašalpų skyrimo atvejai, pašalpų dydžiai ir jų nustatymo kriterijai,  nurodyti konkretūs pašalpų neskyrimo atvejai.

Patvirtino planą

Posėdyje patvirtintas 2023 m. I pusmečio savivaldybės tarybos darbo planas. Taip užtikrinamas tarybos, komitetų ir administracijos darbo planavimas, pasiruošimas strateginių tikslų vykdymui. Klausimų svarstymo laikas numatomas preliminarus – eiliškumas gali keistis.

Informaciją dėl Ukmergės rajono savivaldybės 2023 metų biudžeto projekto pateikė savivaldybės administracijos direktorius Darius Varnas. Šiemet biudžetas bus tvirtinamas anksčiau nei įprastai – ne vasario, o sausio mėnesį. Numatyta data – sausio 19-oji.

Sveikinimais prasidėjęs posėdis taip pat džiugiai ir pasibaigė. Rajono vadovai ir savivaldybės tarybos frakcijų seniūnai išsakė po trumpą palinkėjimą. Linkėta taikos, sveikatos, sėkmės artėjančiuose rinkimuose bei visiems dėkota už bendrą darbą.

Griežtai draudžiama "Ukmergės žinių" paskelbtą informaciją panaudoti kitose interneto svetainėse be sutikimo. Gavus leidimą būtina įdėti aktyvią "Ukmergės žinių" nuorodą ir nurodyti kaip šaltinį.
Įvertinkite šį įrašą
(0 balsai)

Komentarai  

+1 # Rima 2022-12-27 17:24
Valio - nuo vasario Ukmergė nebeturės greitosios . Pirminis priažiūros centras su Čiapiene priešakyje turbūt jau geria šampaną, o profsajungų aktyvistai galės šokdinti Vilniaus valdžią . Kaip jielgiasi su troleinusų vairuotojais, amtėme.Sekmės K....
Atsakyti | Atsakyti cituojant | Citata
+1 # Vietinis 2022-12-27 18:07
Nėr ko džiaugtis kad atiduoda greitąją Vilniui, Vilnius taip pareguliuos kad visai nesulauksim greitosios
Atsakyti | Atsakyti cituojant | Citata
+1 # tikslinu 2022-12-28 20:44
gerb mere, seimas senai sake kad nebus Smetonos metu. ar negirdejot????? ajajai, nesidomit....rinkimai arteja
Atsakyti | Atsakyti cituojant | Citata

Pridėti komentarą

ukzinios.lt pasilieka teisę pašalinti nekultūringus, nesusijusius su tema, įstatymus pažeidžiančius, reklaminius, skatinančius smurtą komentarus. Už komentarus atsako juos parašę skaitytojai. Kurstant smurtą, rasinę, tautinę, religinę bei kitokio pobūdžio neapykantą ar kitaip pažeidžiant LR įstatymus, galite sulaukti atitinkamų tarnybų dėmesio.


Draugai

Ukmerges kulturos puslapiai

gpm 2011 n 135

Lietuvos valstybe

ukvm

vilkmerge

UKC logo 115x63

Voruta

Tauragės laikraštis

Aistra

baidariu aukstaitija

Interneto dienraštis Bernardinai

Vilkmerge

lrytas

delfi

logo srtrf-300x170

Į viršų