Ukmergės savivaldybės naujienos
Ukmergės žinios

Ukmergės žinios

 

Ra­jo­no mo­kyk­lų tin­klo per­tvar­ka re­ti­na pe­da­go­gų gre­tas.

Mo­kyk­lo­se smar­kiai ma­žė­jant vai­kų, įstai­gos re­or­ga­ni­zuo­ja­mos, jų dar­buo­to­jai lie­ka be dar­bo. La­biau­siai dėl to­kios si­tu­a­ci­jos nu­ken­tės pra­di­nių kla­sių vai­kų mo­ky­to­jai.

Sau­sio 1-ąją ra­jo­ne dir­bo 757 mo­ky­to­jai. Pa­sak sa­vi­val­dy­b­ės Švie­ti­mo ir spor­to sky­riaus vyr. spe­cia­lis­tės Vi­du­tės Ta­ma­šaus­kie­nės, šiais moks­lo me­tais jų bus ma­žiau.

Ne­su­kom­plek­ta­vus dvie­jų vie­nuo­lik­tų kla­sių, kai­mo vi­du­ri­nėms mo­kyk­loms ga­lė­jo bū­ti už­kirs­tas ke­lias tap­ti gim­na­zi­jo­mis. At­si­ver­tų vie­nin­te­lė ga­li­my­bė – tap­ti pa­grin­di­nė­mis mo­kyk­lo­mis. To­kiai re­or­ga­ni­za­ci­jai pa­si­prie­ši­nus ben­druo­me­nėms, vi­du­ri­nes kai­mo mo­kyk­las bus ban­do­ma iš­sau­go­ti.

 

Li­gi­ta JUODVALKIENĖ

 

Ge­di­mi­no Ne­mu­nai­čio nuotr. Ti­ki­ma­si, kad kai­muo­se dvy­lik­to­kų suo­lai ne­liks tuš­ti.

Lietuvos Respublikos Prezidentei D. Grybauskaitei

Lietuvos Respublikos Seimo Pirmininkei L. Graužinienei

Lietuvos Respublikos Ministrui Pirmininkui A. Butkevičiui

LRS Švietimo, mokslo ir kultūros komiteto pirmininkei A. Pitrėnienei

Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministrui D. Pavalkiui

Lietuvos Respublikos kultūros ministrui Š. Biručiui

Lietuvos kultūros tarybos pirmininkei D. Urbanavičienei

KREIPIMASIS

„Atostogos trumpėja, darbo krūvis ilgėja“
(„U. ž.“ informacija)
„Siuntas pristatys autobusais“
(Ligita Juodvalkienė)
„Dviejų kartų draugystė“
(Jolita Žurauskienė)
Savaitgalį Sporto centro stadione vyko Sporto šventės renginiai
Puslapyje vaikams „Pupsis“ – kviečia Aukštaitijos vaikų ir jaunimo teatrų festivalis „Gurgutis“
„Ukmergietiška žemė gali tapti auksu“
(Vilma Nemunaitienė)
„Startuoja apskričių reforma“
(Violeta Kiburytė, LR vidaus reikalų ministerijos Ryšių su visuomene skyriaus vedėja)
„Poezijos pavasaris“
(Ligita Juodvalkienė)
„Kiekviena klasė pasodino po rožę“
(„U. ž.“ informacija)
„Iššvaistė policijos milijonus“
(Ainis Gurevičius, „Lietuvos žinios“)
„Verslo galimybė: baldų gigantą gelbsti nykštukinė bendrovė“
(Lina Navickaitė, „Klaipėda“)
„Sveikatos stovyklai pasibaigus“
(Vaida Puodžiūnienė, Ukmergės rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuro direktorė)
„Miestas puošiasi gėlėmis“
(Ligita Juodvalkienė)
„Dietos paslapčių – pas žolininkę“
(Vilma Nemunaitienė)
„Dviejose parapijose – naujas klebonas“
(„U. ž.“ informacija)

„Nori mokytis abiejose gimnazijose?“
(Jolita Žurauskienė)
„Lankėsi arkivyskupas“
(„U. ž.“ informacija)
„Veprių stovykla persikels į Rečionis“
(Ligita Juodvalkienė)
„Egzaminams ruošiasi dešimtokai“
(Jolita Žurauskienė)
„Kasdienybės langas“
(Vaidotė Griškevičiūtė)
„Tarp geriausių orkestrų – ir Ukmergės kolektyvas“
(Mantė Valinskytė, Muzikos mokyklos auklėtinė)
„Afganistanas paviliojo antrą kartą“
(Ligita Juodvalkienė)
Rubrikoje „Pataria specialistai“ – patarimai, kaip elgtis vandenyje

Dėl po­eto Jus­ti­no Mar­cin­ke­vi­čiaus mir­ties ša­ly­je pa­skelb­tas ge­du­las pa­kei­tė ug­dy­mo įstai­gų pla­nus. Dau­gu­mo­je ra­jo­no vi­du­ri­nių mo­kyk­lų pra­ėju­sį penk­ta­die­nį tu­rė­jo vyk­ti abi­tu­rien­tų Šim­ta­die­nio šven­tė, ta­čiau ją te­ko nu­kel­ti. Su­glu­mę dėl to­kio spren­di­mo li­ko ir mo­ki­niai, ir mo­ky­to­jai.

 

Vai­do­tė GRIŠKEVIČIŪTĖ

 

Ge­di­mi­no Ne­mu­nai­čio nuotr. Šventinę nuotaiką dėl šalyje paskelbto gedulo mokykloms teko prislopinti.

 

Ge­gu­žės pra­džio­je Sei­mas pil­dė ir kei­tė šių me­tų Vals­ty­bės biu­dže­to ir sa­vi­val­dy­bių biu­dže­tų fi­nan­si­nių ro­dik­lių pa­tvir­ti­ni­mo įsta­ty­mą. Pa­da­ry­tos pa­tai­sos įsta­ty­me ge­ro­kai ap­kar­pė ir vals­ty­bės, ir sa­vi­val­dy­bių biu­dže­tus.

Li­gi­ta JUODVALKIENĖ

Ko­vo mė­ne­sį ra­jo­no ta­ry­ba jau bu­vo pa­tvir­ti­nu­si vi­sas nu­ma­to­mas sa­vi­val­dy­bės iš­lai­das ir įplau­kas. Jau tuo­met bu­vo kal­ba­ma, jog pi­ni­gų šie­met bus tik pa­tiems bū­ti­niau­siems ra­jo­no rei­ka­lams. Ra­jo­no va­do­vai ir ta­ry­ba re­ko­men­da­vo at­si­sa­ky­ti iš­lai­dų, be ku­rių dar ga­li­ma ken­tė­ti.

 

 

Uk­mer­gės pa­dan­gė niau­kia­si.
Ge­di­mi­no Ne­mu­nai­čio nuotr.

Pra­si­dė­jus vi­suo­ti­niam bul­via­ka­siui, gau­siu der­liu­mi šie­met džiau­gia­si tik au­gi­nan­tie­ji bul­ves sa­vo reik­mėms. Ta­čiau ge­ras der­lius nė kiek ne­džiu­gi­na stam­bių ūki­nin­kų. Daug bul­vių jiems reiš­kia už­pil­dy­tą rin­ką ir ma­žas kai­nas. „Čia kaip su tais ka­čiu­kais – at­si­ve­dė ka­tė, bet nie­kam jų ne­rei­kia“, - taip vaiz­din­gai aiš­ki­na liūd­ną si­tu­a­ci­ją.

Li­gi­ta JUODVALKIENĖ

Už ki­log­ra­mą bul­vių šį ru­de­nį jų au­gin­to­jai pra­šo nuo 45 iki 60 cen­tų – kai­nos pa­ly­gin­ti su per­nykš­tė­mis kri­to apie dvi­de­šimt pro­cen­tų. Ta­čiau ūki­nin­kai spė­ja, kad ir pi­giai par­duo­ti jas ne­bus leng­va.

Sa­vait­ga­lį bul­vių lau­kuo­se vi­rė dar­bas.

Ge­di­mi­no Ne­mu­nai­čio nuotr.

 

Tre­čia­die­nį nuo anks­ty­vo ry­to mies­to cen­tre burz­gė pjūk­lai – ant ša­li­gat­vio vie­na po ki­tos gu­lė čia au­gu­sios lie­pos. Taip pra­dė­ti Vie­nuo­ly­no gat­vės ir Kęs­tu­čio aikš­tės re­konst­ruk­ci­jos dar­bai.

Li­gi­ta JUODVALKIENĖ

Pra­dė­tas vyk­dy­ti Su­si­sie­ki­mo in­fra­struk­tū­ros ge­ri­ni­mo pro­jek­tas, ku­rį pa­tvir­ti­no Vil­niaus re­gio­no plėt­ros ta­ry­ba. Ne­se­niai bu­vo pa­si­ra­šy­ta su­tar­tis tarp už­sa­ko­vo Uk­mer­gės ra­jo­no sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nist­ra­ci­jos ir ge­ne­ra­li­nio ran­go­vo AB „Uk­mer­gės ke­liai“. Pa­gal šį pro­jek­tą nu­ma­ty­ta Vie­nuo­ly­no, Mai­ro­nio gat­vių bei Kęs­tu­čio aikš­tės ša­li­gat­vių re­konst­ruk­ci­ja.

 

 

Uk­mer­gės cen­tras per vie­ną die­ną ne­at­pa­žįs­ta­mai pa­si­kei­tė.

 

Vie­nuo­ly­no gat­vės lie­pos jau ta­po me­die­na.
Ge­di­mi­no Ne­mu­nai­čio nuotr.

 

Užgriuvęs pirmasis snie-gas visuomet sukelia rū­pes­čių ke­li­nin­kams. Šie­met, ma­tyt, jų bus dar dau­giau, nes ne tik žie­ma, bet ir ša­lį apė­męs sun­kme­tis dik­tuos sa­vo są­ly­gas.

Li­gi­ta JUODVALKIENĖ

Kas­met prieš žie­mos se­zo­ną sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nist­ra­ci­jos di­rek­to­rius Juo­zas Varž­ga­lys pa­si­ra­šo įsa­ky­mą pra­dė­ti ke­lius pri­žiū­rin­čių įmo­nių bu­dė­ji­mą ke­liuo­se. Šie­met šio įsa­ky­mo iš­leis­ti ne­sku­bėta ir ke­li­nin­kų bu­dė­ji­mas ke­liuo­se, kol lei­do oro są­ly­gos, buvo vis ati­de­da­mas. Uk­mer­gės ra­jo­no sa­vi­val­dy­bės Ūkio sky­riaus vy­riau­sia­sis spe­cia­lis­tas Vy­gin­tas Du­baus­kas sa­ko, kad tau­po­mas kiek­vie­nas li­tas, skir­tas ke­lių prie­žiū­rai: „Se­ka­me si­nop­ti­kų prog­no­zes ir bu­dė­ji­mo dar ne­skel­bia­me, nes už tai rei­kia ir su­si­mo­kė­ti.“ Iki nau­jų me­tų ke­lius pri­žiū­rės tos pa­čios įmo­nės kaip ir per­nai, nes su­tar­tys ga­lio­ja iki sau­sio 1 die­nos. Pa­si­bai­gus su­tar­čių ter­mi­nams, bus skel­bia­mas kon­kur­sas ir ren­ka­mi nau­ji ope­ra­to­riai. Kol kas mies­to gat­ves bei ra­jo­no ke­lius pri­žiū­rės dvi įmo­nės – UAB „Uk­mer­gės ver­smė“ bei VĮ „Vil­niaus re­gio­no ke­liai“ Uk­mer­gės ke­lių tar­ny­ba.

 

 

 

Dar va­kar grė­bę la­pus, ket­vir­ta­die­nį kiem­sar­giai jau ka­sė snie­gą.
Ge­di­mi­no Ne­mu­nai­čio nuotr.

Puslapis 1421 iš 1450

Kainoteka

Optima 13 Picerijos salės nuoma

Draugai

Ukmerges kulturos puslapiai

gpm 2011 n 135

Lietuvos valstybe

ukvm

vilkmerge

UKC logo 115x63

Apkeliauk

Tauragės laikraštis

KuoSkiriasi.lt

baidariu aukstaitija

Interneto dienraštis Bernardinai

Vilkmerge

lrytas

delfi

logo srtrf-300x170

Į viršų