Ukmergės savivaldybės naujienos
Ukmergės žinios

Ukmergės žinios

Pra­ėju­sią sa­vai­tę vy­ku­sio po­sė­džio me­tu ra­jo­no ta­ry­bos na­riai bu­vo dos­nūs – di­di­no at­ly­gi­ni­mus, lai­mi­no pa­sko­las. Svars­ty­tas ir vie­nas ak­tu­a­liau­sių klau­si­mų Uk­mer­gė­je – ši­lu­mos ūkio si­tu­a­ci­ja.

 

Li­gi­ta JUODVALKIENĖ


Gedimino Nemunaičio nuotr. Šilumos klausimas Ukmergėje į antrą planą nepasitraukia.

 

Pra­ėju­sią sa­vai­tę vy­ku­sio lab­da­ros va­ka­ro „Žo­džiai į sie­lą“ da­ly­viai įro­dė – uk­mer­giš­kiai nė­ra abe­jin­gi sve­ti­mo skaus­mui, o su­rė­mus pe­čius ga­li­ma net di­džiau­sio­je ne­vil­ty­je įžieb­ti vil­ties ug­nį. Na­mų ne­te­ku­si dau­gia­vai­kė ma­ma sa­ko ne­ti­kė­ju­si, kad ap­lin­kui tiek daug ge­rų žmo­nių.

 

Vil­ma NEMUNAITIENĖ

 

Ge­di­mi­no Ne­mu­nai­čio nuotr. Be namų likusiai šeimai paremti buvo surengtas labdaros vakaras.

As­ta KROGERTIENĖ

Po­li­ci­jos ko­mi­sa­ria­to at­sto­vė spau­dai

 

Ap­tar­tos ne­pil­na­me­čių da­ro­mų tei­sės pa­žei­di­mų, pre­ven­ci­jos, už­im­tu­mo pro­ble­mos.

Lie­tu­vos si­nop­ti­kams prog­no­zuo­jant ar­tė­jan­čius žie­mos spei­gus, Svei­ka­tos mo­ky­mo ir li­gų pre­ven­ci­jos cen­tro spe­cia­lis­tai pri­me­na, kaip gin­tis nuo šal­čio, ir pa­ta­ria, ką da­ry­ti su­ša­lus.

Per šal­čius ava­ly­nė, kaip ir dra­bu­žiai, tu­rė­tų bū­ti lais­vo­ki – pu­se nu­me­rio per di­de­li. Se­nas ge­ras pa­ta­ri­mas: jei nė­ra tin­ka­mes­nių prie­mo­nių, ko­jas ga­li­ma ap­si­vy­nio­ti laik­raš­čiu ir ap­mau­ti po­lie­ti­le­ni­niais mai­še­liais, tik po to ap­siau­ti ba­tus. To­kie „au­tai“ ge­rai su­lai­kys ši­lu­mą.

Nušalimu vadinamas žemos temperatūros sukeltas žmogaus kūno audinių pažeidimas. Tam tikromis sąlygomis (ilgesnį laiką veikiant šalčiui, pučiant vėjui, padidėjus drėgmei, avint ankšta ir šlapia avalyne, esant neblaiviam, kraujuojant) nušąlama net 3–7 ºC temperatūroje.

Nors karš­čiai iš Lie­tu­vos lai­ki­nai trau­kia­si, si­nop­ti­kai prog­no­zuo­ja sa­vai­tės pa­bai­go­je nau­ją jų ban­gą. Tuo tar­pu me­di­kai įspė­ja: per­ne­lyg aukš­ta ap­lin­kos tem­pe­ra­tū­ra ža­lin­ga žmo­nių svei­ka­tai.

Per di­de­lis sau­lės spin­du­lių ar ši­lu­mos kie­kis ga­li su­sarg­din­ti ar net nu­ma­rin­ti žmo­gų. Ap­lin­kos tem­pe­ra­tū­ra iki +30 oC yra są­ly­gi­nai kom­for­ta­bi­li, dau­giau nei +34 oC – eks­tre­ma­li, dau­giau nei +38 oC – ža­lin­ga svei­ka­tai, o dau­giau nei +42 oC – pa­vo­jin­ga.

Mai­ro­nio gat­vės 2-o na­mo gy­ven­to­jus su­kir­ši­no... ka­be­li­nė te­le­vi­zi­ja. Da­liai jų pa­no­rus už­si­sa­ky­ti šias pa­slau­gas, li­ku­sius kai­my­nus pyk­do Pa­ne­vė­žio įmo­nės „Elek­ta“ at­lie­ka­mi dar­bai. Žmo­nės skun­džia­si nio­ko­ja­mu tur­tu bei tuo, jog dar­bai vyk­do­mi, su­ti­kus ne vi­siems gy­ven­to­jams.

 

Vai­do­tė ŠANTARIENĖ

 

Gyventojams gaila ir sudarkyto po langais esančio gėlyno, kuris buvo iškasinėtas savavališkai.

Uk­mer­gė­je star­tuo­ja pro­jek­tas „Kai­mo vie­to­vių dar­bo jė­gos per­sio­rien­ta­vi­mo iš že­mės ūkio į ki­tas veik­las ska­ti­ni­mas Lie­tu­vo­je“. Ant­ra­die­nį vy­ku­sia­me jo pri­sta­ty­me da­ly­va­vo ra­jo­no sa­vi­val­dy­bės at­sto­vai, se­niū­nai, ben­druo­me­nių na­riai.

Jo­li­ta ŽURAUSKIENĖ

 

Au­to­rės nuotr. Lek­to­rius A. Gruo­dis se­mi­na­ro da­ly­viams pa­tei­kė daug už­duo­čių.

 

Li­na SUKACKIENĖ

 

Pri­ver­tė pa­mąs­ty­ti pli­ki skai­čiai: Lie­tu­vos te­ri­to­ri­jos 97 pro­cen­tai yra kai­mo vie­to­vės ir jo­se gy­ve­na 33 pro­cen­tai žmo­nių.

Nors pas­ta­ruo­ju me­tu mil­ži­niš­ki pi­ni­gų srau­tai iš ES ir Lie­tu­vos vals­ty­bės pa­gal įvai­rias pro­gra­mas me­ta­mi į kai­mą, jis vis tiek nyks­ta.

Tei­sin­gu­mo mi­nist­ro pa­tvir­tin­tos tai­syk­lės su­pap­ras­ti­no as­mens var­do bei pa­var­dės kei­ti­mo tvar­ką. Mū­sų ra­jo­ne var­dus ir pa­var­des per­nai kei­tė aš­tuo­ni uk­mer­giš­kiai.

 

Vil­ma NEMUNAITIENĖ

Ge­di­mi­no Ne­mu­nai­čio nuotr. Dau­gu­ma iš mū­sų su ta pa­čia pa­var­de pra­gy­ve­na­me vi­są gy­ve­ni­mą...

Puslapis 1424 iš 1468

Kainoteka

Optima 13 Picerijos salės nuoma

Draugai

Ukmerges kulturos puslapiai

gpm 2011 n 135

Lietuvos valstybe

ukvm

vilkmerge

UKC logo 115x63

Apkeliauk

Tauragės laikraštis

KuoSkiriasi.lt

baidariu aukstaitija

Interneto dienraštis Bernardinai

Vilkmerge

lrytas

delfi

logo srtrf-300x170

Į viršų