Ukmergės savivaldybės naujienos
Ukmergės žinios

Ukmergės žinios

Teritorija ir gyventojai

 

Ukmergės rajonas įsikūręs šalies vidurio lygumoje, Panevėžio, Kėdainių, Jonavos, Anykščių, Molėtų, Širvintų rajonų kaimynystėje. Rajono padėtis strategiškai labai palanki: nuo Ukmergės iki Vilniaus – 78 kilometrai, iki Kauno – 69, iki Panevėžio – 71, iki Utenos – 64 kilometrai. Ties Ukmerge susikerta tarptautiniai keliai, jungiantys trijų Baltijos šalių sostines – Vilnių, Rygą ir Taliną. Tad ne veltui šis miestas vadinamas didžiausia Lietuvos kryžkele.

Ukmergės rajonas priklauso Vilniaus apskričiai. Rajono plotas – 1395 kv. km. 2004 metų statistikos duomenimis, rajone gyveno 47,76 tūkst. gyventojų. Iš jų 19,45 tūkst. – kaime. Kitaip nei kituose Vilniaus apskrities rajonuose, Ukmergėje pagal tautinę sudėtį daugiausia gyvena lietuvių. Kaip ir visoje Lietuvoje, gyventojų skaičius nuolat mažėja, rajonas „sensta“. Jauni žmonės važiuoja į Kauną ar Vilnių mokytis ir dirbti. Nemažai rajono žmonių dirba užsienyje. Tikslios pastaraisiais metais emigravusių žmonių statistikos nėra.

 

 

Džiaugsmas apėmė sužinojus, kad habilituotam mokslų daktarui žemiečiui Henrikui Zabuliui siūloma suteikti rajono Garbės piliečio vardą.

Henrikas Zabulis – buvęs Antano Smetonos gimnazijos, vėliau – Ukmergės mokytojų seminarijos auklėtinis. Prisimenu jį – aukštą, garbanotą, visad linksmą, puikios nuotaikos žengiantį į auditorijos tribūną. Tai buvo 1952–1956 metai. Studijavau tada Vilniaus valstybi-niame pedagoginiame institute.

 

Antanas Palidauskas, pedagogas, buvęs H. Zabulio studentas

Lai­ma JANČIAUSKAITĖ, Uk­mer­gės kul­tū­ros cen­tro Tau­jė­nų fi­lia­lo ve­dė­ja

 

Tau­jė­nų vi­du­ri­nės mo­kyk­los pa­ren­gia­mo­sios kla­sės mo­ki­niai ir mo­ky­to­ja Ge­nė Ba­ro­nie­nė pra­smin­gai ben­dra­dar­biau­ja su Vla­do Šlai­to vie­šo­sios bib­lio­te­kos Tau­jė­nų fi­lia­lo bib­lio­te­ki­nin­ke Gra­ži­na Žu­kaus­kie­ne. Mi­nint Na­cio­na­li­nę bib­lio­te­kų sa­vai­tę, ku­rios te­ma šie­met – „Bib­lio­te­ka yra Ta­vo“, mo­ki­nu­kai pir­mą­kart pra­vė­rė bib­lio­te­kos du­ris.

Gra­ži­nos Žu­kaus­kie­nės nuotr. Nau­jie­ji bib­lio­te­kos lan­ky­to­jai at­si­svei­ki­no, ke­tin­da­mi dar ne kar­tą čia su­grįž­ti.

Avelės riestainiai

Nori avinas pyrago,
Ir avelė krosnį kuria.
Liepsnos šoka, malkos spraga,
Keldamos ugnies kepurę.

Krosnį burė iškūreno,
Kepti kepinius pašovė
Ir skylėm ant rago seno
Karštus riestainius sumovė.

Avinas papurto ragą:
– Noriu, tau sakau, pyrago!..

Lu­kas ČIŽIŪNAS, Ka­ro­lis VARNAS, Se­na­mies­čio pa­grin­di­nės mo­kyk­los ket­vir­to­kai

Pa­sau­li­nė Že­mės die­na mums pri­me­na, kaip svar­bu sau­go­ti že­mės pla­ne­tą. Jei­gu ji bus šva­ri, tai žmo­nės ir gy­vū­nai bus svei­kes­ni, links­mes­ni. Tą die­ną vyks­ta gam­tai nau­din­gos ak­ci­jos: šva­ri­na­mos upių, eže­rų pa­kran­tės, ke­lia­mi paukš­čiams in­ki­lai, tvar­ko­mi par­kai, miš­kai. Va­sa­rą bus ma­lo­niau vaikš­čio­ti, mau­dy­tis ir vai­kams žais­ti.

Se­na­mies­čio pa­grin­di­nės mo­kyk­los Lai­čių pra­di­nio ug­dy­mo sky­riu­je vy­ko ren­gi­nys Že­mės die­nai. Į jį pa­si­kvie­tė­me ir tė­ve­lius. Dai­na­vo­me, mi­nė­me mįs­les, spė­lio­jo­me paukš­čių gar­sus. La­bai pa­ti­ko dai­nuo­ti dai­ną „Že­mėj Lie­tu­vos“. Nie­kas ne­pa­ži­no ka­ra­liš­ko­jo paukš­čio ku­ku­čio gies­mės, o vie­ver­sio, ge­nio, ba­lan­džio bal­sus kai­me ge­rai pa­žįs­ta.

Pa­bai­go­je sa­kė­me pa­si­ža­dė­ji­mus gam­tai. Auš­ri­nė įspė­jo, kad ne­terš­tu­me van­dens – nu­nuo­dy­si­me žu­vis. Ai­va­ras pra­šė ne­skriaus­ti vabz­džių, paukš­čių bei žvė­re­lių. Ka­mi­lė pri­mi­nė ne­mė­ty­ti bet kur šiukš­lių, o Lu­kas pa­ta­rė jas pa­va­sa­rį ap­si­rink­ti.

No­ri­me, kad žmo­nės tau­py­tų van­de­nį, elek­tros ener­gi­ją, ne­terš­tų ap­lin­kos ir prie na­mų so­din­tų gė­les.

Projektą remia:

Vai­kų pa­mėg­tus kal­ne­lius prie pa­miš­kės pa­slė­pė snie­gas. Taip už­ver­tė, kad jų ne­be­si­ma­to. O pra­kiu­ru­si žie­mos plunks­nų pa­gal­vė ne­si­bai­gia: ir to­liau že­ria jas ant kal­niu­kų. Iš kur tiek tel­pa to­je pa­gal­vė­je? Kaip ga­li ši­taip il­gai ne­pri­stig­ti bal­tų pū­kų, ku­te­nan­čių gat­ves, ša­li­gat­vius ir na­mų kie­mus, miš­kus ir stab­te­lė­ju­sius eže­rus?

Puslapis 4 iš 1421

Optima 13 Picerijos salės nuoma

Draugai

Ukmerges kulturos puslapiai

gpm 2011 n 135

Lietuvos valstybe

ukvm

vilkmerge

UKC logo 115x63

Voruta

Tauragės laikraštis

KuoSkiriasi.lt

baidariu aukstaitija

Interneto dienraštis Bernardinai

Vilkmerge

lrytas

delfi

logo srtrf-300x170

Į viršų