Ukmergės savivaldybės naujienos
Ukmergės žinios

Ukmergės žinios

Lap­kri­čio 17-oji – pa­sau­li­nė ne­iš­ne­šio­tų nau­ja­gi­mių die­na. Lie­tu­vo­je kas­met gim­do maž­daug apie 29 tūkst. mo­te­rų, iš jų 5–6 proc. nau­ja­gi­mių gims­ta anks­čiau lai­ko. Gi­mus nau­ja­gi­miui anks­čiau lai­ko, tė­vai iš­gy­ve­na daug prieš­ta­rin­gų jaus­mų. 

Ge­gu­žės 7-ąją, mi­nint Spau­dos at­ga­vi­mo, kal­bos ir kny­gos die­ną, laik­raš­čių „Uk­mer­gės ži­nios“ ir „Uk­mer­gė“ ko­lek­ty­vas su­lau­kė daug gra­žiau­sių svei­ki­ni­mų ir lin­kė­ji­mų.

 

Lie­tu­vos ne­pri­klau­so­my­bės at­kū­ri­mo die­ną – Ko­vo 11-ąją uk­mer­giš­kiai kas­met mi­ni ypa­tin­gai – būg­nų gar­sais. Ta pro­ga Uk­mer­gė­je tra­di­ciš­kai ren­gia­mas ke­lias die­nas trun­kan­tis tarp­tau­ti­nis per­ku­si­nės mu­zi­kos fes­ti­va­lis.

Pra­ei­tą sa­vai­tę ša­lies ug­nia­ge­siai mi­nė­jo šv. Flo­ri­jo­no – ser­gė­to­jo nuo gais­rų – die­ną. Pro­fe­si­nė šven­tė pa­mi­nė­ta pa­ger­biant ge­riau­sius dar­buo­to­jus.

 

Bu­vu­si Uk­mer­gės ra­jo­no me­rė Ja­ni­na Aks­ti­na­vi­čie­nė šie­met bū­tų šven­tu­si 60-ąjį bu­bi­lie­jų. De­ja, ly­giai prieš 10 me­tų, 2004 m. bir­že­lio 4-ąją, ji iš­ėjo Ana­pi­lin...

 

Uk­mer­gės li­go­ni­nės Pa­lai­ko­mo­jo gy­dy­mo ir slau­gos sky­rius ne­se­niai pa­mi­nė­jo de­šim­ties me­tų su­kak­tį. Nors sky­rius įkur­tas ba­lan­džio 1-ąją – Juo­kų ir me­la­gių die­ną, links­my­bės čia be­si­gy­dan­čių­jų gy­ve­ni­me – re­tas da­ly­kas.

Netrukus paaiškės, kas taps 2013-ųjų geriausiu kultūros darbuotoju bei sėkmingiausio projekto autoriumi. Pretendentų kandidatūros jau pristatytos Ukmergės rajono kultūros tarybos posėdyje.

Penk­ta­die­nį Pa­bais­ko mū­šio vie­to­je vy­ko Lie­tu­vos Res­pub­li­kos kraš­to apsau­gos mi­nis­te­ri­jos or­ga­ni­zuo­ta me­de­lių so­di­ni­mo tal­ka, skir­ta Lie­tu­vos ka­riuo­me­nės 95-me­čiui pa­mi­nė­ti.

 

Šį savaitgalį didelė žmonių minia suplūdo į Pabaiską pasižiūrėti gražaus miestelio bažnyčios apšvietimo reginio ir šventoriuje paklausyti unikalaus varpų muzikos koncerto. Šventoriuje susirinkusiuosius pasveikino renginio iniciatorė Dovilė Janulienė. Ji pristatė bažnyčios įžiebimo vakarą varpų koncertą padovanojusią kūrybinę grupę „Varpai LT“.

Uk­mer­gės po­li­ci­ja ne­tru­kus tu­rės nau­ją va­do­vą. Kas vir­ši­nin­kaus ra­jo­no po­li­ci­jos ko­mi­sa­ria­te, pa­aiš­kės šią sa­vai­tę.

 

Puslapis 474 iš 679

Veterinarijos klinika

Kasyba

Ukmerges siluma

Vilkmerge restoranas

Ar manote, kad karantinas jau turėtų būti nutrauktas
  • Votes: (0%)
  • Votes: (0%)
  • Votes: (0%)
Total Votes:
First Vote:
Last Vote:

sale

Telefonai Ukmergė

Optima 13 Picerijos salės nuoma

Draugai

Ukmerges kulturos puslapiai

gpm 2011 n 135

Lietuvos valstybe

ukvm

vilkmerge

UKC logo 115x63

Voruta

Tauragės laikraštis

Faberlic 2015

baidariu aukstaitija

Interneto dienraštis Bernardinai

Vilkmerge

lrytas

delfi

logo srtrf-300x170

Į viršų