Ukmergės savivaldybės naujienos
Ukmergės žinios

Ukmergės žinios

Šį pavasarį šienavimo darbai Ukmergėje vėluoja. Pernai tokiu metu žolė buvo nušienauta bent jau miesto centre, palei pagrindines gatves. Tokia situacija – ne iš gero, o trūkstant lėšų šiems darbams.

Pa­ga­liau vie­na le­gen­da lyg ir pil­do­si, kad Uk­mer­gę vi­sais lai­kais gar­si­no mo­te­rys. Ne­mi­nė­siu vi­sų, ži­no­mų iki šiol. Šian­dien svar­biau­sia ži­nia ta, kad Uk­mer­gė – Lie­tu­vos Res­pub­li­kos Sei­mo pir­mi­nin­kės mies­tas.

Sei­mo na­riui so­cial­de­mok­ra­tui Arū­nui Du­dė­nui pas­ta­rie­ji me­tai ypač dos­nūs. Pra­ėju­sį ru­de­nį ly­dė­jo sėk­mė rin­ki­muo­se. Ta­čiau di­džiau­sio der­liaus su žmo­na Ai­ra lau­kia va­sa­rą, kuo­met pa­sau­lį iš­vys jų pir­ma­gi­mis.Bū­si­ma­sis tė­ve­lis sa­ko, jog jau iš­si­klau­si­nė­jo dak­ta­rų, ką at­neš gan­dras – žmo­na lau­kia­si sū­ne­lio.

Tre­čia­die­nį į Uk­mer­gę su­gu­žė­ję Sei­mo na­riai do­mė­jo­si gyv­si­dab­riu ap­nuo­dy­to Uk­mer­gės ra­jo­no apy­lin­kės teis­mo si­tu­a­ci­ja.

Ves­tu­vi­nės nuo­tai­kos ne­slūgs­ta ra­jo­no po­li­ti­kos pa­dan­gė­je. Ves­tu­vėms ren­gia­si dar vie­nas uk­mer­giš­kių į ta­ry­bą iš­rink­tas at­sto­vas. Šis šeš­ta­die­nis – iš­skir­ti­nė die­na sa­vi­val­dy­bės ta­ry­bos na­riui kon­ser­va­to­riui An­driui Ka­les­ni­kui.

Sa­vait­raš­tis „Vei­das“ aš­tun­tą kar­tą su­da­rė Lie­tu­vos sa­vi­val­dy­bių rei­tin­gą. 60-ies sa­vi­val­dy­bių są­ra­še Uk­mer­gė – 33-io­ji. Nuo per­nai ji pa­ki­lo aukš­tyn per vie­nuo­li­ka vie­tų. Rei­tin­go su­da­ry­to­jai ge­riau­sia vie­ta gy­ven­ti Lie­tu­vo­je pri­pa­ži­no Klai­pė­dos ra­jo­ną.Jis pa­ki­lo iš penk­to­sios vie­tos ir iš pir­mos po­zi­ci­jos iš­stū­mė Vil­nių.

Įpusėjus vasarai pratuštėjo savivaldybės kabinetai – šiuo metu atostogauja net trečdalis specialistų. Planuoja pirmąsias savo atostogas ir naujoji valdžia. Nors Darbo kodekse nurodyta, jog pirmasis poilsis paprastai suteikiamas po pusmečio darbo, susitarimai darbovietėse dėl ankstesnių atostogų neuždrausti.

Va­sa­ros se­zo­no atos­to­gų me­tas kiek­vie­no­je įstai­go­je ge­ro­kai pra­re­ti­na dar­buo­to­jų gre­tas. Ne iš­im­tis ir Uk­mer­gės ra­jo­no sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nist­ra­ci­ja. Vi­dur­va­sa­rį čia vie­nu me­tu atos­to­gau­ja ke­lios de­šim­tys dar­buo­to­jų.

Uk­mer­gės ra­jo­no sa­vi­val­dy­bė la­biau­siai iš­tuš­tė­ja lie­pą ir rug­pjū­tį – šis lai­ko­tar­pis grei­čiau­siai iš­graibs­to­mas atos­to­goms. Tais mė­ne­siais pa­pras­tai vie­nu me­tu atos­to­gau­ja net treč­da­lis sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nist­ra­ci­jos ir se­niū­ni­jų spe­cia­lis­tų.

 

Rajono vadovai pasirengimą euro atėjimui sieja su papildomomis išlaidomis bei darbuotojų apmokymu. Sudaryto priemonių plano vykdymui „diriguoja“ komisija. Ji turės išklausyti ir visus gyventojų gaunamus skundus dėl pažeidimų, susijusių su nauja valiuta.

Kuponas Ukmergės žinios

Veterinarijos klinika

Ukmerges siluma

Vilkmerge restoranas

Už ką atiduosite savo balsą Seimo rinkimuose?
 • Votes: (0%)
 • Votes: (0%)
 • Votes: (0%)
 • Votes: (0%)
 • Votes: (0%)
 • Votes: (0%)
 • Votes: (0%)
 • Votes: (0%)
 • Votes: (0%)
 • Votes: (0%)
 • Votes: (0%)
Total Votes:
First Vote:
Last Vote:

Floros Studija

sale

Telefonai Ukmergė

Optima 13 Picerijos salės nuoma

Draugai

Ukmerges kulturos puslapiai

gpm 2011 n 135

Lietuvos valstybe

ukvm

vilkmerge

UKC logo 115x63

Voruta

Tauragės laikraštis

Faberlic 2015

baidariu aukstaitija

Interneto dienraštis Bernardinai

Vilkmerge

lrytas

delfi

logo srtrf-300x170

Į viršų