Ukmergės savivaldybės naujienos
Ukmergės žinios

Ukmergės žinios

Įsi­ga­lio­ju­sios Pi­ni­gi­nės so­cia­li­nės pa­ra­mos ne­pa­si­tu­rin­tiems gy­ven­to­jams įsta­ty­mo pa­tai­sos su­tei­kia dau­giau tei­sių sa­vi­val­dy­bėms da­li­jant pa­ra­mą. Ti­ki­ma­si, kad dėl su­griež­tin­tos tvar­kos pa­ra­mos ga­vė­jų ma­žės.

Neseniai pakeistas Gyvūnų globos, laikymo ir naudojimo taisykles vėl teko redaguoti.

Vė­ly­vą sek­ma­die­nio va­ka­rą uk­mer­giš­kiai jau tu­rės iš­si­rin­kę sa­vo me­rą. O šią sa­vai­tę nuo tre­čia­die­nio vyks­ta ant­ro­jo rin­ki­mų tu­ro iš­anks­ti­nis bal­sa­vi­mas.  Ra­jo­no sa­vi­val­dy­bė­je prie bal­sa­dė­žės uk­mer­giš­kiai rin­ko­si ir šven­ti­nę – Lie­tu­vos ne­pri­klau­so­my­bės at­kū­ri­mo die­ną – ko­vo 11-ąją.

Savivaldybės administracija neseniai atliko jai priklausančių pastatų inventorizaciją. Paaiškėjo, kad į privatizuojamų pastatų sąrašą įtraukti ir jau seniai parduoti objektai, ir tie, kurie po atliktos renovacijos tapo patiems naudingi.

 

Ant­ra­die­nį Uk­mer­gės kul­tū­ros cen­tras bu­vo pa­vir­tęs į sa­vo­tiš­ką eko­mies­te­lį. Uk­mer­gė ta­po 16 sa­vi­val­dy­be, ku­rios gy­ven­to­jai kvies­ti da­ly­vau­ti Ap­lin­kos mi­nis­te­ri­jos pro­jek­te „At­lie­kos – ver­tin­ga ža­lia­va, ne­švais­tyk!“. Apie rū­šia­vi­mo svar­bą kal­bė­jo Uk­mer­gės ra­jo­no me­ras Ro­lan­das Ja­nic­kas.

Nors rajono vadovai ragina ukmergiškius rūšiuoti buitines atliekas, tai padaryti pavyksta anaiptol ne visada. Prie daugiabučių namų esantys popieriui ir plastmasei rūšiuoti skirti konteineriai neretai būna perpildyti.

Ra­jo­no po­li­ci­jos ko­mi­sa­ria­to vir­ši­nin­kas Ro­lan­das Kiš­kis šio­se pa­rei­go­se lie­ka dar vie­nai pen­ke­rių me­tų ka­den­ci­jai. Tai pa­aiš­kė­jo po ša­lies po­li­ci­jos įstai­gų veik­lą ir jų va­do­vų dar­bą ver­ti­nu­sios Ro­ta­ci­nės ko­mi­si­jos iš­va­dų.

Nuo spa­lio 1-osios pra­si­dė­jo sa­vi­val­dos rin­ki­mų po­li­ti­nė kam­pa­ni­ja. Pa­tys rin­ki­mai vyks ko­vo 1-ąją, ta­čiau jų ka­ti­las pa­ma­žu pra­de­da vir­ti. Prog­no­zuo­ja­ma, kad aist­ras kai­tins pir­mie­ji tie­sio­gi­niai me­rų rin­ki­mai.

Neveltui savivaldos rinkimai vadinami įžanga į Seimo rinkimus. Vos išsirinkome naują savivaldos valdžią, partijos jau dėlioja planus artėjančiuose savivaldos rinkimuose. Praėjusią savaitę vykusiame Lietuvos socialdemokratų partijos Ukmergės skyriaus ataskaitiniame-rinkiminiame susirinkime...

Sekmadienį Lietuvoje surengtas referendumas dėl draudimo parduoti žemę užsieniečiams žlugo. Jis neįvyko, tesusirinkus vos 15 procentų rinkėjų. Referendumas buvo organizuotas, norint keisti kai kuriuos LR Konstitucijos straipsnius.

Kuponas Ukmergės žinios

Veterinarijos klinika

Ukmerges siluma

Vilkmerge restoranas

Už ką atiduosite savo balsą Seimo rinkimuose?
 • Votes: (0%)
 • Votes: (0%)
 • Votes: (0%)
 • Votes: (0%)
 • Votes: (0%)
 • Votes: (0%)
 • Votes: (0%)
 • Votes: (0%)
 • Votes: (0%)
 • Votes: (0%)
 • Votes: (0%)
Total Votes:
First Vote:
Last Vote:

Floros Studija

sale

Telefonai Ukmergė

Optima 13 Picerijos salės nuoma

Draugai

Ukmerges kulturos puslapiai

gpm 2011 n 135

Lietuvos valstybe

ukvm

vilkmerge

UKC logo 115x63

Voruta

Tauragės laikraštis

Faberlic 2015

baidariu aukstaitija

Interneto dienraštis Bernardinai

Vilkmerge

lrytas

delfi

logo srtrf-300x170

Į viršų