Ukmergės savivaldybės naujienos
Ukmergės žinios

Ukmergės žinios

Prieš Ka­lė­das pi­ni­gi­niais pri­zais tra­di­ciš­kai ap­do­va­no­ti moks­lei­viai, pa­sie­kę ne­ei­li­nių re­zul­ta­tų aka­de­mi­nė­je, spor­ti­nė­je, me­ni­nė­je veik­lo­je. Ga­li­my­bę ši­taip jiems pa­dė­ko­ti su­tei­kia ne pir­mus me­tus gy­vuo­jan­tis ra­jo­no sa­vi­val­dy­bės Ga­bių vai­kų ir jau­ni­mo rė­mi­mo fon­das.

Apie šie­met Uk­mer­gės ra­jo­no sa­vi­val­dy­bės ben­druo­me­nės svei­ka­tos ta­ry­bos bei ra­jo­no sa­vi­val­dy­bės vi­suo­me­nės svei­ka­tos biu­ro įgy­ven­din­tus pro­jek­tus bu­vo kal­bė­ta pra­ei­tą sa­vai­tę kul­tū­ros cen­tre vy­ku­sia­me ren­gi­ny­je „Svei­ka­ta vi­siems 2013“.

Į „Uk­mer­gės ži­nių“ re­dak­ci­ją pas­ta­ruo­ju me­tu skam­bi­no ne­ma­žai uk­mer­giš­kių, gy­ve­nan­čių in­di­vi­du­a­liuo­se na­muo­se. Žmo­nės kaip su­si­ta­rę skun­džia­si iš kon­tei­ne­rių virs­tan­čio­mis šiukš­lė­mis. Jie sa­ko, kad ke­le­tą sa­vai­čių iš ei­lės at­lie­kos ne­bu­vo iš­ve­ža­mos.

Ge­gu­žės 16–18 die­no­mis ra­jo­ne vie­šė­jo 10 žmo­nių de­le­ga­ci­ja iš Bal­ta­ru­si­jos Svis­loč mies­to sa­vi­val­dy­bės, va­do­vau­ja­ma Či­ži­ko­vos An­nos Mi­chai­lo­vuos, Svis­loč vyk­do­mo­jo ko­mi­te­to pir­mi­nin­ko pa­va­duo­to­jos.

Tokius nieko nestebinančius rezultatus pateikė 6 – 7 klasių mokinių mitybos įpročių ir fizinio aktyvumo įgūdžių tyrimas, kurį inicijavo projektas „Sveikatiada“, atliko Sveikatos mokymo ir ligų prevencijos centras.

Uk­mer­gės ra­jo­no Gar­bės pi­lie­čio var­do su­tei­ki­mo ko­mi­si­ja ant­ra­die­nį rin­ko žmo­gų, ku­riam šie­met bus su­teik­tas šis var­das. Nu­tar­ta, kad to­kios pa­gar­bos ver­ta An­ta­no Sme­to­nos gim­na­zi­jos mu­zi­kos mo­ky­to­ja eks­per­tė Jū­ra­tė Mar­tin­ku­tė.

Penktadienį policijos komisariate surengtos buvusio jo vadovo Rolando Kiškio išleistuvės. 38-erių pareigūnas nuo šiol vadovaus Lietuvos kriminalinės policijos biurui.  

 

Šią savaitę prasideda savivaldybių tarybų rinkimai. Kol kas rinkiminė agitacija nėra agresyvi. Iki praėjusios savaitės pabaigos Ukmergės rinkimų komisijoje gauti vos keli skundai. Šios komisijos pirmininko pavaduotoja Justina Markevičiūtė informavo, kad  Darbo partija pastebėjo, jog kandidato į merus...

Iš bu­vu­sio Kok­lių ce­cho Vil­niaus gat­vė­je be­li­ko mil­ži­niš­ka sta­ty­bi­nio lau­žo krū­va. Ga­myk­los pa­sta­tai nu­griau­ti – be­li­kęs tik ka­mi­nas ir sty­ran­čios gelž­be­to­ni­nės kon­struk­ci­jos. At­ei­ty­je šio­je vie­to­je gal būt at­si­ras pri­va­čių na­mų kvar­ta­las.

Lapkričio 5  – gruodžio 16 dienomis Aplinkos projektų valdymo agentūra įvairiose Lietuvos savivaldybėse rengia įgyvendintų aplinkotvarkos projektų fotografijos parodą „Technologijos gamtai“.

 

 

Puslapis 478 iš 676

Veterinarijos klinika

Kasyba

Ukmerges siluma

Vilkmerge restoranas

Kada, manote, bus sukurta vakcina nuo COVID-19?
  • Votes: (0%)
  • Votes: (0%)
  • Votes: (0%)
  • Votes: (0%)
Total Votes:
First Vote:
Last Vote:

Floros Studija

sale

Telefonai Ukmergė

Optima 13 Picerijos salės nuoma

Draugai

Ukmerges kulturos puslapiai

gpm 2011 n 135

Lietuvos valstybe

ukvm

vilkmerge

UKC logo 115x63

Voruta

Tauragės laikraštis

Faberlic 2015

baidariu aukstaitija

Interneto dienraštis Bernardinai

Vilkmerge

lrytas

delfi

logo srtrf-300x170

Į viršų