Ukmergės savivaldybės naujienos
Ukmergės žinios

Ukmergės žinios

Trankiai nuaidėjo Ukmergės miesto šventė „Susieikime, kaimynai“. Vienas įspūdingiausių jos akcentų – eitynės Kauno gatve. Šiemet jose dalyvavo daugiau nei 1100 dalyvių bei įvairios ratuotos technikos. Eitynės, kurių dalyviai miesto centre praeina pro bromą ir yra pristatomi visuomenei, pirmą kartą Ukmergėje buvo surengtos pernai.

Vil­niaus ap­skri­ties VPK Uk­mer­gės ra­jo­no po­li­ci­jos ko­mi­sa­ria­te vy­ko vy­res­nių­jų kla­sių moks­lei­vių tei­si­nių ži­nių kon­kur­so „Te­mi­dė“ ra­jo­ni­nis tu­ras.Ko­mi­sa­ria­to Or­ga­ni­za­ci­nio po­sky­rio spe­cia­lis­tė As­ta Kro­ger­tie­nė in­for­ma­vo, jog šie­met kon­kur­se da­ly­va­vo trys ko­man­dos iš An­ta­no Sme­to­nos ir Jo­no Ba­sa­na­vi­čiaus gim­na­zi­jų bei Sie­si­kų vi­du­ri­nės mo­kyk­los.

Sekmadienį, spalio 5-ąją, minėjome Tarptautinę mokytojo dieną. Ta proga Ukmergės kultūros centre penktadienį vyko tradicinė šventė. Tačiau prieš artėjančius savivaldos rinkimus prasidėjusi politinė kampanija...

Penk­ta­die­nį ra­jo­no mo­ky­to­jai drau­ge pa­mi­nė­jo sa­vo pro­fe­si­nę šven­tę – Tarp­tau­ti­nę mo­ky­to­jo die­ną. Tra­di­ciš­kai ta pro­ga vy­ku­sio ren­gi­nio me­tu bu­vo ypa­tin­gai pa­gerb­ti šie­met ge­riau­siais pri­pa­žin­ti mo­ky­to­jai.

Baigiantis mokslo metams, rajono moksleiviams tradiciškai paskirstytos savivaldybės Gabių vaikų ir jaunimo rėmimo fondo lėšos. Daugiau kaip 19 tūkst. litų išdalyta konkursų, olimpiadų laimėtojams bei prizininkams.

Ant­ra­die­nį prie­šais ra­jo­no sa­vi­val­dy­bės pa­sta­tą bu­vo su­reng­tas mi­tin­gas. Tie­sa, jo da­ly­vių bū­ta ne­daug – maž­daug pu­sė su­si­rin­ku­sių­jų su­til­po ant vie­no par­ko suo­le­lio... Iš­reikš­ti sa­vo ne­pa­si­ten­ki­ni­mą dėl ši­lu­mos ūkio mū­sų ra­jo­ne į mi­tin­gą...

Ukmergės kraštotyros muziejus šiemet mini 70 metų jubiliejų. Ši data praėjusią savaitę buvo iškilmingai paminėta muziejui priklausančiame Antano Smetonos dvare Užugiryje. Gimtadienį nutarta atšvęsti per Antanines.

Uk­mer­gė sa­vait­ga­lį triukš­min­gai pa­mi­nė­jo mies­to 680 gim­ta­die­nį. Mies­te­lė­nams ir sve­čiams bu­vo skir­ta daug gra­žių ren­gi­nių.Šeš­ta­die­nis pra­si­dė­jo anks­ty­va ry­ti­ne mankš­ta prie nau­jo­jo dvi­ra­čių ta­ko. Po mankš­tos jos da­ly­viai su­gu­lė, su­da­ry­da­mi ju­bi­lie­ji­nį skai­čių 680.

Artėjančias šv. Kalėdas ir Naujus metus Ukmergės kultūros centras tradiciškai pasitinka įvairiausiais renginiais. Gruodis prasidės Adventine savaite. Jos metu vyks edukacinės pamokėlės, susitikimai, filmų peržiūros. Gruodžio 4-ąją pristatomas dokumentinis-vaidybinis filmas „Donaleitis. XVIII a. Mažosios Lietuvos tautinis kostiumas“.

Ly­duo­kių kai­mo ben­druo­me­nė šie­me­t mi­ni 10 me­tų su­kak­tį. Per tą lai­ką ben­druo­me­nei pa­vy­ko įgy­ven­din­ti pro­jek­tų, ku­rių ver­tė – dau­giau nei pu­sė mi­li­jo­no li­tų. Tai – di­džiau­sias pa­sie­ki­mas tarp mū­sų kai­mo ben­druo­me­nių, įsi­sa­vi­nant pro­jek­ti­nes lė­šas.

Puslapis 479 iš 655

Veterinarijos klinika

Kasyba

Ukmerges siluma

Vilkmerge restoranas

Kiek, manote, truks ekstremali situacija Lietuvoje ir pasaulyje?
  • Votes: (0%)
  • Votes: (0%)
  • Votes: (0%)
Total Votes:
First Vote:
Last Vote:

Floros Studija

sale

Telefonai Ukmergė

Optima 13 Picerijos salės nuoma

Draugai

Ukmerges kulturos puslapiai

gpm 2011 n 135

Lietuvos valstybe

ukvm

vilkmerge

UKC logo 115x63

Voruta

Tauragės laikraštis

Faberlic 2015

baidariu aukstaitija

Interneto dienraštis Bernardinai

Vilkmerge

lrytas

delfi

logo srtrf-300x170

Į viršų