Ukmergės savivaldybės naujienos
Ukmergės žinios

Ukmergės žinios

Sa­vi­val­dy­bė daž­nai su­lau­kia iš gy­ven­to­jų prie­kaiš­tų, kad gat­vių re­mon­tas vyks­ta „ne iš to ga­lo“. Skun­džia­ma­si, kad pa­mirš­ta­mos pa­čios blo­giau­sios būk­lės gat­vės, o pra­de­da­ma nuo tų, ku­rios dar ga­lė­tų pa­lauk­ti. Sa­vi­val­dy­bės spe­cia­lis­tai ren­gia pro­gra­mą, pa­gal ku­rią bus vyk­do­mas šių ob­jek­tų re­mon­tas.

Tė­vy­nės są­jun­gos-Lie­tu­vos krikš­čio­nių de­mok­ra­tų frak­ci­ja krei­pė­si į Uk­mer­gės ra­jo­no sa­vi­val­dy­bės me­rą, ra­gin­da­mi ra­jo­no va­do­vus ne­del­siant at­lik­ti ne­pri­klau­so­mą sa­vi­val­dy­bės tur­to ir lė­šų nau­do­ji­mo bei sa­vi­val­dy­bės veik­los au­di­tą.

Ukmergiškiai rajono vairą rinkimuose į rajono merus sekmadienį patikėjo Darbo partijos Ukmergės skyriaus kandidatui Rolandui Janickui. Jis sulaukė daugiau nei 60 proc. rinkėjų palaikymo ir išstūmė iš kovos ringo Lietuvos valstiečių ir žaliųjų sąjungos atstovą Juozą Varžgalį.               

Šį pa­va­sa­rį su­for­muo­ta nau­ja ra­jo­no va­do­vų ko­man­da tę­sia duo­tą pa­ža­dą kar­tą per tris mė­ne­sius su­reng­ti spau­dos kon­fe­ren­ci­jas. 

Mūsų rajono tarybos nariai praėjusią savaitę baigė išvažiuojamųjų posėdžių seriją po savivaldybės seniūnijas. Norint aplankyti paskutiniąją, niekur iš miesto išvažiuoti nereikėjo, mat tai – Ukmergės miesto seniūnija.

Ba­lan­džio 14-ąją į pir­mą­jį ra­jo­no ta­ry­bos po­sė­dį rin­ko­si nau­jo­ji ra­jo­no ta­ry­ba. Vi­si 25 tau­tos iš­rink­tie­ji, pa­dė­ję ran­ką ant Kon­sti­tu­ci­jos, per­skai­tė pri­va­lo­mą prie­sai­ką. Ra­jo­no me­ras Ro­lan­das Ja­nic­kas ją skai­tė net du kar­tus... Pir­ma­ja­me iš­kil­min­ga­me nau­jos ka­den­ci­jos ra­jo­no ta­ry­bos po­sė­dy­je da­ly­va­vo Sei­mo pir­mi­nin­kė Lo­re­ta Grau­ži­nie­nė...

Praėjusią savaitę vykęs rajono tarybos posėdis vos „neužlūžo“. Per valandą pagaliau patvirtinus pirmąjį iš daugiau nei dvidešimties klausimą opozicinių partijų nariai pareikalavo pertraukos. Po jos pareiškė toliau posėdyje nedalyvausiantys dėl esą netinkamo jo vedimo. Po rajono mero atsiprašymų ir įtikinėjimų prie darbotvarkės galiausiai buvo grįžta.

Ar Uk­mer­gei rei­ka­lin­gas dar vie­nas til­tas per Šven­tą­ją? Ar Že­mait­kie­mio san­kry­ža – pa­ti pa­vo­jin­giau­sia vie­ta au­to­ma­gist­ra­lė­je? Ar per­ėjų kal­ne­liai įreng­ti ten, kur la­biau­siai rei­kia?

Uk­mer­gės ra­jo­no pro­fe­si­nių są­jun­gų su­si­vie­ni­ji­mui to­liau va­do­vaus il­ga­me­tis or­ga­ni­za­ci­jos va­do­vas Vin­cen­tas Ba­ni­ko­nis.Toks spren­di­mas vien­bal­siai pri­im­tas pra­ėju­sią sa­vai­tę vy­ku­sio­je ata­skai­ti­nė­je rin­ki­mi­nė­je kon­fe­ren­ci­jo­je.

Sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nist­ra­ci­ja at­ran­da vis dau­giau pa­sta­tų, ku­riuos no­rė­tų pri­va­ti­zuo­ti. Kai ku­rie iš jų jau su­lau­kė pir­kė­jų. Tarp to­kių – į Ne­kil­no­ja­mo kul­tū­ros pa­vel­do re­gist­rą įtrauk­ta bu­vu­si Še­šuo­lių kle­bo­ni­ja.

Kuponas Ukmergės žinios

Veterinarijos klinika

Ukmerges siluma

Vilkmerge restoranas

Už ką atiduosite savo balsą Seimo rinkimuose?
 • Votes: (0%)
 • Votes: (0%)
 • Votes: (0%)
 • Votes: (0%)
 • Votes: (0%)
 • Votes: (0%)
 • Votes: (0%)
 • Votes: (0%)
 • Votes: (0%)
 • Votes: (0%)
 • Votes: (0%)
Total Votes:
First Vote:
Last Vote:

Floros Studija

sale

Telefonai Ukmergė

Optima 13 Picerijos salės nuoma

Draugai

Ukmerges kulturos puslapiai

gpm 2011 n 135

Lietuvos valstybe

ukvm

vilkmerge

UKC logo 115x63

Voruta

Tauragės laikraštis

Faberlic 2015

baidariu aukstaitija

Interneto dienraštis Bernardinai

Vilkmerge

lrytas

delfi

logo srtrf-300x170

Į viršų