Ukmergės savivaldybės naujienos
Ukmergės žinios

Ukmergės žinios

Trys uk­mer­giš­kiai – dvi pen­si­nin­kės ir vai­kas – tą pa­čią die­ną už­ki­bo ant te­le­fo­ni­nių suk­čių kab­liu­ko ir nuo jų nu­ken­tė­jo.

Rug­sė­jo 5 die­ną apie 13 val. te­le­fo­no skam­bu­čio su­lau­kė 74 me­tų Žel­vos mies­te­lio gy­ven­to­ja T. D. Ne­pa­ži­nu­si skam­bi­nu­sios mo­ters bal­so, pa­si­tei­ra­vo, ar tai – ne duk­tė. Tuoj su­lau­kė tei­gia­mo at­sa­ky­mo. „Duk­tė“ aiš­ki­no, kad griū­da­ma pra­si­skė­lė lū­pą, to­dėl jos bal­sas pa­si­kei­tęs. Ji sa­kė pa­te­ku­si į ne­lai­mę, ne­ty­čia su­ža­lo­ju­si mer­gai­tę. Pas­kui da­vė te­le­fo­ną kal­bė­ti „pa­rei­gū­nui“. Šis pen­si­nin­kei aiš­ki­no, ne­va mer­gai­tei lū­žo kau­ko­lės pa­ma­tas, o gy­dy­mui rei­kia 9000 li­tų.

Nuo ne­pa­gei­dau­ja­mų re­kla­mi­nių lei­di­nių paš­to dė­žu­tė­se var­to­to­jus tu­rė­tų sau­go­ti Re­kla­mos įsta­ty­mas. Ta­čiau jo pai­so ne vi­si re­kla­mos pla­tin­to­jai. Jų sa­vi­va­lę vi­lia­ma­si ža­bo­ti nau­jo Paš­to įsta­ty­mo nuo­sta­to­mis.

 

Vai­do­tė ŠANTARIENĖ

 

Gedimino Nemunaičio nuotr. Vartotojus nuo nepageidaujamos reklamos saugo įstatymai.

Vil­ma NEMUNAITIENĖ

 

Į re­dak­ci­ją pa­skam­bi­nu­si uk­mer­giš­kė tei­ra­vo­si dėl mo­kes­čio už bui­ti­nių at­lie­kų iš­ve­ži­mą. Mo­te­ris pa­sa­ko­jo, kad jos gar­baus am­žiaus ma­my­tė ke­tu­ris mė­ne­sius bu­vo gy­do­ma Uk­mer­gės li­go­ni­nė­je. Ga­vo pa­žy­mą apie tai ir no­rė­jo ją pa­teik­ti įstai­gai, ku­ri ad­mi­nist­ruo­ja šį mo­kes­tį. Ta­čiau nie­kaip ne­ra­do, kam gi pa­žy­mą įteik­ti.

Ra­jo­no po­li­ti­kai vėl grįž­ta prie klau­si­mo, su­si­ju­sio su al­ko­ho­lio pre­ky­ba ra­jo­ne. Me­tus ga­lio­ju­si tvar­ka skel­bė, kad lei­di­mai pre­kiau­ti svai­ga­lais iš­duo­da­mi par­duo­tu­vei ar ka­vi­nei, esan­čiai ne ar­čiau kaip 50 met­rų iki ug­dy­mo įstai­gų. Ta­ry­bos na­rys Va­len­ti­nas Ge­nys siū­lo šią tvar­ką dar kar­tą per­žiū­rė­ti.

 

Vil­ma NEMUNAITIENĖ

 

Ge­di­mi­no Ne­mu­nai­čio nuotr. Tarybos narių diskusijų objektu tapo prekyba alkoholiu.

2013-01-29

2013-01-25-1 dalis

2013-01-25-2 dalis

2013-01-22

2013-01-18-1 dalis

2013-01-18-2 dalis

2013-01-15

2013-01-11-1 dalis

2013-01-11-2 dalis

2013-01-08

2013-01-04-1 dalis

2013-01-04-2 dalis

2012-12-28

2012-12-21-1 dalis

2012-12-21-2 dalis

2012-12-18

2012-12-14-1 dalis

2012-12-14-2 dalis

2012-12-11

2012-12-07-1 dalis

2012-12-07-2 dalis

2012-12-04

2012-11-30-1 dalis

2012-11-30-2 dalis

2012-11-27

2012-11-23-1 dalis

2012-11-23-2 dalis

2012-11-20

2012-11-16-1 dalis

2012-11-16-2 dalis

2012-11-13

2012-11-09-1 dalis

2012-11-09-2 dalis

2012-11-06

2012-11-02-2 dalis

2012-11-02-1 dalis

2012-10-30
2012-10-26-1 dalis
2012-10-26-2 dalis
2012-10-23
2012-10-19-1 dalis
2012-10-19-2 dalis
2012-10-16
2012-10-12-1 dalis
2012-10-12-2 dalis
2012-10-09
2012-10-05-1 dalis
2012-10-05-2 dalis
2012-10-02

2012-09-28-1 dalis
2012-09-28-2 dalis
2012-09-25
2012-09-21-1 dalis
2012-09-21-2 dalis
2012-09-18
2012-09-14-1 dalis
2012-09-14-2 dalis
2012-09-11

2012-09-07-1 dalis

2012-09-07-2 dalis
2012-09-04

2012-08-31-1 dalis

2012-08-31-2 dalis

2012-08-28

2012-08-24-1 dalis

2012-08-24-2 dalis

2012-08-24-3 dalis

2012-08-21

2012-08-17-1 dalis

2012-08-17-2 dalis

2012-08-14

2012-08-10-1 dalis

2012-08-10-2 dalis

2012-08-07

2012-08-03-1 dalis

2012-08-03-2 dalis

2012-07-31

2012-07-20
2012-07-17

2012-07-13-1 dalis

2012-07-13-2 dalis
2012-07-10

2012-07-05-1 dalis
2012-07-05-2 dalis

2012-06-29

2012-06-26

2012-06-22-1 dalis

2012-06-22-2 dalis
2012-06-22-3 dalis

2012-06-19

2012-06-15-1 dalis

2012-06-15-2 dalis

2012-06-12

2012-06-08-1 dalis

2012-06-08-2 dalis

2012-06-05

2012-05-29

2012-05-25-UZ-1 dalis

2012-05-25-UZ-2 dalis

2012-05-22

2012-05-18-UZ-1 dalis

2012-05-18-UZ-2 dalis

2012-05-15

2012-05-11

2012-05-08

2012-05-04-UZ-1 dalis

2012-05-04-UZ-2 dalis

2012-04-27-UZ-1 dalis

2012-04-27-UZ-2 dalis

2012-04-20-UZ-1 dalis

2012-04-20-UZ-2 dalis

2012-04-17-UZ-1 dalis

2012-04-17-UZ-2 dalis

2012-04-13-UZ-1 dalis

2012-04-13-UZ-2 dalis

2012-04-06-UZ-1 dalis

2012-04-06-UZ-2 dalis

2012-04-03

2012-03-30-UZ-1 dalis

2012-03-30-UZ-2 dalis

2012-03-27

2012-03-23-UZ-1 dalis

2012-03-23-UZ-2 dalis

2012-03-20

2012-03-16-UZ-1 dalis

2012-03-16-UZ-2 dalis

2012-03-13

2012-03-09-UZ-1 dalis

2012-03-09-UZ-2 dalis

2012-03-06

2012-02-28

2012-02-24-UZ-1 dalis

2012-02-24-UZ-2 dalis

2012-02-21-UZ-1 dalis

2012-02-21-UZ-2 dalis

2012-02-17-UZ-1 dalis

2012-02-17-UZ-2 dalis

2012-02-14

2012-02-10-UZ-1 dalis

2012-02-10-UZ-2 dalis

2012-02-07

2012-02-03-UZ-1 dalis

2012-02-03-UZ-2 dalis

2012-01-27

2012-01-24

2012-01-20-1 dalis

2012-01-20-2 dalis

2012-01-17

2012-01-13-1 dalis

2012-01-13-2 dalis

2012-01-10

2012-01-06-1 dalis

2012-01-06-2 dalis

2012-01-03

2011-12-30 1 dalis

2011-12-30 2 dalis

2011-12-23 1 dalis

2011-12-23 2 dalis

2011-12-20

2011-12-13

2011-12-09 1 dalis

2011-12-09 2 dalis

2011-12-06

2011-12-02

2011-11-29

2011-11-25-1 dalis

2011-11-25-2 dalis

2011-11-22

2011-11-18-1 dalis

2011-11-18-2 dalis

2011-11-15

2011-11-11-1 dalis

2011-11-11-2 dalis

2011-11-08-1 dalis

2011-11-08-2 dalis

2011-11-04-1 dalis

2011-11-04-2 dalis

2011-10-31

2011-10-28-1 dalis

2011-10-28-UZ-2 dalis

2011-10-25

2011-10-21-UZ-1 dalis

2011-10-21-UZ-2 dalis

2011-10-18

2011-10-14-UZ-1 dalis

2011-10-14-UZ-2 dalis

2011-10-11

2011-10-07

2011-10-04

2011-09-30-1 dalis

2011-09-30-2 dalis

2011-09-27

2011-09-23-1 dalis

2011-09-23-2 dalis

2011-09-20

2011-09-16-1 dalis

2011-09-16-2 dalis

2011-09-13

2011-09-09

2011-09-06

2011-09-02-UZ 1 dalis

2011-09-02-UZ 2 dalis

2011-08-30

2011-08-26-UZ-1 dalis

2011-08-26-UZ-2 dalis

2011-08-23

2011-08-19-UZ-1 dalis

2011-08-19-UZ-2 dalis

2011-08-12-UZ-1 dalis

2011-08-12-UZ-2 dalis

2011-08-09

2011-08-05-UZ-1 dalis

2011-08-05-UZ-2 dalis

2011-08-02-UZ-1 dalis

2011-08-02-UZ-2 dalis

2011-07-29

2011-07-26

2011-07-22

2011-07-19

2011-07-19-2 dalis

2011-07-15-1 dalis

2011-07-15-2 dalis

2011-07-12

2011-07-08

2011-07-01-1 dalis

2011-07-01-2 dalis

2011-06-28-1 dalis

2011-06-28-2 dalis

2011-06-17-1 dalis

2011-06-17-2 dalis

2011-06-14

2011-06-10-1 dalis

2011-06-10-2 dalis

2011-06-07

2011-06-03-1 dalis

2011-06-03-2 dalis

2011-05-31

2011-05-27-1 dalis

2011-05-27-2 dalis

2011-05-24

2011-05-20-1 dalis

2011-05-20-2 dalis

2011-05-17

2011-05-13-1 dalis

2011-05-13-2 dalis

2011-05-10

2011-05-06-1 dalis

2011-05-06-2 dalis

2011-05-03

2011-04-29-1 dalis

2011-04-29-2 dalis

2011-04-22-1 dalis

2011-04-22-2 dalis

2011-04-19

2011-04-15-1 dalis

2011-04-15-2 dalis

2011-04-12

2011-04-08-1 dalis

2011-04-08-2 dalis

2011-04-05

2011-04-01-UZ-1 dalis

2011-04-01-UZ-2 dalis

2011-03-29

2011-03-25-UZ-1 dalis

2011-03-25-UZ-2 dalis

2011-03-22

2011-03-18-UZ-1 dalis

2011-03-18-UZ-2 dalis

{jcomments off}

 

 

Jei sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nist­ra­ci­jos pa­siū­ly­mas su­lauks pri­ta­ri­mo ra­jo­no ta­ry­bo­je, kei­sis mies­to pir­ties vie­ta. Ji iš Gruo­džio 17-osios gat­vės bus per­kel­ta į UAB „Uk­mer­gės ši­lu­ma“ pa­tal­pas Klai­pė­dos gat­vė­je.

 

Li­gi­ta JUODVALKIENĖ

 

Ge­di­mi­no Ne­mu­nai­čio nuotr. Pirčiai ieškoma kitų patalpų.

Kas­met pir­mą­jį rug­sė­jo sekmadienį mi­ni­ma Eu­ro­pos žy­dų kul­tū­ros die­na. Uk­mer­gė­je ji bu­vo pa­mi­nė­ta žy­dų žu­dy­nių vie­to­je, prie pa­min­klo Pi­vo­ni­jos ši­le. Kraš­to­ty­ros mu­zie­ju­je ta pro­ga ati­da­ry­ta Vil­niaus ge­to afi­šų pa­ro­da.

 

Vil­ma NEMUNAITIENĖ

 

Ge­di­mi­no Ne­mu­nai­čio nuotr. Uk­mer­gės žy­dų ben­druo­me­nės pir­mi­nin­kas Ar­tū­ras Tai­cas pasveikino susirinkusius tautiečius.

Kol vie­ni links­mi­na­si, ki­tiems šven­tės – įtemp­tas me­tas. Ta­čiau šias nau­ja­me­ti­nes šven­tes me­di­kai va­di­na pa­kan­ka­mai ra­mio­mis ir su ypa­tin­gais at­ve­jais sa­ko ne­su­si­dū­rę.

 

Sa­vait­ga­lį Uk­mer­gė­je vy­ku­si Mies­to šven­tė įti­ko jau­nam ir se­nam, in­te­li­gen­tui ir dar­bi­nin­kui, me­ni­nin­kui ir ver­sli­nin­kui. Tie, kas at­ėjo, ti­ki­no, kad ren­gi­nys bu­vo vy­kęs ir įspū­din­gas.

 

Vil­ma NEMUNAITIENĖ

 

Ge­di­mi­no Ne­mu­nai­čio nuotrks. Šven­tė pra­si­dė­jo tran­kiu pu­čia­mų­jų or­kest­ro mar­šu.

Sos­ti­nė­je vy­ko ket­vir­to­sios Vil­niaus ap­skri­ties vy­riau­sio­jo po­li­ci­jos ko­mi­sa­ria­to dar­buo­to­jų ir jų šei­mų na­rių spor­to žai­dy­nės. Po­li­ci­jos ko­mi­sa­ria­to at­sto­vė spau­dai As­ta Kro­ger­tie­nė in­for­ma­vo apie jo­se iš­ko­vo­tą lai­mė­ji­mą – uk­mer­giš­kiai tre­či­ą­jį kar­tą iš ei­lės ta­po šių žai­dy­nių nu­ga­lė­to­jais.

 

Puslapis 480 iš 585

Veterinarijos klinika

Ukmerges siluma

Vilkmerge restoranas

Ar jus baugina kalbos apie artėjančią ekonominę krizę?
  • Votes: (0%)
  • Votes: (0%)
  • Votes: (0%)
  • Votes: (0%)
Total Votes:
First Vote:
Last Vote:

sale

Floros Studija

Telefonai Ukmergė

Optima 13 Picerijos salės nuoma

Akmenys prabyla

Naudingos nuorodos

Draugai

Ukmerges kulturos puslapiai

gpm 2011 n 135

Lietuvos valstybe

ukvm

vilkmerge

UKC logo 115x63

Voruta

Tauragės laikraštis

Faberlic 2015

baidariu aukstaitija

Interneto dienraštis Bernardinai

Vilkmerge

lrytas

delfi

logo srtrf-300x170

Į viršų