Ukmergės savivaldybės naujienos
Ukmergės žinios

Ukmergės žinios

Tau­jė­nų se­niū­ni­jo­je Užu­lė­ny­je ren­gia­mos Sme­to­ni­nės – pir­mo­jo pre­zi­den­to An­ta­no Sme­to­nos gim­ta­die­nio pa­mi­nė­ji­mo šven­tė – kas­met su­lau­kia vis dau­giau su­si­do­mė­ju­sių­jų.

Lie­tu­vos sa­ma­rie­čių ben­dri­jos Uk­mer­gės sky­rius įkurtas prieš 15 me­tų. Jo nariai vie­ni pir­mų­jų ra­jo­ne pra­dė­jo mi­nė­ti Tarp­tau­ti­nę pa­gy­ve­nu­sių žmo­nių die­ną. Tą­dien su do­va­no­mis ir lin­kė­ji­mais ap­lan­ko­mi vie­ni­ši, ne­įga­lūs, bė­dų pri­spaus­ti uk­mer­giš­kiai.

Rug­sė­jo 1 d. pra­si­dė­jo ak­ci­ja „La­ši­ša-2014“. Jos tiks­las – už­tik­rin­ti la­ši­šų ir šla­kių mig­ra­ci­jos ke­lių ir nerš­to ap­sau­gą.

 

Šalyje prasideda akcija „Lydeka-2014“. Jos tikslas – užtikrinti besirengiančių neršti ir neršiančių lydekų apsaugą, pagausinti šių žuvų išteklius. Aplinkosaugininkai organizuos reidus, nuolat stebės vandens telkinius, ypač svarbiausias lydekų nerštavietes.

Kasmet pirmąjį rugsėjo sekmadienį lygiai vidurdienį Pivonijos šile sukaukia automobilių sirenų choras. Žydų žudynių vietoje, prie paminklo Pivonijos šile kiekvienais metais susirenkantys žmonės taip simboliškai pradeda žydų tautos tragedijai skirtą renginį.

Lie­pos 5 d. į pir­mą­jį aukš­to ly­gio su­si­ti­ki­mą Na­cio­na­li­nė­je dai­lės ga­le­ri­jo­je at­vy­ko Eu­ro­pos Ko­mi­si­jos na­riai, ku­rie su­si­ti­ko su Lie­tu­vos Pre­zi­den­te, Mi­nist­ru Pir­mi­nin­ku ir Vy­riau­sy­bės na­riais.

Šeš­ta­die­nį Uk­mer­gės „Ver­smės“ au­to­kro­so tra­so­je ne­trū­ko au­to­mo­bi­lių burz­ge­sio, mi­nios žiū­ro­vų bei azar­to. Mat čia vy­ko Lie­tu­vos au­to­mo­bi­lių kro­so čem­pio­na­to ir pir­me­ny­bių II eta­pas.

Rugpjūčio 15-ąją, per Žolinę, visi galės žvejoti nemokamai visuose neišnuomotuose ir išnuomotuose valstybiniuose vidaus vandens telkiniuose.

Lie­tu­vos vals­ty­bės at­kū­ri­mo die­ną ne­tra­di­ciš­kai pa­mi­nė­jo vi­diš­kie­čiai. Va­sa­rio 16-ąją čia bu­vo su­reng­tos žve­jų var­žy­bos. Var­žy­bas nu­tar­ta reng­ti Vi­diš­kių tven­ki­ny­je, ku­ris ne­se­niai bu­vo su­tvar­ky­tas įgy­ven­di­nant VVG pro­gra­mą pa­gal Vi­diš­kių ben­druo­me­nės įgy­ven­din­tą pro­jek­tą.

Į tūks­tan­ti­nę Dai­nų šven­tės da­ly­vių mi­nią įsi­lie­ję mū­sų ra­jo­no ko­lek­ty­vai su­da­rė vie­ną gau­siau­sių de­le­ga­ci­jų. Jų va­do­vai, su­grį­žus iš įspū­din­gos vieš­na­gės sos­ti­nė­je, pa­gerb­ti jiems skir­ta­me ap­do­va­no­ji­mų ren­gi­ny­je.

Puslapis 480 iš 659

Veterinarijos klinika

Kasyba

Ukmerges siluma

Vilkmerge restoranas

Kiek, manote, truks ekstremali situacija Lietuvoje ir pasaulyje?
  • Votes: (0%)
  • Votes: (0%)
  • Votes: (0%)
Total Votes:
First Vote:
Last Vote:

Floros Studija

sale

Telefonai Ukmergė

Optima 13 Picerijos salės nuoma

Draugai

Ukmerges kulturos puslapiai

gpm 2011 n 135

Lietuvos valstybe

ukvm

vilkmerge

UKC logo 115x63

Voruta

Tauragės laikraštis

Faberlic 2015

baidariu aukstaitija

Interneto dienraštis Bernardinai

Vilkmerge

lrytas

delfi

logo srtrf-300x170

Į viršų