Ukmergės savivaldybės naujienos
Ukmergės žinios

Ukmergės žinios

Nors Prancūzijoje jau antrą kartą teko stebėti vietinės savivaldos rinkimus, šį kartą su šiuo įvykiu susidūriau iš arti. Tai suteikė galimybę pasigilinti į šalies rinkimų sistemą ir pastebėti, kad Prancūzijoje ji gerokai skiriasi nuo rinkimų Lietuvoje.

Į re­dak­ci­ją pa­skam­bi­nu­si Del­tu­vos se­niū­ni­jos gy­ven­to­ja iš­sa­kė prie­kaiš­tus, su­si­ju­sius su ga­li­my­be bal­suo­ti. Esą ne vi­si žmo­nės ga­lė­jo ati­duo­ti bal­sus sek­ma­die­nio rin­ki­muo­se, nes ne­ži­no­jo, kad ga­li bū­ti pa­vė­žė­ti iki rin­ki­mų apy­lin­kės. „Ne vi­si rin­kė­jai bu­vo ve­ža­mi – kai ku­rie Kan­čiš­kių, At­ko­čių, Ja­ku­tiš­kių kai­mų gy­ven­to­jai apie tai ne­ži­no­jo. 

Ukmergės rajono taryba šiemet pasipildė pirmą kartą šiuos postus užėmusiais politikais. Viena iš jų – socialdemokratų partijos atstovė, Seimo nario Arūno Dudėno žmona Aira Dudėnienė. 31 metų A. Dudėnienė turi teisinį magistro išsilavinimą. Dirbo Vilniaus miesto apylinkės teismo teisėjo padėjėja. 

Jau pradedami dėlioti gegužę vyksiančios Miesto šventės akcentai. Šiemet ji ukmergiškius kvies ne tik pramogauti, bet ir draugauti. Su šventės programa susiję klausimai aptariami ją organizuojančioje darbo grupėje. Neseniai savivaldybėje įvyko pirmasis darbo grupės posėdis.

Ar­tė­jant moks­lo me­tams tė­vams ten­ka di­de­lis už­da­vi­nys nu­pirk­ti sa­vo at­ža­loms bū­ti­niau­sias mo­kyk­li­nes pre­kes. La­biau­siai dėl to ne­ri­mau­ja sun­kiai be­si­ver­čian­čios ir dau­gia­vai­kės šei­mos, ku­rios į mo­kyk­lą iš­lei­džia ne vie­ną ir ne du vai­kus.

Ukmergės rajone gripo atvejų smarkiai padaugėjo ir rekomenduojama skelbti gripo epidemiją. Vilniaus visuomenės sveikatos centro Ukmergės skyriaus vyriausioji specialistė Vitalija Motiejūnienė informavo, kad praėjusią savaitę užfiksuota 140 gripo atvejų.                                       

Verslininkai iš Ukmergės ROTARY klubo jau beveik dešimt metų tęsia gražią tradiciją prieš šventas Kalėdas paremti labai sunkiai besiverčiančius, negalią turinčius žmones. Kasmet kelios dešimtys ukmergiškių nuo gruodžio vidurio kiekvieną dieną renkasi nemokamų pietų, o Kūčių dieną apdalinami maisto lauknešėliais.

Į re­dak­ci­ją pa­skam­bi­nęs uk­mer­giš­kis Vy­tau­tas bai­mi­no­si, kad pra­de­da­mas pjau­ti Uk­mer­gės cen­tre, prie Lais­vės pa­min­klo, esan­tis par­kas. Vy­ro ma­ny­mu, taip ne­tek­tu­me mies­to pa­si­di­džia­vi­mo – se­nų, la­kių me­džių, o kar­tu ir sa­vo is­to­ri­jos bei eko­lo­gi­jos.

Ma­žes­nis moks­lei­vių skai­čius le­mia po­ky­čius, per­tvar­kant sa­vi­val­dy­bės mo­kyk­lų tin­klą. Jis prieš rug­sė­jį – kiek ki­toks. Sėk­min­gai ak­re­di­ta­ci­jos eg­za­mi­ną iš­lai­kius Tau­jė­nų mo­kyk­lai, vi­lia­ma­si, kad jos pa­vyz­džiu pa­seks ir ki­tos ra­jo­no įstai­gos.

Bu­vęs ra­jo­no vi­ce­me­ras ra­jo­no ta­ry­bos na­rys Re­gi­man­tas Ba­ra­vy­kas nuo pir­ma­die­nio vėl va­do­vau­ja Vil­niaus pre­ky­bos, pra­mo­nės ir ama­tų rū­mų Uk­mer­gės fi­lia­lui. Tuo tar­pu ra­jo­no ta­ry­bos eti­kos ko­mi­si­ja nu­ta­rė pra­dė­ti ty­ri­mą dėl jo pa­si­sa­ky­mo sa­vo, kaip vi­ce­me­ro, „iš­leis­tu­vi­nė­je“ kal­bo­je.

 

Puslapis 481 iš 693

Kuponas Ukmergės žinios

Veterinarijos klinika

Pridavimas

Ukmerges siluma

Vilkmerge restoranas

Ar tikite, kad ateis antroji koronaviruso banga?
  • Votes: (0%)
  • Votes: (0%)
Total Votes:
First Vote:
Last Vote:

Floros Studija

sale

Telefonai Ukmergė

Optima 13 Picerijos salės nuoma

Draugai

Ukmerges kulturos puslapiai

gpm 2011 n 135

Lietuvos valstybe

ukvm

vilkmerge

UKC logo 115x63

Voruta

Tauragės laikraštis

Faberlic 2015

baidariu aukstaitija

Interneto dienraštis Bernardinai

Vilkmerge

lrytas

delfi

logo srtrf-300x170

Į viršų