Ukmergės savivaldybės naujienos
Ukmergės žinios

Ukmergės žinios

Savaitgalį ne vien lankėme išėjusius artimuosius ar uždegėme žvakelę ant nežinomo, apleisto kapo. Įvairios organizacijos kviestos per Vėlines neužmiršti garsių kraštiečių, laisvės kovotojų poilsio vietų. Lietuvos Respublikos Seimo kanceliarijos raštas dėl kapų aplankymo šalies savivaldybes pasiekė dar prieš Vėlines.

Į šeš­to­jo gim­ta­die­nio su­lau­ku­sį Uk­mer­gės jau­ni­mo lais­va­lai­kio cen­trą lan­ky­to­jai bu­ria­si ne vien dėl pra­mo­gų. Čia jau­nie­ji uk­mer­giš­kiai mo­ko­si, spor­tuo­ja, ga­mi­na, da­ly­vau­ja pro­jek­tuo­se.

 

Uk­mer­gės mo­te­rų cen­tras „Ga­ja“ uk­mer­giš­kius pa­kvie­tė į su­si­ti­ki­mą su ra­šy­to­ja kraš­tie­te, kny­gos „Lai­min­gi va­lan­dų ne­skai­čiuo­ja“ au­to­re Onu­te De­lo­nie­ne.

Tu­rė­ti į Kul­tū­ros pa­vel­do ob­jek­tų są­ra­šą įtrauk­tą pa­sta­tą – di­de­lė at­sa­ko­my­bė. Nors to­kie ob­jek­tai sau­go­ti­ni, jų prie­žiū­ra ir iš­li­ki­mu pri­va­lo rū­pin­tis pa­tys sa­vi­nin­kai – ap­si­lei­dė­liams yra nu­ma­ty­tos tūks­tan­ti­nės bau­dos.

Vilniuje esantį Kryžių kalnelį, skirtą Sausio 13-osios aukoms, papuošė žinomų šalies skulptorių medžio darbai. Šis kalnelis atgimė ir ukmergiškio tautodailininko Rimanto Zinkevičiaus dėka. Po 1991 metų sausio 13-osios įvykių prie televizijos bokšto pastatyti kryžiai buvo skirti žuvusiems bokšto gynėjams.

Šią sa­vai­tę su­lau­kė­me Slo­vė­ni­jos krep­ši­nio var­žy­bas ste­bin­čio sir­ga­lio elek­tro­ni­nio laiš­ko. Ta­čiau pa­lan­giš­kis Ka­zys Au­gu­tis pa­sa­ko­jo ne tik apie krep­ši­nį.

Prieš Ka­lė­das pi­ni­gi­niais pri­zais tra­di­ciš­kai ap­do­va­no­ti moks­lei­viai, pa­sie­kę ne­ei­li­nių re­zul­ta­tų aka­de­mi­nė­je, spor­ti­nė­je, me­ni­nė­je veik­lo­je. Ga­li­my­bę ši­taip jiems pa­dė­ko­ti su­tei­kia ne pir­mus me­tus gy­vuo­jan­tis ra­jo­no sa­vi­val­dy­bės Ga­bių vai­kų ir jau­ni­mo rė­mi­mo fon­das.

Apie šie­met Uk­mer­gės ra­jo­no sa­vi­val­dy­bės ben­druo­me­nės svei­ka­tos ta­ry­bos bei ra­jo­no sa­vi­val­dy­bės vi­suo­me­nės svei­ka­tos biu­ro įgy­ven­din­tus pro­jek­tus bu­vo kal­bė­ta pra­ei­tą sa­vai­tę kul­tū­ros cen­tre vy­ku­sia­me ren­gi­ny­je „Svei­ka­ta vi­siems 2013“.

Į „Uk­mer­gės ži­nių“ re­dak­ci­ją pas­ta­ruo­ju me­tu skam­bi­no ne­ma­žai uk­mer­giš­kių, gy­ve­nan­čių in­di­vi­du­a­liuo­se na­muo­se. Žmo­nės kaip su­si­ta­rę skun­džia­si iš kon­tei­ne­rių virs­tan­čio­mis šiukš­lė­mis. Jie sa­ko, kad ke­le­tą sa­vai­čių iš ei­lės at­lie­kos ne­bu­vo iš­ve­ža­mos.

Ge­gu­žės 16–18 die­no­mis ra­jo­ne vie­šė­jo 10 žmo­nių de­le­ga­ci­ja iš Bal­ta­ru­si­jos Svis­loč mies­to sa­vi­val­dy­bės, va­do­vau­ja­ma Či­ži­ko­vos An­nos Mi­chai­lo­vuos, Svis­loč vyk­do­mo­jo ko­mi­te­to pir­mi­nin­ko pa­va­duo­to­jos.

Puslapis 481 iš 680

Veterinarijos klinika

Kasyba

Ukmerges siluma

Vilkmerge restoranas

Ar manote, kad karantinas jau turėtų būti nutrauktas
  • Votes: (0%)
  • Votes: (0%)
  • Votes: (0%)
Total Votes:
First Vote:
Last Vote:

sale

Telefonai Ukmergė

Optima 13 Picerijos salės nuoma

Draugai

Ukmerges kulturos puslapiai

gpm 2011 n 135

Lietuvos valstybe

ukvm

vilkmerge

UKC logo 115x63

Voruta

Tauragės laikraštis

Faberlic 2015

baidariu aukstaitija

Interneto dienraštis Bernardinai

Vilkmerge

lrytas

delfi

logo srtrf-300x170

Į viršų