Ukmergės savivaldybės naujienos
Ukmergės žinios

Ukmergės žinios

 

Balandžio 26 d. Vilniaus apskrities VPK Ukmergės rajono policijos komisariate buvo pradėtas ikiteisminis tyrimas dėl policijos pareigūnų papirkimo.

Pirmą 2014-tųjų metų dieną Ukmergės rajono policijos komisariato pareigūnams darbo nestigo. Per parą buvo užregistruoti 38 pranešimai. Pradėti penki ikiteisminiai tyrimai, iš kurių du - dėl sveikatos sutrikdymo, du - dėl smurto artimoje aplinkoje bei vienas dėl grasinimo.

Gais­ro me­tu Del­tu­vos se­niū­ni­jo­je, Va­sy­liš­kių kai­me nu­ken­tė­jo vy­riš­kis. Ap­si­nuo­di­jęs dū­mais ir ap­de­gęs žmo­gus iš­vež­tas į li­go­ni­nę grei­to­sios me­di­ci­nos pa­gal­bos au­to­mo­bi­liu. Uk­mer­gės prieš­gais­ri­nės gel­bė­ji­mo tar­ny­bos pa­rei­gū­nai pra­ne­ši­mą apie gais­rą ga­vo spa­lio 29 die­ną apie 22 va­lan­dą.

Vals­ty­bi­nės mais­to ir ve­te­ri­na­ri­jos tar­ny­bos spe­cia­lis­tai kas­met ver­ti­na, kaip ša­lies mo­kyk­lo­se mai­ti­na­mi moks­lei­viai. Ne­se­niai vy­ku­sio pa­tik­ri­ni­mo me­tu nu­sta­ty­ta pa­žei­di­mų.

 

Miš­ki­nin­kai liūd­nai juo­kau­ja ta­pę dar ir šiukš­li­nin­kais. La­biau­siai šiukš­lė­mis miš­kai „puo­šia­mi“ va­sa­rą, kai juo­se daug po­il­siau­to­jų. Pa­lik­ta ne­tvar­ka urė­di­jai – pa­pil­do­mos iš­lai­dos.

Va­sa­rio 6 die­ną di­de­lis gais­ras ki­lo Vy­tau­to gat­vė­je. Mal­ši­nant lieps­nas te­ko stab­dy­ti eis­mą šia gat­ve. Apie 9 va­lan­dą ry­to Uk­mer­gės prieš­gais­ri­nės gel­bė­ji­mo tar­ny­bos ug­nia­ge­siams nu­vy­kus į įvy­kio vie­tą, Vy­tau­to 68 nu­me­riu pa­žy­mė­tas na­mas jau de­gė at­vi­ra lieps­na.

Uk­mer­gės ra­jo­no po­li­ci­jos ko­mi­sa­ria­to bu­dė­to­jai ba­lan­džio 28 d. apie 3 val. ga­vo pra­ne­ši­mą, kad au­to­mo­bi­lių sto­vė­ji­mo aikš­te­lė­je prie pre­ky­bos cen­tro „Pi­vo­ni­ja“ mu­ša­si jau­nuo­liai.

Nu­vy­kus pa­aiš­kė­jo, kad gru­pė jau­nuo­lių iš chu­li­ga­niš­kų pa­ska­tų šo­ki­nė­da­mi, spar­dy­da­mi, mė­ty­da­mi daik­tus ap­ga­di­no Vi­diš­kių mies­te­lio gy­ven­to­jos I. R. (gim. 1993 m.) au­to­mo­bi­lį VW GOLF.

Šeš­ta­die­nio pa­va­ka­rę dau­ge­lio au­to­mo­bi­lių vai­ruo­to­jai su­ko į kel­kraš­tį ir stab­dė trans­por­to prie­mo­nes – va­žiuo­ti dėl stip­raus lie­taus ir vė­jo gū­sių ta­po be­veik ne­įma­no­ma ir ne­sau­gu. Per tris va­lan­das pri­li­jo dau­giau nei iš vi­so nuo mė­ne­sio pra­džios.

Šeštadienį, kuomet Ukmergėje vyko rytiniai Miesto šventės renginiai, viena ukmergiškių šeima gaisre patyrė didelių nuostolių. Kita vertus, ta pati šventė padėjo į nelaimės vietą ugniagesiams atvykti labai operatyviai.

Lietuvos kelių policijos tarnyba informuoja, kad liepos mėnesį policijos pareigūnai šalies keliuose vykdys šias prevencines priemones:

Puslapis 482 iš 704

Kuponas Ukmergės žinios

Veterinarijos klinika

Pridavimas

Ukmerges siluma

Vilkmerge restoranas

Ar gavę laišką sutiktumėte dalyvauti CIVID-19 populiacijos tyrime?
  • Votes: (0%)
  • Votes: (0%)
Total Votes:
First Vote:
Last Vote:

Floros Studija

sale

Telefonai Ukmergė

Optima 13 Picerijos salės nuoma

Draugai

Ukmerges kulturos puslapiai

gpm 2011 n 135

Lietuvos valstybe

ukvm

vilkmerge

UKC logo 115x63

Voruta

Tauragės laikraštis

Faberlic 2015

baidariu aukstaitija

Interneto dienraštis Bernardinai

Vilkmerge

lrytas

delfi

logo srtrf-300x170

Į viršų