Ukmergės savivaldybės naujienos
Ukmergės žinios

Ukmergės žinios

Pa­si­bai­gus re­no­va­ci­jai, spor­ti­nin­kus ir dar­buo­to­jus pa­si­tin­ka kiek at­si­nau­ji­nęs Uk­mer­gės spor­to cen­tras. Ta­čiau pra­ei­viams į akis la­biau­siai krin­tan­čios ne­iš­vaiz­džios pa­sta­to sie­nos kol kas to­kios ir liks. Jos ir pa­ma­tai bus tvar­ko­mi ki­ta­me dar­bų eta­pe.

Šią savaitę viena Ukmergės senamiesčio erdvė pasipuošė linksmais katinais. Ant Vytauto ir Darbininkų gatvių kampe stovinčio namo sienos pritvirtinti trys metaliniai katinai. Vietą skulptūrai padiktavo iš sienos išsikišę metaliniai „bėgiai“. Matyt kadais ten buvo planuota įrengti balkoną.

Gegužės 5–9 dienomis Italijoje, kalnų miestelyje Baselice, vyko Europos Komisijos finansuojamo Tarptautinio Comenius daugiašalės partnerystės Mokymosi visą gyvenimą programos projekto „Daug europietiškų kelių – vienam sėkmės keliui“...

Iš pa­rei­gų ne­se­niai at­si­sta­ty­di­no il­ga­me­tis Uk­mer­gės me­džio­to­jų ir žve­jų drau­gi­jos val­dy­bos pir­mi­nin­kas Vy­tau­tas Ma­ra­zaus­kas. Jis or­ga­ni­za­ci­jos val­dy­bai va­do­va­vo dau­giau nei 20 me­tų. V. Ma­ra­zaus­kas tei­gia, kad pa­grin­di­nė ap­si­spren­di­mo at­si­sta­ty­din­ti prie­žas­tis – gar­bin­gas am­žius.

Taip pa­va­di­nau sa­vo straips­ne­lį per­fra­zuo­da­mas Er­nes­to He­ming­vė­jaus ro­ma­no pa­va­di­ni­mą. Dėl svei­ka­tos pro­ble­mų ku­riam lai­kui ak­ty­vią me­džiok­lę bu­vo te­kę pri­stab­dy­ti, tad pri­slo­po ir ne­nu­sa­ko­mi po­jū­čiai bei azar­tas, esan­tys kiek­vie­no me­džio­to­jo šir­dy­je.

Į re­dak­ci­ją at­ėju­si stu­den­tė In­drė bu­vo su­krės­ta me­di­kių dar­bu Uk­mer­gės li­go­ni­nės Pri­ėmi­mo ir sku­bios pa­gal­bos sky­riu­je. Jau­nai mer­gi­nai pir­ma­die­nį te­ko bū­ti įvy­kio liu­di­nin­ke. 4 marš­ru­to au­to­bu­se, apie 8 va­lan­dą ry­to va­žia­vu­sia­me link au­to­bu­sų sto­ties...

Pirmą kartą po daugelio metų Pašilės Šv. Barboros bažnyčios parapijiečiai susirenka į apšildomą bažnyčią. Šį rudenį apie 260 kvadratinių metrų plotą užimančioje patalpoje įtaisyta dešimt šildytuvų. Klebonas Rimantas Laniauskas tikina, kad, įrengęs apšildymą, įgyvendino vieną iš savo bažnyčios tvarkymo planų ir svajonių.

Ukmergės miškų urėdijoje surengta ypatinga šventė – knygos „Žaliasis slėpinys. Nuo Neries, Šventosios – lig Lėno“ pristatymas. Diena išskirtinio leidinio pristatymui pasirinkta neatsitiktinai – kaip tik praėjusį savaitgalį – trečią rugsėjo šeštadienį – minėta Miškininko diena.

Ukmergės rajono policijos komisariato darbuotojai kasmet rengia tradicinę gerumo akciją. Artėjant Šv.Kalėdoms aukoja šiek tiek savo santaupų ir ruošia dovanėles nepritekliuje gyvenantiems rajono vaikams.

Uk­mer­gės ne­sta­cio­na­rių so­cia­li­nių pa­slau­gų cen­tro duo­me­ni­mis, šiuo me­tu pa­gal­ba mais­to pro­duk­tais iš Eu­ro­pos pa­gal­bos la­biau­siai skurs­tan­tiems as­me­nims fon­do tei­kia­ma per 1600 uk­mer­giš­kių – mies­to gy­ven­to­jų. Tai ma­žiau­sias gau­nan­čių šią pa­ra­mą as­me­nų są­ra­šas per pas­ta­rą­jį lai­ko­tar­pį.

Puslapis 483 iš 690

Kuponas Ukmergės žinios

Veterinarijos klinika

Pridavimas

Ukmerges siluma

Vilkmerge restoranas

Ar pritariate naujam automobilių registracijos mokesčiui?
  • Votes: (0%)
  • Votes: (0%)
  • Votes: (0%)
Total Votes:
First Vote:
Last Vote:

Floros Studija

sale

Telefonai Ukmergė

Optima 13 Picerijos salės nuoma

Draugai

Ukmerges kulturos puslapiai

gpm 2011 n 135

Lietuvos valstybe

ukvm

vilkmerge

UKC logo 115x63

Voruta

Tauragės laikraštis

Faberlic 2015

baidariu aukstaitija

Interneto dienraštis Bernardinai

Vilkmerge

lrytas

delfi

logo srtrf-300x170

Į viršų