Ukmergės savivaldybės naujienos
Ukmergės žinios

Ukmergės žinios

Jau sep­tin­tus me­tus Uk­mer­gės ra­jo­no ta­ry­bos spren­di­mu ren­ka­me ra­jo­no ge­riau­sią me­tų mo­ky­to­ją. Pa­gal pa­tvir­tin­tus šio var­do su­tei­ki­mo nuo­sta­tus kas­met jis su­tei­kia­mas trims pe­da­go­gams.

 

Nors orai pa­va­sa­rė­ja, eže­rai vis dar pa­deng­ti sto­ru – ke­lias­de­šim­ties cen­ti­met­rų – le­du. Ant tven­ki­nių jis – dar sto­res­nis – dau­giau nei 30 cen­ti­met­rų sto­rio. To­kia gam­tos do­va­na – pui­kus me­tas po­le­di­nei žūk­lei.

Ukmergės, kaip didžiausios Lietuvos kryžkelės, geografinę padėtį entuziastai nutarė išnaudoti muzikoje. Čia ketinama kviesti trumpam stabtelti Europoje gastroliuojančius garsius muzikantus.

Ukmergės kraštotyros muziejui priklausančiame Užugirio krašto muziejuje lankytojų laukia nauja edukacinė programa „Duonos kelias“. Jos metu galima iš arti susipažinti su senovine javų auginimo ir duonos kepimo istorija. Muziejaus direktorė Vaidutė Sakolnikienė pasakojo...

Įgy­ven­din­da­ma pro­jek­tą „Kū­ry­bi­nė la­bo­ra­to­ri­ja“, Va­lų kai­mo ben­druo­me­nė su­kvie­tė gy­ven­to­jus į nuo­tai­kin­gą „Gy­vy­bės šven­tę“. Šiuo ren­gi­niu pa­mi­nė­jo­me ir ben­druo­me­nės veik­los de­šimt­me­tį.

 

Uk­mer­gės Jo­no Ba­sa­na­vi­čiaus gim­na­zi­jos ben­druo­me­nė ne­se­niai at­šven­tė 75-ąjį ju­bi­lie­jų. Į jį rin­ko­si bu­vę mo­ky­to­jai ir mo­ki­niai: sen­jo­rai, bai­gę 1954-ai­siais, ir jau­nuo­liai, tik per­nai per­žen­gę gim­na­zi­jos slenks­tį. Gim­na­zi­jos ben­druo­me­nę pa­svei­ki­no Sei­mo na­rys Arū­nas Du­dė­nas...

Ketvirtadienį Ukmergėje viešėjo Europos Sąjungos ambasadoriumi Rusijoje šiuo metu dirbantis Ukmergės garbės pilietis Vygaudas Ušackas. 50-metį neseniai minėjęs svečias pasveikintas su jubiliejumi, kartu aptarti bendradarbiavimo klausimai. V. Ušacko ir rajono vadovų susitikimas vyko mero Vydo Paknio kabinete.

,,Mo­te­rys už fut­bo­lą“ – šiuo­lai­kiš­kas mo­te­ris ir mer­gi­nas vie­ni­jan­tis ju­dė­ji­mas, ku­riuo sie­kia­ma po­pu­lia­rin­ti mo­te­rų fut­bo­lą, pa­ro­dy­ti, kad jis ga­li bū­ti ne tik spor­tas, bet ir gy­ve­ni­mo bū­das, lais­va­lai­kio pra­lei­di­mo for­ma, pra­mo­ga vi­sai šei­mai.

Vaikų lopšelis-darželis „Eglutė“ šalies ikimokyklinių įstaigų auklėtinius su savo šeimomis pakvietė į meninės raiškos festivalį „Vaikystės sparnai“. Jame dalyvavo 13 šeimų iš Panevėžio, Radviliškio, Jonavos, Vilniaus bei Ukmergės.

 

Ant­ra­die­nį Uk­mer­gės kul­tū­ros cen­tro Dai­lės ga­le­ri­jo­je du­ris at­vė­rė XVI-oji res­pub­li­ki­nė ne­ga­lios žmo­nių dai­lių­jų ama­tų dar­bų pa­ro­da „Ru­dens sau­lu­tė“. Il­ga­me­tė šio tra­di­ci­nio ren­gi­nio or­ga­ni­za­to­rė Uk­mer­gės kraš­to ne­įga­lių­jų są­jun­gos pir­mi­nin­kė Lio­nė Alek­sie­nė pa­si­džiau­gė,kad šie­met į Uk­mer­gę...

Puslapis 484 iš 656

Veterinarijos klinika

Kasyba

Ukmerges siluma

Vilkmerge restoranas

Kiek, manote, truks ekstremali situacija Lietuvoje ir pasaulyje?
  • Votes: (0%)
  • Votes: (0%)
  • Votes: (0%)
Total Votes:
First Vote:
Last Vote:

Floros Studija

sale

Telefonai Ukmergė

Optima 13 Picerijos salės nuoma

Draugai

Ukmerges kulturos puslapiai

gpm 2011 n 135

Lietuvos valstybe

ukvm

vilkmerge

UKC logo 115x63

Voruta

Tauragės laikraštis

Faberlic 2015

baidariu aukstaitija

Interneto dienraštis Bernardinai

Vilkmerge

lrytas

delfi

logo srtrf-300x170

Į viršų