Ukmergės savivaldybės naujienos
Ukmergės žinios

Ukmergės žinios

Ukmergiškė fotografė Stasė Pulkauninkienė, minėdama veiklos dešimtmetį, bičiulius pakvietė į savo darbų parodą. O jie menininkę sveikino ne tik šia proga, bet ir pačiai sulaukus gražaus – penkiasdešimtojo – jubiliejaus.

Pavasaris – tinkamas metas po žiemos išsivalyti šulinius. Apie tokią būtinybę, taip pat vandens tyrimus, primenama kaimo vietovėse ir mieste gyvenantiems ukmergiškiams, kurių šuliniuose randama nitratų. Kastinių (šachtinių) šulinių vanduo Lietuvoje užterštas labiausiai. Pavojingi sveikatai mikroorganizmai...

Šv. Ve­ly­kos šei­mi­nin­kėms aso­ci­juo­ja­si ne tik su ka­ta­li­kiš­ka šven­te, bet ir su na­mų šva­ri­ni­mo­si dar­bais. O jie Uk­mer­gė­je su­si­ję su nau­jo­vė­mis.

Uk­mer­gės „Ši­lo“ pa­grin­di­nės mo­kyk­los aš­tun­to­kai, be­si­do­min­tys tiks­liai­siais moks­lais ir ke­ti­nan­tys at­ei­tį sie­ti su ma­te­ma­ti­kos, eko­no­mi­kos ar in­for­ma­ci­nių tech­no­lo­gi­jų stu­di­jo­mis, bu­vo pa­kvies­ti su­si­tik­ti su pro­fe­si­nės sa­va­no­rys­tės pro­jek­to „Kam to rei­kia?!“ ...

Pa­si­klau­sy­ti nau­din­gų ir įdo­mių pa­skai­tų ga­li­ma ir ne­ke­liant ko­jos iš Uk­mer­gės. Pra­ėju­sią sa­vai­tę to­kia ga­li­my­be pa­si­nau­do­jo at­ėju­sie­ji į kul­tū­ros cen­trą, Alek­san­dro Stul­gins­kio uni­ver­si­te­to Ag­ro­no­mi­jos fa­kul­te­to de­ka­no dr. Vik­to­ro Pranc­kie­čio pa­skai­tą.

 

Prasidėjus šaltajam sezonui, individualaus būsto šeimininkai susiduria su netikėtomis „žiemos išdaigomis“: užšalę vandens vamzdžiai, storėjantis sniego sluoksnis ant stogo ar nutįsę varvekliai.

Kasmet gegužės 7-ąją Lietuvoje minima Spaudos atgavimo, kalbos ir knygos diena. Šalies žurnalistai, leidėjai tą dieną mini savo profesinę šventę.

 

Tra­di­ci­nei lie­tu­vių liau­dies šven­tei – Už­ga­vė­nėms – Lie­tu­vos paš­tas šie­met iš­leis nau­ją paš­to žen­klą. Nors šie­met Už­ga­vė­nės šven­čia­mos ko­vo 4 die­ną, paš­to žen­klas šiai šven­tei pa­mi­nė­ti apy­var­to­je pa­si­ro­dys va­sa­rio 15 die­ną.

Ukmergiškiai nuo seno buvo įpratę paštininko sulaukti iš ryto – daugeliui pusryčiaujant pavartyti laikraščius ir sužinoti naujienas tapo tradicija. Deja, panašu, kad spaudos prenumeratoriams šią tradiciją gali tekti pakeisti.

Uk­mer­giš­kis Juo­zas Raš­čiaus­kas sa­ko la­bai be­si­do­min­tis „Drau­gys­tės“ ki­no te­at­ro pa­sta­to re­konst­ruk­ci­jos ei­ga. Ji jam ne­pa­tin­ka. Sa­ko iš­sa­kan­tis ir ki­tų žmo­nių nuo­mo­nę – pa­sta­tas per­ne­lyg pil­kas, niū­rus, be jo­kių ak­cen­tų ir, pa­na­šu, kad toks jau ir liks, nes da­bar jau dar­bai iš iš­orės per­si­kė­lė į vi­dų.

Puslapis 484 iš 692

Kuponas Ukmergės žinios

Veterinarijos klinika

Pridavimas

Ukmerges siluma

Vilkmerge restoranas

Ar pritariate naujam automobilių registracijos mokesčiui?
  • Votes: (0%)
  • Votes: (0%)
  • Votes: (0%)
Total Votes:
First Vote:
Last Vote:

Floros Studija

sale

Telefonai Ukmergė

Optima 13 Picerijos salės nuoma

Draugai

Ukmerges kulturos puslapiai

gpm 2011 n 135

Lietuvos valstybe

ukvm

vilkmerge

UKC logo 115x63

Voruta

Tauragės laikraštis

Faberlic 2015

baidariu aukstaitija

Interneto dienraštis Bernardinai

Vilkmerge

lrytas

delfi

logo srtrf-300x170

Į viršų