Ukmergės savivaldybės naujienos
Ukmergės žinios

Ukmergės žinios

Į pa­bai­gą ei­na pa­sta­to Del­tu­vos gat­vė­je, ku­ria­me bus tei­kia­mos ne­sta­cio­na­rios so­cia­li­nės pa­slau­gos, re­konst­ruk­ci­ja.

 

Li­gi­ta JUODVALKIENĖ

 

Ge­di­mi­no Ne­mu­nai­čio nuotr. Šia­me pa­sta­te įsi­kurs ne vie­na so­cia­li­nes pa­slau­gas tei­kian­ti įstai­ga.

Vai­ką iš­ly­dė­da­mi tė­vai ne­nu­ma­no, kad na­mo jis ga­li grįž­ti be mo­bi­lio­jo te­le­fo­no ar ki­to tu­rė­to daik­to. Ben­dra­am­žių įbau­gin­tos au­kos ne vi­sa­da ryž­ta­si pa­pa­sa­ko­ti apie skriau­di­kus. Spe­cia­lis­tų tei­gi­mu, pro­ble­mos bū­tų spren­džia­mos efek­ty­viau, jei ne kai ku­rių tė­vų at­sai­nus po­žiū­ris.

 

Vai­do­tė GRIŠKEVIČIŪTĖ

 

Gedimino Nemunaičio nuotr. Sve­ti­mų daik­tų at­imi­nė­ji­mą jaunuoliai su­vo­kia kaip sa­vo pra­na­šu­mo, įta­kos vaiz­da­vi­mą.

Lina SUKACKIENĖ

Beviltiškas dalykas rašyti šia tema. Tai jau tikrai žinau. Bet vis kirba širdyje tikėjimas, kad vienąkart turi viskas atsistoti į savo vietas.

Ukmergės istorija. Vienoje iš miesto švietimo įstaigų prireikė mokytojo. Nutarė surengti konkursą. Surengė. Kažkas jį laimėjo, kažkas pralaimėjo. Pralaimėjęs visada jaučiasi negerai. Bet ar laimėjęs „šeimos draugo“, o ne mokytojo profesionalo konkursą jaučiasi gerai? Manau, kad taip, nes turi visus reikiamus „popieriukus“. O ką kalba mokiniai ir kolegos? Mokiniai liūdi, kad tas dalykas labai jau nekaip dėstomas... Samdo tėvai repetitorius ir taip sprendžia žinių stygiaus problemą.

UAB „Mies­to ener­gi­ja“ iš ra­jo­no sa­vi­val­dy­bės rei­ka­laus 15 mi­li­jo­nų li­tų. To­kį ieš­ki­nį dėl kom­pen­sa­ci­jos pri­tei­si­mo ne­se­niai pri­ėmė Vil­niaus apy­gar­dos teis­mas.

Šio teis­mo vy­riau­sia­sis spe­cia­lis­tas Gin­tau­tas Stal­nio­nis pa­tvir­ti­no, kad to­kį „Mies­to ener­gi­jos“ ieš­ki­nį teis­mas pri­ėmė lap­kri­čio 2 d. Pa­ren­gia­ma­sis po­sė­dis nė­ra pa­skir­tas.

Šilu­mos ūkį nuo­mo­jan­tis UAB „Ener­gi­jos tau­py­mo cen­tras“ rei­ka­lau­ja at­šauk­ti Uk­mer­gės ra­jo­no sa­vi­val­dy­bės ta­ry­bos spren­di­mą, ku­riuo nu­tar­ta vie­na­ša­liš­kai nu­trauk­ti ši­lu­mos ūkio nuo­mos su­tar­tį.

 

Vil­ma NEMUNAITIENĖ

...O man šildymo problemos nerūpi

Uk­mer­gės ra­jo­no sa­vi­val­dy­bės ta­ry­bos opo­zi­ci­ja krei­pė­si į Vy­riau­sy­bės at­sto­vą Vil­niaus ap­skri­ty­je, kad šis iš­nag­ri­nė­tų, ar Uk­mer­gės ra­jo­no ta­ry­ba, pa­tvir­ti­nu­si nau­ją sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nist­ra­ci­jos struk­tū­rą, ne­pa­žei­dė LR tei­sės ak­tų.

Pa­sak ra­jo­no ta­ry­bos opo­zi­ci­jos ly­de­rio Arū­no Du­dė­no, opo­zi­ci­ja sa­vo pro­gra­mo­je įvar­di­no Uk­mer­gės ra­jo­no sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nist­ra­ci­jos struk­tū­ros re­for­mos bū­ti­ny­bę, ta­čiau vyk­dant ją ne­si­ti­kė­jo to­kio at­sai­naus val­dan­čių­jų vals­tie­čių liau­di­nin­kų ir li­be­ral­cen­tris­tų el­ge­sio.

Kau­no apy­gar­dos teis­mas 20 me­tų už gro­tų pa­siun­tė už­kie­tė­ju­sį nu­si­kal­tė­lį uk­mer­giš­kį Ha­rį Sta­kaus­ką.

29 me­tų vy­ras prieš teis­mą sto­jo de­šim­tą kar­tą.

Už 13-me­tės mer­gai­tės iš­ža­gi­ni­mą prie­var­tau­to­jas nu­teis­tas ka­lė­ti 12 me­tų, pri­dė­jus baus­mę už anks­čiau įvyk­dy­tus plė­ši­mus bei va­gys­tes, jam skir­ta su­ben­drin­ta 20 me­tų lais­vės at­ėmi­mo baus­mė.

Sta­kaus­kas 13-me­tę mer­gai­tę iš­nie­ki­no 2007 me­tais. Nu­si­kal­tė­lis ži­no­jo, kad bū­si­mo­ji jo au­ka – ma­ža­me­tė, mer­gai­tė jam bu­vo pa­sa­kiu­si sa­vo am­žių. Pa­ty­ru­si ly­ti­nę prie­var­tą ma­ža­me­tė pas­to­jo, jai gi­mė duk­ra.

Liūd­nos prog­no­zės, kad šie­met ra­jo­no mo­kyk­los su­ma­žės tri­mis šim­tais moks­lei­vių, pa­si­ro­dė be­san­čios dar liūd­nes­nės. Pra­si­dė­jus moks­lo me­tams, mo­kyk­lų du­rų ne­at­vė­rė be­veik ke­tu­ri šim­tai mo­ki­nių. Di­džiu­lis gal­vos skaus­mas ra­jo­no val­di­nin­kams – iš­tuš­tė­ję mo­kyk­lų pa­sta­tai.

 

Li­gi­ta JUODVALKIENĖ

 

Ge­di­mi­no Ne­mu­nai­čio nuotr. Ukmergės „Šilo“ vidurinės mokyklos pradinio ugdymo skyriaus pastatas liko tuščias.

„Uk­mer­gės ži­nio­se“ ne­se­niai ra­šė­me apie tai, kad spau­džiant žie­mos šal­čiams tu­rė­tu­me ne­pa­mirš­ti spar­nuo­čių ir prie na­mų įsi­reng­ti le­syk­lė­les. Taip pa­dė­tu­me paukš­te­liams leng­viau su­lauk­ti pa­va­sa­rio.

Li­gi­ta JUODVALKIENĖ

Ge­di­mi­no Ne­mu­nai­čio nuotr. Li­na ir Vac­lo­vas Ke­tur­kai le­syk­lė­lę pa­do­va­no­jo vai­kams.

Tau­jė­nuo­se įgy­ven­di­na­mas van­dent­var­kos pro­jek­tas mies­te­lio gy­ven­to­jus ver­čia su ne­ri­mu lauk­ti pa­va­sa­rio. Tau­jė­niš­kius ste­bi­na jų ma­ny­mu ne­pro­fe­sio­na­liai at­lie­ka­mi dar­bai.

 

Vai­do­tė ŠANTARIENĖ

 

Puslapis 485 iš 614

Veterinarijos klinika

Ukmerges siluma

Vilkmerge restoranas

Ar brangstantis alkoholis ir degalai jums taps finansine našta?
  • Votes: (0%)
  • Votes: (0%)
  • Votes: (0%)
Total Votes:
First Vote:
Last Vote:

sale

Floros Studija

Telefonai Ukmergė

Optima 13 Picerijos salės nuoma

Akmenys prabyla

Draugai

Ukmerges kulturos puslapiai

gpm 2011 n 135

Lietuvos valstybe

ukvm

vilkmerge

UKC logo 115x63

Voruta

Tauragės laikraštis

Faberlic 2015

baidariu aukstaitija

Interneto dienraštis Bernardinai

Vilkmerge

lrytas

delfi

logo srtrf-300x170

Į viršų