Ukmergės savivaldybės naujienos
Ukmergės žinios

Ukmergės žinios

Lietuvos kelių policijos tarnyba informuoja, kad policijos pareigūnai, siekdami užkardyti daromus Kelių eismo taisyklių pažeidimus, gruodžio mėnesį visoje šalyje vykdys šias prevencines priemones: gruodžio 1–7 d. – privalomų saugos priemonių naudojimo kontrolė (saugos diržai, vaikų vežimas automobiliuose). 

Uk­mer­gės po­li­ci­jos pa­rei­gū­nų ke­tur­ko­jis pa­gal­bi­nin­kas Gro­das įgi­jo spe­cia­li­za­ci­ją – jis tal­kins ieš­kant nar­ko­ti­nių ir psi­chot­ro­pi­nių me­džia­gų. Po­li­ci­jos ko­mi­sa­ria­to at­sto­vė spau­dai As­ta Kro­ger­tie­nė pa­sa­ko­jo, kad rug­sė­jo 20 d.

Ug­nia­ge­siams da­bar pats dar­by­me­tis. Dėl lieps­no­jan­čių žo­ly­nų kas­dien už­re­gist­ruo­ja­ma tiek gais­rų, kiek jo­kiu ki­tu me­tų lai­ku. Per pra­ėju­sią sa­vai­tę Uk­mer­gės ra­jo­no prieš­gais­ri­nės gel­bė­ji­mo tar­ny­bos ug­nia­ge­siai į to­kius gais­rus iš­vy­ko 8 kar­tus.

Antradienį teismas leido suimti  žinomą šachmatininką, tarptautinės klasės sporto meistrą ukmergiškį Vytautą Šlapiką. 40-metis vyras įtariamas namuose žiauriai nužudęs savo žmoną.

 

Tre­čia­die­nio ry­tą Li­nų gat­vė­je, prie vai­kų lop­še­lio-dar­že­lio „Bu­ra­ti­nas“ su­va­žia­vo daug gais­ri­nių au­to­mo­bi­lių, spe­cia­lių­jų tar­ny­bų tech­ni­kos. Dar­že­li­nu­kai ir dar­buo­to­jai bu­vo eva­kuo­ti. Lai­mė, jo­kia ne­lai­mė įstai­go­je ne­įvy­ko – tai te­bu­vo mo­ko­mo­sios ug­nia­ge­sių pra­ty­bos.

Ukmergės rajono policijos komisariatas surengė susitikimą su Deltuvos seniūnijos gyventojais. Pabendrauti su Viešosios policijos skyriaus viršininku Aidu Dutkumi, Prevencijos poskyrio viršininku Tomu Zimbliu, bendruomenės pareigūne Ingrida Juzėniene atėjo Deltuvos seniūnijos darbuotojai, seniūnaičiai, bendruomenių pirmininkai.

Įta­rus me­nin­go­ko­ką, gy­do­mas „Ši­lo“ pa­grin­di­nės mo­kyk­los moks­lei­vis. Dez­in­fe­kuo­to­se mo­kyk­los pa­tal­po­se pa­mo­kos vyks­ta įpras­ta tvar­ka. Tre­čio­je kla­sė­je be­si­mo­kan­čiam ber­niu­kui in­fek­ci­ja bu­vo įtar­ta ant­ra­die­nį. Pra­di­nu­kas tą­dien iš­vež­tas gy­dy­ti į Vil­nių. Tai „Uk­mer­gės ži­nioms“ pa­tvir­ti­no Vil­niaus vi­suo­me­nės svei­ka­tos cen­tro...

Vil­niaus ap­skri­ties VPK Uk­mer­gės ra­jo­no po­li­ci­jos ko­mi­sa­ria­to pa­rei­gū­nai iš­si­aiš­ki­no pa­slap­tin­gą se­nu­ko, ku­ris iš pra­džių  at­ro­dė mi­ręs sa­va mir­ti­mi, nu­žu­dy­mą.

Pir­ma­die­nio pa­va­ka­rę ki­lo gais­ras Ant­akal­nio gat­vė­je 67 esan­čio­je „Ma­xi­mos“ tin­klo par­duo­tu­vė­je. Iš pre­ky­bos cen­tro bu­vo eva­kuo­ti 68 pir­kė­jai ir 17 dar­buo­to­jų.

 

Specialiai sudaryta komisija tiria, dėl kokios priežasties pirmadienį užsidegė dujų įvadas daugiabutyje Vilniaus g. 96. Dėl prakiurusio vamzdžio ir užsidegusių dujų buvo evakuoti Pivonijos mikrorajone esančio namo gyventojai. Kelioms valandoms atjungtas dujų tiekimas.

Puslapis 485 iš 704

Kuponas Ukmergės žinios

Veterinarijos klinika

Pridavimas

Ukmerges siluma

Vilkmerge restoranas

Ar domitės artėjančiais Seimo rinkimais?
  • Votes: (0%)
  • Votes: (0%)
Total Votes:
First Vote:
Last Vote:

Floros Studija

sale

Telefonai Ukmergė

Optima 13 Picerijos salės nuoma

Draugai

Ukmerges kulturos puslapiai

gpm 2011 n 135

Lietuvos valstybe

ukvm

vilkmerge

UKC logo 115x63

Voruta

Tauragės laikraštis

Faberlic 2015

baidariu aukstaitija

Interneto dienraštis Bernardinai

Vilkmerge

lrytas

delfi

logo srtrf-300x170

Į viršų