Ukmergės savivaldybės naujienos
Ukmergės žinios

Ukmergės žinios

Mūsų centras, dalyvaudamas ES 2014–2020 m. programavimo laikotarpyje, šiemet pirmą kartą išdalino maisto produktus nepasiturintiems asmenims. Ankstesniais metais maisto produktai buvo pradedami dalinti vasario–kovo mėnesiais.

Tęs­da­mi ke­lio­nių ma­ra­to­ną, ra­jo­no bib­lio­te­ki­nin­kai lei­do­si pa­ne­mu­nės ke­liais – nuo Kau­no pro Rau­dond­va­rį, Se­re­džių, Ve­liuo­ną, Rau­do­nę link Pa­ne­mu­nės, ap­lan­ky­da­mi pi­lis ir pi­lia­kal­nius, gro­žė­da­mie­si sma­rag­di­ne Ne­mu­no šlai­tų ža­lu­ma.

Visame pasaulyje kovo 20-ąją minima tarptautinė Žemės diena penktadienį pasitikta ir Ukmergėje. Šią progą miesto centre, prie Laisvės paminklo, be didesnių iškilmių paminėjo negausus būrelis dalyvių, tarp kurių – savivaldybės, seniūnijos vadovai, savivaldybės aplinkosaugos specialistai. Čia tradiciškai iškelta Žemės vėliava.

Rug­sė­jo 26 d. Uk­mer­gės ra­jo­no so­cia­li­niai dar­buo­to­jai pa­mi­nė­jo sa­vo pro­fe­si­nę die­ną. Sa­vi­val­dy­bė­je vy­ku­sio ren­gi­nio me­tu se­niū­ni­jų, So­cia­li­nių pa­slau­gų cen­tro, So­cia­li­nės pa­ra­mos sky­riaus, Vai­ko tei­sių ap­sau­gos sky­riaus dar­buo­to­jus pa­svei­ki­no ra­jo­no va­do­vai.

 

Lap­kri­čio 17-oji – pa­sau­li­nė ne­iš­ne­šio­tų nau­ja­gi­mių die­na. Lie­tu­vo­je kas­met gim­do maž­daug apie 29 tūkst. mo­te­rų, iš jų 5–6 proc. nau­ja­gi­mių gims­ta anks­čiau lai­ko. Gi­mus nau­ja­gi­miui anks­čiau lai­ko, tė­vai iš­gy­ve­na daug prieš­ta­rin­gų jaus­mų. 

Ge­gu­žės 7-ąją, mi­nint Spau­dos at­ga­vi­mo, kal­bos ir kny­gos die­ną, laik­raš­čių „Uk­mer­gės ži­nios“ ir „Uk­mer­gė“ ko­lek­ty­vas su­lau­kė daug gra­žiau­sių svei­ki­ni­mų ir lin­kė­ji­mų.

 

Lie­tu­vos ne­pri­klau­so­my­bės at­kū­ri­mo die­ną – Ko­vo 11-ąją uk­mer­giš­kiai kas­met mi­ni ypa­tin­gai – būg­nų gar­sais. Ta pro­ga Uk­mer­gė­je tra­di­ciš­kai ren­gia­mas ke­lias die­nas trun­kan­tis tarp­tau­ti­nis per­ku­si­nės mu­zi­kos fes­ti­va­lis.

Pra­ei­tą sa­vai­tę ša­lies ug­nia­ge­siai mi­nė­jo šv. Flo­ri­jo­no – ser­gė­to­jo nuo gais­rų – die­ną. Pro­fe­si­nė šven­tė pa­mi­nė­ta pa­ger­biant ge­riau­sius dar­buo­to­jus.

 

Bu­vu­si Uk­mer­gės ra­jo­no me­rė Ja­ni­na Aks­ti­na­vi­čie­nė šie­met bū­tų šven­tu­si 60-ąjį bu­bi­lie­jų. De­ja, ly­giai prieš 10 me­tų, 2004 m. bir­že­lio 4-ąją, ji iš­ėjo Ana­pi­lin...

 

Uk­mer­gės li­go­ni­nės Pa­lai­ko­mo­jo gy­dy­mo ir slau­gos sky­rius ne­se­niai pa­mi­nė­jo de­šim­ties me­tų su­kak­tį. Nors sky­rius įkur­tas ba­lan­džio 1-ąją – Juo­kų ir me­la­gių die­ną, links­my­bės čia be­si­gy­dan­čių­jų gy­ve­ni­me – re­tas da­ly­kas.

Puslapis 486 iš 692

Kuponas Ukmergės žinios

Veterinarijos klinika

Pridavimas

Ukmerges siluma

Vilkmerge restoranas

Ar pritariate naujam automobilių registracijos mokesčiui?
  • Votes: (0%)
  • Votes: (0%)
  • Votes: (0%)
Total Votes:
First Vote:
Last Vote:

Floros Studija

sale

Telefonai Ukmergė

Optima 13 Picerijos salės nuoma

Draugai

Ukmerges kulturos puslapiai

gpm 2011 n 135

Lietuvos valstybe

ukvm

vilkmerge

UKC logo 115x63

Voruta

Tauragės laikraštis

Faberlic 2015

baidariu aukstaitija

Interneto dienraštis Bernardinai

Vilkmerge

lrytas

delfi

logo srtrf-300x170

Į viršų