Ukmergės savivaldybės naujienos
Ukmergės žinios

Ukmergės žinios

Ly­duo­kių kai­mo ben­druo­me­nė tu­ri gra­žią tra­di­ci­ją – kas­met pa­gerb­ti žmo­nes, re­mian­čius ir pa­lai­kan­čius jos veik­lą. Šeš­ta­die­nį gau­siam bū­riui rė­mė­jų dė­ko­ta ben­druo­me­nės na­muo­se vy­ku­sia­me ren­gi­ny­je „Fi­lan­tro­pi­ja ma­no kai­me“.

 

Dvi sa­vai­tes Uk­mer­gės kul­tū­ros cen­tro Dai­lės ga­le­ri­jo­je bu­vo eks­po­nuo­ja­ma Res­pub­li­ki­nė ne­ga­lios žmo­nių dai­lių­jų ama­tų dar­bų pa­ro­da „Ru­dens sau­lu­tė“. Pa­ro­dos už­da­ry­mo me­tu bu­vo pa­gerb­ti au­to­riai, jiems įteik­ti pri­zai ir pa­dė­kos.

 

Gruo­džio 6 d. Uk­mer­gės kul­tū­ros cen­tre vy­ko Sei­mo na­rio Arū­no Du­dė­no skelb­to ka­lė­di­nio at­vi­ru­ko kon­kur­so „Ma­no šven­tų Ka­lė­dų sap­nas“ dar­be­lių pa­ro­dos ati­da­ry­mas. Ren­gi­nio me­tu A. Du­dė­nas pa­dė­ko­jo da­ly­va­vu­siems kon­kur­se ir pa­skel­bė nu­ga­lė­to­jus.

Mi­nint An­ge­lų sar­gų – po­li­ci­jos die­ną, Uk­mer­gės ra­jo­no po­li­ci­jos ko­mi­sa­ria­to pa­rei­gū­nai kas­met su­lau­kia šil­tų svei­ki­ni­mų ir pra­smin­gų pa­dė­kų. Jau ne pir­mus me­tus puo­se­lė­ja­ma gra­ži tra­di­ci­ja šia pro­ga pa­dė­kas įteik­ti ir pi­lie­tiš­ku­mą bei drą­są pa­ro­džiu­siems uk­mer­giš­kiams.

Na­cio­na­li­nė Lie­tu­vos bib­lio­te­kų sa­vai­tė Vla­do Šlai­to vie­šo­jo­je bib­lio­te­ko­je pra­si­dė­jo bib­lio­te­ki­nin­kų su­ei­ga, ku­rios me­tu pa­skelb­ti Ge­riau­sio me­tų bib­lio­te­ki­nin­ko kon­kur­so re­zul­ta­tai.

Sa­vait­ga­lį Uk­mer­gė­je šur­mu­lia­vo tra­di­ci­nė Der­liaus šven­tė – An­ge­lų sar­gų mu­gė. Jo­je ne­trū­ko nei pre­kei­vių, nei links­my­bių. To­kios šven­tės dau­giau nei prieš šimt­me­tį mū­sų mies­te bu­vo tra­di­ci­nės.

Interviu su Vilniaus apskrities vyriausiojo policijos komisariato Ukmergės rajono policijos komisariato viršininku Mindaugu Petrausku. Spalio 2-ąją minima Angelų sargų diena. Ką jums reiškia ši šventė? 

Ukmergės piliakalnio papėdėje sekmadienį vyko koncertas skambiu pavadinimu – „Superfiesta“. Tai pirmas toks didelis komercinis renginys, kurio organizatoriai pasirinko būtent šią miesto erdvę. Kiekvieną vasarą panašūs koncertai vykdavo mieto stadione.

 

Po­li­ci­jos pa­rei­gū­nai ne­re­tai or­ga­ni­zuo­ja spe­cia­lias prie­mo­nes, ku­rių me­tu aiš­ki­na­ma­si, ar au­to­mo­bi­lius val­do blai­vūs vai­ruo­to­jai. Kas­kart per pa­tik­ri­ni­mus pa­rei­gū­nams įkliū­va prie vai­ro sė­du­sių ap­svai­gu­sių as­me­nų. Pra­ėju­sį sa­vait­ga­lį dėl to nu­baus­tas ir au­to­bu­so vai­ruo­to­jas.

Vai­do­tė GRIŠKEVIČIŪTĖ

Anot Vil­niaus ap­skri­ties vy­riau­sio­jo po­li­ci­jos ko­mi­sa­ria­to Uk­mer­gės ra­jo­no po­li­ci­jos ko­mi­sa­ria­to Vie­šo­sios tvar­kos sky­riaus Vie­šo­sios tvar­kos ir ke­lių po­li­ci­jos po­sky­rio vir­ši­nin­ko Ne­ri­jaus Bu­tė­no, kal­bė­ti apie vai­ra­vi­mo iš­gė­rus at­ve­jų mū­sų ra­jo­ne ma­žė­ji­mą kol kas ne­iš­ei­na. Tai pa­ro­dė ir pra­ėju­sį sa­vait­ga­lį Uk­mer­gė­je vyk­dy­tos prie­mo­nės, sie­kiant nu­sta­ty­ti ne­blai­vius vai­ruo­to­jus, re­zul­ta­tai.

 

 

Į saugojimo aikštelę ant tralo iškeliauja ne tik apgadintos mašinos, bet ir sveiki automobiliai, kurių gali netekti pažeidėjai.
Gedimino Nemunaičio nuotr.

 

Va­sa­rio 16-ąją – Vals­ty­bės at­kū­ri­mo die­ną uk­mer­giš­kiai tra­di­ciš­kai rin­ko­si prie ju­bi­lie­jų mi­nin­čio „Li­tu­a­nia Res­ti­tu­ta“ pa­min­klo. Šis mū­sų mies­to, o kar­tu ir tau­tos lais­vės sim­bo­lis šie­met šven­čia dvi­gu­bą ju­bi­lie­jų – 80 me­tų pa­sta­ty­mo ir 20 me­tų at­sta­ty­mo su­kak­tį.

 

 

Uk­mer­giš­kiai su­si­rin­ko drau­ge pa­mi­nė­ti mū­sų ša­lies gim­ta­die­nio.
Ge­di­mi­no Ne­mu­nai­čio nuotr.

Puslapis 486 iš 656

Veterinarijos klinika

Kasyba

Ukmerges siluma

Vilkmerge restoranas

Kiek, manote, truks ekstremali situacija Lietuvoje ir pasaulyje?
  • Votes: (0%)
  • Votes: (0%)
  • Votes: (0%)
Total Votes:
First Vote:
Last Vote:

Floros Studija

sale

Telefonai Ukmergė

Optima 13 Picerijos salės nuoma

Draugai

Ukmerges kulturos puslapiai

gpm 2011 n 135

Lietuvos valstybe

ukvm

vilkmerge

UKC logo 115x63

Voruta

Tauragės laikraštis

Faberlic 2015

baidariu aukstaitija

Interneto dienraštis Bernardinai

Vilkmerge

lrytas

delfi

logo srtrf-300x170

Į viršų