Ukmergės savivaldybės naujienos
Ukmergės žinios

Ukmergės žinios

Vai­do­tė ŠANTARIENĖ

Il­giau­sių die­nų, trum­piau­sių nak­tų, gra­žiau­sių va­ka­rų mė­nuo... Taip va­di­na­mas bir­že­lis. Su kuo tik ne­sie­ja­mas šis me­tas: ant­gam­ti­nė­mis ga­lio­mis, prie­ta­rais, se­nai­siais ti­kė­ji­mais... Ypa­tin­gu jį va­di­na gė­li­nin­kai, gam­ti­nin­kai, sa­ko­ma, jog tai – pa­lan­kiau­sias me­tas tuok­tis. Vie­nu ge­riau­sių šių me­tų mė­ne­sių bir­že­lį lai­ko ast­ro­lo­gai.

Ga­li­ma rink­ti vais­ta­žo­les, mė­gau­tis erš­kėt­ro­žė­mis, džiu­gi­na bir­že­lio sim­bo­liu va­di­na­mi bi­jū­nai. Va­sa­rą svei­ki­na sa­vo gro­žį pa­lie­ję lu­bi­nai, ir kaip ne­si­no­ri klau­sy­tis ap­lin­ko­sau­gi­nin­kų, jog tai – ža­lą gam­tai da­ran­tis au­ga­las, ken­kian­tis aug­me­ni­jai...

Vil­ma NEMUNAITIENĖ

Pir­mo­ji sa­vai­tės, pir­mo­ji mė­ne­sio, pir­mo­ji va­sa­ros die­na – taip gra­žiai, tvar­kin­gai šią sa­vai­tę gu­lė­si die­nos. Die­nos, pa­ga­liau at­ne­šu­sios va­sa­riš­ką ši­lu­mą ir ma­lo­niai ku­te­nan­čius sau­lės spin­du­lius.

Kar­tais keiks­no­ja­me lie­tu­viš­ką kli­ma­tą – ši­lu­mos ma­žai, lie­taus daug. Ki­ta ver­tus, me­tų kai­ta su­tei­kia ši­tiek ža­ve­sio, di­na­mi­kos, il­ge­sin­go lau­ki­mo, o svar­biau­sia – ži­no­ji­mo, kad lū­kes­čiai tik­rai iš­si­pil­dys. Prie­šin­gai, nei kar­tais bū­na mū­sų gy­ve­ni­me.

Va­le­ri­ja KUZINA

Po pra­ėju­sį šeš­ta­die­nį įvy­ku­sio „Eu­ro­vi­zi­jos“ kon­kur­so ne­ty­la aist­ros dėl bal­sa­vi­mo re­zul­ta­tų – nuo Lie­tu­vos ko­mi­si­jos ne­mei­lės Ru­si­jai iki – ar tin­ka­mai įver­tin­ta mū­sų dai­na. Vie­nų nuo­mo­ne, su to­kio sti­liaus dai­no­mis ir to­liau bū­si­me da­ly­vių są­ra­šo ant­ro­je pu­sė­je. Ki­ti ma­no, kad Lie­tu­vai iš vi­so ne­ver­ta šio kon­kur­so lai­mė­ti, nes pri­reik­tų daug lė­šų jį su­reng­ti. Pa­ga­liau ga­li­ma va­do­vau­tis olim­pi­niu prin­ci­pu: svar­bu da­ly­vau­ti, o ne lai­mė­ti.

Zita BATAITIENĖ

Sužaliavo, suvešėjo žolynai, salotinės klevų peteliškės, rausvi obelų žiedlapiai ėmė byrėti po kojomis. Svaiginantis alyvų kvapas neša mus per žemę, skambančią nuo gegutės kukavimo. Tačiau paskutinis pavasario mėnuo šykščiai atseikėja saulės šilumos visiems jos pasiilgusiems.

Tik vieną kartą metuose daugelis šalies muziejų atveria duris ir naktį. Ši tradicija atėjo iš Europos. Jau dešimtmetį prie šios akcijos prisijungia ir Lietuvos muziejininkai. Pirmadienį paminėta tarptautinė Muziejų diena. Muziejų naktys jau švietė visoje Lietuvoje, tačiau Ukmergėje ši naktis nukeliama į penktadienį. Vakarop bus organizuojama ekskursija į senąjį gaisrinės bokštą, bus vaikščiojama po vakarėjantį Ukmergės senamiestį.

Vaidotė ŠANTARIENĖ

Paaiškėjo, kuriems jauniems Lietuvos vyrams galbūt teks matuotis kario uniformą: pavardės, tarp kurių – ir moterų, jau paskelbtos. Pirmadienį šaukimo į nuolatinę privalomąją pradinę karo tarnybą komisija atrinko 36 825 asmenis, kuriems bus išsiųsti nurodymai dėl devynių mėnesių tarnybos. Prievolininkų sąrašai sudaryti naudojant kompiuterinę programą ir remiantis ankstesnių šaukimų patirtim.

Vil­ma NEMUNAITIENĖ

Kny­gos – min­ties lai­vai, plau­kio­jan­tys lai­ko ban­go­mis ir rū­pes­tin­gai ga­be­nan­tys sa­vo bran­gų kro­vi­nį iš kar­tos į kar­tą. Be­veik prieš 500 me­tų taip yra pa­sa­kęs an­glų po­li­ti­kas, fi­lo­so­fas ir eseis­tas Fran­sis Be­ko­nas.

Ge­gu­žės 7-ąją Lie­tu­vo­je mi­nint Spau­dos at­ga­vi­mo, kal­bos ir kny­gos die­ną ši fra­zė įgau­na ir kiek ki­to­kį at­spal­vį. Bran­giu min­čių kro­vi­niu mū­sų ša­lies is­to­ri­jo­je bu­vo ta­pęs ne tu­ri­nys, o pa­čios kny­gos.

Li­gi­ta JUODVALKIENĖ

Šios sa­vai­tės pra­džia pa­žė­rė ke­le­tą va­sa­riš­kų die­nų.

Juk lie­tu­viš­ka va­sa­ra nė­ra to­kia il­ga, kad ne­pra­džiu­gin­tų per 20 laips­nių per­ko­pęs ter­mo­met­ro stul­pe­lis. Ši­lu­mos „ne­at­lai­kę“ žy­dė­ti pa­si­ruo­šę au­ga­lai tie­siog spro­go. Ir ko­dėl vi­si kaip pa­mi­šę kal­ba tik apie žy­din­čias sa­ku­ras? Juk so­duo­se bal­tu­ma jau ap­si­py­lė kau­ka­zi­nės sly­vos, dau­gia­bu­čių kie­mai švy­ti gel­to­nom for­zi­ci­jų sau­lu­tėm. Žy­dė­ji­mą ir ža­lu­mą dar la­biau iš­ryš­ki­no nu­šniokš­tęs lie­tus.

Va­le­ri­ja KUZINA

Į ant­rą­ją pu­sę per­ko­pu­sio ba­lan­džio sa­vai­tę pra­de­da­me mi­nė­da­mi Tarp­tau­ti­nę ko­vos su triukš­mu die­ną. Šią die­ną žmo­nės ra­gi­na­mi kel­ti kuo ma­žiau triukš­mo ir gerb­ti ap­lin­ki­nių tei­sę į ty­lią ir svei­ka­tai sau­gią gy­ve­na­mą­ją ir dar­bo ap­lin­ką.

Apie triukš­mo ža­lą svei­ka­tai žmo­ni­ja su­pra­to jau gi­lio­je se­no­vė­je. An­ti­ki­nės Ro­mos gy­ven­to­jai skun­dė­si val­džiai, kad ši už­draus­tų anks­taus ry­to me­tu gin­ti į ga­nyk­las ož­kas ir gal­vi­jus cen­tri­nė­mis mies­to gat­vė­mis, nes jų blio­vi­mas ir me­ke­ni­mas la­bai trik­dė mies­te­lė­nų ra­mų mie­gą. Vi­du­ram­žiais įsta­ty­mų bu­vo ap­ri­bo­tas kal­vių dar­bas ir ve­ži­mų su ge­le­ži­niais rat­lan­kiais va­ži­nė­ji­mas mies­to vie­to­se tam tik­ru die­nos me­tu.

Vai­do­tė ŠANTARIENĖ

Pa­va­sa­rį pa­ta­ria­ma ypa­tin­gai rū­pin­tis svei­ka­ta. Po žie­mos iš­se­ku­sį or­ga­niz­mą ly­di nuo­var­gis, ne­ri­mas, nuo­tai­kų kai­ta. Ty­ri­mai at­sklei­džia, jog ne­ma­lo­ni bū­se­na var­gi­na dau­ge­lį gy­ven­to­jų. Sau­sa oda, jaut­rios akys, vi­ru­sai – ir­gi šio me­to pa­ly­do­vai. Tai le­mia vė­sio­jo kli­ma­to juos­tos, ku­rio­je gy­ve­na­me, ypa­tu­mai, vei­kian­tys or­ga­niz­mo pro­ce­sus.

Zi­ta BATAITIENĖ

Kas­met kar­to­ja­si Pri­si­kė­li­mo ste­buk­las, iš­ju­din­da­mas krikš­čio­nis iš įpras­tos kas­die­ny­bės. Že­mė, žo­lė, žmo­gus iš nau­jo pri­si­ke­lia nau­jam pa­va­sa­riui, nau­jam gy­ve­ni­mui. Pri­si­kė­li­mas – pa­slap­tis, tei­gian­ti, jog Mei­lė stip­res­nė už Mir­tį.

Se­no­vės lie­tu­viai šven­tas Ve­ly­kas švęs­da­vo ke­tu­rias die­nas, da­bar už­ten­ka ir dvie­jų, įsi­ter­pu­sių į sku­bė­ji­mo, džiaugs­min­gų ir liūd­nų įvy­kių sū­ku­rį.

Puslapis 487 iš 640

Veterinarijos klinika

Ukmerges siluma

Vilkmerge restoranas

Kaip vertinate mūsų Eurovizijos atstovo galimybes?
  • Votes: (0%)
  • Votes: (0%)
  • Votes: (0%)
  • Votes: (0%)
Total Votes:
First Vote:
Last Vote:

sale

Floros Studija

Telefonai Ukmergė

Optima 13 Picerijos salės nuoma

Draugai

Ukmerges kulturos puslapiai

gpm 2011 n 135

Lietuvos valstybe

ukvm

vilkmerge

UKC logo 115x63

Voruta

Tauragės laikraštis

Faberlic 2015

baidariu aukstaitija

Interneto dienraštis Bernardinai

Vilkmerge

lrytas

delfi

logo srtrf-300x170

Į viršų