Ukmergės savivaldybės naujienos
Ukmergės žinios

Ukmergės žinios

Ukmergiškiai rajono vairą rinkimuose į rajono merus sekmadienį patikėjo Darbo partijos Ukmergės skyriaus kandidatui Rolandui Janickui. Jis sulaukė daugiau nei 60 proc. rinkėjų palaikymo ir išstūmė iš kovos ringo Lietuvos valstiečių ir žaliųjų sąjungos atstovą Juozą Varžgalį.               

Šį pa­va­sa­rį su­for­muo­ta nau­ja ra­jo­no va­do­vų ko­man­da tę­sia duo­tą pa­ža­dą kar­tą per tris mė­ne­sius su­reng­ti spau­dos kon­fe­ren­ci­jas. 

Mūsų rajono tarybos nariai praėjusią savaitę baigė išvažiuojamųjų posėdžių seriją po savivaldybės seniūnijas. Norint aplankyti paskutiniąją, niekur iš miesto išvažiuoti nereikėjo, mat tai – Ukmergės miesto seniūnija.

Ba­lan­džio 14-ąją į pir­mą­jį ra­jo­no ta­ry­bos po­sė­dį rin­ko­si nau­jo­ji ra­jo­no ta­ry­ba. Vi­si 25 tau­tos iš­rink­tie­ji, pa­dė­ję ran­ką ant Kon­sti­tu­ci­jos, per­skai­tė pri­va­lo­mą prie­sai­ką. Ra­jo­no me­ras Ro­lan­das Ja­nic­kas ją skai­tė net du kar­tus... Pir­ma­ja­me iš­kil­min­ga­me nau­jos ka­den­ci­jos ra­jo­no ta­ry­bos po­sė­dy­je da­ly­va­vo Sei­mo pir­mi­nin­kė Lo­re­ta Grau­ži­nie­nė...

Praėjusią savaitę vykęs rajono tarybos posėdis vos „neužlūžo“. Per valandą pagaliau patvirtinus pirmąjį iš daugiau nei dvidešimties klausimą opozicinių partijų nariai pareikalavo pertraukos. Po jos pareiškė toliau posėdyje nedalyvausiantys dėl esą netinkamo jo vedimo. Po rajono mero atsiprašymų ir įtikinėjimų prie darbotvarkės galiausiai buvo grįžta.

Ar Uk­mer­gei rei­ka­lin­gas dar vie­nas til­tas per Šven­tą­ją? Ar Že­mait­kie­mio san­kry­ža – pa­ti pa­vo­jin­giau­sia vie­ta au­to­ma­gist­ra­lė­je? Ar per­ėjų kal­ne­liai įreng­ti ten, kur la­biau­siai rei­kia?

Uk­mer­gės ra­jo­no pro­fe­si­nių są­jun­gų su­si­vie­ni­ji­mui to­liau va­do­vaus il­ga­me­tis or­ga­ni­za­ci­jos va­do­vas Vin­cen­tas Ba­ni­ko­nis.Toks spren­di­mas vien­bal­siai pri­im­tas pra­ėju­sią sa­vai­tę vy­ku­sio­je ata­skai­ti­nė­je rin­ki­mi­nė­je kon­fe­ren­ci­jo­je.

Sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nist­ra­ci­ja at­ran­da vis dau­giau pa­sta­tų, ku­riuos no­rė­tų pri­va­ti­zuo­ti. Kai ku­rie iš jų jau su­lau­kė pir­kė­jų. Tarp to­kių – į Ne­kil­no­ja­mo kul­tū­ros pa­vel­do re­gist­rą įtrauk­ta bu­vu­si Še­šuo­lių kle­bo­ni­ja.

Praėjusią savaitę savivaldybėje jau dirbo visiškai suformuota  rajono vadovų komanda bei naujoji mero patarėja. Pirmasis renginys, kuriame dalyvavo visa komanda, vyko Spaudos atgavimo, kalbos ir knygos dieną. Rajono meras Rolandas Janickas, mero pavaduotoja Klavdija Stepanova, administracijos direktorius Stasys Jackūnas...

Po pu­sės me­tų dar­bo Sei­me uk­mer­giš­kis Ka­zys Gry­baus­kas sa­vęs nau­jo­ku ne­be­lai­ko. Da­ly­vau­ja ple­na­ri­niuo­se po­sė­džiuo­se, dar­buo­ja­si Kai­mo rei­ka­lų ko­mi­te­te bei su­si­tin­ka su rin­kė­jais.

Kuponas Ukmergės žinios

Veterinarijos klinika

Pridavimas

Vilkmerge restoranas

Ar ketinate balsuoti II rinkimų ture?
  • Votes: (0%)
  • Votes: (0%)
Total Votes:
First Vote:
Last Vote:

sale

Telefonai Ukmergė

Optima 13 Picerijos salės nuoma

Draugai

Ukmerges kulturos puslapiai

gpm 2011 n 135

Lietuvos valstybe

ukvm

vilkmerge

UKC logo 115x63

Voruta

Tauragės laikraštis

Faberlic 2015

baidariu aukstaitija

Interneto dienraštis Bernardinai

Vilkmerge

lrytas

delfi

logo srtrf-300x170

Į viršų