Ukmergės savivaldybės naujienos
Ukmergės žinios

Ukmergės žinios


Šalyje vykstanti apskričių administracijų reforma tiesiogiai palietė įvairias šios institucijos įsteigtas įstaigas. Viena iš tokių – Ukmergės specialioji mokykla. Jos likimas, šalyje panaikinus apskričių viršininko administracijas, kybo ant plauko.

Ligita JUODVALKIENĖ

Specialiosios mokyklos likimas neaiškus.
Gedimino Nemunaičio nuotr.

Bai­gė­si 2012 me­tų ap­žiū­ra-kon­kur­sas, skir­tas ge­riau­siai tvar­ko­mai mo­kyk­los ap­lin­kai ša­ly­je iš­rink­ti. Tarp pa­skelb­tų kon­kur­so nu­ga­lė­to­jų – Uk­mer­gės tech­no­lo­gi­jų ir ver­slo mo­kyk­la.

Kon­kur­są, į ku­rį at­si­lie­pė ir ši įstai­ga, or­ga­ni­zuo­ja Švie­ti­mo ir moks­lo mi­nis­te­ri­ja su Lie­tu­vos mo­ki­nių ne­for­ma­lio­jo švie­ti­mo cen­tru. Sie­kia­ma ska­tin­ti ug­dy­mo įstai­gų ben­druo­me­nes kur­ti dar­nią ir es­te­tiš­ką ap­lin­ką, puo­se­lė­ti jos tvar­ky­mo tra­di­ci­jas, ug­dy­ti vai­kų ir jau­ni­mo at­sa­ko­my­bę, po­žiū­rį į ap­lin­kos ap­sau­gą.

Se­na­mies­čio pa­grin­di­nė mo­kyk­la mi­ni gar­bin­gą 80 me­tų ju­bi­lie­jų. Ta pro­ga šeš­ta­die­nį bu­vo su­reng­ta šven­tė jos bu­vu­siems, esa­miems moks­lei­viams, esa­miems ir bu­vu­siems pe­da­go­gams, sve­čiams.

 

Vil­ma NEMUNAITIENĖ

 

Ge­di­mi­no Ne­mu­nai­čio nuotr. Į mokyklos gimtadienį susirinko daug svečių.

 

„Ši­lo“ pa­grin­di­nės mo­kyk­los mo­ki­niai nau­juo­sius moks­lo me­tus pa­si­ti­ko pa­si­puo­šę uni­for­mo­mis. Spren­di­mas dėl mo­kyk­li­nės ap­ran­gos dė­vė­ji­mo pri­im­tas, at­si­klau­sus tė­vų. Ta­čiau įsi­gy­ti uni­for­mas pa­no­ro ne vi­si.

 

Vai­do­tė ŠANTARIENĖ

 

Moks­lo me­tus An­ta­no Sme­to­nos gim­na­zi­ja pa­ly­di tra­di­ci­niu spor­ti­niu ren­gi­niu – olim­pi­nė­mis žai­dy­nė­mis. Jų me­tu vy­ko ne tik tra­di­ci­nės rung­tys, bet ir gla­dia­to­rių ko­vos.

 

Vil­ma NEMUNAITIENĖ

 

Ge­di­mi­no Ne­mu­nai­čio nuotr. Į sta­dio­ną įne­ša­ma olim­pi­nė vė­lia­va.

Į sma­gią po­pie­tę pra­ėju­sį ket­vir­ta­die­nį rin­ko­si Uk­mer­gės Duks­ty­nos pa­grin­di­nės mo­kyk­los pra­di­nių kla­sių moks­lei­viai ir jų tė­ve­liai. Vi­si kar­tu ke­pė sau­sai­nius ir sten­gė­si kuo gra­žiau pa­si­puoš­ti ne­įpras­to­mis me­džia­go­mis.

 

Vai­do­tė GRIŠKEVIČIŪTĖ

Au­to­rės nuotr. Mokinukai tapo kepėjais.

Pra­ėju­sį penk­ta­die­nį Už­upio vi­du­ri­nė­je mo­kyk­lo­je vy­ku­sios pa­mo­kos bu­vo ne to­kios, kaip vi­suo­met. Vai­kų mo­ky­to­jais tą die­ną ta­po ra­jo­no tau­to­dai­li­nin­kai, ku­rie juos mo­kė įvai­rių ama­tų.

 

Vai­do­tė GRIŠKEVIČIŪTĖ

Au­to­rės nuotr. Moks­lei­vės su­si­pa­ži­no su rie­ši­nių ga­my­bos me­nu.

Pa­gal moks­lei­vių mai­nų pro­gra­mą Jung­ti­nė­se Ame­ri­kos Vals­ti­jo­se me­tus pra­lei­du­si moks­lei­vė Kris­ti­na Zim­bly­tė iš už At­lan­to par­si­ve­žė... ame­ri­kie­tiš­ką šyp­se­ną. „Ame­ri­kie­čiai – la­bai šil­ti ir nuo­šir­dūs. Lie­tu­vą jie įsi­vaiz­duo­ja esant Af­ri­ko­je, o šal­ti­barš­čiai jiems – di­džiau­sia eg­zo­ti­ka“, – sa­ko mer­gi­na.

Li­gi­ta JUODVALKIENĖ

 As­me­ni­nio al­bu­mo nuotr. Metus JAV praleidusi Kristina Zimblytė lankėsi Holivude ir kitose žymiose vietose.

Į įvai­rius skan­da­lus vis pa­ten­ka ne tik mū­sų ra­jo­no va­do­vai, bet ir pa­pras­ti sa­vi­val­dy­bės dar­buo­to­jai. Penk­ta­die­nį prie vai­ro su­lai­ky­tas ne­blai­vus mo­kyk­li­nio au­to­bu­siu­ko vai­ruo­to­jas.

 

Puslapis 488 iš 585

Veterinarijos klinika

Ukmerges siluma

Vilkmerge restoranas

Ar jus baugina kalbos apie artėjančią ekonominę krizę?
  • Votes: (0%)
  • Votes: (0%)
  • Votes: (0%)
  • Votes: (0%)
Total Votes:
First Vote:
Last Vote:

sale

Floros Studija

Telefonai Ukmergė

Optima 13 Picerijos salės nuoma

Akmenys prabyla

Naudingos nuorodos

Draugai

Ukmerges kulturos puslapiai

gpm 2011 n 135

Lietuvos valstybe

ukvm

vilkmerge

UKC logo 115x63

Voruta

Tauragės laikraštis

Faberlic 2015

baidariu aukstaitija

Interneto dienraštis Bernardinai

Vilkmerge

lrytas

delfi

logo srtrf-300x170

Į viršų