Ukmergės savivaldybės naujienos
Ukmergės žinios

Ukmergės žinios

Amžinojo poilsio Dukstynos kapinėse pirmadienį atgulė Ukmergės Šv. apaštalų Petro ir Povilo parapijos rezidentas monsinjoras Alfonsas Svarinskas. Jis mirė ketvirtadienį eidamas 90-uosius metus.

Mokyklos jau skaičiuoja būsimus savo mokinius ir formuoja klases. Tačiau vaikų dalybos reiškia, kad klasių dar labiau sumažės. Nepageidaujamų pokyčių neišvengs ir miesto gimnazijos. Jono Basanavičiaus ir Antano Smetonos gimnazijos rudenį sulauks mažiau naujokų. Kinta ir jų pirmų klasių skaičius. 

Apie tai, jog iki bran­dos eg­za­mi­nų li­ko 100 die­nų, abi­tu­rien­tams pri­me­na Šim­ta­die­nio šven­tė. Dau­gu­ma ra­jo­no mo­kyk­lų ją mi­ni šį penk­ta­die­nį. Sie­si­kų gim­na­zi­jos di­rek­to­rius Vai­do­tas Ka­li­nas pa­sa­ko­jo, kad mo­kyk­lą šie­met bai­gia vie­na abi­tu­rien­tų kla­sė – Šim­ta­die­nio staig­me­nos lau­kia 22 moks­lei­vių. 

25-erių me­tų – dar vi­sai ne­di­de­lį, bet la­bai gra­žų – ju­bi­lie­jų šie­met pa­si­tin­ka „Ši­lo“ pa­grin­di­nė mo­kyk­la. Šeš­ta­die­nį ji ta­po uos­tu, pa­kvie­tu­siu trum­pam stab­te­lė­ti tuos, ku­riems ka­dai­se ta­po na­mais, ir te­be­tę­sian­čiuo­sius mo­kyk­li­nę ke­lio­nę.

Pro­fe­si­nis mo­ky­mas pa­ma­žu at­ran­da sa­vo vie­tą ben­dro­jo ug­dy­mo mo­kyk­lo­se. Mo­ty­va­ci­ją stip­ri­nan­čių ša­lies švie­ti­mo sis­te­mos nau­jo­vių mo­ki­niams pa­siū­lys dvi mū­sų ra­jo­no įstai­gos. Iš­ban­dy­ti ki­to­kį ug­dy­mą Lie­tu­vos mo­kyk­las pa­kvie­tė Švie­ti­mo ir moks­lo mi­nis­te­ri­jos Švie­ti­mo ap­rū­pi­ni­mo cen­tras.

Nors pa­gal gra­fi­ką ir vė­luo­jant, pagaliau eina į pabaigą Uk­mer­gės pi­lia­kal­nio pa­pė­dės te­ri­to­ri­jos tvar­ky­mo dar­bai. Juos įver­tin­ti ne­tru­kus ke­ti­na­ma pa­kvies­ti uk­mer­giš­kius ir mies­to sve­čius.

Uk­mer­giš­kė Ona, gy­ve­nan­ti A. Vie­nuo­lio gat­vė­je, iš­sa­kė sa­vo nuo­mo­nę apie Vie­nuo­ly­no ir Va­sa­rio 16-osios gat­vių kam­pe ant na­mo sie­nos iš­ka­bin­tą me­ni­nę ak­ci­ją. Mo­te­ris pa­sa­ko­jo, kad ei­da­ma į tur­gų, vi­sai ne­se­niai stab­te­lė­jo ties keis­tais ant na­mo iš­ka­bin­tais kū­ri­niais – me­ta­li­niais ap­rū­di­ju­siais rė­me­liais.

Prieš Vė­li­nes ka­pi­nė­se bū­na tik­ras su­ju­di­mas. Ka­pe­lių tvar­ky­ti su­gu­ža net tie, ku­rie čia ne­si­lan­kė vi­sus me­tus. Ta­čiau šio­je ra­my­bės oazė­je, kaip ir gy­vų­jų pa­sau­ly­je, ne­trūks­ta kon­flik­tų ir net nu­si­kal­ti­mų. Uk­mer­gės mies­to se­niū­ni­jos ka­pi­nių pri­žiū­rė­to­jas Jo­nas Mo­tie­jū­nas pa­sa­ko­ja, kad ma­si­nei ka­pi­nių lan­ky­mo die­nai ruo­šia­ma­si prieš mė­ne­sį iki Vė­li­nių.

Ketvirtadienį mirė Alfonsas Svarinskas – Lietuvos katalikų dvasininkas, monsinjoras, disidentas, politinis veikėjas, karo kapelionas, atsargos pulkininkas.Monsinjoras šeštadienį bus pašarvotas šarvojimo salėje...

Rug­pjū­čio 23-iąją mi­nė­si­me Bal­ti­jos ke­lio ak­ci­jos 25-erių me­tų su­kak­tį. Ar­tė­jant ju­bi­lie­jui į Kul­tū­ros ver­ty­bių re­gist­rą bu­vo įtrauk­tos Bal­ti­jos ke­lią žy­min­čių žen­klų vie­tos. Vi­soms 37 vie­toms, tarp ku­rių net 11 – mū­sų ra­jo­ne, su­teik­tas na­cio­na­li­nio reikš­min­gu­mo lyg­muo.

 

Puslapis 489 iš 692

Kuponas Ukmergės žinios

Veterinarijos klinika

Pridavimas

Ukmerges siluma

Vilkmerge restoranas

Ar pritariate naujam automobilių registracijos mokesčiui?
  • Votes: (0%)
  • Votes: (0%)
  • Votes: (0%)
Total Votes:
First Vote:
Last Vote:

Floros Studija

sale

Telefonai Ukmergė

Optima 13 Picerijos salės nuoma

Draugai

Ukmerges kulturos puslapiai

gpm 2011 n 135

Lietuvos valstybe

ukvm

vilkmerge

UKC logo 115x63

Voruta

Tauragės laikraštis

Faberlic 2015

baidariu aukstaitija

Interneto dienraštis Bernardinai

Vilkmerge

lrytas

delfi

logo srtrf-300x170

Į viršų