Ukmergės savivaldybės naujienos
Ukmergės žinios

Ukmergės žinios

Ma­žes­nis moks­lei­vių skai­čius le­mia po­ky­čius, per­tvar­kant sa­vi­val­dy­bės mo­kyk­lų tin­klą. Jis prieš rug­sė­jį – kiek ki­toks. Sėk­min­gai ak­re­di­ta­ci­jos eg­za­mi­ną iš­lai­kius Tau­jė­nų mo­kyk­lai, vi­lia­ma­si, kad jos pa­vyz­džiu pa­seks ir ki­tos ra­jo­no įstai­gos.

Bu­vęs ra­jo­no vi­ce­me­ras ra­jo­no ta­ry­bos na­rys Re­gi­man­tas Ba­ra­vy­kas nuo pir­ma­die­nio vėl va­do­vau­ja Vil­niaus pre­ky­bos, pra­mo­nės ir ama­tų rū­mų Uk­mer­gės fi­lia­lui. Tuo tar­pu ra­jo­no ta­ry­bos eti­kos ko­mi­si­ja nu­ta­rė pra­dė­ti ty­ri­mą dėl jo pa­si­sa­ky­mo sa­vo, kaip vi­ce­me­ro, „iš­leis­tu­vi­nė­je“ kal­bo­je.

 

Uk­mer­giš­kė Ka­zi­mie­ra pa­sa­ko­jo ne­se­niai tur­gu­je ma­čiu­si par­duo­dant pu­ti­no uo­gas. Par­da­vė­jai pra­šė ne taip ir pi­giai – 5 li­tų už pus­lit­rį. Ta­čiau pa­klau­sus, kuo gi tos uo­gos nau­din­gos, nie­ko pa­aiš­kin­ti ne­ga­lė­jo.

 

Ukmergės rajono pedagoginėje psichologinėje tarnyboje neretai sprendžiami ištisų šeimų likimai. Nors čia suteikta pagalba gali tapti vienintele išeitimi, vizito pas psichologą vis dar gėdijamasi. Dvidešimtmetį mininčios įstaigos vienas iš norų pasitinkant šią sukaktį – pakeisti tokį visuomenės požiūrį.

Uk­mer­gės pir­mi­nės svei­ka­tos prie­žiū­ros cen­tras tre­čia­die­nį pa­kvie­tė į prie šios įstai­gos įkur­to Psi­chi­kos die­nos cen­tro įkur­tu­ves. Cen­tras vei­kia Vy­tau­to gat­vė­je, pa­sta­te, ku­ria­me įsi­kū­ru­si ir Dar­bo bir­ža.

Prieš 777 me­tus, rug­sė­jo 22 die­ną, bal­tai Sau­lės mū­šy­je su­mu­šė į kry­žiaus žy­gį pa­ki­lu­sį Ka­la­vi­juo­čių or­di­ną. To­dėl 2000 me­tais Lie­tu­vos ir Lat­vi­jos Sei­mai šią die­ną pa­skel­bė Bal­tų vie­ny­bės die­na.

Re­dak­ci­ją pa­sie­kė Pi­vo­ni­jos se­niū­ni­jos gy­ven­to­jų skun­das dėl per­pil­dy­tų ir ne­iš­ve­ža­mų at­lie­kų kon­tei­ne­rių. Tuo su­si­rū­pi­nę šios se­niū­ni­jos Mie­lio­nių, Bi­liū­nų, ki­tų kai­mų gy­ven­to­jai.

 

Sie­si­kų bib­lio­te­ko­je su­reng­tas ne­tra­di­ci­nis ad­ven­ti­nis va­ka­ras. Da­lios Gei­šie­nės va­do­vau­ja­mo rank­dar­bių bū­re­lio mo­te­rys su­si­rin­ko per­si­ren­gu­sios ra­ga­no­mis ir at­si­ne­šė su sa­vi­mi ne tik šluo­tą, bet ir pa­si­siu­vu­sios pa­na­šias į sa­ve ra­ga­nai­tes. Nes kiek­vie­na mo­te­ris tu­ri sa­vy­je gud­ry­bių, kaip na­muo­se su­kur­ti šven­ti­nį ste­buk­lą.

Uk­mer­gės cen­tre ša­lia da­bar jau ne­be­vei­kian­čio teis­mo pa­sta­to ne­se­niai bu­vo pa­sta­ty­ta ak­me­ni­nė skulp­tū­ra „šu­niu­kas“.

 

Nuo ant­ra­die­nio in­di­vi­du­a­lių na­mų sa­vi­nin­kams pra­dė­tos ne­mo­ka­mai da­lin­ti kom­pos­ta­vi­mo dė­žės. Pa­aiš­kė­jo, kad ža­lie­nas kom­pos­tuo­ti nu­si­tei­kę šim­tai uk­mer­giš­kių. Per die­ną jie iš­graibs­tė ke­lis šim­tus dė­žių.

Puslapis 490 iš 701

Kuponas Ukmergės žinios

Veterinarijos klinika

Pridavimas

Ukmerges siluma

Vilkmerge restoranas

Ar domitės artėjančiais Seimo rinkimais?
  • Votes: (0%)
  • Votes: (0%)
Total Votes:
First Vote:
Last Vote:

Floros Studija

sale

Telefonai Ukmergė

Optima 13 Picerijos salės nuoma

Draugai

Ukmerges kulturos puslapiai

gpm 2011 n 135

Lietuvos valstybe

ukvm

vilkmerge

UKC logo 115x63

Voruta

Tauragės laikraštis

Faberlic 2015

baidariu aukstaitija

Interneto dienraštis Bernardinai

Vilkmerge

lrytas

delfi

logo srtrf-300x170

Į viršų