Ukmergės savivaldybės naujienos
Ukmergės žinios

Ukmergės žinios

Ukmergės rajono policijos komisariatas kartu su Vilniaus ikiteisminių tyrimų įstaigų profesinės sąjungos Ukmergės skyriumi surengė boulingo turnyrą, į kurį atvyko kolegos iš Elektrėnų, Šalčininkų ir Širvintų. Varžybose dalyvavo keturių komisariatų ir viena profesinės sąjungos komanda.

Bir­že­lio 14–20 die­no­mis vy­ko tarp­tau­ti­nis bib­lio­te­ki­nin­kų žy­gis „Bal­tic Star 2014“, su­vie­ni­jęs Lie­tu­vos, Lat­vi­jos, Bal­ta­ru­si­jos, Ru­si­jos ir ki­tų ša­lių ko­le­gas. Ke­tu­rios bib­lio­te­ki­nin­kų gru­pės star­ta­vo skir­tin­guo­se mies­tuo­se – Plun­gė­je, Prei­li, Ka­li­ning­ra­de bei Mins­ke ir dvi­ra­čiais ke­lia­vo į ben­drą fi­ni­šą Kau­ne.

Laisvės daina, prieš 25-erius metus išdainuota, milijonams žmonių susikibus už rankų, šeštadienį vėl suvienijo tris Baltijos valstybes – Lietuvą, Latviją ir Estiją. Ukmergėje vykusius Baltijos kelio jubiliejaus renginius minėjo trylikos šalies rajonų atstovai.

Ly­duo­kių kai­mo ben­druo­me­nė tu­ri gra­žią tra­di­ci­ją – kas­met pa­gerb­ti žmo­nes, re­mian­čius ir pa­lai­kan­čius jos veik­lą. Šeš­ta­die­nį gau­siam bū­riui rė­mė­jų dė­ko­ta ben­druo­me­nės na­muo­se vy­ku­sia­me ren­gi­ny­je „Fi­lan­tro­pi­ja ma­no kai­me“.

 

Dvi sa­vai­tes Uk­mer­gės kul­tū­ros cen­tro Dai­lės ga­le­ri­jo­je bu­vo eks­po­nuo­ja­ma Res­pub­li­ki­nė ne­ga­lios žmo­nių dai­lių­jų ama­tų dar­bų pa­ro­da „Ru­dens sau­lu­tė“. Pa­ro­dos už­da­ry­mo me­tu bu­vo pa­gerb­ti au­to­riai, jiems įteik­ti pri­zai ir pa­dė­kos.

 

Gruo­džio 6 d. Uk­mer­gės kul­tū­ros cen­tre vy­ko Sei­mo na­rio Arū­no Du­dė­no skelb­to ka­lė­di­nio at­vi­ru­ko kon­kur­so „Ma­no šven­tų Ka­lė­dų sap­nas“ dar­be­lių pa­ro­dos ati­da­ry­mas. Ren­gi­nio me­tu A. Du­dė­nas pa­dė­ko­jo da­ly­va­vu­siems kon­kur­se ir pa­skel­bė nu­ga­lė­to­jus.

Mi­nint An­ge­lų sar­gų – po­li­ci­jos die­ną, Uk­mer­gės ra­jo­no po­li­ci­jos ko­mi­sa­ria­to pa­rei­gū­nai kas­met su­lau­kia šil­tų svei­ki­ni­mų ir pra­smin­gų pa­dė­kų. Jau ne pir­mus me­tus puo­se­lė­ja­ma gra­ži tra­di­ci­ja šia pro­ga pa­dė­kas įteik­ti ir pi­lie­tiš­ku­mą bei drą­są pa­ro­džiu­siems uk­mer­giš­kiams.

Na­cio­na­li­nė Lie­tu­vos bib­lio­te­kų sa­vai­tė Vla­do Šlai­to vie­šo­jo­je bib­lio­te­ko­je pra­si­dė­jo bib­lio­te­ki­nin­kų su­ei­ga, ku­rios me­tu pa­skelb­ti Ge­riau­sio me­tų bib­lio­te­ki­nin­ko kon­kur­so re­zul­ta­tai.

Sa­vait­ga­lį Uk­mer­gė­je šur­mu­lia­vo tra­di­ci­nė Der­liaus šven­tė – An­ge­lų sar­gų mu­gė. Jo­je ne­trū­ko nei pre­kei­vių, nei links­my­bių. To­kios šven­tės dau­giau nei prieš šimt­me­tį mū­sų mies­te bu­vo tra­di­ci­nės.

Interviu su Vilniaus apskrities vyriausiojo policijos komisariato Ukmergės rajono policijos komisariato viršininku Mindaugu Petrausku. Spalio 2-ąją minima Angelų sargų diena. Ką jums reiškia ši šventė? 

Puslapis 490 iš 660

Kuponas Ukmergės žinios

Veterinarijos klinika

Kasyba

Ukmerges siluma

Vilkmerge restoranas

Kiek, manote, truks ekstremali situacija Lietuvoje ir pasaulyje?
  • Votes: (0%)
  • Votes: (0%)
  • Votes: (0%)
Total Votes:
First Vote:
Last Vote:

Floros Studija

sale

Telefonai Ukmergė

Optima 13 Picerijos salės nuoma

Draugai

Ukmerges kulturos puslapiai

gpm 2011 n 135

Lietuvos valstybe

ukvm

vilkmerge

UKC logo 115x63

Voruta

Tauragės laikraštis

Faberlic 2015

baidariu aukstaitija

Interneto dienraštis Bernardinai

Vilkmerge

lrytas

delfi

logo srtrf-300x170

Į viršų