Ukmergės savivaldybės naujienos
Ukmergės žinios

Ukmergės žinios

Juo­do­jo kas­pi­no die­na pa­žy­mė­ta tra­di­ci­niu XXI tarp­tau­ti­niu is­to­ri­niu, po­li­ti­niu, dva­si­niu, pa­trio­ti­niu, auk­lė­ja­mo­sios pa­gar­bos bė­gi­mu „Bal­ti­jos ke­lias“. Ja­me da­ly­va­vo Lie­tu­vos, Lat­vi­jos ir Es­ti­jos bė­gi­kai. Prie jų pri­si­jun­gė ir 15 uk­mer­giš­kių.

 

Li­gi­tos Juod­val­kie­nės nuotr. Il­ga­me­čiam Bal­ti­jos ke­lio bė­gi­kui Juo­zui Son­gai­lai su­ve­ny­rus įtei­kė ra­jo­no sa­vi­val­dy­bės vi­ce­me­ras Re­gi­man­tas Ba­ra­vy­kas.

Pra­ėju­sią sa­vai­tę sa­vo rū­pes­čius ra­jo­no va­do­vams iš­sa­kė kai­mo ben­druo­me­nių pir­mi­nin­kai. Po­sė­džius, ku­riuo­se su ra­jo­no val­džia bus ap­ta­ria­mos kai­mo pro­ble­mos, ke­ti­na­ma reng­ti kiek­vie­ną mė­ne­sį.

 

Li­gi­ta JUODVALKIENĖ

Autorės nuotr. Rajono valdžia nusiteikusi problemas spręsti kartu su bendruomenėmis.

Per pir­muo­sius du šių me­tų mė­ne­sius Vil­niaus te­ri­to­ri­nės dar­bo bir­žos Uk­mer­gės sky­riu­je už­si­re­gist­ra­vo dvi­gu­bai dau­giau be­dar­bių nei ly­gi­na­muo­ju lai­ko­tar­piu per­nai. Vie­na iš to­kios si­tu­a­ci­jos prie­žas­čių – pa­si­kei­tu­si pa­šal­pų mo­kė­ji­mo tvar­ka.

 

Li­gi­ta JUODVALKIENĖ

Pa­sak dar­bo bir­žos spe­cia­lis­tų, ne­re­tas be­dar­bis mie­liau ren­ka­si so­cia­li­nes pa­šal­pas nei jam siū­lo­mą dar­bą. Tai – vie­nas ne­ak­ty­vios dar­bo rin­kos veiks­nių. Ar si­tu­a­ci­ją pa­keis pa­di­din­ta mi­ni­ma­lio­ji mė­ne­si­nė al­ga, kol kas abe­jo­ja­ma.

 

Vai­do­tė ŠANTARIENĖ

 

Ge­di­mi­no Ne­mu­nai­čio nuotr. Įrankiai laukia darbo rankų.

Pa­ši­lės šv. Bar­bo­ros baž­ny­čio­je – di­de­lės per­mai­nos. Po re­mon­to mal­dos na­mai pa­kvi­po da­žais ir su­tvis­ko jau­ku­mu. Šio­je baž­ny­čio­je per 20 me­tų nuo jos grąži­ni­mo ti­kin­tie­siems – tai pir­mas ir la­bai lauk­tas re­mon­tas.

Vil­ma NEMUNAITIENĖ

Ge­di­mi­no Ne­mu­nai­čio nuotr. Kle­bo­nas Ri­man­tas La­niaus­kas džiau­gia­si iš­gra­žė­ju­siais mal­dos na­mais.

 

Švč. Tre­jy­bės baž­ny­čio­je nu­veik­ti di­de­li dar­bai – so­viet­me­čiu dvi­aukš­čiais ta­pu­sių mal­dos na­mų erd­vė at­si­vė­rė iki pat ku­po­lo. Kle­bo­nas Dai­nius Lu­ko­nai­tis sa­ko, kad skau­džiau­sia bū­da­vo ben­drau­ti su pa­ra­pi­jie­čiais, ne­ma­tant esan­čių­jų pir­ma­me aukš­te akių.

 

Li­gi­ta JUODVALKIENĖ

 

Ge­di­mi­no Ne­mu­nai­čio nuotr. Švč. Tre­jy­bės baž­ny­čios kle­bo­nas Dai­nius Lu­ko­nai­tis sa­ko, kad at­si­vė­rus baž­ny­čios ku­po­lui ne vie­no ti­kin­čio­jo aky­se su­bliz­go aša­ros.

Ūkio ban­ko Uk­mer­gės fi­lia­lo val­dy­to­jos pa­rei­gas lai­ki­nai ei­ti pa­skir­ta Uk­mer­gės fi­lia­lo Jo­na­vos klien­tų ap­tar­na­vi­mo sky­riaus vir­ši­nin­kė Jo­li­ta Gu­ma­niu­kie­nė. Šį lai­ki­ną pos­tą ji už­ėmė, kai iš už­ima­mų pa­rei­gų bu­vo at­leis­tas ir į ki­tas per­kel­tas fi­lia­lo val­dy­to­jas Vy­tau­tas Ku­kars­kis. Iš dar­bo fi­lia­le at­leis­ta ir val­dy­to­jo pa­va­duo­to­ja Jo­lan­ta Ka­na­pec­kie­nė.

 

Li­gi­ta JUODVALKIENĖ

 

Ge­di­mi­no Ne­mu­nai­čio nuotr.

 

Pra­ėjo 20 me­tų nuo vie­no la­biau­siai tau­tai įsi­mi­nu­sių įvy­kių. Tūks­tan­čius žmo­nių su­jun­gęs Bal­ti­jos ke­lias, nu­si­drie­kęs nuo Vil­niaus li­gi Ta­li­no, ta­po ne­įpras­tu vie­ny­bės, ryž­to, su­si­klau­sy­mo reiš­ki­niu. Apie Bal­ti­jos ke­lią Uk­mer­gės ra­jo­ne kal­bė­jo­mės su tuo­me­ti­nio Są­jū­džio ra­jo­no ta­ry­bos na­riais Kęs­tu­čiu Mo­tie­jū­nu ir Vi­du Kriš­ta­po­niu.

Ar­vy­das PĖŠINA

Or­ga­ni­zuo­da­ma Bal­ti­jos ke­lią res­pub­li­ki­nė Są­jū­džio ta­ry­ba vi­są ke­lią nuo Vil­niaus iki Lat­vi­jos pa­sie­nio su­skirs­tė zo­no­mis. Jo­se tu­rė­jo sto­vė­ti tam tik­rų ra­jo­nų at­sto­vai. Uk­mer­gės ra­jo­ne, au­to­stra­do­je, be uk­mer­giš­kių tu­rė­jo sto­vė­ti žmo­nės iš Šven­čio­nių, Ig­na­li­nos, Ma­ri­jam­po­lės, Vil­ka­viš­kio, Ša­kių, Jur­bar­ko, Ra­sei­nių, Kė­dai­nių, Jo­na­vos ra­jo­nų.

 

 

Žmo­nes vie­ny­bei prieš dvi­de­šimt me­tų tel­kęs Kęs­tu­tis Mo­tie­jū­nas abe­jo­ja, ar šian­dien į Bal­ti­jos ke­lią vėl su­si­rink­tų to­kia jų gau­sy­bė.

 

Bal­ti­jos ke­lią lyg iš va­kar pri­si­me­na ir ki­tu ren­gi­nio ko­or­di­na­to­riu­mi bu­vęs Vi­das Kriš­ta­po­nis.
Au­to­riaus nuotr.

 

Tau­ti­niais dra­bu­žiais pa­si­puo­šę žmo­nės, lau­žų lieps­nos, oro ba­lio­nai, vals­ty­bi­nes vė­lia­vas ve­žan­tys mo­to­cik­li­nin­kai – to­kiais ne­kas­die­niais vaiz­dais sek­ma­die­nį bu­vo gy­va vi­sa Lie­tu­va, ku­rio­je pa­mi­nė­tas Bal­ti­jos ke­lio dvi­de­šimt­me­tis. Šven­ti­niai ren­gi­niai šia pro­ga vy­ko ir Uk­mer­gė­je.

Ar­vy­das PĖŠINA,

Vai­do­tė GRIŠKEVIČIŪTĖ

Vi­dur­die­nį ant Vy­tau­to gat­vės 49-ojo na­mo, va­di­na­mo meš­kų na­mu, fa­sa­do ati­deng­tas Vy­tis ir me­mo­ria­li­nė len­ta. 1913 me­tais Ka­zio De­vei­kio pa­sta­ty­to na­mo fa­sa­das bu­vo pa­puoš­tas knyg­ne­šio fi­gū­ra. Po ja – sky­das ir Vy­čio at­vaiz­das.

 

 

Su­si­ki­bę ran­ko­mis žmo­nės pa­kar­to­jo ne­pri­klau­so­my­bės sie­kio, vie­ny­bės ir ryž­to sim­bo­liu ta­pu­sį Bal­ti­jos ke­lią.

 

Tri­jų vals­ty­bių-se­sių – Lie­tu­vos, Lat­vi­jos ir Es­ti­jos – vė­lia­vas bei Bal­ti­jos Asam­blė­jos ug­nį at­ve­žė Uk­mer­gės mo­to­cik­lų klu­bo „Blit­zkrieg Uk­mer­gė“ bai­ke­riai.
Ge­di­mi­no Ne­mu­nai­čio nuotr.

Uk­mer­gės ra­jo­no pro­fe­si­nių są­jun­gų ben­dri­jos pir­mi­nin­ku nau­jai ka­den­ci­jai iš­rink­tas Vin­cen­tas Ba­ni­ko­nis. Taip nu­ta­rė į ata­skai­ti­nį rin­ki­mi­nį su­si­rin­ki­mą penk­ta­die­nį su­si­rin­kę šios dau­gia­ly­pės prof­są­jun­gų or­ga­ni­za­ci­jos at­sto­vai.

Vil­ma NEMUNAITIENĖ

Uk­mer­gės ra­jo­no pro­fe­si­nių są­jun­gų ben­dri­ja gy­vuo­ja jau de­šimt me­tų. Ji vie­ni­ja dau­giau nei dvi­de­šimt pro­fe­si­nių są­jun­gų, gi­nan­čių ko­o­pe­ra­ci­jos dar­buo­to­jų, me­di­kų, sta­ty­bi­nin­kų, ener­ge­ti­kų, ug­nia­ge­sių ir dau­ge­lio ki­tų pro­fe­si­jų dir­ban­čių­jų in­te­re­sus.

Uk­mer­gės ra­jo­no pro­fe­si­nių są­jun­gų ben­dri­jos pir­mi­nin­ko pa­rei­gas to­liau eis Vin­cen­tas Ba­ni­ko­nis. Or­ga­ni­za­ci­jos var­du jį pa­svei­ki­no Va­len­ti­na Vai­čiū­nie­nė.

Už aktyvumą ukmergiškius gyrė Lietuvos profesinių sąjungų konfederacijos pirmininkas Artūras Černiauskas.

Gedimino Nemunaičio nuotr.

Puslapis 704 iš 715

Kuponas Ukmergės žinios

Veterinarijos klinika

Ukmerges siluma

Vilkmerge restoranas

Ar tikite, kad Baltarusijoje Lukašenka atsistatydins?
  • Votes: (0%)
  • Votes: (0%)
  • Votes: (0%)
Total Votes:
First Vote:
Last Vote:

Floros Studija

sale

Telefonai Ukmergė

Optima 13 Picerijos salės nuoma

Draugai

Ukmerges kulturos puslapiai

gpm 2011 n 135

Lietuvos valstybe

ukvm

vilkmerge

UKC logo 115x63

Voruta

Tauragės laikraštis

Faberlic 2015

baidariu aukstaitija

Interneto dienraštis Bernardinai

Vilkmerge

lrytas

delfi

logo srtrf-300x170

Į viršų