Ukmergės savivaldybės naujienos
Ukmergės žinios

Ukmergės žinios

Stu­di­jų ga­li­my­bė­mis be­si­do­min­tys vy­res­nių­jų kla­sių moks­lei­viai šį mė­ne­sį kvie­čia­mi da­ly­vau­ti įvai­riuo­se mies­tuo­se vyks­tan­čio­je „Spe­cia­ly­bių mu­gė­je“. Penk­ta­die­nį ji su­reng­ta Uk­mer­gės kul­tū­ros cen­tre.

 

Vai­do­tė ŠANTARIENĖ

 

Gedimino Nemunaičio nuotr. Moksleivius sudomino „Specialybių mugė“.

 

Nuo spa­lio mė­ne­sio bus pra­dė­tas vyk­dy­ti mies­te­lė­nų il­gai lauk­tas pro­jek­tas – Vie­nuo­ly­no, Mai­ro­nio gat­vių bei Kęs­tu­čio aikš­tės re­konst­ruk­ci­ja. Šią sa­vai­tę pa­si­ra­šy­ta su­tar­tis tarp už­sa­ko­vo Uk­mer­gės ra­jo­no sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nist­ra­ci­jos ir ge­ne­ra­li­nio ran­go­vo AB „Uk­mer­gės ke­liai“.

Li­gi­ta JUODVALKIENĖ

Re­konst­ra­vus Kau­no gat­vę, mies­to gat­vių re­mon­to dar­bai bu­vo trum­pam pri­stab­dy­ti. Po ne­di­de­lės per­trau­kos bus par­dė­tas nau­jas, Su­si­sie­ki­mo in­fra­struk­tū­ros ge­ri­ni­mo pro­jek­tas, pa­tvir­tin­tas Vil­niaus re­gio­no plėt­ros ta­ry­bos.

 

 

Su­tar­tį dėl gat­vių re­konst­ruk­ci­jos pa­si­ra­šė Juo­zas Varž­ga­lys (de­ši­nė­je) ir Vy­tas Kro­me­lis.
Ge­di­mi­no Ne­mu­nai­čio nuotr.

Žemės ūkio mi­nis­te­ri­jos duo­me­ni­mis, vien pir­mą­ją šių me­tų sa­vai­tę bul­vės pa­bran­go treč­da­liu. Ūki­nin­kai sa­ko, kad per mė­ne­sį su­pir­kė­jai kai­nas pa­kė­lė vos ne dvi­gu­bai. Ir di­di­na jas to­liau. Ga­li bū­ti, kad iki pa­va­sa­rio lie­tu­viš­kų bul­vių ne­be­liks, nes jos tie­siog iš­ke­liaus į Ru­si­ją.

 

Vil­ma NEMUNAITIENĖ

 

Ge­di­mi­no Ne­mu­nai­čio nuotr. Bul­vės dar vis va­di­na­mos pi­giau­siu mais­tu, bet ne­ži­nia, ar taip bus ir at­ei­ty­je.

Bul­ves ir dar­žo­ves au­gi­nan­tys ra­jo­no ūki­nin­kai iš šios va­sa­ros der­liaus ste­buk­lų ne­si­ti­ki – dėl drėg­mės per­tek­liaus ir lie­tin­gų orų plin­ta pu­vi­nys. Dau­ge­lis sa­ko, jog bul­vių, svo­gū­nų, ko­pūs­tų lai­ky­ti per žie­mą ne­ri­zi­kuos ir steng­sis re­a­li­zuo­ti iš ru­dens. Nors di­de­lė pa­siū­la ir muš­tų kai­nas, lai­ky­ti san­dė­liuo­se dar ri­zi­kin­giau.

 

Li­gi­ta JUODVALKIENĖ

 

Ge­di­mi­no Ne­mu­nai­čio nuotr. Bul­vių au­gin­to­jai šiuos me­tus va­di­na ne­leng­vais.

Pra­si­dė­jęs bul­via­ka­sis ža­da ge­rų re­zul­ta­tų ir ūki­nin­kams, ir pir­kė­jams. Pil­ni aruo­dai – džiaugs­mas žem­dir­biams. Per­pil­dy­ta rin­ka mū­sų ir ap­lin­ki­nė­se ša­ly­se reiš­kia že­mas bul­vių kai­nas. O tai – ge­ra ži­nia pir­kė­jams.

 

Li­gi­ta JUODVALKIENĖ

 

Gedimino Nemunaičio nuotr. Bulviakasis jau prasidėjo.

Pi­vo­ni­jos se­niū­ni­jo­je Vais­gė­liš­kiuo­se gy­ve­nan­čių Ja­ni­nos ir Juo­zo Ku­lė­šių so­dy­bą ant­ra­die­nį ap­lan­kė ne­įpras­tas sve­čias – pa­si­kly­dęs brie­dės jau­nik­lis. Ka­dan­gi ma­mos ras­ti ne­pa­vy­ko, pa­mes­ti­nu­kui bu­vo su­ras­ti nau­ji na­mai – Tel­šių ra­jo­ne įsi­kū­ręs mi­ni zo­o­lo­gi­jos so­das „Žvė­rin­čius“.

 

Li­gi­ta JUODVALKIENĖ

Au­to­rės nuotr. Brie­džiu­kas ir ver­še­lis grei­tai susidraugavo.

Pi­vo­ni­jos se­niū­ni­jo­je Vais­gė­liš­kiuo­se gy­ve­nan­čių Ja­ni­nos ir Juo­zo Ku­lė­šių so­dy­bą ant­ra­die­nį ap­lan­kė ne­įpras­tas sve­čias – pa­si­kly­dęs brie­dės jau­nik­lis. Ka­dan­gi ma­mos ras­ti ne­pa­vy­ko, pa­mes­ti­nu­kui bu­vo su­ras­ti nau­ji na­mai – Tel­šių ra­jo­ne įsi­kū­ręs mi­ni zo­o­lo­gi­jos so­das „Žvė­rin­čius“.

 

Li­gi­ta JUODVALKIENĖ

Au­to­rės nuotr. Brie­džiu­kas ir ver­še­lis grei­tai susidraugavo.

 
 

Braš­kių au­gin­to­jas Vla­das Gu­ze­lis sa­vo ver­slą nu­ta­rė pa­gerb­ti skulp­tū­ro­mis. Jo ūky­je šie­met pa­sta­ty­ta ąžuo­li­nė skulp­tū­ra, vaiz­duo­jan­ti braš­kių krai­te­lę lai­kan­čią mer­gai­tę.

Li­gi­ta JUODVALKIENĖ

Šiuo me­tu V. Gu­ze­lio ūky­je – pats dar­by­me­tis. Ūki­nin­kas sa­ko, kad vė­sus oras ga­li bū­ti ir sa­vo­tiš­kas tal­ki­nin­kas: „Braš­kės nu­noks­ta laips­niš­kai, ne vie­nu me­tu – su­spė­ji su­si­tvar­ky­ti.“

Jau pen­kio­li­ka me­tų ūki­nin­ko va­sa­ra braš­kė­mis kve­pia. Ma­tęs jis jų vi­so­kių. Ir kai ke­lis mė­ne­sius iš ei­lės lie­tus dren­gia, ir kai ke­pi­na taip, kad švie­žiai nu­skin­tos braš­kės at­ro­do kaip spe­cia­liai džio­vin­tos. Anot jo, net ne­ži­nai, ką su to­kiom da­ry­ti. Tuo­met jos tin­ka tik džio­vin­tų vai­sių ar­ba­tai...

 

 

 

Dar­bą uo­gų lau­ke Vla­das Gu­ze­lis ra­gi­na de­rin­ti su po­il­siu – tam įreng­ta po­il­sio aikš­te­lė, iš­kas­tas tven­ki­nys.

 

Lie­tus Vla­do Gu­ze­lio ūky­je nuos­to­lių ne­pri­da­rė.
Ge­di­mi­no Ne­mu­nai­čio nuotr.

Li­gi­ta JUODVALKIENĖ

 

Bir­že­lis braš­kes au­gi­nan­čiam ūki­nin­kui Vla­dui Gu­ze­liui – pats karš­čiau­sias mė­nuo. Dar­bai braš­ky­ne uo­gų se­zo­no me­tu dė­lio­ja­mi ne die­no­mis, va­lan­do­mis, o mi­nu­tė­mis.

Ge­di­mi­no Ne­mu­nai­čio nuotr.

Į ko­vą su nuo­te­kų dum­blo smar­ve „Uk­mer­gės van­de­nys“ pa­si­tel­kė bran­gius pre­pa­ra­tus. De­ja, re­zul­ta­tai uk­mer­giš­kių kol kas ne­džiu­gi­na – per karš­čius mies­te tvy­ro smar­vė.

 

Vil­ma NEMUNAITIENĖ

 

Ligitos Juodvalkienės nuotr.

Puslapis 857 iš 872

Draugai

Ukmerges kulturos puslapiai

gpm 2011 n 135

Lietuvos valstybe

ukvm

vilkmerge

UKC logo 115x63

Voruta

Tauragės laikraštis

Faberlic 2015

baidariu aukstaitija

Interneto dienraštis Bernardinai

Vilkmerge

lrytas

delfi

logo srtrf-300x170

Į viršų