Ukmergės savivaldybės naujienos
Ukmergės žinios

Ukmergės žinios

Sek­ma­die­nį tau­ta vėl kvie­čia­ma prie bal­sa­dė­žių. Ta­čiau ant­ra­sis Sei­mo rin­ki­mų tu­ras Uk­mer­gė­je ne­bus in­tri­guo­jan­tis. Prie­žas­tis pa­pras­ta – abu jo da­ly­viai – ir Ju­lius Ve­sel­ka, ir Lo­re­ta Grau­ži­nie­nė jau už­si­tik­ri­nę vie­tas Sei­me. Pa­gal sa­vo par­ti­jų są­ra­šus jie pa­čia­me vir­šu­je – ant­ro­je vie­to­je.

 

Vil­ma NEMUNAITIENĖ

Kiek dau­giau kaip sa­vai­tė li­ko iki Sei­mo rin­ki­mų. Iki sek­ma­die­nio vi­si rin­kė­jai jau tu­rė­tų gau­ti in­for­ma­ci­nius lei­di­nu­kus apie kan­di­da­tus. Uk­mer­gės rin­ki­mų apy­gar­dos ko­mi­si­ja kol kas ga­vo vie­nin­te­lį skun­dą apie ga­li­mą pa­žei­di­mą.

 

Li­gi­ta JUODVALKIENĖ

 

Gedimino Nemunaičio nuotr. Ukmergiškiams dalijama ir informacija, ir rinkėjo kortelės.

Vilniaus apskrities vyriausiojo policijos komisariato Ukmergės r. policijos komisariato Migracijos poskyris informuoja Lietuvos Respublikos piliečius apie papildomą padalinio darbo laiką rinkimų į Seimą dieną.

Vilniaus apskrities vyriausiojo policijos komisariato Ukmergės r. PK Migracijos poskyris (Ukmergė, Vytauto g. 109) spalio 14-ąją – Seimo rinkimų ir referendumo dėl naujos atominės elektrinės statybos Lietuvos Respublikoje dieną – dirbs nuo 9 iki 14 val.

Uk­mer­gės ra­jo­no apy­lin­kės teis­me nag­ri­nė­ja­mo­je rin­ki­mų by­lo­je – vėl per­trau­ka. Šį­kart po­sė­dis bu­vo ati­dė­tas, nes pro­ku­ro­ras pa­tei­kė sun­kes­nius kal­ti­ni­mus Vy­tau­tui Mar­ty­šiui. Jam pri­ski­ria­mas or­ga­ni­za­to­riaus vaid­muo.

 

Li­gi­ta JUODVALKIENĖ

Sa­vi­val­dos rin­ki­muo­se iš­rink­ta ra­jo­no ta­ry­ba jau įpu­sė­jo sa­vo ka­den­ci­ją, o su šiais rin­ki­mais su­si­ju­sios bau­džia­mo­sios by­los ga­lo dar ne­ma­ty­ti. Uk­mer­gės ra­jo­no apy­lin­kės teis­me ji „gliau­do­ma“ jau dve­jus me­tus. Pra­ei­tą sa­vai­tę pa­skelb­tas po­sė­dis taip pat ati­dė­tas, į teis­mą ne­at­vy­kus dviem kal­ti­na­mie­siems.

 

Li­gi­ta JUODVALKIENĖ

 

Uk­mer­gės ra­jo­no apy­lin­kės teis­me pra­dė­ta nag­ri­nė­ti va­di­na­mo­ji rin­ki­mų by­la. Prieš teis­mą sto­jo trys kal­ti­na­mie­ji, įta­ria­mi rin­ki­mų bal­sų pir­ki­mu. Ka­dan­gi ne­pa­vy­ko ap­klaus­ti vi­sų liu­dy­to­jų, po­sė­dis bus tę­sia­mas po mė­ne­sio.

 

Vil­ma NEMUNAITIENĖ

 

Autorės nuotr. Kal­ti­na­mie­ji V. Sek­mo­kas, S. Ra­čic­kas ir V. Mar­ty­šius.

Vil­ma NEMUNAITIENĖ

Ar­tė­jant ša­lies pre­zi­den­to rin­ki­mams gy­ven­to­jams po na­mus bai­gia­mos iš­ne­šio­ti rin­kė­jo kor­te­lės. Ta­čiau pa­ste­bi­ma, kad ši rin­ki­mi­nė kam­pa­ni­ja pa­si­žy­mi ne­re­gė­tu van­gu­mu. Kan­di­da­tai re­kla­muo­ja­si itin pa­sy­viai.

Uk­mer­gės ra­jo­no sa­vi­val­dy­bės rin­ki­mų ko­mi­si­jai Nr. 53 va­do­vau­jan­tis Hu­ber­tas Ži­žys pa­sa­ko­jo, kad rin­ki­mų kor­te­lės tu­ri bū­ti baig­tos iš­ne­šio­ti iki šio šeš­ta­die­nio. Šį dar­bą mū­sų ra­jo­ne at­lie­ka 39 rin­ki­mų apy­lin­kių ko­mi­si­jų na­riai.

Li­na SUKACKIENĖ

Vie­na svar­biau­sių šių die­nų ak­tu­a­li­jų – ar­tė­jan­tys sa­vi­val­dy­bių rin­ki­mai. Pir­mą kar­tą tie­sio­giai bus ren­ka­mi me­rai ir, su­pran­ta­ma, sa­vi­val­dy­bių ta­ry­bų na­riai.

Da­ly­vau­ti tie­sio­gi­niuo­se me­ro rin­ki­muo­se pir­mą kar­tą – di­de­lis iš­šū­kis. To­kį ga­li sau leis­ti pa­ty­rę po­li­ti­kai ar­ba ab­so­liu­tūs avan­tiū­ris­tai. Pa­ty­ru­sių, ga­bių žmo­nių, įžval­gių po­li­ti­kų ra­jo­nuo­se nė­ra daug. Bet tam, kad rin­ki­mai įvyk­tų, jų tik­rai pa­kaks.

Ar­tė­jant sa­vi­val­dos rin­ki­mams, po­li­ti­nės par­ti­jos tvir­ti­na sa­vo kan­di­da­tų į ra­jo­no ta­ry­bą są­ra­šus. Svar­bus mo­men­tas lau­kia ir rin­kė­jų – ap­si­spręs­ti, kam ati­duo­ti sa­vo bal­sus.

Par­ti­jų ly­de­riams, ve­dan­tiems ben­dra­min­čius į rin­ki­mus, už­da­vė­me tą pa­tį klau­si­mą: ką ge­ro jų ko­man­da ža­da nu­veik­ti, kad uk­mer­giš­kiai tu­rė­tų ap­si­spręs­ti bal­suo­ti už jų par­ti­jos at­sto­vus.

 

Li­gi­ta JUODVALKIENĖ

 

Ge­di­mi­no Ne­mu­nai­čio nuotr. Kas užims vietas savivaldybės posėdžių salėje, spręs rinkėjai.

 

Gat­vių re­konst­ruk­ci­jos dar­bai, pra­dė­ti rug­sė­jo pa­bai­go­je, įsi­bė­gė­jo di­de­liu tem­pu. Kuo dau­giau jų at­lik­ti no­ri­ma iki žie­mos pra­džios. Pra­si­dė­ję nuo Vie­nuo­ly­no gat­vės ir Kęs­tu­čio aikš­tės, ne­se­niai jie per­si­kė­lė ir į Mai­ro­nio gat­vę.

Li­gi­ta JUODVALKIENĖ

Mai­ro­nio gat­vė­je bus pa­keis­ta va­žiuo­ja­mo­sios da­lies dan­ga, abie­jo­se pu­sė­se bus su­klo­ti ša­li­gat­viai. „Iki šiol ša­li­gat­vis bu­vo tik vie­no­je pu­sė­je. Bet ir tas bū­da­vo nuo­lat ap­sem­tas – žmo­nėms tek­da­vo ei­ti ne­sau­giai, va­žiuo­ja­mą­ja ke­lio da­li­mi“, - sa­ko Uk­mer­gės ra­jo­no sa­vi­val­dy­bės Ūkio sky­riaus vy­riau­sia­sis spe­cia­lis­tas Vy­gin­tas Du­baus­kas.

 

 

Mai­ro­nio gat­vės re­konst­ruk­ci­jos dar­bai at­lie­ka­mi at­kar­po­mis, kad gy­ven­to­jai pa­tir­tų ma­žiau ne­pa­to­gu­mų.
Ge­di­mi­no Ne­mu­nai­čio nuotr.

Puslapis 865 iš 996

Draugai

Ukmerges kulturos puslapiai

gpm 2011 n 135

Lietuvos valstybe

ukvm

vilkmerge

UKC logo 115x63

Voruta

Tauragės laikraštis

Aistra

baidariu aukstaitija

Interneto dienraštis Bernardinai

Vilkmerge

lrytas

delfi

logo srtrf-300x170

Į viršų