Ukmergės savivaldybės naujienos
Ukmergės žinios

Ukmergės žinios

Or­ga­nų do­no­rys­tė dau­gu­mai žmo­nių aso­ci­juo­ja­si su mir­ti­mi. Lie­tu­vo­je vis dar bi­jo­ma apie tai kal­bė­ti vie­šai. Ge­rai su­pras­da­ma šią pro­ble­mą ir siek­da­ma su­teik­ti kuo dau­giau ži­nių, Uk­mer­gės kraš­to ne­įga­lių­jų są­jun­ga ne­se­niai pa­kvie­tė uk­mer­giš­kius į ren­gi­nį „Or­ga­nų do­no­rys­tė – fak­tai ir mi­tai“.

 

Vil­ma NEMUNAITIENĖ

 

Į renginį organizatoriai pakvietė daug svečių.

Pra­ei­tą sa­vai­tę ra­jo­no ta­ry­bos po­sė­dy­je iš­spręs­tas nuo va­sa­ros vil­kin­tas klau­si­mas apie at­lie­kų tvar­ky­mo per­spek­ty­vas mū­sų ra­jo­ne. Kaip ne­daž­nai pa­si­tai­ko, opo­zi­ci­ja su val­dan­čiai­siais ra­do kom­pro­mi­si­nį spren­di­mą.

 

Li­gi­ta JUODVALKIENĖ

 

Autorės nuotr. Per pertrauką tarybos nariai tęsė diskusijas apie atliekų tvarkymo rajone galimybes.

Šešuo­liuo­se gy­ve­nan­tis is­to­ri­kas, et­no­gra­fas Sta­nis­lo­vas Bud­rai­tis su ben­dra­min­čiais mies­te­liui pa­do­va­no­jo gra­žių do­va­nų. Šių­me­ti­nius tra­di­ci­nius Še­šuo­lių at­lai­dus – Oni­nes pa­žen­kli­no ke­li uni­ka­lią is­to­ri­nę ver­tę tu­rin­tys ak­cen­tai.

 

Vil­ma NEMUNAITIENĖ

 

Ge­di­mi­no Ne­mu­nai­čio nuotr. Kny­ge­lę ir me­da­lį Sta­nis­lo­vas Bud­rai­tis įtei­kė vie­nam iš ben­dra­min­čių – kal­viui Juo­zui Ši­mo­niui.

Nors obe­lų ša­kos nuo obuo­lių ne­lūž­ta, so­di­nin­kus la­biau­siai nu­vy­lė ne šių­me­tis der­lius, o kai­nos. Su­pir­kė­jai šie­met mo­ka per­pus ma­žiau nei per­nai – po ke­lio­li­ka cen­tų už ki­log­ra­mą.

 

Li­gi­ta JUODVALKIENĖ

 

Ge­di­mi­no Ne­mu­nai­čio nuotr.

Tuš­tė­jant so­dy­boms, nai­ki­na­mi kai­mai, ka­dai­se gar­sė­ję sa­vo gy­ven­to­jais ir le­gen­do­mis. Kai ku­rie, pa­va­din­ti ne­įpras­tais ar net­gi keis­tais var­dais, mirš­ta kar­tu su se­no­liais. Dū­la se­no­sios pir­kios kai­muo­se – joms ne­be­lie­ka vie­tos tarp mo­der­nių va­sar­na­mių, į ku­riuos sku­ba nuo šur­mu­lio bė­gan­tys mies­tie­čiai.

 

Vai­do­tė GRIŠKEVIČIŪTĖ

 

Au­to­rės nuotr. Iš­tuš­tė­jus so­dy­boms, nyks­tan­čių kai­mų is­to­ri­ja grimz­ta už­marš­tin.

 

Uk­mer­gė­je ke­ti­na­ma kur­ti ver­sli­nin­kų klu­bą. Mū­sų ver­sli­nin­kai pra­ėju­sią sa­vai­tę apie tai dis­ku­ta­vo su to­kius klu­bus jau tu­rin­čiais ko­le­go­mis iš Šir­vin­tų ir Anykš­čių.

Vil­ma NEMUNAITIENĖ

Bur­ti ver­slo klu­bą ini­cia­ty­vos ėmė­si Uk­mer­gės tu­riz­mo ir ver­slo in­for­ma­ci­jos cen­tras. Jo va­do­vė Vi­da Me­liūkš­tienė pa­sa­ko­jo, kad jau se­niai do­mi­si šir­vin­tiš­kių ir anykš­tė­nų pa­tir­ti­mi. Su ver­sli­nin­kais ne­se­niai bu­vo ap­si­lan­kę Šir­vin­tų ra­jo­ne, kal­bė­jo apie jų klu­bo veik­lą.

 

 

Tri­jų ra­jo­nų ver­sli­nin­kai vi­są va­ka­rą ben­dra­vo ir ap­ta­rė ne vie­ną ben­drą pro­jek­tą.
Ge­di­mi­no Ne­mu­nai­čio nuotr.

Daž­niau­sios pas­ta­rų­jų mū­sų ra­jo­ne įvyk­dy­tų nu­žu­dy­mų prie­žas­tys – al­ko­ho­lis ir pa­vy­das.

Pir­ma­die­nį Vil­niaus gat­vė­je esan­čio dau­gia­bu­čio na­mo bu­te ras­ta ne­gy­va 59 me­tų A. S. Ant jos vei­do ir ki­tų kū­no vie­tų ras­tos mu­ši­mo žy­mės.

Vil­niaus pre­ky­bos, pra­mo­nės ir ama­tų rū­mų Uk­mer­gės fi­lia­lo ver­sli­nin­kai me­tus pa­ly­dė­jo bū­ry­je. Or­ga­ni­za­ci­jos va­do­vas Ro­lan­das Ja­nic­kas ap­žvel­gė nu­veik­tus dar­bus ir ap­do­va­no­jo la­biau­siai nu­si­pel­niu­sius fi­lia­lo na­rius.

 

Vil­ma NEMUNAITIENĖ

 

Au­to­rės nuotr. Bu­vęs Vil­niaus pre­ky­bos, pra­mo­nės ir ama­tų rū­mų Uk­mer­gės fi­lia­lo va­do­vas, ra­jo­no vi­ce­me­ras Re­gi­man­tas Ba­ra­vy­kas svei­ki­na šiuo me­tu or­ga­ni­za­ci­jai va­do­vau­jan­tį Ro­lan­dą Ja­nic­ką.

Uk­mer­gės kul­tū­ros cen­tre vy­ko šven­tė-kon­cer­tas „Vil­ties paukš­tė“, skir­tas Tarp­tau­ti­nės ne­įga­lių­jų die­nos pa­mi­nė­ji­mui. Į ra­jo­no ne­įga­lių­jų drau­gi­jos ir sa­vi­val­dy­bės or­ga­ni­zuo­tą ren­gi­nį at­vy­ko ko­lek­ty­vai iš Bir­žų, Jo­na­vos, Elek­trė­nų, Gri­giš­kių, Šir­vin­tų, Vie­vio, Kai­šia­do­rių ir Vil­niaus.

 

Sce­no­je – ko­lek­ty­vų ver­ti­ni­mo ko­mi­si­jos na­riai.

Uk­mer­gės ra­jo­no apy­lin­kės teis­me to­liau nag­ri­nė­ta va­di­na­mo­ji rin­ki­mų by­la, ku­rio­je tei­sia­mi trys kal­ti­na­mie­ji, įta­ria­mi rin­ki­mų bal­sų pir­ki­mu. Ka­dan­gi ne­pa­vy­ko ap­klaus­ti vi­sų liu­dy­to­jų,  po­sė­dy­je dar kar­tą pa­da­ry­ta per­trau­ka. Be to, nu­tar­ta ap­klaus­ti ir rin­ki­mų ko­mi­si­jos na­rius.

 

Vil­ma NEMUNAITIENĖ

 

Autorės nuotr. Kaltinamieji V. Sekmokas, S. Račickas ir V. Martyšius.

Puslapis 869 iš 976

Draugai

Ukmerges kulturos puslapiai

gpm 2011 n 135

Lietuvos valstybe

ukvm

vilkmerge

UKC logo 115x63

Voruta

Tauragės laikraštis

Aistra

baidariu aukstaitija

Interneto dienraštis Bernardinai

Vilkmerge

lrytas

delfi

logo srtrf-300x170

Į viršų