Ukmergės savivaldybės naujienos
Ukmergės žinios

Ukmergės žinios

Gegužę sueina metai, kai už rajono valdžios vairo stojo nauja komanda. Su gyventojais vykusiame susitikime šį laikotarpį rajono vadovai pavadino permainų metais. Ataskaitose pristatyti atlikti bei įsibėgėję užsibrėžti sprendimai, keičiant rajono gyvenimą.

Ukmergės rajono tarybos posėdyje paskelbta apie naujosios valdančiosios daugumos susiformavimą ir pareikštas nepasitikėjimas meru valstiečiu-liaudininku Algirdu Kopūstu.

 

Ge­gu­žės 22 d. Uk­mer­gės ra­jo­no sa­vi­val­dy­bės me­ras Vy­das Pa­knys lan­kė­si Vil­niaus ap­skri­ties prieš­gais­ri­nės gel­bė­ji­mo val­dy­bos Uk­mer­gės gel­bė­ji­mo tar­ny­bo­je ir su­si­ti­ko su Vil­niaus APGV vir­ši­nin­ku Ri­man­tu Ste­po­na­vi­čiu­mi.

Praėjusią savaitę vykusiame rajono tarybos posėdyje ataskaitas už praėjusius metus pateikė Ukmergės rajono meras ir administracijos direktorius.

 

Į prie­kį ju­da nau­jo­jo Uk­mer­gės teis­mo pa­sta­to, ku­ris iš­kils ša­lia Del­tu­vos ir A. Sme­to­nos gat­vių, pro­jek­tas. Ma­no­ma jam skir­ti ma­žiau lė­šų nei bu­vo pla­nuo­ta. Per­nai bu­vo pa­reng­tas dau­giau nei 1200 kv. m plo­to teis­mo pa­sta­to sta­ty­bi­nis tech­ni­nis pro­jek­tas. Iš­duo­tas ir sta­ty­bos lei­di­mas.

Ma­mos die­nos pro­ga Sei­mo na­rys Arū­nas Du­dė­nas lan­kė­si Uk­mer­gės li­go­ni­nės gim­dy­mo na­muo­se, kur pa­svei­ki­no pen­kias jau­nas ma­mas.

 

Nuo ki­tų me­tų ge­ro­kai kei­čia­si Pa­ra­mos būs­tui įsi­gy­ti ir iš­si­nuo­mo­ti įsta­ty­mas. Ma­no­ma, kad dėl to­kios nau­jos tvar­kos ei­lės no­rin­čių­jų gau­ti val­diš­ką pa­sto­gę ga­li kiek pa­trum­pė­ti, nes bus įtei­sin­ta prie­vo­lė so­cia­li­nio būs­to lau­kian­tie­siems de­kla­ruo­ti sa­vo pa­ja­mas.

                  

Sei­mo va­do­vė uk­mer­giš­kė Lo­re­ta Grau­ži­nie­nė ant­ra­die­nį at­si­sta­ty­di­no iš Dar­bo par­ti­jos pir­mi­nin­kės pa­rei­gų. Po­li­ti­kė to­kį žings­nį žen­gė „pri­si­im­da­ma as­me­ni­nę at­sa­ko­my­bę už sa­vi­val­dos rin­ki­mų re­zul­ta­tus“. Taip tei­gia­ma trum­pa­me Dar­bo par­ti­jos pra­ne­ši­me spau­dai.

Ukmergės karinio miestelio teritoriją ketinama pritaikyti miesto plėtrai. Kokie objektai turėtų „išdygti“ šioje vietoje, bus sprendžiama, atsižvelgiant į ukmergiškių pasiūlymus.

Puslapis 869 iš 1103

Draugai

Ukmerges kulturos puslapiai

gpm 2011 n 135

Lietuvos valstybe

ukvm

vilkmerge

UKC logo 115x63

Voruta

Tauragės laikraštis

Aistra

baidariu aukstaitija

Interneto dienraštis Bernardinai

Vilkmerge

lrytas

delfi

logo srtrf-300x170

Į viršų