Ukmergės savivaldybės naujienos
Ukmergės žinios

Ukmergės žinios

Senamiesčio pagrindinės mokyklos stadionas čiuožykla neseniai buvo tapęs tik trumpam. Viliamasi, kad orai dar leis ja pasidžiaugti žiemos pramogų mėgėjams. Čiuožykla prie šios mokyklos tradiciškai atsiranda kasmet. Jos išliejimu šiemet rūpinosi į klubus susivieniję Ukmergės dviratininkai, ledo ritulininkai.

Nors sniego šiemet ir nėra labai gausu, gyventojams jis sukelia įvairių nepatogumų. Į redakciją paskambinęs Vilniaus gatvėje privačiame name gyvenantis vyras pasakojo praėjusį trečiadienį švariai nuvalęs šaligatvį prie namų. Tačiau savo darbu pasidžiaugė neilgai. Jau po valandos ne tik šaligatvis...

Dau­ge­lis įsi­ti­ki­nę, kad ka­pi­nės – iš­skir­ti­nė ir mis­ti­nė vie­ta, o gy­ven­ti ša­lia jų ne­no­rė­tų. Ta­čiau Pa­bais­ko se­niū­ni­jo­je, Ra­kau­čiz­nos kai­me, gy­ve­nan­tys Gin­ta­rė ir Ge­di­mi­nas Pa­kal­niš­kiai taip ne­ma­no.

Vep­riuo­se gra­žiais ren­gi­niais pri­si­me­na­mi šiam kraš­tui nu­si­pel­nę žmo­nės, jų gy­ve­ni­mas, veik­la. Džiau­gia­si vep­riš­kiai ir tvar­ko­mais kul­tū­ros na­mais – iš­gra­žė­ju­sio­se pa­tal­po­se pla­nuo­ja­ma dar dau­giau su­si­ti­ki­mų. „Kiek pa­sta­ty­ta – tiek ne­tvar­ky­ta, – apie į penk­tą de­šim­tį „įko­pu­sį“ pa­sta­tą sa­ko Vep­rių se­niū­nė Da­lė Ur­bo­nie­nė.

Uk­mer­giš­kio Gied­riaus Ju­zė­no sva­jo­nė iš ar­ti ste­bė­ti Bra­zi­li­jo­je vy­ku­sį pa­sau­lio fut­bo­lo čem­pio­na­tą iš­si­pil­dė su kau­pu. Jį vy­ras va­di­na ne­pa­mirš­ta­ma šven­te fut­bo­lo aist­ruo­liams, ku­rių emo­ci­jos mil­ži­niš­kuo­se sta­dio­nuo­se ir už­tvin­dy­to­se gat­vė­se at­si­vė­rė vi­sai ki­to­mis spal­vo­mis.

 

Jei jau­čia­te, kad al­ko­ho­lis jums truk­do gy­ven­ti, bet ne­pa­jė­gia­te mes­ti, vi­sa­da esa­te lau­kia­mas ano­ni­mi­nių al­ko­ho­li­kų gru­pės su­si­rin­ki­muo­se. Taip tvir­ti­na AA gru­pės Uk­mer­gė­je „Ra­tas“ na­riai.

 

Penk­ta­die­nį siau­čiant pū­gai si­nop­ti­kai pa­ta­rė žmo­nėms ne­si­leis­ti į ke­lio­nes, ta­čiau Vla­do Šlai­to vie­šo­sios bib­lio­te­kos di­rek­to­rė Ra­sa Griš­ke­vi­čie­nė ir pa­va­duo­to­ja Vir­gi­ni­ja Ty­lie­nė su­si­ruo­šė į sos­ti­nę.

Pi­vo­ni­jos mik­ro­ra­jo­no gy­ven­to­jus jau šil­do bio­ka­ti­li­nė­je pa­ga­min­ta ši­lu­mos ener­gi­ja. Ją ga­mi­na ne­pri­klau­so­mas ši­lu­mos ga­min­to­jas UAB „Uk­mer­gės ka­ti­li­nė“. Ta­čiau su­tar­tis dėl ener­gi­jos par­da­vi­mo su sa­vi­val­dy­bės įmo­ne UAB „Uk­mer­gės ši­lu­ma“ dar ne­pa­si­ra­šy­ta. Dū­mai iš pir­mo­sios ne­pri­klau­so­mo ga­min­to­jo ka­ti­li­nės...

Šalia Krikštėnų, Parijos II kaime, įkurtuose VšĮ Ukmergės beglobių gyvūnų namuose dažnas ieško naujo augintinio, teiraujasi, ar čia neatsidūrė jų paklydėlis, ar tiesiog žino, jog čia prieglobstį ras gatvėje surastas beglobis.nPraėjusį savaitgalį į prieglaudą atkeliavo ukmergiškio Manto Liauso inicijuotos akcijos metu...

Per Ve­ly­kas re­tai te­be­gir­dim gie­dan­čius la­lau­nin­kus, ne­be­si­su­pam ve­ly­ki­nė­se sū­puok­lė­se. Nors kai kur se­nie­ji lie­tu­vių ka­len­do­ri­nių šven­čių ele­men­tai gy­vi tra­di­ci­jų puo­se­lė­to­jų dė­ka. Mar­gu­tis – tarp svar­biau­sių šven­tės sim­bo­lių, ta­čiau Uk­mer­gės kul­tū­ros cen­tro et­no­kul­tū­ros spe­cia­lis­tė Vil­ma Mu­le­vi­čiū­tė-Sa­ba­liaus­kie­nė ne­iš­ski­ria vien tik jo.

Puslapis 871 iš 1059

Draugai

Ukmerges kulturos puslapiai

gpm 2011 n 135

Lietuvos valstybe

ukvm

vilkmerge

UKC logo 115x63

Voruta

Tauragės laikraštis

Aistra

baidariu aukstaitija

Interneto dienraštis Bernardinai

Vilkmerge

lrytas

delfi

logo srtrf-300x170

Į viršų