Ukmergės savivaldybės naujienos
Ukmergės žinios

Ukmergės žinios

Tarp­tau­ti­nius kul­tū­ri­nius mai­nus už­mez­ga kul­tū­ros dar­buo­to­jai. To­kio ben­dra­vi­mo vai­sius – kon­cer­tas, ku­ria­me da­ly­va­vo Uk­mer­gės kul­tū­ros cen­tro cho­ras „Že­my­na“ ir Len­ki­jos Karc­zmis­ka mies­te­lio cho­ras „Cor­da Can­tan­do“.

Kon­cer­tą pra­dė­jo Ne­rin­gos Va­lins­kie­nės su­bur­tas mo­te­rų cho­ras „Že­my­na“. Jam akom­pa­nuo­ja Dai­na Kriau­čiū­nie­nė.

„Že­my­nos“ kon­cer­te bu­vo ga­li­ma iš­girs­ti vi­so­kiau­sio žan­ro ir sti­liaus dai­nų. Vie­ną dai­ną mo­te­rys pa­dai­na­vo ir ges­tų kal­ba...

Spau­džian­tis šal­tu­kas do­va­no­ja mums nau­jų žie­miš­kų pra­mo­gų. Uk­mer­gės le­do ri­tu­lio mė­gė­jų klu­bas, ku­riam tal­ki­no bū­rys ben­dra­min­čių, prie Se­na­mies­čio pa­grin­di­nės mo­kyk­los ne­se­niai įren­gė čiuo­žyk­lą.

 

Vil­ma NEMUNAITIENĖ

 

Ge­di­mi­no Ne­mu­nai­čio nuotr. Čiuo­žyk­lą Se­na­mies­čio pagrin­di­nės mo­kyk­los sta­dio­ne klu­bas su ben­dra­min­čiais įren­gia jau ket­vir­tą žie­mą.

Ri­ma BOŠKEVIČIENĖ

Uk­mer­gės mo­te­rų krep­ši­nio klu­bo pre­zi­den­tė

 

Uk­mer­giš­kių ko­man­da – „Le­do fes­ti­va­ly­je“.

 

Pir­mos lap­kri­čio die­nos – ty­lus pri­si­lie­ti­mas prie di­džiau­sios žmo­ni­jos pa­slap­ties – mir­ties. Mir­tis ir lai­do­ji­mo pa­pro­čiai Lie­tu­vo­je nuo se­no bu­vo ap­sup­ti rim­ti­mi ir su­si­kau­pi­mu. Ri­tu­a­li­nių pa­slau­gų ver­sle de­vy­ne­rius me­tus dir­ban­ti Dai­va Jur­kė­nie­nė pa­ste­bi, kad lai­do­ji­mo pa­pro­čius me­tai ir ma­dos pa­lie­čia ma­žiau­siai, o ker­ti­ne šių apei­gų aši­mi iš­li­ko pa­gar­ba mi­ru­sia­jam...

Vil­ma NEMUNAITIENĖ

UAB „Rim­jus“ ri­tu­a­li­nių pa­slau­gų cen­tro „Me­mo­ria“ di­rek­to­rė D. Jur­kė­nie­nė sa­ko: „Jei am­ži­ny­bėn ren­gia­si iš­ei­ti il­gą am­žių nu­gy­ve­nęs žmo­gus, ar­ti­mie­ji ne­tu­rė­tų ma­ny­ti, kad mir­tis jį ste­buk­lin­gai ap­lenks. Tik­rai ne gė­da iš anks­to pa­si­reng­ti lai­do­tu­vėms, su­si­ras­ti in­for­ma­ci­ją, ži­no­ti, kaip elg­tis, kur kreip­tis skaus­mo va­lan­dą.“

 

 

Dai­va Jur­kė­nie­nė ri­tu­a­li­nių pa­slau­gų ver­sle jau de­vy­ne­rius me­tus.
Ge­di­mi­no Ne­mu­nai­čio nuotr.

Ra­jo­no po­li­ci­jos ko­mi­sa­ria­te vy­ko vy­res­nių­jų kla­sių moks­lei­vių tei­si­nių ži­nių kon­kur­so “Te­mi­dė” ra­jo­ni­nis tu­ras.

Anot po­li­ci­jos ko­mi­sa­ria­to at­sto­vės spau­dai As­tos Kro­ger­tie­nės, šį kon­kur­są Pre­ven­ci­nio po­sky­rio Ne­pil­na­me­čių rei­ka­lų gru­pės spe­cia­lis­tės  or­ga­ni­zuo­ja vie­nuo­lik­tą kar­tą.

 

Kon­kur­so da­ly­viams ir jų mo­ky­to­jams įteik­ti di­plo­mai ir pri­zai.

„Skolų našta lenkia „Izobarą“
(Vilma Nemunaitienė)
„Gaisras įsiplieskė užkandinėje“
(„U. ž.“ informacija)
„Nukentėjo nuo automobilius saugančio šuns“
(Vaidotė Griškevičiūtė)
„Supirko AB „Ukmergės keliai“ akcijas“
(„U. ž.“ informacija)
„Smetonos gimnazijoje – universitetas senjorams“
(Jolita Žurauskienė)
„Kiaulių gripas neaplenkė ir Ukmergės“
(Ligita Juodvalkienė)
„Šilumos ūkio planą tvirtina taryba“
(Ligita Juodvalkienė)
„Lapai – ne problema“
(Ligita Juodvalkienė)
„Eismą apribojo laikinai“
(Ligita Juodvalkienė)
Pasikeitęs miesto autobusų tvarkaraštis
„Už pamestą automobilį gresia bauda“
(Jolita Žurauskienė)
„Tamsiu paros metu – tik su atšvaitais“
(Asta Krogertienė, Policijos komisariato atstovė spaudai)

 

 

„Bręsta savivaldybės ir šilumos tiekėjų skyrybos“
(Vilma Nemunaitienė)
„Tiltas per Mūšios upę atidarytas“
(„U. ž.“ informacija)
„Paskiras naujasis urėdas“
(„U. ž.“ informacija)
„Sližiai: pirmieji tarp keturių šimtų!“
(„U. ž.“ informacija)
„Tūkstantmečiui ir vaikams – Rojaus obelaitė“
(„U. ž.“ informacija)
„Moters rankose grožis gimsta net iš cemento“
(Ligita Juodvalkienė)
„Kasdienybės langas“
(Vaidotė Griškevičiūtė)
„Prieš smurtą – gerumu“
(„U. ž.“ informacija)
Rubrikoje „Pataria specialistai“ – patarimai, kaip sandėliuoti daržoves

 

 

Laikraštyje skaitykite:

„Eglių ukmergiškiai nešykšti“
(Ligita Juodvalkienė)
„Pensionate pagerbti jubiliatai“
(Vilma Nemunaitienė)
„Nemokamos atostogos – tik savo valia“
(Jolita Žurauskienė)
Puslapis vaikams „Pupsis“
„Valdininkai ieškos dingusio kaimo“
(Ligita Juodvalkienė)
„Policijai siekti tikslų padės dvasininkai“
(Asta Krogertienė, Policijos komisariato atstovė spaudai)
„Prie kapinių – kalnai šiukšlių“
(Jolita Žurauskienė)
„Patvirtintas brandos egzaminų tvarkaraštis“
(„U. ž.“ informacija)

 

Laikraštyje skaitykite:

„Gripo epidemija plinta“
(Vilma Nemunaitienė)
„Sodros“ pečius slegia skolininkai“
(Jolita Žurauskienė)
„Daina stipresnė už negalias“
(Vaidotė Griškevičiūtė)
„Ukmergiškės pasirinko...“
(„U. ž.“ informacija)
„Ką būtina žinoti apie gripą“
(Informuoja Vilniaus visuomenės sveikatos centro Ukmergės skyriaus vedėja Elena Mirinavičienė)
„Vaižgantą prisimename vėl“
(Zuzana Stunžėnienė)
„Už prekybą nelegaliu alkoholiu gresia baudos“
(Asta Krogertienė, Policijos komisariato atstovė spaudai)
Rubrikoje „Pataria specialistai“ – apie vaistus nuo skausmo

 

 

Laikraštyje skaitykite:

„Namuose – girtos motinos“
(„U. ž.“ informacija)
„Dėl ateities susirūpino darželių auklėtojos“
(Jolita Žurauskienė)
„Už vaikų pokštus – baudos tėvams“
(Jolita Žurauskienė)
Puslapis jaunimui – „Svajokliai“
„Šachmatininkų varžybose dalyvavo ir prancūzai“
(Jolita Žurauskienė)
„Mažų žmogučių didelės pergalė“
(Arūnas Rimkus)
„Tarptautiniame turnyre“
(„U. ž.“ informacija)
„Jaunimo organizacijų sąjungoje perstumdytos kėdės“
(„U. ž.“ informacija)
„Su krepšiu – tik iki kasos“
(Ligita Juodvalkienė)
„Mažina duonos kainą“
(„U. ž.“ informacija)

 

Puslapis 872 iš 959

Draugai

Ukmerges kulturos puslapiai

gpm 2011 n 135

Lietuvos valstybe

ukvm

vilkmerge

UKC logo 115x63

Voruta

Tauragės laikraštis

Aistra

baidariu aukstaitija

Interneto dienraštis Bernardinai

Vilkmerge

lrytas

delfi

logo srtrf-300x170

Į viršų