Ukmergės savivaldybės naujienos
Ukmergės žinios

Ukmergės žinios

Gra­žią kū­ry­bi­nės veik­los su­kak­tį mi­ni ko­lek­ty­vas „Py­nia­va“ – kul­tū­ros cen­tro fol­klo­ro an­sam­blis. Tra­di­ci­nę kul­tū­rą jis puo­se­lė­ja Uk­mer­gės kraš­to dai­no­mis ir liau­dies šo­kiais.

 

Vai­do­tė ŠANTARIENĖ

 

Kul­tū­ros cen­tro ar­chy­vo nuotr. „Py­nia­va“ mini kūrybinės veiklos sukaktį.  

Jur­bar­ke vy­ko res­pub­li­ki­nės kon­kur­si­nės liau­dies me­no pa­ro­dos „Auk­so vai­ni­kas“ lau­re­a­tų pa­skel­bi­mo ir ap­do­va­no­ji­mo ce­re­mo­ni­ja. Tarp ap­do­va­no­tų­jų – ir Uk­mer­gės ra­jo­no skulp­to­rius Va­len­tas But­kus.

Gedimino Nemunaičio nuotr. Valentas Butkus – pripažinimą pelnęs skulptorius.

Jau trejus metus Ukmergėje veikia „Studio figura“ salonas, kuriame atliekamas limfodrenažinis masažas.

Limfos drenažą specialistai rekomenduoja tiems, kurie mažai juda, dirba sėdimąjį darbą, nemėgsta sportuoti ir nori atsikratyti svorio. Šis masažas rekomenduojamas įvairaus amžiaus moterims, kurios nori pagreitinti lieknėjimo procesą, medžiagų apykaitą, atsikratyti celiulito. Taip pat jaunoms mamytėms, kurios po gimdymo nori atgauti prarastas formas. Vyresnio amžiaus moterims tai padeda pristabdyti senėjimą: neleidžia taip greitai glebti odai, mažina patinimus, šalina skysčių sankaupas, suteikia energijos.

Per valandos trukmės procedūrą limfos tekėjimo kryptimi skirtingoms kūno vietoms nuo pėdų iki pat pečių juostos atliekamas limfos tekėjimo greitį skatinantis masažas.

Limfa yra jungiamasis kraujo ir audinių ląstelių audinys. Jis saugo mus nuo infekcijos, ligų sukėlėjų. Žmogaus organizme yra apie 1–2 litrus limfos skysčio, kuris nuolat patenka iš kraujo plazmos į audinius, o iš jų – į limfos kapiliarus. Limfmazgiai, esantys pažastyse, kakle, kirkšnyse ir kitose kūno vietose, filtruoja ir šalina iš organizmo kenksmingas medžiagas, mikrobus, apmirusias, nesveikas ląsteles.

Kita limfinės sistemos paskirtis – šalinti skysčių sankaupas, mažinti patinimus, dėl to atliekant limfos drenažą gerėja kraujotaka, medžiagų apykaita. Kadangi limfos tėkmė paspartėja dešimčia kartų, iš organizmo greičiau šalinami toksinai, šlapimo, druskos ir pieno rūgštys, kurių ypač daug kaupiasi piktnaudžiaujant baltymingu maistu, sergant tam tikromis ligomis. Pasak specialistų, kai limfinė sistema užsiteršusi, nuolat kyla spuogų, oda būna sausa arba pernelyg riebi, ryškėja „apelsino žievelė“, dažnai kamuoja šlapimtakių uždegimai, moteriškos arba peršalimo ligos.

Nustatyta, kad vienas masažas „Roll Shaper“ aparatu prilygsta trims rankomis atliekamiems masažams. Jau po pirmosios procedūros kūnas tampa lengvesnis, sumažėja psichinė įtampa, pagražėja oda.

Limfodrenažinio masažo metu reikia būti apsirengus lengvais sportiniais drabužiais. Šį masažą atlieka ne masažuotojas, o aparatas. Tai – puiki išeitis tiems, kurie kompleksuoja dėl figūros ir drovisi išsirengti, nemėgsta rankomis atliekamo masažo.

Visą konsultaciją apie masažą Jums suteiks profesionalios konsultantės. „Roll Shaper“ aparatu atliekant masažą pirmas apsilankymas – NEMOKAMAS.

Procedūros atliekamos Ukmergėje „Studio figura“ salone Kęstučio a. 12.

Telefonas pasiteirauti 8 657 11377.

reklama s figūra 002 reklama s figūra 003 reklama s figūra 004 reklama s figūra 005 reklama s figūra 008 reklama s figūra 010 reklama s figūra 012 reklama s figūra 015 reklama s figūra 016 reklama s figūra 018 reklama s figūra 021 reklama s figūra 023 reklama s figūra 024 reklama s figūra 025 reklama s figūra 027 reklama s figūra 029 reklama s figūra 031


 

Uk­mer­gės tech­no­lo­gi­jų ir ver­slo mo­kyk­la gy­ve­na sta­ty­bų nuo­tai­ko­mis. Čia pra­dė­tas įgy­ven­din­ti 2007–2013 me­tų Eu­ro­pos Są­jun­gos struk­tū­ri­nių fon­dų lė­šo­mis fi­nan­suo­ja­mas pro­jek­tas.

 

Vil­ma NEMUNAITIENĖ

 

Di­rek­to­rius Jo­nas Ce­se­vi­čius ma­no, kad įgy­ven­di­nus pro­jek­tą, bal­di­nin­kų spe­cia­ly­bė Uk­mer­gės tech­no­lo­gi­jų ir ver­slo mo­kyk­lo­je taps ge­ro­kai po­pu­lia­res­nė.

 

Li­na SUKACKIENĖ

Įdo­mu, kad Lie­tu­vos žur­na­lis­tų są­jun­ga pa­skel­bė pro­jek­tą apie Uk­mer­gės ši­lu­mą. Smal­su, kaip tas ty­ri­mas bus at­lik­tas, ta­čiau aiš­ku, kaip gy­ve­na uk­mer­giš­kiai, kaip ir už kiek jie šil­do sa­vo būs­tus.

Uk­mer­gės ra­jo­no sa­vi­val­dy­bė pir­mo­ji ša­ly­je nu­trau­kė nuo­mos su­tar­tį su ši­lu­mos ūkio nuo­mi­nin­ku. Pir­mo­ji ir vie­nin­te­lė iki šiol gy­ve­na eks­tre­ma­lio­mis są­ly­go­mis.

Penk­ta­die­nį Kė­dai­niuo­se, Šiau­liuo­se ir Uk­mer­gė­je  vy­ko pro­fe­si­nių są­jun­gų pi­ke­tai dėl mi­ni­ma­lios mė­ne­sio al­gos di­di­ni­mo. Vi­suo­se tri­juo­se mies­tuo­se pi­ke­tai bu­vo su­reng­ti prie ra­jo­nų sa­vi­val­dy­bių.

Pro­fe­si­nės są­jun­gos ka­te­go­riš­kai prieš­ta­rau­ja mi­ni­ma­lios mė­ne­sio al­gos di­di­ni­mo ati­dė­lio­ji­mui, to­dėl tę­sia pro­tes­to ak­ci­jas vi­so­je ša­ly­je.

 

Gedimino Nemunaičio nuotr. Prie Uk­mer­gės ra­jo­no sa­vi­val­dy­bės pi­ke­tuo­to­jus pa­si­ti­ko ra­jo­no me­ro pa­va­duo­to­jas Re­gi­man­tas Ba­ra­vy­kas.

Ypa­tin­gai Lie­tu­vos so­cia­li­nių dar­buo­to­jų die­ną šie­met pa­mi­nė­jo uk­mer­giš­kiai.

Ren­gi­nio or­ga­ni­za­to­riai – Uk­mer­gės ne­sta­cio­na­rių so­cia­li­nių pa­slau­gų cen­tras ko­le­goms su­ren­gė šven­tę, pa­va­din­tą „So­cia­li­nis skry­dis“.

 

Ge­di­mi­no Ne­mu­nai­čio nuotr. Meras Algirdas Kopūstas pasveikino jubiliates.

 

Ne­se­niai už nuo­pel­nus, pri­si­de­dant prie ša­lies trans­por­to vys­ty­mo, bu­vo ap­do­va­no­tas Uk­mer­gės au­to­bu­sų par­ko di­rek­to­rius Al­fon­sas Pra­bi­šas. Re­ko­men­da­vus Lie­tu­vos na­cio­na­li­nei ve­žė­jų au­to­mo­bi­liais aso­cia­ci­jai, šį ap­do­va­no­ji­mą jam įtei­kė Lie­tu­vos pra­mo­nin­inkų kon­fe­de­ra­ci­ja.

 

Li­gi­ta JUODVALKIENĖ

 

Tarp kai­my­nų ky­lan­tys ne­su­ta­ri­mai mal­ši­na­mi ne vi­sa­da tai­kiais bū­dais. Tai ga­li virs­ti vi­sos gat­vės ka­ru su įžei­di­nė­ji­mais ir net muš­ty­nė­mis. Keis­čiau­sia, kai nuo­la­ti­nių rie­te­nų prie­žas­ti­mi tam­pa smul­kme­nos.

 

Vai­do­tė ŠANTARIENĖ

 

Ge­di­mi­no Ne­mu­nai­čio nuotr. Ona Va­lei­tie­nė sa­ko ne­be­ga­lin­ti ra­miai gy­ven­ti dėl jai ken­kian­čių kai­my­nų.

Per­skai­čiau ,,Uk­mer­gės ži­nių“ 2013 m. sau­sio 22 d. straips­nį ,,Iš­si­kraus­tė ne­grįž­ta­mai“ ir li­ko to­kia min­tis, koks yra ir šio straips­nio pa­va­di­ni­mas.

Nuo 1982 m. iki maž­daug 2003 me­tų ad­vo­ka­tai Da­nu­tė Gied­rai­tie­nė, Al­vy­das Poš­kus (da­bar tei­sė­jas Vil­niu­je) ir Gin­tau­tas V. Stan­kai­tis nuo­mo­jo­me teis­mo pa­sta­te ka­bi­ne­tą pir­ma­me aukš­te. Ša­lia bu­vo du­rys į teis­mo ar­chy­vą, tei­sė­jo Vy­tau­to Grei­čiaus (vė­liau per­si­kė­lu­sio­ dirb­ti į Aukš­čiau­si­ą­jį teis­mą Vil­niu­je) ka­bi­ne­tas ir teis­mo sek­re­to­rės Ni­jo­lės (da­bar teis­mo ant­sto­lės) ka­bi­ne­tas.

Puslapis 872 iš 999

Draugai

Ukmerges kulturos puslapiai

gpm 2011 n 135

Lietuvos valstybe

ukvm

vilkmerge

UKC logo 115x63

Voruta

Tauragės laikraštis

Aistra

baidariu aukstaitija

Interneto dienraštis Bernardinai

Vilkmerge

lrytas

delfi

logo srtrf-300x170

Į viršų