Ukmergės savivaldybės naujienos
Ukmergės žinios

Ukmergės žinios

„Uk­mer­gės ži­nio­se“ jau ra­šė­me, kad mū­sų ra­jo­no po­li­ti­kų ne­su­ta­ri­mus gvil­de­na Vy­riau­sio­ji tar­ny­bi­nės eti­kos ko­mi­si­ja – Sei­mo įsteig­ta prie­žiū­ros ins­ti­tu­ci­ja.

 

Uk­mer­gės sa­vi­val­dy­bė­je vy­ku­sia­me So­cia­li­nės ap­sau­gos ir dar­bo mi­nis­te­ri­jos bei Ne­įga­lių­jų rei­ka­lų de­par­ta­men­to or­ga­ni­zuo­ja­ma­me fo­ru­me „Kar­tu vei­ki­me drą­siai“ ap­tar­ti ne­įga­liuo­sius bei juos vie­ni­jan­čias or­ga­ni­za­ci­jas lie­čian­tys klau­si­mai. Į ren­gi­nį rin­ko­si ne tik mū­sų, bet ir ap­lin­ki­nių ra­jo­nų ne­įga­liuo­sius vie­ni­jan­čių vi­suo­me­ni­nių or­ga­ni­za­ci­jų at­sto­vai.

Lap­kri­čio 12 d. Uk­mer­gės li­go­ni­nė­je vy­ko ci­vi­li­nės sau­gos sta­lo pra­ty­bos, ku­rių me­tu ap­tar­ti ra­jo­no eks­tre­ma­lių­jų si­tu­a­ci­jų ope­ra­ci­jų cen­tro ir įvai­rių tar­ny­bų veiks­mai, ku­rių rei­kė­tų im­tis, jei­gu ra­jo­ną pa­siek­tų Ebo­los vi­ru­sas. Pra­ty­bo­se da­ly­va­vo sa­vi­val­dy­bės eks­tre­ma­lių­jų si­tu­a­ci­jų ope­ra­ci­jų cen­tro na­riai ir VšĮ Uk­mer­gės li­go­ni­nės eks­tre­ma­lių si­tu­a­ci­jų val­dy­mo gru­pė.

Spa­lio 3 d. vy­ko Eks­tre­ma­lių si­tu­a­ci­jų ko­mi­si­jos po­sė­dis.

Uk­mer­gės ra­jo­no me­ras R. Ja­nic­kas per Mies­to šven­tę ap­do­va­no­tas gar­bin­gu žen­klu. Jį šven­ti­nia­me ren­gi­ny­je įtei­kė Uk­rai­nos Po­do­lės Ka­me­ne­co de­le­ga­ci­jos va­do­vas. Gar­bin­gas ap­do­va­no­ji­mas – Po­do­lės Ka­me­ne­co me­ro žen­klas už nuo­pel­nus jų mies­tui ren­kant ir at­ga­be­nant lab­da­rą nu­ken­tė­ju­siems Ry­tų Uk­rai­nos pa­bė­gė­liams.

Ra­jo­no me­ras Al­gir­das Ko­pūs­tas pra­ėju­sią sa­vai­tę pa­tei­kė gy­ven­to­jams me­ti­nę dar­bų ata­skai­tą. Be gau­saus bū­rio ra­jo­no sa­vi­val­dy­bės sky­rių ve­dė­jų ir jai pa­val­džių įstai­gų va­do­vų į su­si­ti­ki­mą at­ėjo ke­lios de­šim­tys uk­mer­giš­kių. Me­rui už­duo­da­mi klau­si­mai su­ko­si apie bui­ti­nes at­lie­kas ir ka­na­li­za­ci­ją...

Nors Lie­tu­vo­je gy­ven­to­jų ma­žė­ja, sa­vi­val­dy­bių ad­mi­nist­ra­ci­jų dar­buo­to­jų vis dau­gė­ja. De­ja, Uk­mer­gė yra tarp ša­lies sa­vi­val­dy­bių, ku­rio­se val­di­nin­kų skai­čius per pas­ta­ruo­sius me­tus au­go.

Pra­ėju­sį šeš­ta­die­nį ra­jo­no ži­niask­lai­dos at­sto­vams bu­vo su­da­ry­ta ga­li­my­bė pa­ma­ty­ti, koks yra po­li­ci­jos pa­rei­gū­no dar­bas. Tą­dien ra­jo­ne bu­vo su­stip­rin­ta sau­gaus eis­mo kon­tro­lė. Įsi­ti­ki­no­me, kad in­for­ma­ci­ja apie to­kius rei­dus pro­vin­ci­jo­je pa­sklin­da žai­biš­kai...

Vilniaus apskrities vyriausiojo policijos komisariato Ukmergės rajono policijos komisariate pradėtas ikiteisminis tyrimas dėl pasipriešinimo policijos pareigūnams. Šeštadienį, lapkričio 30 d...

Šią sa­vai­tę iš gy­ven­to­jų Lie­tu­vos paš­tas su­lau­kė ke­le­to pra­ne­ši­mų, kad į juos krei­pė­si ne­ži­no­mi as­me­nys, ku­rie in­for­ma­vo, jog laiš­ki­nin­kas sen­jo­rams pen­si­jas iš­mo­kė­jo pa­dirb­tais pi­ni­gais. Sa­vi­val­dy­bių dar­buo­to­jais pri­sis­ta­tan­tys as­me­nys siū­lo­si at­vyk­ti pas sen­jo­rus į na­mus ir pa­keis­ti gau­tą pen­si­ją ne­va tik­rais pi­ni­gais.

Puslapis 872 iš 1100

Draugai

Ukmerges kulturos puslapiai

gpm 2011 n 135

Lietuvos valstybe

ukvm

vilkmerge

UKC logo 115x63

Voruta

Tauragės laikraštis

Aistra

baidariu aukstaitija

Interneto dienraštis Bernardinai

Vilkmerge

lrytas

delfi

logo srtrf-300x170

Į viršų